keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 52/26.03.2002 pentru aprobarea Normelor privind lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public

26.03.2002

Hotararea Consiliului Local 52/26.03.2002
pentru aprobarea Normelor privind lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2002-4480/15.03.2002 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Ordonanţei nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;
Având în vedere prevederile Legii nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele masuri pentru realizarea locuinţelor;
În baza Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicată şi modificată;
În baza prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. e din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Normele privind lucrările tehnico- edilitare care se execută pe domeniul public conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă art. 18, 19 şi 20 din Hotărârea Consiliului Local nr. 8/2001 pentru completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 45/1993 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara.

Art3. : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnciă şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale;Presedinte de sedinta
RODICA VLAD
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI