keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 92/12.03.2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii ,,Extindere la 4 benzi strada Pictor Ion Zaicu-Aristide Demetriade,,

12.03.2019

Hotararea Consiliului Local 92/12.03.2019
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii ,,Extindere la 4 benzi strada Pictor Ion Zaicu-Aristide Demetriade,,


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2019-5745/08.03.2019, privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-5745/08.03.2019 al Directiei Generale Drumuri Poduri Parcaje Retele de Utilitati din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 08.03.2019 - Anexa la Raportul de Specialitate nr. SC2019 -5745/08.03.2019;
Avand in vedere Adresa Directiei Economice nr. SC2019 - 5745/11.03.2019;
Avand in vedere avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Fisa Tehnica de verificare si avizare a documentatiilor tehnico-economice pentru lucrarile de investitii nr. CDE2019-02/26.02.2019 a Comisiei tehnico-economice;
Avand in vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) si lit. d), precum si alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investitie ,,Extindere la 4 benzi strada Pictor Ion Zaicu-Aristide Demetriade" intocmit de S.C. PATH´ S ROUT S.R.L. - Timisoara, conform Contractului de prestari servicii nr. 18 / 20.02.2018 cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici,prevazuti in Anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2: Se aproba trecerea la elaborarea Proiectului Tehnic si a Documentatiei de executie.

Art. 3: Finantarea obiectivului de investitii prevazut la art.1 se va face din bugetul local.

Art. 4: Obiectivul de investitie ,,Extindere la 4 benzi strada Pictor Ion Zaicu-Aristide Demetriade" face parte din categoria lucrarilor de utilitate publica.

Art. 5: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Generala Drumuri Poduri Parcaje si Retele de Utilitati din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 6: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Urbanism;
- Directia Dezvoltare;
- Directiei Generale Drumuri Poduri Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

Timişoara 2021 Capitală Europeană a Culturii ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA DRUMURI, PODURI, PARCAJE, REȚELE DE UTILITĂȚI SERVICIUL DRUMURI, PODURI, PARCAJE, CANALIZARE, ALIMENTARE cu APA BIROUL DRUMURI, PODURI SI PARCAJE NR.SC2019 –

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţie ,,Extindere la 4 benzi strada Pictor Ion Zaicu-Aristide Demetriade”

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţie ,,Extindere la 4 benzi strada Pictor Ion Zaicu- Aristide Demetriade”;

Facem următoarele precizări: Direcţia Drumuri Poduri Parcaje Rețele de Utilități prin Biroul Drumuri, Poduri și Parcaje are cuprins în

programul de dezvoltare aferent anului 2019 realizarea obiectivul de investiţii ,,Extindere la 4 benzi strada Pictor Ion Zaicu-Aristide Demetriade”.

În situația actuală străzile care fac obiectul prezentului studiu de fezabilitate sunt în stadiul de beton asfaltic cu două benzi de circulație, o banda pe sens și fără piste pentru biciclete.

Întreţinerea permanentă a drumurilor constituie factorul primordial al menţinerii acestora într-o stare de viabilitate corespunzătoare cerinţelor traficului. Activităţile de prevenire şi remediere ale defecţiunilor, calitatea lucrărilor executate în acest sens, determină în mare măsura starea tehnică a drumurilor.

Investiţia care face obiectul acestui studiu de fezabilitate are ca obiectiv general: extinderea 4 benzi a străzilor Pictor Ion Zaicu și Aristide Demetriade prin realizarea drumului cu două benzi de circulație pe sens, amenajare trotuare și piste de biciclete (unde situația din teren permite), reamenajarea geometriei intersecțiilor cu străzile: Gheorghe Lazăr, Calea Aradului, Popa Șapcă, Baader și Divizia 9 Cavalerie.

Studiul de Fezabilitate pentru ,,Extindere la 4 benzi strada Pictor Ion Zaicu-Aristide Demetriade”, a fost întocmit de S.C PATH´S ROUT S.R.L–Timișoara în baza contractului de prestări servicii nr. 18/20.02.2018.  

În vederea realizării investiţiei este necesară aprobarea Studiului de Fezabilitate. Valoarea totală a investiţiei ,,Extindere la 4 benzi strada Pictor Ion Zaicu-Aristide Demetriade”este

estimată, conform devizului general al investiţiei, la 49.934.527 lei (inclusiv TVA. Durata pentru execuţia lucrărilor proiectate este estimată la 8 luni. Sursa de finanţare: Bugetul local capitolul Cap 84.02.03.03. Străzi Ținând cont de prevederile:

- O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicat și Ordinul nr.49/27.01.1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile urbane, cap.3, pct. 3.8: “Desfiinţarea, lărgirea sau crearea de străzi noi în cadrul unor cvartaluri existente se pot face prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Regiei Autonome "Administraţia Națională a Drumurilor din România", în cazul drumurilor naţionale, prin hotărâre a consiliilor locale, în cazul străzilor, şi la propunerea consiliilor judeţene, în cazul drumurilor judeţene.”

Având în vedere prevederile legale apreciem că Proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,,Extindere la 4 benzi strada Pictor Ion Zaicu-Aristide Demetriade”, îndeplineşte condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local. DIRECTOR D. GENERALĂ, ŞEF SERVICIU D.P.P.C.A.A, CHIŞ CULIŢĂ IOAN GANCIOV ŞEF BIROU D.P.P., CONSILIER,

VASILE OLAR EUGENIA VĂTĂȘESCU Cod FO53-01,Ver.1

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Extindere la 4 benzi strada Pictor Ion Zaicu-Aristide Demetriade”

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1.Descrierea situatiei actuale Amplasamentul zonei studiate se află în partea de nord-vest a municipiul Timişoara, arteră de

legătură între strada Gheorghe Lazăr și strada Divizia 9 Cavalerie. Având în vedere faptul că în ultimii ani numărul autovehiculelor din municipiul Timişoara a crescut foarte mult, iar parcarea şi deplasarea acestora a devenit o reală problemă pentru locuitorii oraşului, se impune amenajarea unor noi locuri de parcare pentru cetățenii municipiului, precum şi modernizarea şi extinderea drumurilor. De asemenea, în conformitate cu prevederile art.23 alin.1 lit.c din Anexa nr.1 la H.G. nr.955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, autoritatile administratiei publice locale vor asigura administrarea drumurilor orăşeneşti. Potrivit prevederilor art.23 alin.3 din acelasi act normativ şi O.G. nr.43/1997, art.22 privind regimul drumurilor, activitatea de modernizare şi întreţinere a străzilor şi a drumurilor revine în atribuţiile autorităţilor publice locale.

2.Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Scopul proiectului este de a îmbunătății condițiile de circulație în partea de nord-vest a

municipiului prin extinderea la 4 benzi a străzilor Pictor Ion Zaicu și Aristide Demetriade prin realizarea drumului cu două benzi de circulație pe sens, amenajare trotuare și piste de biciclete ( unde situația în teren permite), reamenajarea geometriei intersecțiilor cu străzile: Gheorghe Lazăr, Calea Aradului, Popa Șapcă, Baader și Divizia 9 Cavalerie. 3. Concluzii   Prin urmare, în conformitate cu art. 45 alin.2 lit.e din Legea nr.215/2001 privind administratia publică locală, cu modificarile și completările ulterioare, şi Ordinul nr.49/27.01.1998 cap.3, pct.3.8. supun spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Extindere la 4 benzi strada Pictor Ion Zaicu-Aristide Demetriade”.

PRIMAR DIRECTOR DIRECȚIA GENERALĂ DPPRU

NICOLAE ROBU CHIȘ CULIȚĂ

Cod FO53-03,Ver.2

Atasament: Anexa.pdf

Anexa HCL nr............. din.............

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI ,,Extindre la 4 benzi strada Pictor Ion Zaicu-Aristide Demetriade”

Studiul de fezabilitate întocmit de S.C. PATH´ S ROUT S.R.L., aferent obiectivului de investiţii ,,Extindere la 4 benzi strada Pictor Ion-Zaicu-Aristide Demetriade”, conform contractului de prestări servicii nr. 18 din data de 20.02.2018 are principalii indicatori tehnico- economici ai investiţiei: Durata de execuție a lucrărilor: 8 luni ( durata de realizare a investiției 12 luni) Valoare de investiție (INV) 49.934.527 lei (TVA inclusiv) Din care construcții montaj C+M 35.626.591 lei (TVA inclusiv)

Capacităţi (în unităţi fizice):

- Lungime drum lărgit la 4 benzi 2190,13 m - Benzi de circulație 4(2 benzi pe sens) - Suprafața carosabilă 27.614,54 mp - Suprafață parcaje 1.523,50 mp - Suprafațî trotuare 6.438,00 mp - Suprafață piste cicliști 4.374,00 mp - Relocare rețea termoficare 1.114 m - Extindere rețea de canalizare 730 m -Iluminat public stradal 3580 m

DIRECTOR GENERAL DPPRU, ŞEF SERVICIU DPPCAA, CHIŞ CULIŢĂ IOAN GANCIOV

ŞEF BIROU DPP CONSILIER VASILE OLAR EUGENIA VĂTĂȘESCU