keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 242/17.09.2002 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.45/1993 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara

17.09.2002

Hotararea Consiliului Local 242/17.09.2002
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.45/1993 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2002 - 13811/29.08.2002 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere propunerea domnului consilier municipal PETRU BUJOR;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, turism, sport şi culte, Comisiei pentru sănătate, muncă şi protecţie socială, ecologie şi protecţia mediului din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului României nr.2/2001 - privind regimul juridic al contravenţiilor;
În baza prevederilor Ordonanţei Guvernului României nr.21/2002 - privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.45/1993 - privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.164/2002 - privind obligaţiile şi responsabilităţile concrete ce revin instituţiilor publice, agenţilor economici, celorlalte persoane juridice şi cetăţenilor, pentru gospodărirea municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(f) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.45/1993 - privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se revocă Hotărârea Consiliului Local nr.8/2001 - pentru completarea şi modificarea H.C.L. nr.45/1993 - privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul municipiului Timişoara.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică, Direcţia Urbanism, Direcţia Economică şi Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara,
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
EVA FORIKA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI