keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 9/28.01.2003 pentru modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 66/26.03.2002, pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 10/1999, privind constituirea Fondului Special al Drumurilor Publice pe raza Municipiului Timişoara

28.01.2003

Hotararea Consiliului Local 9/28.01.2003
pentru modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 66/26.03.2002, pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 10/1999, privind constituirea Fondului Special al Drumurilor Publice pe raza Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2003 -943/V/21.01.2003 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru sănătate, muncă şi protecţie socială, ecologie şi protecţia mediului din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 66/26.03.2002 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 10/1999, privind constituirea Fondului Special al Drumurilor Publice de pe raza Municipiului Timişoara;
Având în vedere Legea nr. 82/1998, pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997, privind regimul juridic al drumurilor;
În baza Ordinului Ministerului Transporturilor nr. 407/1999, pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şi efectuarea transporturilor rutiere cu greutăţi şi/sau cu dimensiuni de gabarit care depăşesc limitele maxime prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;
În baza Legii nr. 189/1998, privind finanţele publice locale, completată şi modificată;
În temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 36/30.01.2002, privind impozitele şi taxele locale;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (d) şi (f) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se modifică Anexa 1 şi calculaţiile de tarife I/1 - I/5 şi II/1 - II/6 din Hotărârea Consiliului Local nr. 66/26.03.2002, conform Anexei 1 şi a calculaţiilor de tarife I/1-I/5 şi II/1-II/6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Toate celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 66/26.03.2002 rămân neschimbate.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara,
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Poliţiei Rutiere a Municipiului Timişoara;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
GABRIELA OANEA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI