keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 31/26.02.2002 pentru modificarea şi completarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a pieţelor pe raza Municipiului Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliul Local nr. 71/1999

26.02.2002

Hotararea Consiliului Local 31/26.02.2002
pentru modificarea şi completarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a pieţelor pe raza Municipiului Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliul Local nr. 71/1999


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere referatul domnului Consilier PETRU BUJOR;
Având în vedere Referatul nr. SC2002- 2271/11.02.2002 al Serviciului Inspecţie Comercială din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 71/1999 - privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a pieţelor pe raza Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.2, 4 şi 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 - privind regimul juridic al contravenţiilor;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(t) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ; În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală ;


HOTARASTE

Art.1: Se modifică şi se completează Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a pieţelor pe raza Municipiului Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 71/1999, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 8/29.01.2001 - pentru completarea şi modificarea H.C.L. nr. 45/1993 - privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Inspecţia Comercială şi Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Serviciului Inspecţie Comercială;
- S.C. PIEŢE S.A.;
- Mass - media locale;Presedinte de sedinta
PAVEL ŢEPENEU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI