keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 577/21.11.2013 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire Centrala electrica fotovoltaica de 2,5 MWP si racordare la SEN", extravilan, Timisoara, parcela C.F. 422904, nr. CAD: A 175/3/5

21.11.2013

Hotararea Consiliului Local 577/21.11.2013
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire Centrala electrica fotovoltaica de 2,5 MWP si racordare la SEN", extravilan, Timisoara, parcela C.F. 422904, nr. CAD: A 175/3/5


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2013-017649/30.10.2013 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 140/2011, modificată si completata prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 138/2012 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 21/14.01.2013 si Avizul Favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism nr. 70/03.10.2013;
Având în vedere Adresa Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 5894 din 27.06.2013;
Având în vedere Avizul Consiliului Judetean Timis nr. 127 din 07.08. 2013;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1:Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Construire Centrala electrica fotovoltaica de 2,5 MWP si racordare la SEN", extravilan, Timisoara, parcela C.F. 422904, nr. CAD: A 175/3/5, având ca beneficiar pe S.C. QUEST EC ENERGY S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 105/2012, realizat de S.C. ARHINOVA S.R.L, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire: regimul de înălţime de P, acces auto si realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari conform Avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2013-001244/16.05.2013, procentul de ocupare al terenului POT max de 40 %, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 1,4, spaţii verzi de 52,17 % din suprafaţa totală a parcelei, conform Adresei Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 5894 din 27.06.2013.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Construire Centrala electrica fotovoltaica de 2,5 MWP si racordare la SEN", extravilan, Timisoara, parcela C.F. 422904, nr. CAD: A 175/3/5 se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi va avea perioada de valabilitate pana la aprobarea noului Plan Urbanistic General, perioadă în care trebuie demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul studiat, în suprafaţă totală de 50.100 mp, este inscris in C.F. NR. 422904, Cad A 175/3/5 - teren arabil extravilan - proprietari BILC MARIN cu sotia BILC MANUELA-DELIA, si GLIGOR ANCUTA DANIELA cu sotul GLIGOR DANUT, cu drept de SUPERFICIE pe o perioada de 49 de ani, incepand cu data de 24.07.2012, catre S.C. QUEST EC ENERGY S.R.L., C.I.F.: 31065980, conform Conventiei privind transmiterea dreptului de superficie, avand incheierea de autentificare nr. 49/24.01.2013. La documentatie exista si procura speciala ale proprietarilor Bilc Manuela-Delia, Gligor Danut si Gligor Ancuta Daniela, prin care dl. Bilc Marin este mandatat sa-i reprezinte, conform incheierii de autentificare nr. 2236/08.11.2012..

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Construire Centrala electrica fotovoltaica de 2,5 MWP si racordare la SEN", extravilan, Timisoara, parcela C.F. 422904, nr. CAD: A 175/3/5 şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei de Mediu;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Tehnica;
-Direcţiei Urbanism;
-Directia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
-Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Dezvoltare;
-Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Compartimentului Control;
-Beneficiarului S.C. QUEST EC ENERGY S.R.L;
-Proiectantului S.C. ARHINOVA S.R.L;
-Mass - media locale.Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: foaie_colab.pdf

S.C. ARHINOVA S.R.L. PR. 507/2013

______________________________________________________________________________________________

LISTA DE COLABORATORI Proiectant arhitectura : s.c. ARHINOVA s.r.l.

arh. DIANA GAGA

Proiectant specialitate electrice : s.c. PROFESSIONAL OUTSOURCING

SOLUTIONS s.r.l.

Ing. Sivu Victor

Ridicare topografica : s.c. ABCAD s.r.l. Ing. BORA C-TIN

Atasament: foaie_colab_(2).pdf

S.C. ARHINOVA S.R.L. PR. 507/2013

______________________________________________________________________________________________

LISTA DE COLABORATORI Proiectant arhitectura : s.c. ARHINOVA s.r.l.

arh. DIANA GAGA

Proiectant specialitate electrice : s.c. PROFESSIONAL OUTSOURCING

SOLUTIONS s.r.l.

Ing. Sivu Victor

Ridicare topografica : s.c. ABCAD s.r.l. Ing. BORA C-TIN

Atasament: FOAIE_CAPAT_puz.pdf

s.c. A R H I N O V A s.r.l. PROIECTARE IN CONSTRUCTII 300222 TIMISOARA B-dul. Mihai Viteazu nr.40 tel. 00.40.256.292.633 C.U.I. RO 5729761, nr. O.R.C. J 35/1484/1994 fax. 00.40.256.290.522 IBAN RO66 FNNB 0004 0101 1035 RO01 CREDIT EUROPE BANK TIMISOARA e-mail : office @ arhinovatm.ro

FOAIE DE CAPAT

Pr. nr. 507 / 2013

_____________________________________________________________

Denumire proiect P.U.Z. – CONSTRUIRE SI RACORD LA S.E.N. CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA CU PUTERE DE 2,5 MWP

Amplasament : EXTRAVILAN TIMISOARA (zona MEHALA) _____________________________________________________________

Beneficiar : s.c. QUEST EC ENERGY s.r.l. Proiectant general : s.c. ARHINOVA s.r.l.

Faza : P.U.Z. Data elaborarii : iun. 2013 ________________________________________________________________________

DIRECTOR,

Arh. Diana Gaga

Atasament: FOAIE_CAPAT_puz_(2).pdf

s.c. A R H I N O V A s.r.l. PROIECTARE IN CONSTRUCTII 300222 TIMISOARA B-dul. Mihai Viteazu nr.40 tel. 00.40.256.292.633 C.U.I. RO 5729761, nr. O.R.C. J 35/1484/1994 fax. 00.40.256.290.522 IBAN RO66 FNNB 0004 0101 1035 RO01 CREDIT EUROPE BANK TIMISOARA e-mail : office @ arhinovatm.ro

FOAIE DE CAPAT

Pr. nr. 507 / 2013

_____________________________________________________________

Denumire proiect P.U.Z. – CONSTRUIRE SI RACORD LA S.E.N. CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA CU PUTERE DE 2,5 MWP

Amplasament : EXTRAVILAN TIMISOARA (zona MEHALA) _____________________________________________________________

Beneficiar : s.c. QUEST EC ENERGY s.r.l. Proiectant general : s.c. ARHINOVA s.r.l.

Faza : P.U.Z. Data elaborarii : iun. 2013 ________________________________________________________________________

DIRECTOR,

Arh. Diana Gaga

Atasament: Cabina_poarta.pdf

DESENAT

PROIECTAT

SEF PROIECT

SPECIFICATIE

VERIFICATOR/ EXPERT

NUME SEMNATURA Scara: Titlu proiect:

Plansa nr. P05

Data: Titlu plansa:

NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

Beneficiar:

VERIFICATOR

str Sg. Pene Dumitru nr 5, sector 3, BUCURESTI

Cabina de poarta - dispecerat Sivu Victor

Sivu Gabriel

1 : 50 Sivu Victor

SIVU VICTOR PFA

Faza: DTAC

Martie 2013

Proiect nr.

PV53/2013

oara,

S.C. QUEST ENERGY SRL

Atasament: borderou_CTATU.pdf

s.c. ARHINOVA s.r.l.__________________________________________________________________________PR. 507/ 2012__

BORDEROU

PIESE SCRISE

1. Foaie de capat 2. Lista responsabilitati

3. Borderou 4. Memoriu tehnic 5. Regulament local de urbanism 6. Anexe : -Certificatul de Urbanism nr. 614 /19.03.2013, eliberat de P.M.Timisoara -Extras C.F.Nr.407427, - contract de superficie - Aviz oportunitate

PIESE DESENATE - ARHITECTURA

. 0. Plan de incadrare in zona-dezv.circulatie 1. Plan incadrare in zona 01 - A 2. Plan situatie existenta 02 - A 3. Plan reglementari 03 - A 4. Plan situatie propus-retele el. 01 – E 5. Plan proprietati 05 - A

Atasament: borderou_CTATU_(2).pdf

s.c. ARHINOVA s.r.l.__________________________________________________________________________PR. 507/ 2012__

BORDEROU

PIESE SCRISE

1. Foaie de capat 2. Lista responsabilitati

3. Borderou 4. Memoriu tehnic 5. Regulament local de urbanism 6. Anexe : -Certificatul de Urbanism nr. 614 /19.03.2013, eliberat de P.M.Timisoara -Extras C.F.Nr.407427, - contract de superficie - Aviz oportunitate

PIESE DESENATE - ARHITECTURA

. 0. Plan de incadrare in zona-dezv.circulatie 1. Plan incadrare in zona 01 - A 2. Plan situatie existenta 02 - A 3. Plan reglementari 03 - A 4. Plan situatie propus-retele el. 01 – E 5. Plan proprietati 05 - A

Atasament: borderou_PUZ.pdf

s.c. ARHINOVA s.r.l.__________________________________________________________________________PR. 507/ 2012__

BORDEROU

PIESE SCRISE

1. Foaie de capat 2. Lista responsabilitati

3. Borderou 4. Memoriu tehnic 5. Regulament local de urbanism 6. Anexe : -Certificatul de Urbanism nr. 614 /19.03.2013, eliberat de P.M.Timisoara -Extras C.F.Nr.407427, - contract de superficie - Avize si acorduri - Aviz oportunitate - Aviz C.J.Timis - Aviz UNIC - Aviz DSP Timis - Aviz ARPM - Aviz Pompieri - Aviz Principiu Dir. Mediu a PMT - Aviz Principiu Dir. Tehnica a PMT - Aviz Comisia de Circulatie - Aviz ANIF - Aviz OSPA - Aviz OCPI - Aviz Transelectrica - Aviz Transgaz - Aviz Fibra optica - Aviz Minist. Culturii si Patrimoniului National - Adev.litigii – Dir Patrimoniu - Adev. Serviciu Agricol - adev. Serv juridic

PIESE DESENATE

. 0. Plan de incadrare in zona-dezv.circulatie 1. Plan incadrare in zona 01 - A 2. Plan situatie existenta 02 - A 3. Plan reglementari 03 - A 4. Plan situatie propus-retele el. 01 – E 5. Plan proprietati 05 - A 6. Lucrari rutiere 01- LR

Atasament: borderou_PUZ_(2).pdf

s.c. ARHINOVA s.r.l.__________________________________________________________________________PR. 507/ 2012__

BORDEROU

PIESE SCRISE

1. Foaie de capat 2. Lista responsabilitati

3. Borderou 4. Memoriu tehnic 5. Regulament local de urbanism 6. Anexe : -Certificatul de Urbanism nr. 614 /19.03.2013, eliberat de P.M.Timisoara -Extras C.F.Nr.407427, - contract de superficie - Avize si acorduri - Aviz oportunitate - Aviz C.J.Timis - Aviz UNIC - Aviz DSP Timis - Aviz ARPM - Aviz Pompieri - Aviz Principiu Dir. Mediu a PMT - Aviz Principiu Dir. Tehnica a PMT - Aviz Comisia de Circulatie - Aviz ANIF - Aviz OSPA - Aviz OCPI - Aviz Transelectrica - Aviz Transgaz - Aviz Fibra optica - Aviz Minist. Culturii si Patrimoniului National - Adev.litigii – Dir Patrimoniu - Adev. Serviciu Agricol - adev. Serv juridic

PIESE DESENATE

. 0. Plan de incadrare in zona-dezv.circulatie 1. Plan incadrare in zona 01 - A 2. Plan situatie existenta 02 - A 3. Plan reglementari 03 - A 4. Plan situatie propus-retele el. 01 – E 5. Plan proprietati 05 - A 6. Lucrari rutiere 01- LR

Atasament: 03_A_REGLEMENTARI.pdf

Atasament: 02__A_EXISTENT.pdf

Atasament: 01_A_incadrare_in_zona.pdf

Atasament: 00_A_INCADRARE+circulatie.pdf

Atasament: Structura_sustinere_panouri_.pdf

Profil I zincat

Panou Fotovoltaic

DESENAT

PROIECTAT

SEF PROIECT

SPECIFICATIE

VERIFICATOR/ EXPERT

NUME SEMNATURA Scara: Titlu proiect:

Plansa nr. P06

Data: Titlu plansa:

NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

Beneficiar:

VERIFICATOR

str Sg. Pene Dumitru nr 5, sector 3, BUCURESTI

Structura sustinere panouri Sivu Victor

Sivu Gabriel

1 : 100 Sivu Victor

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

+ -

SIVU VICTOR PFA

Faza: DTAC

Martie 2013

Proiect nr.

PV53/2013

oara,

S.C. QUEST ENERGY SRL

Atasament: R_LU.pdf

____s.c. ARHINOVA s.r.l___________________________________________________________________________ PR. NR. 507/2013

___BENEFICIAR_SC QUEST EC ENERGY SRL.__________________________________________________RLU _PUZ – CENTRALA EL

FOTOVOLTAICA_TM__

1

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

Aferent P.U.Z. – CONSTRUIRE SI RACORD LA S.E.N, CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA CU PUTERE DE 2,5 MWP

I. DISPOZITII GENERALE 1. Rolul Regulamentului Local de Urbanism Regulamentul Local de Urbanism este o documentatie cu caracter de reglementare, care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare si utilizare a constructiilor pe terenul studiat. Normele cuprinse in prezentul regulament sunt obligatorii la autorizarea constructiilor, in limitele terenului studiat. Modificarile Regulamentului Local de Urbanism aprobat se vor face numai in conditiile in care nu contravin prevederile Regulamentului General de Urbanism si urmeaza filiera de avizare aprobata, urmata de documentatia initiala. 2. Baza legala

Cadrul legal are in vedere actele normative in vigoare, din care mentionam: - Legea privind autorizarea executarii constructiilor (nr. 50/1991, modificata si

complectata cu legea 261/2009 s iOG-214/2008 ); - Legea fondului Funciar (nr. 18/1991 republicata); - Legea Administratiei Publice Locale (nr. 69/1991 republicata); - Legea privind circulatia juridica a terenurilor (nr. 54/1998); - Legea Cadastrului si Publicitatii Imobiliare (nr. 7/1996); - Legea privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica (nr. 33/1994); - Legea privind calitatea in constructii (nr. 10/1995); - Legea privind protectia mediului (nr. 137/1995 republicata); - Legea privind regimul juridic al drumurilor(nr. 82/1998); - Legea apelor(nr. 107/1996); - Legea privind zonele protejate (nr. 5/2000); - Legea privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia (nr. 213/1998); - Codul Civil; - Alte Hotarari de Guvern si Ordine speciale. - Regulament General de Urbanism aprobat in HG 525/27.iun.1996. - Metodologia elaborare PUZ – Urbanproiect aug. 2000. - Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului

____s.c. ARHINOVA s.r.l___________________________________________________________________________ PR. NR. 507/2013

___BENEFICIAR_SC QUEST EC ENERGY SRL.__________________________________________________RLU _PUZ – CENTRALA EL

FOTOVOLTAICA_TM__

2

3. Domeniul de aplicare PUZ-ul si Regulamentul Local de Urbanism aferent cuprind norme obligatorii pentru autorizarea constructiilor, pentru orice categorie de teren aflat in limita terenului studiat. Zonificarea functionala a terenului s-a stabilit in functie de categoriile de activitati ce se desfasoara pe teren si de ponderea acestora, evidentiate in plansa de reglementari. Pe baza acestei zonificarii s-au stabilit conditiile de amplasare si de conformare a constructiilor ce se vor realiza in cadrul fiecarei zone functionale. In zona studiata a fost identificata o singura unitate teritoriala de referinta: U. T. R. 1 – ZONA DE PRODUCTIE ENERGIE ELECTRICA

T.E. - Zona pentru echipare tehnico-edilitara))

ll. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR 4. Reguli cu privire la pastrarea integritatii mediului si protejarea patrimoniului natural si construit

Amplasamentul destinat pentru P.U.Z. - CONSTRUIRE SI RACORD LA S.E.N, CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA CU PUTERE DE 2,5 MWP se afla pe parcela cu nr.TOP A175/3/5, avand o suprafata de50.100 mp si este situat in intr-o zona cu destinatie agricola aflata in extravilanul nordic al Timisoarei pe partea stanga a DN69, inaintea intersectiei cu DJ 692 (spre Sanandrei),

Terenul luat in studiu se afla in extravilan, urmind sa intre in intravilanul comunei. Suprafata se afla in prezent in circuitul agricol si urmeaza sa isi schimbe categoria de folosinta conform plansei de “Reglementari”. Autorizarea si executia constructiilor va avea in vedere pastrarea calitatii mediului si echilibrului ecologic. 5. Reguli cu privire la siguranta constructiilor si la apararea interesului public Autorizarea executarii constructiilor in zonele de servitute si de protectie ale cailor de comunicatie si retelelor tehnico-edilitare, se realizeaza in conditiile respectarii prevederilor art. 11 din RGU/HG 525/96. Autorizarea lucrarilor de utilitate publica si a constructiilor de orice fel pe terenurile pe care s-a instalat servitute de utilitate publica, se face in conditiile art. 16 din RGU (dezvoltarea si extinderea retelei stradale, extinderii retelei cu apa si canalizare, a zonei de protectie sanitara. 6. REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII Art.1). ORIENTAREA FATA DE PUNCTELE CARDINALE Se va asigura pentru parcela orientarea spre sud care este orientarea cea mai insorita, necesara celulelor fotovoltaice.

____s.c. ARHINOVA s.r.l___________________________________________________________________________ PR. NR. 507/2013

___BENEFICIAR_SC QUEST EC ENERGY SRL.__________________________________________________RLU _PUZ – CENTRALA EL

FOTOVOLTAICA_TM__

3

Art.2). AMPLASAREA FATA DE DRUMURILE PUBLICE a). Pentru zona studiata este permisa autorizarea executarii constructiilor cu destinatiile stabilite numai daca exista posibilitati de acces la drumuri publice direct. b). Numarul si configuratia acceselor se determina conform plansei de reglementari (nr. pl.03 A). Art.3). AMPLASAREA FATA DE ALINIAMENT Amplasarea constructiilor fata de aliniament stradal pe parcela se va face cu o retragere minima obligatorie de 11,40 m fata de limita de proprietate, zona cu interdictie de construire va fi destinata spatiului plantat, realizarii de alei si largirea drumului de exploatare cu 4,0 m. Art.4). AMPLASAREA IN INTERIORUL PARCELEI Constructiile retrase in raport cu limitele separatoare dintre parcele se vor amplasa in limitele codului civil. Toate constructiile definitive si provizirii vor avea o distanta fata de proprietatile vecine de minim 9,00 m . Amplasarea constructiilor fata de limitele laterale ale parcelei se va face respectand conditiile: - se va avea in vedere asigurarea unui acces auto amplasat central , cu o latime de 6,00 m - amplasarea constructiilor- panouri fotovoltaice se va face cu respectarea orientarii spre Sud pentru o insorire cat mai eficienta . Amplasarea constructiilor fata de limitele de fund ale parcelelor va respecta urmatoarele conditii: - constructiile se vor amplasa la o distanta de cel putin 14,00 m fata de limita posterioara a terenului.

-conform normelor de igiena cuprinse in Ordinul nr. 536 din 1997.- amplasamentul respecta distantele minime fata de cladirile de locuit din intravilanul lucalitatii. 7. REGULI CU PRIVIRE LA CIRCULATII SI ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII Art.1. ACCESE CAROSABILE a). Accesul carosabil este asigurat prin existenta unui drum de exploatare care face legatura cu drumul national. Se propune amenajarea drumurilor de exploatare existente (DE 197 si DE 175/6) . Drumul de exploatare DE 197 este partial modernizat si betonat pana in dreptul Statiei de transformare, urmand a se continua modernizarea sa pana la amplasamentul actualului PUZ, mentinandu-se acelasi prospect b). Autorizarea executiei constructiilor se poate face deoarece este asigurat accesul la drum public, avand caracteristicile necesare pentru a satisface exigentele de securitate, aparare contra incendiilor si protectiei civile. Art. 2. ACCESE PIETONALE Accesul pietonal este necesar doar pentru personalul de intretinere si se asigura pe aleia principala, dispusa intre cele doua grupuri de panouri conform plansei de reglementari -03 A Art. 3. MODALITATI DE ORGANIZARE SI REZOLVAREA CIRCULATIEI CAROSABILE Accesul la parcela se va realiza din DE 197 8. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARA

____s.c. ARHINOVA s.r.l___________________________________________________________________________ PR. NR. 507/2013

___BENEFICIAR_SC QUEST EC ENERGY SRL.__________________________________________________RLU _PUZ – CENTRALA EL

FOTOVOLTAICA_TM__

4

Art.1. RACORDAREA LA RETELELE EDILITARE PROPUSE Autorizarea executiei constructiilor se va face si fara posibilitatea de racordare la retelele de apa, canalizare, gaz deoarece acestea nu sunt necesare. Racordul la reteaua de energie electrica se va face pentru descarcarea energiei produse in sistemul national, conform solutiei ce va fi elaborata de ENEL Art.2. REALIZAREA DE RETELELE EDILITARE Nu este cazul Art. 3. PROPRIETATEA PUBLICA ASUPRA RETELELOR EDILITARE Nu este cazul Art.4. AMPLASAREA LUCRARILOR DE ECHIPARE A CLADIRILOR a). Lucrarile de echipare (cabluri el.) se vor proiecta vor fi de regula ingropate. b). Se admit in cazuri bine justificate si in mod exceptional, pozarea supraterana a retelelor de echipare c). Orice amenajare realizata pe un teren, trebuie rezolvata in asa fel incat sa nu reprezinte un obstacol pentru scurgerea apelor pluviale. d). Evacuarea apelor pluviale - de pe acoperis, de pe platforme, se face direct in teren, deoarece aleile si platformele sunt realizate din balast. e). Lucrarile de sistematizare a terenului destinat a primi o constructie se vor realiza astfel incat apele pluviale sa nu aiba directia de scurgere spre terenurile vecine, ci numai spre santurile drumurilor publice. 9. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENULUI SI CONSTRUCTIILOR Art. 1. PARCELAREA Nu este cazul Art. 2. INALTIMEA CONSTRUCTIILOR Regimul de ina1time admis este P, cu inaltimea la comise de 3,5 m . Art. 3. ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCTIILOR a). Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca aspectul lor exterior nu contravine functiunii acestora si nu depreciaza aspectul general al zonei. Autorizarea executarii constructiilor este perrnisa in conditiile respectarii art. 32 R.G.U. b). Aspectul general al zonei este determinat de: - conformarea constructiei; - materialele de constructie utilizate pentru invelitori si finisaje exterioare; - culorile ansamblului si ale detaliilor; - conformarea fatadelor si amplasarea golurilor. Art 4. PROCENTUL DE OCUPARE AL TERENULUI (POT= S constr. / S teren x 100), COEFICIENT DE UTILIZARE A TERENULUI ( C.U.T.= S desf. / S teren) POT pentru zona cu instalatii de energii regenerative (solara) – constructii definitive este de maximum 40 %. CUT maxim admis in zona este de 0,40.

____s.c. ARHINOVA s.r.l___________________________________________________________________________ PR. NR. 507/2013

___BENEFICIAR_SC QUEST EC ENERGY SRL.__________________________________________________RLU _PUZ – CENTRALA EL

FOTOVOLTAICA_TM__

5

10. REGULI CU PRIVIRE LA AMENAJARI EXTERIOARE (IMPREJMUIRI, PARCARI SI GARAJE). Art. 1. PARCAJE, GARAJE. Se prevede o platforma din balast, pentru stationarea ocazionala a unei masini . Art. 2. SPATII VERZI a). suprafata spatiilor verzi si plantate se v-a stabili in corelare cu normele de igienasi protectia mediului. Se va tine seama de marimea si functiunea dominanta – parc fotovoltaic. b). Pe limitele laterale si paralel cu drumul de exploatare se vor realiza plantatii de aliniament din arbusti cu Hmax 2m c). Plantarea de arbori inalti este permisa, numai la distante mai mari de 2,0 m fata de linia despartitoare a doua proprietati. d). In zona destinata panourilor se va dispune gazon.

Zonele verzi vor ocupa un procent de cca 52% din totalul suprafetei studiate. Art. 3. IMPREJMUIRI a). Toate proprietatile de pe cuprinsul intravilanelor vor fi imprejmuite, potrivit dispozitiilor prezentului Regulament, chiar daca nu sunt construite. b). lmprejmuirea spre strada se va pozitiona pe linia de alinierea strazii. Portile imprejmuirilor situate pe aliniamentul stradal se vor deschide numai spre interior. c). inaltimea admisa a imprejmuirilor la drumurile publice va fi de maximum 2,00 m de la nivelul (terenului) trotuarului, iar stalpii imprejmuirii nu vor depasi 2,20 m. Imprejmuirea se va realiza din panouri din plasa metalica prinse pe stalpi metalici, cu o inaltime max de 2,00 m

lll. UTILIZARE FUNCTIONALA 11. TIPURI DE ZONE FUNCTIONALE Zona studiata se incadreaza in prezent ca zona functionala in categoria terenurilor cu destinatie agricola propusa pentru schimbarea de destinatie in teren cu constructii. In vederea asigurarii compatibilitatii functiunilor, autorizarea executarii lucrarilor se face pe baza analizei raportului intre constructia propusa si structura functionala a zonei in cadrul documentatiilor de urbanism. Pentru integrare in zona a constructiilor noi se va tine seama de Normele de Igiena aprobate cu ordinul Ministerului Sanatatii nr. 536/1997. Zona studiata are o singura utilizare functionala : - zona cu instalatii pentru energii regenerative ,ca energia solara (TE- zona pentru echipare tehnico-edilitara))

lV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITATIILOR SI SUBUNITATIILOR

FUNCTIONALE

T.E. - Zona pentru echipare tehnico-edilitara))

Art. 1 Zone si subzone functionale

____s.c. ARHINOVA s.r.l___________________________________________________________________________ PR. NR. 507/2013

___BENEFICIAR_SC QUEST EC ENERGY SRL.__________________________________________________RLU _PUZ – CENTRALA EL

FOTOVOLTAICA_TM__

6

T.E. zona cu constructii si instalatii specifice unui parc fotovoltaic – o centrala electrica, panouri fotovoltaice, transformatoare, invertoare, circuite electrice, cabina poarta si de comanda.

-se caracterizeaza prin constructii cu un regim de inaltime P,. Art. 2 Functiunea dominanta este de parc fotovoltaic Art. 3 Functiuni complementare

- accese carosabile, pietonale, spatii verzi amenajate, lucrari tehnico-edilitare Art. 4 Utilizari permise

• constructii, utilaje si instalati: tehnico-edilitare ce deservesc zona • spatii verzi si plantatii de protectie I aliniament ; • drumuri de deservire ;

Art. 5 Utilizari interzise • este interzisa amplasarea unitatilor cu caracter de productie, ateliere, comert engros, activitati de depozitare, antreprize

• activitati industriale sau de alt tip care genereaza noxe, vibratii, zgomot, fum, • spatii de intretinere si reparatii auto • ferme agro-zootehnice, abatoare • anexe gospodaresti pentru cresterea suinelor, bovinelor, cabalinelor

• depozite de deseuri

Art.6 Orientarea fata de punctele cardinale

Conform art. 17 al RGU si Anexa 3 RGU. Se va asigura pentru parcela orientarea spre sud care este orientarea cea mai insorita, necesara celulelor fotovoltaice. Art.7 Amplasarea fata de drumurile publice

Conform art. 18 al RGU si cap II.6 al RLU Constructiile se vor amplasa tinand cont de retragerea minima obligatorie fata de drumul de exploatare DE 175 /6 Constructiile se vor amplasa astfel incit sa respecte zona drumului. Art. 8 Amplasarea in interiorul parcelei Conform art. 24 al RGU si cap II.6 al RLU si cu respectarea codului civil. Constructiile si utilajele se vor amplasala min 9,0m fata de limitele terenului Art. 9 Accese carosabile Conform art. 25 al RGU si cap II.7 al RLU.

____s.c. ARHINOVA s.r.l___________________________________________________________________________ PR. NR. 507/2013

___BENEFICIAR_SC QUEST EC ENERGY SRL.__________________________________________________RLU _PUZ – CENTRALA EL

FOTOVOLTAICA_TM__

7

Accesul carosabil este asigurat prin existenta unui drum de exploatare care face legatura cu drumul national DN 69

Drumul de exploatare DE 197 este partial modernizat si betonat pana in dreptul Statiei de transformare, urmand a se continua modernizarea sa pana la amplasamentul actualului PUZ, mentinandu-se acelasi prospect

Gabaritele minime de trecere a autospecialelor de interventie sunt de 3,80 m latime si 4,20 m inaltime. Pruopunerile din PUZ respecta aceste gabarite. .Autorizarea executiei constructiilor se poate face deoarece este asigurat accesul la drum public, avand caracteristicile necesare pentru a satisface exigentele de securitate, aparare contra incendiilor si protectiei civile. Art. 10 Accese pietonale

Conform art. 26 al RGU si cap II.7 al RLU. Accesul pietonal este necesar doar pentru personalul de intretinere si se asigura pe aleia principala dintre panouri conform plansei de reglementari -03 A Art. 11 Parcelarea Forma parcelei este trapezoidala cu latura mica spre frontul stradal. Parcelari sau unificari ulterioare nu se admit Art. 12 Inaltimea constructiilor Inaltimea maxima a constructiilor propuse in PUZ va fi : P ( H max.3,5 m ) Art. 13 Procentul de ocupare al terenului Conform art. 15 si Anexa 2 a RGU.

POT pentru zona cu instalatii de energii regenerative (solara) – constructii definitive este de maximum 40 %.

CUT maxim admis in zona este de 0,40. Pentru zona destinata spatiului verde POT si CUT sunt 0. Art.14 Spatii verzi Conform art. 34 si Anexa 6 a RGU si cap II.10 al RLU. Se vor realiza spatii verzi de aliniament de-a lungul drumului de exploatare si spre marginile lotului. Acestea se vor realiza cu arbusti de max. 2 m inaltime . Se va realiza o zona verde spre canalul ANIF. Se vor respecta amplasamentele si suprafetele indicate in plansa de reglementari 03-A. Suprafata minima de zone verzi ce trebuie respectata in cadrul PUZ- ului este de min 20% +31 % gazon intre panouri din totalul suprafetei ce se propune a fi introdusa in intravilan. Art. 15 Imprejmuiri Conform art. 35 al RGU si cap II.10 al RLU. Imprejmuirile vor fi de tip transparent din plasa de sarma cu Hmax= 2 m

lV. Concluzii

____s.c. ARHINOVA s.r.l___________________________________________________________________________ PR. NR. 507/2013

___BENEFICIAR_SC QUEST EC ENERGY SRL.__________________________________________________RLU _PUZ – CENTRALA EL

FOTOVOLTAICA_TM__

8

Trasarea aleilor si respectiv a limitelor de parcele se va face pe baza ridicarilor topografice prin coordonate, datele fiind puse la dispozitie de proiectantul de specialitate, care va verifica si confirma corectitudinea trasarii. Intocmit arh. Diana Gaga

Atasament: R_LU_(2).pdf

____s.c. ARHINOVA s.r.l___________________________________________________________________________ PR. NR. 507/2013

___BENEFICIAR_SC QUEST EC ENERGY SRL.__________________________________________________RLU _PUZ – CENTRALA EL

FOTOVOLTAICA_TM__

1

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

Aferent P.U.Z. – CONSTRUIRE SI RACORD LA S.E.N, CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA CU PUTERE DE 2,5 MWP

I. DISPOZITII GENERALE 1. Rolul Regulamentului Local de Urbanism Regulamentul Local de Urbanism este o documentatie cu caracter de reglementare, care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare si utilizare a constructiilor pe terenul studiat. Normele cuprinse in prezentul regulament sunt obligatorii la autorizarea constructiilor, in limitele terenului studiat. Modificarile Regulamentului Local de Urbanism aprobat se vor face numai in conditiile in care nu contravin prevederile Regulamentului General de Urbanism si urmeaza filiera de avizare aprobata, urmata de documentatia initiala. 2. Baza legala

Cadrul legal are in vedere actele normative in vigoare, din care mentionam: - Legea privind autorizarea executarii constructiilor (nr. 50/1991, modificata si

complectata cu legea 261/2009 s iOG-214/2008 ); - Legea fondului Funciar (nr. 18/1991 republicata); - Legea Administratiei Publice Locale (nr. 69/1991 republicata); - Legea privind circulatia juridica a terenurilor (nr. 54/1998); - Legea Cadastrului si Publicitatii Imobiliare (nr. 7/1996); - Legea privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica (nr. 33/1994); - Legea privind calitatea in constructii (nr. 10/1995); - Legea privind protectia mediului (nr. 137/1995 republicata); - Legea privind regimul juridic al drumurilor(nr. 82/1998); - Legea apelor(nr. 107/1996); - Legea privind zonele protejate (nr. 5/2000); - Legea privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia (nr. 213/1998); - Codul Civil; - Alte Hotarari de Guvern si Ordine speciale. - Regulament General de Urbanism aprobat in HG 525/27.iun.1996. - Metodologia elaborare PUZ – Urbanproiect aug. 2000. - Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului

____s.c. ARHINOVA s.r.l___________________________________________________________________________ PR. NR. 507/2013

___BENEFICIAR_SC QUEST EC ENERGY SRL.__________________________________________________RLU _PUZ – CENTRALA EL

FOTOVOLTAICA_TM__

2

3. Domeniul de aplicare PUZ-ul si Regulamentul Local de Urbanism aferent cuprind norme obligatorii pentru autorizarea constructiilor, pentru orice categorie de teren aflat in limita terenului studiat. Zonificarea functionala a terenului s-a stabilit in functie de categoriile de activitati ce se desfasoara pe teren si de ponderea acestora, evidentiate in plansa de reglementari. Pe baza acestei zonificarii s-au stabilit conditiile de amplasare si de conformare a constructiilor ce se vor realiza in cadrul fiecarei zone functionale. In zona studiata a fost identificata o singura unitate teritoriala de referinta: U. T. R. 1 – ZONA DE PRODUCTIE ENERGIE ELECTRICA

T.E. - Zona pentru echipare tehnico-edilitara))

ll. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE AL TERENURILOR 4. Reguli cu privire la pastrarea integritatii mediului si protejarea patrimoniului natural si construit

Amplasamentul destinat pentru P.U.Z. - CONSTRUIRE SI RACORD LA S.E.N, CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA CU PUTERE DE 2,5 MWP se afla pe parcela cu nr.TOP A175/3/5, avand o suprafata de50.100 mp si este situat in intr-o zona cu destinatie agricola aflata in extravilanul nordic al Timisoarei pe partea stanga a DN69, inaintea intersectiei cu DJ 692 (spre Sanandrei),

Terenul luat in studiu se afla in extravilan, urmind sa intre in intravilanul comunei. Suprafata se afla in prezent in circuitul agricol si urmeaza sa isi schimbe categoria de folosinta conform plansei de “Reglementari”. Autorizarea si executia constructiilor va avea in vedere pastrarea calitatii mediului si echilibrului ecologic. 5. Reguli cu privire la siguranta constructiilor si la apararea interesului public Autorizarea executarii constructiilor in zonele de servitute si de protectie ale cailor de comunicatie si retelelor tehnico-edilitare, se realizeaza in conditiile respectarii prevederilor art. 11 din RGU/HG 525/96. Autorizarea lucrarilor de utilitate publica si a constructiilor de orice fel pe terenurile pe care s-a instalat servitute de utilitate publica, se face in conditiile art. 16 din RGU (dezvoltarea si extinderea retelei stradale, extinderii retelei cu apa si canalizare, a zonei de protectie sanitara. 6. REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII Art.1). ORIENTAREA FATA DE PUNCTELE CARDINALE Se va asigura pentru parcela orientarea spre sud care este orientarea cea mai insorita, necesara celulelor fotovoltaice.

____s.c. ARHINOVA s.r.l___________________________________________________________________________ PR. NR. 507/2013

___BENEFICIAR_SC QUEST EC ENERGY SRL.__________________________________________________RLU _PUZ – CENTRALA EL

FOTOVOLTAICA_TM__

3

Art.2). AMPLASAREA FATA DE DRUMURILE PUBLICE a). Pentru zona studiata este permisa autorizarea executarii constructiilor cu destinatiile stabilite numai daca exista posibilitati de acces la drumuri publice direct. b). Numarul si configuratia acceselor se determina conform plansei de reglementari (nr. pl.03 A). Art.3). AMPLASAREA FATA DE ALINIAMENT Amplasarea constructiilor fata de aliniament stradal pe parcela se va face cu o retragere minima obligatorie de 11,40 m fata de limita de proprietate, zona cu interdictie de construire va fi destinata spatiului plantat, realizarii de alei si largirea drumului de exploatare cu 4,0 m. Art.4). AMPLASAREA IN INTERIORUL PARCELEI Constructiile retrase in raport cu limitele separatoare dintre parcele se vor amplasa in limitele codului civil. Toate constructiile definitive si provizirii vor avea o distanta fata de proprietatile vecine de minim 9,00 m . Amplasarea constructiilor fata de limitele laterale ale parcelei se va face respectand conditiile: - se va avea in vedere asigurarea unui acces auto amplasat central , cu o latime de 6,00 m - amplasarea constructiilor- panouri fotovoltaice se va face cu respectarea orientarii spre Sud pentru o insorire cat mai eficienta . Amplasarea constructiilor fata de limitele de fund ale parcelelor va respecta urmatoarele conditii: - constructiile se vor amplasa la o distanta de cel putin 14,00 m fata de limita posterioara a terenului.

-conform normelor de igiena cuprinse in Ordinul nr. 536 din 1997.- amplasamentul respecta distantele minime fata de cladirile de locuit din intravilanul lucalitatii. 7. REGULI CU PRIVIRE LA CIRCULATII SI ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII Art.1. ACCESE CAROSABILE a). Accesul carosabil este asigurat prin existenta unui drum de exploatare care face legatura cu drumul national. Se propune amenajarea drumurilor de exploatare existente (DE 197 si DE 175/6) . Drumul de exploatare DE 197 este partial modernizat si betonat pana in dreptul Statiei de transformare, urmand a se continua modernizarea sa pana la amplasamentul actualului PUZ, mentinandu-se acelasi prospect b). Autorizarea executiei constructiilor se poate face deoarece este asigurat accesul la drum public, avand caracteristicile necesare pentru a satisface exigentele de securitate, aparare contra incendiilor si protectiei civile. Art. 2. ACCESE PIETONALE Accesul pietonal este necesar doar pentru personalul de intretinere si se asigura pe aleia principala, dispusa intre cele doua grupuri de panouri conform plansei de reglementari -03 A Art. 3. MODALITATI DE ORGANIZARE SI REZOLVAREA CIRCULATIEI CAROSABILE Accesul la parcela se va realiza din DE 197 8. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARA

____s.c. ARHINOVA s.r.l___________________________________________________________________________ PR. NR. 507/2013

___BENEFICIAR_SC QUEST EC ENERGY SRL.__________________________________________________RLU _PUZ – CENTRALA EL

FOTOVOLTAICA_TM__

4

Art.1. RACORDAREA LA RETELELE EDILITARE PROPUSE Autorizarea executiei constructiilor se va face si fara posibilitatea de racordare la retelele de apa, canalizare, gaz deoarece acestea nu sunt necesare. Racordul la reteaua de energie electrica se va face pentru descarcarea energiei produse in sistemul national, conform solutiei ce va fi elaborata de ENEL Art.2. REALIZAREA DE RETELELE EDILITARE Nu este cazul Art. 3. PROPRIETATEA PUBLICA ASUPRA RETELELOR EDILITARE Nu este cazul Art.4. AMPLASAREA LUCRARILOR DE ECHIPARE A CLADIRILOR a). Lucrarile de echipare (cabluri el.) se vor proiecta vor fi de regula ingropate. b). Se admit in cazuri bine justificate si in mod exceptional, pozarea supraterana a retelelor de echipare c). Orice amenajare realizata pe un teren, trebuie rezolvata in asa fel incat sa nu reprezinte un obstacol pentru scurgerea apelor pluviale. d). Evacuarea apelor pluviale - de pe acoperis, de pe platforme, se face direct in teren, deoarece aleile si platformele sunt realizate din balast. e). Lucrarile de sistematizare a terenului destinat a primi o constructie se vor realiza astfel incat apele pluviale sa nu aiba directia de scurgere spre terenurile vecine, ci numai spre santurile drumurilor publice. 9. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENULUI SI CONSTRUCTIILOR Art. 1. PARCELAREA Nu este cazul Art. 2. INALTIMEA CONSTRUCTIILOR Regimul de ina1time admis este P, cu inaltimea la comise de 3,5 m . Art. 3. ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCTIILOR a). Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca aspectul lor exterior nu contravine functiunii acestora si nu depreciaza aspectul general al zonei. Autorizarea executarii constructiilor este perrnisa in conditiile respectarii art. 32 R.G.U. b). Aspectul general al zonei este determinat de: - conformarea constructiei; - materialele de constructie utilizate pentru invelitori si finisaje exterioare; - culorile ansamblului si ale detaliilor; - conformarea fatadelor si amplasarea golurilor. Art 4. PROCENTUL DE OCUPARE AL TERENULUI (POT= S constr. / S teren x 100), COEFICIENT DE UTILIZARE A TERENULUI ( C.U.T.= S desf. / S teren) POT pentru zona cu instalatii de energii regenerative (solara) – constructii definitive este de maximum 40 %. CUT maxim admis in zona este de 0,40.

____s.c. ARHINOVA s.r.l___________________________________________________________________________ PR. NR. 507/2013

___BENEFICIAR_SC QUEST EC ENERGY SRL.__________________________________________________RLU _PUZ – CENTRALA EL

FOTOVOLTAICA_TM__

5

10. REGULI CU PRIVIRE LA AMENAJARI EXTERIOARE (IMPREJMUIRI, PARCARI SI GARAJE). Art. 1. PARCAJE, GARAJE. Se prevede o platforma din balast, pentru stationarea ocazionala a unei masini . Art. 2. SPATII VERZI a). suprafata spatiilor verzi si plantate se v-a stabili in corelare cu normele de igienasi protectia mediului. Se va tine seama de marimea si functiunea dominanta – parc fotovoltaic. b). Pe limitele laterale si paralel cu drumul de exploatare se vor realiza plantatii de aliniament din arbusti cu Hmax 2m c). Plantarea de arbori inalti este permisa, numai la distante mai mari de 2,0 m fata de linia despartitoare a doua proprietati. d). In zona destinata panourilor se va dispune gazon.

Zonele verzi vor ocupa un procent de cca 52% din totalul suprafetei studiate. Art. 3. IMPREJMUIRI a). Toate proprietatile de pe cuprinsul intravilanelor vor fi imprejmuite, potrivit dispozitiilor prezentului Regulament, chiar daca nu sunt construite. b). lmprejmuirea spre strada se va pozitiona pe linia de alinierea strazii. Portile imprejmuirilor situate pe aliniamentul stradal se vor deschide numai spre interior. c). inaltimea admisa a imprejmuirilor la drumurile publice va fi de maximum 2,00 m de la nivelul (terenului) trotuarului, iar stalpii imprejmuirii nu vor depasi 2,20 m. Imprejmuirea se va realiza din panouri din plasa metalica prinse pe stalpi metalici, cu o inaltime max de 2,00 m

lll. UTILIZARE FUNCTIONALA 11. TIPURI DE ZONE FUNCTIONALE Zona studiata se incadreaza in prezent ca zona functionala in categoria terenurilor cu destinatie agricola propusa pentru schimbarea de destinatie in teren cu constructii. In vederea asigurarii compatibilitatii functiunilor, autorizarea executarii lucrarilor se face pe baza analizei raportului intre constructia propusa si structura functionala a zonei in cadrul documentatiilor de urbanism. Pentru integrare in zona a constructiilor noi se va tine seama de Normele de Igiena aprobate cu ordinul Ministerului Sanatatii nr. 536/1997. Zona studiata are o singura utilizare functionala : - zona cu instalatii pentru energii regenerative ,ca energia solara (TE- zona pentru echipare tehnico-edilitara))

lV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITATIILOR SI SUBUNITATIILOR

FUNCTIONALE

T.E. - Zona pentru echipare tehnico-edilitara))

Art. 1 Zone si subzone functionale

____s.c. ARHINOVA s.r.l___________________________________________________________________________ PR. NR. 507/2013

___BENEFICIAR_SC QUEST EC ENERGY SRL.__________________________________________________RLU _PUZ – CENTRALA EL

FOTOVOLTAICA_TM__

6

T.E. zona cu constructii si instalatii specifice unui parc fotovoltaic – o centrala electrica, panouri fotovoltaice, transformatoare, invertoare, circuite electrice, cabina poarta si de comanda.

-se caracterizeaza prin constructii cu un regim de inaltime P,. Art. 2 Functiunea dominanta este de parc fotovoltaic Art. 3 Functiuni complementare

- accese carosabile, pietonale, spatii verzi amenajate, lucrari tehnico-edilitare Art. 4 Utilizari permise

• constructii, utilaje si instalati: tehnico-edilitare ce deservesc zona • spatii verzi si plantatii de protectie I aliniament ; • drumuri de deservire ;

Art. 5 Utilizari interzise • este interzisa amplasarea unitatilor cu caracter de productie, ateliere, comert engros, activitati de depozitare, antreprize

• activitati industriale sau de alt tip care genereaza noxe, vibratii, zgomot, fum, • spatii de intretinere si reparatii auto • ferme agro-zootehnice, abatoare • anexe gospodaresti pentru cresterea suinelor, bovinelor, cabalinelor

• depozite de deseuri

Art.6 Orientarea fata de punctele cardinale

Conform art. 17 al RGU si Anexa 3 RGU. Se va asigura pentru parcela orientarea spre sud care este orientarea cea mai insorita, necesara celulelor fotovoltaice. Art.7 Amplasarea fata de drumurile publice

Conform art. 18 al RGU si cap II.6 al RLU Constructiile se vor amplasa tinand cont de retragerea minima obligatorie fata de drumul de exploatare DE 175 /6 Constructiile se vor amplasa astfel incit sa respecte zona drumului. Art. 8 Amplasarea in interiorul parcelei Conform art. 24 al RGU si cap II.6 al RLU si cu respectarea codului civil. Constructiile si utilajele se vor amplasala min 9,0m fata de limitele terenului Art. 9 Accese carosabile Conform art. 25 al RGU si cap II.7 al RLU.

____s.c. ARHINOVA s.r.l___________________________________________________________________________ PR. NR. 507/2013

___BENEFICIAR_SC QUEST EC ENERGY SRL.__________________________________________________RLU _PUZ – CENTRALA EL

FOTOVOLTAICA_TM__

7

Accesul carosabil este asigurat prin existenta unui drum de exploatare care face legatura cu drumul national DN 69

Drumul de exploatare DE 197 este partial modernizat si betonat pana in dreptul Statiei de transformare, urmand a se continua modernizarea sa pana la amplasamentul actualului PUZ, mentinandu-se acelasi prospect

Gabaritele minime de trecere a autospecialelor de interventie sunt de 3,80 m latime si 4,20 m inaltime. Pruopunerile din PUZ respecta aceste gabarite. .Autorizarea executiei constructiilor se poate face deoarece este asigurat accesul la drum public, avand caracteristicile necesare pentru a satisface exigentele de securitate, aparare contra incendiilor si protectiei civile. Art. 10 Accese pietonale

Conform art. 26 al RGU si cap II.7 al RLU. Accesul pietonal este necesar doar pentru personalul de intretinere si se asigura pe aleia principala dintre panouri conform plansei de reglementari -03 A Art. 11 Parcelarea Forma parcelei este trapezoidala cu latura mica spre frontul stradal. Parcelari sau unificari ulterioare nu se admit Art. 12 Inaltimea constructiilor Inaltimea maxima a constructiilor propuse in PUZ va fi : P ( H max.3,5 m ) Art. 13 Procentul de ocupare al terenului Conform art. 15 si Anexa 2 a RGU.

POT pentru zona cu instalatii de energii regenerative (solara) – constructii definitive este de maximum 40 %.

CUT maxim admis in zona este de 0,40. Pentru zona destinata spatiului verde POT si CUT sunt 0. Art.14 Spatii verzi Conform art. 34 si Anexa 6 a RGU si cap II.10 al RLU. Se vor realiza spatii verzi de aliniament de-a lungul drumului de exploatare si spre marginile lotului. Acestea se vor realiza cu arbusti de max. 2 m inaltime . Se va realiza o zona verde spre canalul ANIF. Se vor respecta amplasamentele si suprafetele indicate in plansa de reglementari 03-A. Suprafata minima de zone verzi ce trebuie respectata in cadrul PUZ- ului este de min 20% +31 % gazon intre panouri din totalul suprafetei ce se propune a fi introdusa in intravilan. Art. 15 Imprejmuiri Conform art. 35 al RGU si cap II.10 al RLU. Imprejmuirile vor fi de tip transparent din plasa de sarma cu Hmax= 2 m

lV. Concluzii

____s.c. ARHINOVA s.r.l___________________________________________________________________________ PR. NR. 507/2013

___BENEFICIAR_SC QUEST EC ENERGY SRL.__________________________________________________RLU _PUZ – CENTRALA EL

FOTOVOLTAICA_TM__

8

Trasarea aleilor si respectiv a limitelor de parcele se va face pe baza ridicarilor topografice prin coordonate, datele fiind puse la dispozitie de proiectantul de specialitate, care va verifica si confirma corectitudinea trasarii. Intocmit arh. Diana Gaga

Atasament: Plan_general.pdf

DESENAT

PROIECTAT

SEF PROIECT

SPECIFICATIE

VERIFICATOR/ EXPERT

NUME SEMNATURA Scara: Titlu proiect:

Plansa nr. P02

Data: Titlu plansa:

NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

Beneficiar:

VERIFICATOR

SIVU VICTOR PFA

str Sg. Pene Dumitru nr 5, sector 3, BUCURESTI

PLAN GENERAL Sivu Victor

1 : 1000 Sivu Victor

Sivu Victor

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

80

79

78

76

75

74

72

71

70

69

68

66

65

64

51

50

49

48

47

46

45

82

81

83

84

85

I N

V

E

R

T

D

CA C

I N

V

E

R

T

D

C

A

C

I N

V

E

R

T

D

C

A

C

I N

V

E

R

T

D

C

A C

67

I N

V

E

R

T

D C

A C

Faza: DTAC

Martie 2013

Proiect nr.

PV53/2013

oara,

S.C. QUEST ENERGY SRL

60

63

59

58

57

55

54

52

61

62

53

56

Sector 1

Sector 2

Sector 3

Sector 3

Sector 4

Sector 5

I N

V E

R T

D C

A C

5

x

C

Y

Y

1

x

1

2

0

r

m

5

x

C

Y

Y

1

x

1

2

0

r

m

5

x

C

Y

Y

1

x

1

2

0

r

m

C

Y

Y

1

x

1

2

0

r

m

C

Y

Y

1

x

1

2

0

r

m

C

Y

Y

1

x

9

5

r

m

C

Y

Y

1

x

9

5

r

m

C

Y

Y

1

x

7

0

r

m

C

Y

Y

1

x

7

0

r

m

C

Y

Y

1

x

7

0

r

m

C

Y

Y

1

x

7

0

r

m

2

x

C

Y

Y

1

x

9

5

r

m

2

x

C

Y

Y

1

x

9

5

r

m

2

x

C

Y

Y

1

x

9

5

r

m

2

x

C

Y

Y

1

x

9

5

r

m

C

Y

Y

1

x

7

0

r

m

C

Y

Y

1

x

7

0

r

m

2

x

C

Y

Y

1

x

9

5

r

m

2

x

C

Y

Y

1

x

9

5

r

m

C

Y

Y

1

x

7

0

r

m

C

Y

Y

1

x

7

0

r

m

2

x

C

Y

Y

1

x

9

5

r

m

2

x

C

Y

Y

1

x

9

5

r

m

C

Y

Y

1

x

9

5

r

m

C

Y

Y

1

x

9

5

r

m

Atasament: Plan_alei_interioare.pdf

DESENAT

PROIECTAT

SEF PROIECT

SPECIFICATIE

VERIFICATOR/ EXPERT

NUME SEMNATURA Scara: Titlu proiect:

Plansa nr. P11

Data: Titlu plansa:

NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

Beneficiar:

VERIFICATOR

SIVU VICTOR PFA

str Sg. Pene Dumitru nr 5, sector 3, BUCURESTI

PLAN ALEI INTERIOARE

Sivu Victor

1 : 1000 Sivu Victor

Sivu Victor

I N

V E

R T

D C

A C

Faza: DTAC

Martie 2013

Proiect nr.

PV53/2013

oara,

S.C. QUEST ENERGY SRL

Atasament: memo_PUZ.pdf

s.c. ARHINOVA S.R.L pr. nr. 507/ 2013

___PUZ - CONSTRUIRE PARCENERGETIC FOTOVOLTAIC - ______sc QUEST EC ENERGY SRL__________________EXTRAVILAN TIMISOARA(MEHALA)

1

MEMORIU TEHNIC

1. INTRODUCERE

1.1. Date generale

- Denumire proiect : P.U.Z. – CONSTRUIRE SI RACORD LA S.E.N

CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA CU

PUTERE DE 2,5 MWP

- Amplasament : EXTRAVILAN TIMISOARA ,zona MEHALA - Faza de proiectare : PLAN URBANISTIC ZONAL - Proiect Nr. : 507 / 2013 - Beneficiari : S.C. QUEST EC ENERGY S.R.L. - Proiectant general si urbanism : S.C. ARHINOVA S.R.L. - Proiectanti specialitate - electrice : s.c. PROFESSIONAL OUTSOURCING S.R.L. - lucrari topo si cadastru : s.c. AB - CAD S.R.L. - Data elaborarii : iun. 2013

1.2. Obiectul lucrarii

Elaborarea acestei documentatii este determinata de intentia beneficiarului SC QUEST EC ENERGY SRL de a amplasa un parc fotovoltaic intr-o zona cu destinatie agricola aflata in extravilanul nordic al Timisoarei pe partea stanga a DN69, inaintea intersectiei cu DJ 692 (spre Sanandrei) . Accesul la parcela se face din DN 69 pe DE 197 si DE 175/6.

Documentatia s-a elaborat la comanda beneficiarului, datele temei program fiind stabilite de comun acord cu acesta. Planul urbanistic are ca obiectiv scoaterea terenului din circuitul agricol si realizarea unui parc fotovoltaic cu o putere de 2,5 MW care include o centrala electrica si panouri fotovoltaice, in acest scop a fost obtinut certificatul de urbanism CU nr 614 din 19.03.2013.

Terenul luat in studiu este amplasat in extravilanul nordic al localitatii Timisoara si are o suprafata totala de 50.100 mp conform masuratorilor si a CF-ului anexat documentatiei.

Din punct de vedere juridic se afla in proprietatea privata a persoanelor inscrise in C.F. si este identificat astfel :

- CF NR. 422904-NR TOP A175/3/5; proprietar: Bilc Marin, Bilc Manuela Delia

Gligor Ancuta Daniela si Gligor Danut, care au incheiat cu investitorul un

contract de superficie.

s.c. ARHINOVA S.R.L pr. nr. 507/ 2013

___PUZ - CONSTRUIRE PARCENERGETIC FOTOVOLTAIC - ______sc QUEST EC ENERGY SRL__________________EXTRAVILAN TIMISOARA(MEHALA)

2

Dezvoltarea surselor regenerabile de energie, ca o resursa energetica

semnificativa si nepoluanta, reprezinta o prioritate a politici europene in domeniul

energiei, ale caror obiective majore sunt: cresterea sigurantei in alimentarea cu energie,

realizarea unor sisteme de energie competitive cu asigurarea protectiei mediului

inconjurator. In acest context, sistemele fotovoltaice reprezinta un subiect care prezinta

mare interes, avand in vedere faptul ca dezvoltarea acestui domeniu a cunoscut un

progres continuu in ultimii ani. Prin intermediul fotovoltaicii se transforma lumina

soarelui, inepuizabila si gratuita , in curent electric. Aceasta se face cu ajutorul celulelor

solare respectiv a modulelor solare.

Acest proiect se inscrie in politica europeana de promovare a energiilor nepoluante , propunand constructia unei centrale electrice fotovoltaice cu puterea de 2,5MW si amplasare de panouri fotovoltaice. Terenul necesar are o dimensiune de 50.100 mp si trebuie sa fie inconjurat de un gard de securitate.

1.3. Surse de documentare

Studiile de fundamentare si proiectele elaborate pentru intocmirea PUZ sunt :

- PUG TIMISOARA aprobat prin HCL Timisoara 157/2002, prelungit cu HCL 105/2012.

- PUZ DIRECTOR SANANDREI - Ridicare topografica - Studiu geotehnic

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

2.1. Evolutia zonei

Datorita calitatii cadrului natural existent, a pozitiei geografice destul de

apropiate de municipiul Timisoara, terenul are un important potential de dezvoltare a activitatilor serviciilor, cat si al locuirii. Terenul este amplasat in zona nordica a extravilanului municipiului Timisoara pe partea stanga, inaintea intersectiei DN69 cu DJ 692 (spre Sanandrei) . Accesul la parcela se face din DN 69 pe DE 197 si DE 175/6.

2.2. INCADRARE IN LOCALITATE Terenul luat in studiu este amplasat in extravilanul nordic al localitatii Timisoara, in apropierea drumului national DN69 pe partea stanga,inaintea bifurcatiei cu DJ 692 (spre Sanandrei). Amplasamentul studiat are urmatoarele vecinatati :

- la nord: - drumul de exploatare DE 175/6 si Hcn 175/5 - la est: - proprietate particulara, teren cu nr. Top. A 200/1/6 - la vest : - proprietate particulara, teren cu nr. Top. A 175/3 - la sud: - drumul de exploatare DE 197 si canalul Hcn 199

Zona este lipsita de factori de poluare. Ansamblul va beneficia de lucrari rutiere si tehnico-edilitare necesare crearii unei

infrastructuri adecvate

s.c. ARHINOVA S.R.L pr. nr. 507/ 2013

___PUZ - CONSTRUIRE PARCENERGETIC FOTOVOLTAIC - ______sc QUEST EC ENERGY SRL__________________EXTRAVILAN TIMISOARA(MEHALA)

3

2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

Terenul luat în studiu are categoria de folosinta teren arabil extravilan. Terenul este relativ plan si orizontal, cu stabilitate generala asigurata, nefiind

afectat de fenomene fizico mecanice care sa-i afecteze stabilitatea. In limitele amplasamentului prospectat se observa diferente de altitudine minore

(maxim 0,5 m) trecerea de la zonele mai inalte la cele mai coborate, realizandu – se prin pante cu valori reduse.

Regimul eolian in partea de sud – vest a Romaniei este determinat de dezvoltarea sistemelor barice care se interfereaza deasupra Europei la latitudinea de 45º nord. In zona de campie, cea mai mare pondere o au vanturile din nord.

Tipul topoclimatic este specific zonei de silvostepa. El se caracterizeaza prin

temperaturi medii anuale ridicate ( 10,6º C ), intervalul anual fara inghet este mai extins ( peste 200 de zile ), iar numarul mediu anual de zile cu inghet este mai mic ( 95 zile ). Clima este temperat – moderata Conform Normativului P 100 – 92 amplasamentul se afla în zona seismica “D” caracterizata prin coeficientul Ks = 0,16, iar din punct de vedere al perioadelor de control - colt amplasamentul este caracterizat prin coeficientul Tc =1 secunde.

Cateva precizari asupra constructiei Din discutile purtate cu beneficiarul, pe terenul pe care s-au realizat sondajele geotehnice, urmeaza sa se amplaseze panouri fotovoltaice pentru producerea energiei. Aceste panouri sunt fixate intr-o rama de aluminiu si montate pe o structura metalica din profile zincate. Sistemul de fundare va fi format din fundatii directe, sau indirecte.

Solutii de fundare:

- Pentru PANOURILE SOLARE:

Deoarece panourile solare care urrneaza a se executa pe terenul studiat nu aduc incarcari mari terenului de fundare, se recomanda: - fundarea directa la cota -0,80 m fata de cota terenului natural - sau fundarea indirecta pe fundatii tip surub la cota minima Dmin = -(1, 30 + 1,50) m, fata de cota terenului natural.

- Pentru IMPREJMUIRE: Pentru imprejmuire se recomanda fundarea directa la cota Dmin = - 0,80 m, fata de cota terenului natural, pe fundatii directe izolate sau continue.

Se recomanda un minim de masuri de protejare a constructlllor si anume: - zona unde se amplaseaza panourile solare, sa fie bine curatata, inainte de fixarea structurii in sol; - sistematizarea terenului astfel sa se asigure evacuarea rapida a apei din precipitatii, de pe amplasamentul pe care se monteaza panourile solare prin: rigole, ureriuri superficiale - pentru colectarea si indepanarea apelor pluviale sau din topirea zapezilor de pe terenul pe care se monteaza panourile solare si dirijarea lor in afara zonei construite. Clasele de expunere pentru betoanele din infrastructura :

La stabilirea clasei minime de beton si a tipului de ciment folosit pentru betoanele infrastructurii, se va tine seama si de clasa de expunere in raport cu nivelul si agresivitatea apei subterane, conform SR EN 206-1 si Codului CP 012/1 :2007 si anume clasa de expunere XC2, pentru clasa minima de beton C16120.

s.c. ARHINOVA S.R.L pr. nr. 507/ 2013

___PUZ - CONSTRUIRE PARCENERGETIC FOTOVOLTAIC - ______sc QUEST EC ENERGY SRL__________________EXTRAVILAN TIMISOARA(MEHALA)

4

Lucrarile de terasamente, inclusiv cele aferente (sapaturi, sprijiniri, umpluturi etc.) se vor executa cu respectarea intocmai a tuturor normativelor in vigoare cu privire la aceste lucrari (C169 - 83, Ts etc.).

2.4. CIRCULATIA Terenul este amplasat pe partea stanga, inaintea intersectiei DN69 cu DJ 692 (spre Sanandrei) . In prezent se poate accede la parcela din DN 69 pe drumul de exploatare DE197, care este partial modernizat pentru accesul la statia de transformare din vecinatate.

2.5. OCUPAREA TERENURILOR Terenul se afla in circuitul agricol si este liber de constructii. Zona nu prezinta riscuri naturale.

2.6. ECHIPARE EDILITARA

Lucrari edilitare Pe terenul studiat nu existã lucrãri de alimentare cu apã si canalizare, gaz sau

curent electric. Amplasamentul nu este afectat de instalatii electrice si de telecomunicatii. In

partea sudica a parcelei la aproximativ 100 m de aceasta sunt dispuse doua linii electrice aeriene LEA 110KV respectiv LEA 220 KV.

2.7. PROBLEME DE MEDIU

Suprafata din perimetrul studiat, având în prezent folosinta agricola, nu prezinta nici un fel de surse de poluare a mediului.

Zona studiata este lipsita de factori de poluare majori. In vecinatate nu exista agenti cu degajari de noxe, sau alte elemente care sa constituie o sursa poluanta pt mediu.

Factorii de poluare relativa a mediului natural sunt : - LEA 110 kV

- linia electrica de inalta tensiune Timisoara – Mintia ( LEA 220kV ). Ansamblul amplasamentului nu prezinta riscuri naturale de mediu.

2.8. Optiuni ale populatiei

Propunerile prevazute in aceasta documentatie se inscriu in planurile de dezvoltare urbanistica si arhitecturala ale municipiului Timisoara, comunei Sanandrei cat si cele ale judetului Timis, care propun pentru aceesta zona functiuni cu carter industrial, depozitare , servicii, comert, etc. Amplasarea de obiective industriale si utilitati majore in afara marilor orase constituie una din directiile de rezolvare a acestei problemei.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

s.c. ARHINOVA S.R.L pr. nr. 507/ 2013

___PUZ - CONSTRUIRE PARCENERGETIC FOTOVOLTAIC - ______sc QUEST EC ENERGY SRL__________________EXTRAVILAN TIMISOARA(MEHALA)

5

3.1. PREVEDERI ALE PUG

Propunerile PUZ-ului sunt in concordanta cu prevederile P.U.G. Timisoara care are in vedere pentru terenurile din nordul localitatii, dezvoltarea unei zonei cu specific de dotari, servicii, industrie nepoluanta, care sa fie inclusa in intravilanul localitatii. Aceasta zona nu prevede dezvoltarea investitilor cu carcter rezidential.

3.2. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL Construibilitatea pe situl luat in studiu este de aproape 100 %,( 0,02% din teren este cu interdictie de construire - zona de protectie pentru canalele ANIF- fiiind constituta dintr-o fasie de 2,0m de la marginea superioara a canalelor). Terenul este relativ plan si nu necesita lucrari semnificative de sistematizare pe verticala. Terenul este flancat la nord de drumul de exploatare DE 175/6 si Hcn 175/5 si la sud, de drumul de exploatare DE 197 si canalul Hcn 199, in apropierea carora se vor rezolva utilitatiile necesare.

Conditiile de fundare ale terenului sunt, conform studiului geotehnic, bune. Regimul de inaltime al constructiilor propus este mic – parter, Solutia aleasa a

avut in vedere orientarea fata de punctele cardinale, care sa permita o buna insorire a celulelor fotovoltaice - acestea trebuiesc orientate spre Sud.

3.3. MODERNIZAREA CIRCULATIEI

Centrala electrica fotovoltaica, nu necesita supraveghere si intretinere. Din acest motiv nu este necesar sa se circule curent pe parcela dupa instalarea celulelor. Se propune amenajarea drumurilor de exploatare existente (DE 197 si DE 175/6) prin aplicarea unui strat de balast. Drumul de exploatare DE 197 este partial modernizat si betonat pana in dreptul Statiei de transformare, urmand a se continua pana la amplasamentul actualului PUZ, mentinandu-se acelasi prospect Drumurile si aleile propuse pentru accesul in parc si la panouri vor fi din balast. Apele meteorice de suprafata se vor infiltra in teren.

3.4. ZONIFICAREA FUNCTIONALA – REGLEMENTARI, BILANT TERITORIAL,

INDICI URBANISTICI 3.4.1. Descrierea solutiei propuse :

Functiunile principale permise in zona vor fi de tipul : - echiparnente tehnice- pentru producere energie electrica.

Functiunile complementare admise In zona vor fi din gama : - dotari tehnico-edilitare

Regimul de inaltime al constructiilor preconizate este parter cu un H max de 3,50m. Inaltimea panourilor fotovoltaice nu va depasi 3,00 m

Investitia propune realizarea unei zone pentru amplasarea celulelor voltaice, si a alteia pentru amplasarea de utilaje specifice unei centrale fotovoltaice cu puterea de 2,5MW : transformator cu caracteristica 0.4/20kV, invertoare marca SunGrow model SG 500KTL, precum si a unei mici constructii – cabina dispecerat.

s.c. ARHINOVA S.R.L pr. nr. 507/ 2013

___PUZ - CONSTRUIRE PARCENERGETIC FOTOVOLTAIC - ______sc QUEST EC ENERGY SRL__________________EXTRAVILAN TIMISOARA(MEHALA)

6

Utilajele vor avea rol la inmagazinarea energiei electrice, transformarea curentului continuu in curent alternativ si livrarea lui in reteaua nationala. Terenul necesar are o forma aproape dreptunghiulara , cu o suprafata de 50.100 mp si trebuie sa fie inconjurat de un gard de securitate. Imprejmuirea se va realiza din panouri din plasa metalica prinse pe stalpi metalici, cu o inaltime max de 2,00 m 3.4.2. Bilant teritorial

Suprafata teren

Existent Propus

mp % mp %

Total zona studiata din care :

50.100 100 50.100 100

Zona panouri (Z1+Z2= 35.670 mp),din care -constr,implant.panouri - gazon intre panouri

20.040 15.630

40,00 31,20

Circulatii, platforme,c-tii - - 3.922 7,83

Zone verzi de protectie 10.508 20,97

Teren agricol 50.100 100 0 0

3.4.3. Indici constructivi Pentru zona cu instalatii de energii regenerative (solara) se prevede un procent de ocupare al terenului (POT) de 40,0%. , cea mai mare parte din teren fiind ocupata cu utilaje , o constructie P si structuri metalice pentru sustinerea panourilor. Coeficientul de utilizare al terenului (CUT) pentru zona centrala electrica fotovoltaica este de max 0,40. 3.5. ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE

Investitia propusa presupune o cabina de comanda, dar prezenta personalul

este de scurta durata. Din aceasta cauza se propune un Wc ecologic cu o rezerva de apa pt spalatul pe maini. Apa potabila va fi asigurata din peturi imbuteliate.

Avadu-se in vedere acestea nu sunt necesare retele de apa-canal.

3.6. ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA

Conform avizelor emise de SC ENEL ELECTRICA SA si SC ROMTELECOM SA, amplasamentul nu este afectat de instalatii electrice sau tetecomunicatii. Nu sunt necesare lucrari de alimentare cu energie electrica, intrucat centrala electrica fotovoltaica produce ea insasi energie electrica care se va descarca in SEN in conformitate cu Studiul de solutie ce se va intocmit de ENEL_BANAT 1.Panourile fotovoltaice (CETS Solar model ZKX-250P-24) sunt elemente de producere a energiei electrice prin utilizarea energiei luminoase (fotoni). Instalatia fotovoltaica este prevazuta cu o constructie de baza pentru instalatie de 2,5 MW. Nici caldura, nici temperaturile scazute nu pot afecta aceste module. Ele fac utilizarea

s.c. ARHINOVA S.R.L pr. nr. 507/ 2013

___PUZ - CONSTRUIRE PARCENERGETIC FOTOVOLTAIC - ______sc QUEST EC ENERGY SRL__________________EXTRAVILAN TIMISOARA(MEHALA)

7

optima a energiei disponibile fiabil, in scopul de a genera randamente foarte mari de putere. 2.lnvertorul, SunGrow model SG 500KTL, transforma curentul continuu DC produs de panourile solare in curent alternativ AC.

3.Tensiunea alternativa de iesire, cu ajutorul unui transformator de medie tensiune cu caracteristica 0.4/20kV, este ridicata la nivelul tensiunii Sistemului Energetic National la care se face racordarea. 4.Energia produsa de centrala fotovoltaica este astfel transmisa prin statia electrica de medie tensiune, retelei de electricitate. Posturile de transformare prefababricate, in anvelopa termoizolanta din panouri sandwich ( metalica ) PTPA sau din beton PTPB, sunt posturi de distributie publica sau industriale, folosite in retelele de medie tensiune in bucla sau radiale fiind echipate cu transformatoare de putere cuprinse intre 40 si 2500kVA, cu tensiuni de 6; 10; 20kV.

3.7. TELEFONIE Nu este cazul. 3.8. ALIMENTARE CU GAZE NATURALE

Nu este cazul.

3.9. PROTECTIA MEDIULUI Dezvoltarea durabila a asezarilor umane obliga la o reconsiderare a mediului

natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice si estetice si accentueaza caracterul de globalitate a problematicii mediului.

Raportul mediu natural - mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului in care utilizarea primului este profitabila si contribuie la dezvoltarea celui din urma.

Aplicarea masurilor de reabilitare, protectie si conservare a mediului va determina mentinerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanti ce atecteaza sanatatea si creeaza disconfort si va permite valorificarea potentialului natural si a sitului construit.

Diminuarea surselor de poluare In zona nu sunt prezente surse semnificative de poluare si nu se vor amplasa

obiective care sa determine poluarea zonei ( aer, apa, sol, etc.) Se prevede ca zona studiata va fi ocupata succesiv cu functiunile propuse, In

functie de dinamica procesului de dezvoltare locala. Solicitarile investitorilor si posibilitatile acestora de finalizare a lucrarilor vor determina declansarsa unor activltati etapizate de constructie. Asttel, este previzibil ca lucrarile de constructii ce decurg vor afecta mediul pe timp limitat.

Lucrarile proiectate nu se constituie ca surse de poluare a solului si subsolului. Toate obiectele subterane vor fi hidroizolate.

Apele pluviale Avand In vedere solutiile propuse apele pluviale nu se vor descarca In sistemul de canale de desecare a ANIF. Apele pluviale de pe constructii vor fi preluate de jgheaburi si burlane cu descarcare in teren. Drumurile si aleile fiind din balast permit infiltrarea apelor pluviale direct in teren, nefiind nevoie de rigole si de dirijarea acestora spre canale de irigatie.

Epurarea apelor uzate

Nu este necesara neexistand consumatori.

s.c. ARHINOVA S.R.L pr. nr. 507/ 2013

___PUZ - CONSTRUIRE PARCENERGETIC FOTOVOLTAIC - ______sc QUEST EC ENERGY SRL__________________EXTRAVILAN TIMISOARA(MEHALA)

8

Recuperarea terenurilor degradate, plantari de zone verzi.

Functionarea viitoarelor obiective nu va afecta ecosistemele terestre si acvatice constituite in zona. lnterventiile cu efect negativ asupra peisajului ce se vor produce o data cu efectuarea lucraritor de constructii, sunt minime. Se vor pozitiona spatii verzi si plantatii de aliniament si protectie spre terenurile invecinate de-a lungul imprejmuirilor si a drumurilor propuse, lucru care va diminua eventualele efecte negative de reflectie a razelor solare. Organizarea sistemelor de spatii verzi

Parcela studiata este aproape in intregime zona verde, intrucat panourile solare sunt asezate pe suporti de teava metalica la distanta de sol permit existenta zonei verzi.

Protejarea bunuriior de patrimoniu Nu este cazul. Refacerea peisagistica

Spatiile verzi si plantate sunt constituite, in acceptia prezentului regulament, din totalitatea amenajarilor de pe suprafata parcelei, ca plantatii de arbusti, plante ornamentale, suprafete acoperite cu gazon.

Supratata spatiilor verzi si plantate se va stabili in corelare cu normele de igiena si protectia mediului. Protectia solului si subsolului

Nu este necesara. Eliminarea disfunctionalitatilor din domeniul cailor de comunicatie

Reteaua de strazi prevazuta in documentatiile de urbanism aprobate anterior se va extinde pe amplasamentul studiat, pe traseele drumurilor de exploatare existente unde este posibil), pentru a facilita accesul auto si pietonal in zona si a realiza legaturile cu strazile majore.

Protectia calitatii apelor Nu este cazul. Protectia aerului Din procesul tehnologic nu rezulta emisii de gaze, vapori sau alte surse de poluanti. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Intregul proces tehnologic care se desfasoara si utilajele prevazute sunt silentioase, cu un grad ridicat de fiabilitate, randament ridicat si usor de exploatat.

Lucrarea in ansamblu s-a conceput in ideea realizarii unui nivel minim de zgomot transmis prin elementele constructiilor, precum si a unui nivel de zgomot de fond cat mai redus.

Pentru aceasta s-au prevazut materiale si elemente de constructii cu indici de izolare acustica la zgomot aerian, corespunzatori, iar utilajele tehnologice alese au un grad ridicat de silentiozitate, asigurand un nivel al zgomotului de sub 60 dB, masurat la limita incintei, conform STAS 10009/88.

Lucrarea in ansamblul ei s-a conceput astfel incat sa asigure conditii optime de lucru pentru muncitori.

Materialele si elementele de constructii prevazute au indici de izolare la zgomot de impact redus si in limitele admisibile.

s.c. ARHINOVA S.R.L pr. nr. 507/ 2013

___PUZ - CONSTRUIRE PARCENERGETIC FOTOVOLTAIC - ______sc QUEST EC ENERGY SRL__________________EXTRAVILAN TIMISOARA(MEHALA)

9

Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public in vederea asigurarii protectiei mediului si a sanatatii oameniloR.

Aceste masuri sunt in concordanta cu prevederile din Legea Mediului 137/95 si a Ordinului nr. 125/1996 privind impactul asupra mediului.

La toate lucrarile propuse se va respecta H.G.930/2005 Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica. De asemenea, in zona nu exista obiective de interes public care ar trebui sa fie protejate.

Protectia impotriva radiatiilor

Lucrarile propuse nu produc, respectiv nu folosesc radiatii in procesul tehnologic, deci nu necesita luare de masuri impotriva radiatiilor.

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice Functionarea lucrarilor propuse a se executa, au drept scop asigurarea unei

protectii a ecosistemelor terestre.

Gospodarirea substantelor toxice si periculoase Deoarece atat lucrarile de alimentare cu apa cat si cele de canalizare sunt

destinate folosintei umane, nu rezulta nici un fel de substante toxice sau periculoase, deci nu necesita prevederea unor masuri speciale in acest scop.

Depozitarea controlata a deseurilor In functionarea centralei electrice fotovoltaice nu rezulta deseuri care trebuie depozitate.

4. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

4.1. Obiectivele de utilitate publica sunt :

Se institue o zona de protectie a canalelor ANIF( fasie de teren cu latime de 2,0m de la marginea superioara a canalelor de desecare), care vor avea destinatia de spatiu verde.

Se rezerva o fasie de teren cu latime de 4,0 m, paralela du DE 175/6 in vederea modernizarii acestuia

4.2. Tipul de proprietate asupra terenurilor

- terenuri proprietate privata de interes local : nu este cazul - terenuri proprietate publica de interes local : drumul existente modernizate - terenuri proprietate privata ale persoanelor fizice : terenuri destinate construirii Parcului fotovoltaic

4.3. Circulatia terenurilor intre detinatori in vederea realizarii obiectivelor propuse Terenuri ce se intentioneaza a fi trecute in proprietatea publica a unitatilor administrativ teritoriale – nu este cazul

Terenurie ramân in proprietatea privata a persoanelor fizice.

s.c. ARHINOVA S.R.L pr. nr. 507/ 2013

___PUZ - CONSTRUIRE PARCENERGETIC FOTOVOLTAIC - ______sc QUEST EC ENERGY SRL__________________EXTRAVILAN TIMISOARA(MEHALA)

1 0

5. CONCLUZII – MASURI IN CONTINUARE

Elaborarea Planului Urbanistic Zonal s-a efectuat tinandu-se cont de cadrul continut al documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului.

La baza stabilirii categoriilor de interventie, reglementari si restrictii impuse au stat urmatoareie obiective principale:

1. lncadrarea in Planul Urbanistic General al municipiului Timisoara, PUZ director Timisoara Nord cu privire la extinderea intravilanului. si PUZ Director Sanandrei.

2. Asigurarea amplasamentelor si amenajarilor necesare pentru obiectivele prevazute prin tema. Planul Urbanistic Zonal constituie totodata studiul pe baza caruia se fundamenteaza introducerea in intravilan a amplasamentului studiat, conform P.U.G.- ului aprobat prin HCL Timisoara 157/2002, prelungit cu HCL 105/2012.

3. Principalele interventii necesare realizarii acestui proiect sunt : - modernizarea cailor de acces existente – prelungirea modernizarii DE 197

- realizarea in cooperare cu ceilalti detinatori de terenuri a drumurilor de acces din DN 69 si dinspre Sanandrei

- coordonarea cu celelalte investitii demarate in zona

Toate terenurile ce urmeaza a fi introduse in intravilan prin prezentul P.U.Z. avand categoria de folosinta agricola, sunt supuse INTERDICTIEI TEMPORARE DE CONSTRUIRE, ridicarea interdictiei facandu-se numai cu respectarea articolelor din Legea Fondului Funciar nr.18/1991 republicata.

Eliberarea autorizatiilor de construire in zona se vor face numai pe baza P.U.Z.-

ului aprobat, incadrandu-se in prevederile acestuia.

Functionarea optima a unei zone nou dezvoltate, amplasata pe un teren apartinand in cea mai mare parte detinatorilor privati, nu poate avea loc decat in prezenta obligatorie a echiparilor de infrastructura. Existenta prealabila a infrastructurii atrage dupa sine dezvoltarea organizata a investitiilor, iar un teren lipsit de echipare (drumuri si reteIe de tehnica edilitara) permite doar dezvoltari intamplatoare si haotice.

Din acest motiv, factorii de decizie din sectorul public trebuie sa vina in intampinarea acestui fenomen, prin elaborarea unei strategii prin care sa se stabileasca modalitatea de realizare a proiectelor de infrastructura:

Administratia publica locala, in calitatea sa de dublu arbitru intre interesele generale ale comunitatii locale si interesele individuale particulare, va trebui sa gaseasca modalitati, simple si rationale pentru gestionarea localitatilor si a terenului aferent, avand in vedere efectele pe termen lung a deciziilor adoptate In politica de amenajare a teritoriului. . Intocmit,

s.c. ARHINOVA S.R.L pr. nr. 507/ 2013

___PUZ - CONSTRUIRE PARCENERGETIC FOTOVOLTAIC - ______sc QUEST EC ENERGY SRL__________________EXTRAVILAN TIMISOARA(MEHALA)

1 1

arh. Diana Gaga

Atasament: memo_PUZ_(2).pdf

s.c. ARHINOVA S.R.L pr. nr. 507/ 2013

___PUZ - CONSTRUIRE PARCENERGETIC FOTOVOLTAIC - ______sc QUEST EC ENERGY SRL__________________EXTRAVILAN TIMISOARA(MEHALA)

1

MEMORIU TEHNIC

1. INTRODUCERE

1.1. Date generale

- Denumire proiect : P.U.Z. – CONSTRUIRE SI RACORD LA S.E.N

CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA CU

PUTERE DE 2,5 MWP

- Amplasament : EXTRAVILAN TIMISOARA ,zona MEHALA - Faza de proiectare : PLAN URBANISTIC ZONAL - Proiect Nr. : 507 / 2013 - Beneficiari : S.C. QUEST EC ENERGY S.R.L. - Proiectant general si urbanism : S.C. ARHINOVA S.R.L. - Proiectanti specialitate - electrice : s.c. PROFESSIONAL OUTSOURCING S.R.L. - lucrari topo si cadastru : s.c. AB - CAD S.R.L. - Data elaborarii : iun. 2013

1.2. Obiectul lucrarii

Elaborarea acestei documentatii este determinata de intentia beneficiarului SC QUEST EC ENERGY SRL de a amplasa un parc fotovoltaic intr-o zona cu destinatie agricola aflata in extravilanul nordic al Timisoarei pe partea stanga a DN69, inaintea intersectiei cu DJ 692 (spre Sanandrei) . Accesul la parcela se face din DN 69 pe DE 197 si DE 175/6.

Documentatia s-a elaborat la comanda beneficiarului, datele temei program fiind stabilite de comun acord cu acesta. Planul urbanistic are ca obiectiv scoaterea terenului din circuitul agricol si realizarea unui parc fotovoltaic cu o putere de 2,5 MW care include o centrala electrica si panouri fotovoltaice, in acest scop a fost obtinut certificatul de urbanism CU nr 614 din 19.03.2013.

Terenul luat in studiu este amplasat in extravilanul nordic al localitatii Timisoara si are o suprafata totala de 50.100 mp conform masuratorilor si a CF-ului anexat documentatiei.

Din punct de vedere juridic se afla in proprietatea privata a persoanelor inscrise in C.F. si este identificat astfel :

- CF NR. 422904-NR TOP A175/3/5; proprietar: Bilc Marin, Bilc Manuela Delia

Gligor Ancuta Daniela si Gligor Danut, care au incheiat cu investitorul un

contract de superficie.

s.c. ARHINOVA S.R.L pr. nr. 507/ 2013

___PUZ - CONSTRUIRE PARCENERGETIC FOTOVOLTAIC - ______sc QUEST EC ENERGY SRL__________________EXTRAVILAN TIMISOARA(MEHALA)

2

Dezvoltarea surselor regenerabile de energie, ca o resursa energetica

semnificativa si nepoluanta, reprezinta o prioritate a politici europene in domeniul

energiei, ale caror obiective majore sunt: cresterea sigurantei in alimentarea cu energie,

realizarea unor sisteme de energie competitive cu asigurarea protectiei mediului

inconjurator. In acest context, sistemele fotovoltaice reprezinta un subiect care prezinta

mare interes, avand in vedere faptul ca dezvoltarea acestui domeniu a cunoscut un

progres continuu in ultimii ani. Prin intermediul fotovoltaicii se transforma lumina

soarelui, inepuizabila si gratuita , in curent electric. Aceasta se face cu ajutorul celulelor

solare respectiv a modulelor solare.

Acest proiect se inscrie in politica europeana de promovare a energiilor nepoluante , propunand constructia unei centrale electrice fotovoltaice cu puterea de 2,5MW si amplasare de panouri fotovoltaice. Terenul necesar are o dimensiune de 50.100 mp si trebuie sa fie inconjurat de un gard de securitate.

1.3. Surse de documentare

Studiile de fundamentare si proiectele elaborate pentru intocmirea PUZ sunt :

- PUG TIMISOARA aprobat prin HCL Timisoara 157/2002, prelungit cu HCL 105/2012.

- PUZ DIRECTOR SANANDREI - Ridicare topografica - Studiu geotehnic

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

2.1. Evolutia zonei

Datorita calitatii cadrului natural existent, a pozitiei geografice destul de

apropiate de municipiul Timisoara, terenul are un important potential de dezvoltare a activitatilor serviciilor, cat si al locuirii. Terenul este amplasat in zona nordica a extravilanului municipiului Timisoara pe partea stanga, inaintea intersectiei DN69 cu DJ 692 (spre Sanandrei) . Accesul la parcela se face din DN 69 pe DE 197 si DE 175/6.

2.2. INCADRARE IN LOCALITATE Terenul luat in studiu este amplasat in extravilanul nordic al localitatii Timisoara, in apropierea drumului national DN69 pe partea stanga,inaintea bifurcatiei cu DJ 692 (spre Sanandrei). Amplasamentul studiat are urmatoarele vecinatati :

- la nord: - drumul de exploatare DE 175/6 si Hcn 175/5 - la est: - proprietate particulara, teren cu nr. Top. A 200/1/6 - la vest : - proprietate particulara, teren cu nr. Top. A 175/3 - la sud: - drumul de exploatare DE 197 si canalul Hcn 199

Zona este lipsita de factori de poluare. Ansamblul va beneficia de lucrari rutiere si tehnico-edilitare necesare crearii unei

infrastructuri adecvate

s.c. ARHINOVA S.R.L pr. nr. 507/ 2013

___PUZ - CONSTRUIRE PARCENERGETIC FOTOVOLTAIC - ______sc QUEST EC ENERGY SRL__________________EXTRAVILAN TIMISOARA(MEHALA)

3

2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

Terenul luat în studiu are categoria de folosinta teren arabil extravilan. Terenul este relativ plan si orizontal, cu stabilitate generala asigurata, nefiind

afectat de fenomene fizico mecanice care sa-i afecteze stabilitatea. In limitele amplasamentului prospectat se observa diferente de altitudine minore

(maxim 0,5 m) trecerea de la zonele mai inalte la cele mai coborate, realizandu – se prin pante cu valori reduse.

Regimul eolian in partea de sud – vest a Romaniei este determinat de dezvoltarea sistemelor barice care se interfereaza deasupra Europei la latitudinea de 45º nord. In zona de campie, cea mai mare pondere o au vanturile din nord.

Tipul topoclimatic este specific zonei de silvostepa. El se caracterizeaza prin

temperaturi medii anuale ridicate ( 10,6º C ), intervalul anual fara inghet este mai extins ( peste 200 de zile ), iar numarul mediu anual de zile cu inghet este mai mic ( 95 zile ). Clima este temperat – moderata Conform Normativului P 100 – 92 amplasamentul se afla în zona seismica “D” caracterizata prin coeficientul Ks = 0,16, iar din punct de vedere al perioadelor de control - colt amplasamentul este caracterizat prin coeficientul Tc =1 secunde.

Cateva precizari asupra constructiei Din discutile purtate cu beneficiarul, pe terenul pe care s-au realizat sondajele geotehnice, urmeaza sa se amplaseze panouri fotovoltaice pentru producerea energiei. Aceste panouri sunt fixate intr-o rama de aluminiu si montate pe o structura metalica din profile zincate. Sistemul de fundare va fi format din fundatii directe, sau indirecte.

Solutii de fundare:

- Pentru PANOURILE SOLARE:

Deoarece panourile solare care urrneaza a se executa pe terenul studiat nu aduc incarcari mari terenului de fundare, se recomanda: - fundarea directa la cota -0,80 m fata de cota terenului natural - sau fundarea indirecta pe fundatii tip surub la cota minima Dmin = -(1, 30 + 1,50) m, fata de cota terenului natural.

- Pentru IMPREJMUIRE: Pentru imprejmuire se recomanda fundarea directa la cota Dmin = - 0,80 m, fata de cota terenului natural, pe fundatii directe izolate sau continue.

Se recomanda un minim de masuri de protejare a constructlllor si anume: - zona unde se amplaseaza panourile solare, sa fie bine curatata, inainte de fixarea structurii in sol; - sistematizarea terenului astfel sa se asigure evacuarea rapida a apei din precipitatii, de pe amplasamentul pe care se monteaza panourile solare prin: rigole, ureriuri superficiale - pentru colectarea si indepanarea apelor pluviale sau din topirea zapezilor de pe terenul pe care se monteaza panourile solare si dirijarea lor in afara zonei construite. Clasele de expunere pentru betoanele din infrastructura :

La stabilirea clasei minime de beton si a tipului de ciment folosit pentru betoanele infrastructurii, se va tine seama si de clasa de expunere in raport cu nivelul si agresivitatea apei subterane, conform SR EN 206-1 si Codului CP 012/1 :2007 si anume clasa de expunere XC2, pentru clasa minima de beton C16120.

s.c. ARHINOVA S.R.L pr. nr. 507/ 2013

___PUZ - CONSTRUIRE PARCENERGETIC FOTOVOLTAIC - ______sc QUEST EC ENERGY SRL__________________EXTRAVILAN TIMISOARA(MEHALA)

4

Lucrarile de terasamente, inclusiv cele aferente (sapaturi, sprijiniri, umpluturi etc.) se vor executa cu respectarea intocmai a tuturor normativelor in vigoare cu privire la aceste lucrari (C169 - 83, Ts etc.).

2.4. CIRCULATIA Terenul este amplasat pe partea stanga, inaintea intersectiei DN69 cu DJ 692 (spre Sanandrei) . In prezent se poate accede la parcela din DN 69 pe drumul de exploatare DE197, care este partial modernizat pentru accesul la statia de transformare din vecinatate.

2.5. OCUPAREA TERENURILOR Terenul se afla in circuitul agricol si este liber de constructii. Zona nu prezinta riscuri naturale.

2.6. ECHIPARE EDILITARA

Lucrari edilitare Pe terenul studiat nu existã lucrãri de alimentare cu apã si canalizare, gaz sau

curent electric. Amplasamentul nu este afectat de instalatii electrice si de telecomunicatii. In

partea sudica a parcelei la aproximativ 100 m de aceasta sunt dispuse doua linii electrice aeriene LEA 110KV respectiv LEA 220 KV.

2.7. PROBLEME DE MEDIU

Suprafata din perimetrul studiat, având în prezent folosinta agricola, nu prezinta nici un fel de surse de poluare a mediului.

Zona studiata este lipsita de factori de poluare majori. In vecinatate nu exista agenti cu degajari de noxe, sau alte elemente care sa constituie o sursa poluanta pt mediu.

Factorii de poluare relativa a mediului natural sunt : - LEA 110 kV

- linia electrica de inalta tensiune Timisoara – Mintia ( LEA 220kV ). Ansamblul amplasamentului nu prezinta riscuri naturale de mediu.

2.8. Optiuni ale populatiei

Propunerile prevazute in aceasta documentatie se inscriu in planurile de dezvoltare urbanistica si arhitecturala ale municipiului Timisoara, comunei Sanandrei cat si cele ale judetului Timis, care propun pentru aceesta zona functiuni cu carter industrial, depozitare , servicii, comert, etc. Amplasarea de obiective industriale si utilitati majore in afara marilor orase constituie una din directiile de rezolvare a acestei problemei.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

s.c. ARHINOVA S.R.L pr. nr. 507/ 2013

___PUZ - CONSTRUIRE PARCENERGETIC FOTOVOLTAIC - ______sc QUEST EC ENERGY SRL__________________EXTRAVILAN TIMISOARA(MEHALA)

5

3.1. PREVEDERI ALE PUG

Propunerile PUZ-ului sunt in concordanta cu prevederile P.U.G. Timisoara care are in vedere pentru terenurile din nordul localitatii, dezvoltarea unei zonei cu specific de dotari, servicii, industrie nepoluanta, care sa fie inclusa in intravilanul localitatii. Aceasta zona nu prevede dezvoltarea investitilor cu carcter rezidential.

3.2. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL Construibilitatea pe situl luat in studiu este de aproape 100 %,( 0,02% din teren este cu interdictie de construire - zona de protectie pentru canalele ANIF- fiiind constituta dintr-o fasie de 2,0m de la marginea superioara a canalelor). Terenul este relativ plan si nu necesita lucrari semnificative de sistematizare pe verticala. Terenul este flancat la nord de drumul de exploatare DE 175/6 si Hcn 175/5 si la sud, de drumul de exploatare DE 197 si canalul Hcn 199, in apropierea carora se vor rezolva utilitatiile necesare.

Conditiile de fundare ale terenului sunt, conform studiului geotehnic, bune. Regimul de inaltime al constructiilor propus este mic – parter, Solutia aleasa a

avut in vedere orientarea fata de punctele cardinale, care sa permita o buna insorire a celulelor fotovoltaice - acestea trebuiesc orientate spre Sud.

3.3. MODERNIZAREA CIRCULATIEI

Centrala electrica fotovoltaica, nu necesita supraveghere si intretinere. Din acest motiv nu este necesar sa se circule curent pe parcela dupa instalarea celulelor. Se propune amenajarea drumurilor de exploatare existente (DE 197 si DE 175/6) prin aplicarea unui strat de balast. Drumul de exploatare DE 197 este partial modernizat si betonat pana in dreptul Statiei de transformare, urmand a se continua pana la amplasamentul actualului PUZ, mentinandu-se acelasi prospect Drumurile si aleile propuse pentru accesul in parc si la panouri vor fi din balast. Apele meteorice de suprafata se vor infiltra in teren.

3.4. ZONIFICAREA FUNCTIONALA – REGLEMENTARI, BILANT TERITORIAL,

INDICI URBANISTICI 3.4.1. Descrierea solutiei propuse :

Functiunile principale permise in zona vor fi de tipul : - echiparnente tehnice- pentru producere energie electrica.

Functiunile complementare admise In zona vor fi din gama : - dotari tehnico-edilitare

Regimul de inaltime al constructiilor preconizate este parter cu un H max de 3,50m. Inaltimea panourilor fotovoltaice nu va depasi 3,00 m

Investitia propune realizarea unei zone pentru amplasarea celulelor voltaice, si a alteia pentru amplasarea de utilaje specifice unei centrale fotovoltaice cu puterea de 2,5MW : transformator cu caracteristica 0.4/20kV, invertoare marca SunGrow model SG 500KTL, precum si a unei mici constructii – cabina dispecerat.

s.c. ARHINOVA S.R.L pr. nr. 507/ 2013

___PUZ - CONSTRUIRE PARCENERGETIC FOTOVOLTAIC - ______sc QUEST EC ENERGY SRL__________________EXTRAVILAN TIMISOARA(MEHALA)

6

Utilajele vor avea rol la inmagazinarea energiei electrice, transformarea curentului continuu in curent alternativ si livrarea lui in reteaua nationala. Terenul necesar are o forma aproape dreptunghiulara , cu o suprafata de 50.100 mp si trebuie sa fie inconjurat de un gard de securitate. Imprejmuirea se va realiza din panouri din plasa metalica prinse pe stalpi metalici, cu o inaltime max de 2,00 m 3.4.2. Bilant teritorial

Suprafata teren

Existent Propus

mp % mp %

Total zona studiata din care :

50.100 100 50.100 100

Zona panouri (Z1+Z2= 35.670 mp),din care -constr,implant.panouri - gazon intre panouri

20.040 15.630

40,00 31,20

Circulatii, platforme,c-tii - - 3.922 7,83

Zone verzi de protectie 10.508 20,97

Teren agricol 50.100 100 0 0

3.4.3. Indici constructivi Pentru zona cu instalatii de energii regenerative (solara) se prevede un procent de ocupare al terenului (POT) de 40,0%. , cea mai mare parte din teren fiind ocupata cu utilaje , o constructie P si structuri metalice pentru sustinerea panourilor. Coeficientul de utilizare al terenului (CUT) pentru zona centrala electrica fotovoltaica este de max 0,40. 3.5. ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE

Investitia propusa presupune o cabina de comanda, dar prezenta personalul

este de scurta durata. Din aceasta cauza se propune un Wc ecologic cu o rezerva de apa pt spalatul pe maini. Apa potabila va fi asigurata din peturi imbuteliate.

Avadu-se in vedere acestea nu sunt necesare retele de apa-canal.

3.6. ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA

Conform avizelor emise de SC ENEL ELECTRICA SA si SC ROMTELECOM SA, amplasamentul nu este afectat de instalatii electrice sau tetecomunicatii. Nu sunt necesare lucrari de alimentare cu energie electrica, intrucat centrala electrica fotovoltaica produce ea insasi energie electrica care se va descarca in SEN in conformitate cu Studiul de solutie ce se va intocmit de ENEL_BANAT 1.Panourile fotovoltaice (CETS Solar model ZKX-250P-24) sunt elemente de producere a energiei electrice prin utilizarea energiei luminoase (fotoni). Instalatia fotovoltaica este prevazuta cu o constructie de baza pentru instalatie de 2,5 MW. Nici caldura, nici temperaturile scazute nu pot afecta aceste module. Ele fac utilizarea

s.c. ARHINOVA S.R.L pr. nr. 507/ 2013

___PUZ - CONSTRUIRE PARCENERGETIC FOTOVOLTAIC - ______sc QUEST EC ENERGY SRL__________________EXTRAVILAN TIMISOARA(MEHALA)

7

optima a energiei disponibile fiabil, in scopul de a genera randamente foarte mari de putere. 2.lnvertorul, SunGrow model SG 500KTL, transforma curentul continuu DC produs de panourile solare in curent alternativ AC.

3.Tensiunea alternativa de iesire, cu ajutorul unui transformator de medie tensiune cu caracteristica 0.4/20kV, este ridicata la nivelul tensiunii Sistemului Energetic National la care se face racordarea. 4.Energia produsa de centrala fotovoltaica este astfel transmisa prin statia electrica de medie tensiune, retelei de electricitate. Posturile de transformare prefababricate, in anvelopa termoizolanta din panouri sandwich ( metalica ) PTPA sau din beton PTPB, sunt posturi de distributie publica sau industriale, folosite in retelele de medie tensiune in bucla sau radiale fiind echipate cu transformatoare de putere cuprinse intre 40 si 2500kVA, cu tensiuni de 6; 10; 20kV.

3.7. TELEFONIE Nu este cazul. 3.8. ALIMENTARE CU GAZE NATURALE

Nu este cazul.

3.9. PROTECTIA MEDIULUI Dezvoltarea durabila a asezarilor umane obliga la o reconsiderare a mediului

natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice si estetice si accentueaza caracterul de globalitate a problematicii mediului.

Raportul mediu natural - mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului in care utilizarea primului este profitabila si contribuie la dezvoltarea celui din urma.

Aplicarea masurilor de reabilitare, protectie si conservare a mediului va determina mentinerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanti ce atecteaza sanatatea si creeaza disconfort si va permite valorificarea potentialului natural si a sitului construit.

Diminuarea surselor de poluare In zona nu sunt prezente surse semnificative de poluare si nu se vor amplasa

obiective care sa determine poluarea zonei ( aer, apa, sol, etc.) Se prevede ca zona studiata va fi ocupata succesiv cu functiunile propuse, In

functie de dinamica procesului de dezvoltare locala. Solicitarile investitorilor si posibilitatile acestora de finalizare a lucrarilor vor determina declansarsa unor activltati etapizate de constructie. Asttel, este previzibil ca lucrarile de constructii ce decurg vor afecta mediul pe timp limitat.

Lucrarile proiectate nu se constituie ca surse de poluare a solului si subsolului. Toate obiectele subterane vor fi hidroizolate.

Apele pluviale Avand In vedere solutiile propuse apele pluviale nu se vor descarca In sistemul de canale de desecare a ANIF. Apele pluviale de pe constructii vor fi preluate de jgheaburi si burlane cu descarcare in teren. Drumurile si aleile fiind din balast permit infiltrarea apelor pluviale direct in teren, nefiind nevoie de rigole si de dirijarea acestora spre canale de irigatie.

Epurarea apelor uzate

Nu este necesara neexistand consumatori.

s.c. ARHINOVA S.R.L pr. nr. 507/ 2013

___PUZ - CONSTRUIRE PARCENERGETIC FOTOVOLTAIC - ______sc QUEST EC ENERGY SRL__________________EXTRAVILAN TIMISOARA(MEHALA)

8

Recuperarea terenurilor degradate, plantari de zone verzi.

Functionarea viitoarelor obiective nu va afecta ecosistemele terestre si acvatice constituite in zona. lnterventiile cu efect negativ asupra peisajului ce se vor produce o data cu efectuarea lucraritor de constructii, sunt minime. Se vor pozitiona spatii verzi si plantatii de aliniament si protectie spre terenurile invecinate de-a lungul imprejmuirilor si a drumurilor propuse, lucru care va diminua eventualele efecte negative de reflectie a razelor solare. Organizarea sistemelor de spatii verzi

Parcela studiata este aproape in intregime zona verde, intrucat panourile solare sunt asezate pe suporti de teava metalica la distanta de sol permit existenta zonei verzi.

Protejarea bunuriior de patrimoniu Nu este cazul. Refacerea peisagistica

Spatiile verzi si plantate sunt constituite, in acceptia prezentului regulament, din totalitatea amenajarilor de pe suprafata parcelei, ca plantatii de arbusti, plante ornamentale, suprafete acoperite cu gazon.

Supratata spatiilor verzi si plantate se va stabili in corelare cu normele de igiena si protectia mediului. Protectia solului si subsolului

Nu este necesara. Eliminarea disfunctionalitatilor din domeniul cailor de comunicatie

Reteaua de strazi prevazuta in documentatiile de urbanism aprobate anterior se va extinde pe amplasamentul studiat, pe traseele drumurilor de exploatare existente unde este posibil), pentru a facilita accesul auto si pietonal in zona si a realiza legaturile cu strazile majore.

Protectia calitatii apelor Nu este cazul. Protectia aerului Din procesul tehnologic nu rezulta emisii de gaze, vapori sau alte surse de poluanti. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Intregul proces tehnologic care se desfasoara si utilajele prevazute sunt silentioase, cu un grad ridicat de fiabilitate, randament ridicat si usor de exploatat.

Lucrarea in ansamblu s-a conceput in ideea realizarii unui nivel minim de zgomot transmis prin elementele constructiilor, precum si a unui nivel de zgomot de fond cat mai redus.

Pentru aceasta s-au prevazut materiale si elemente de constructii cu indici de izolare acustica la zgomot aerian, corespunzatori, iar utilajele tehnologice alese au un grad ridicat de silentiozitate, asigurand un nivel al zgomotului de sub 60 dB, masurat la limita incintei, conform STAS 10009/88.

Lucrarea in ansamblul ei s-a conceput astfel incat sa asigure conditii optime de lucru pentru muncitori.

Materialele si elementele de constructii prevazute au indici de izolare la zgomot de impact redus si in limitele admisibile.

s.c. ARHINOVA S.R.L pr. nr. 507/ 2013

___PUZ - CONSTRUIRE PARCENERGETIC FOTOVOLTAIC - ______sc QUEST EC ENERGY SRL__________________EXTRAVILAN TIMISOARA(MEHALA)

9

Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public in vederea asigurarii protectiei mediului si a sanatatii oameniloR.

Aceste masuri sunt in concordanta cu prevederile din Legea Mediului 137/95 si a Ordinului nr. 125/1996 privind impactul asupra mediului.

La toate lucrarile propuse se va respecta H.G.930/2005 Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica. De asemenea, in zona nu exista obiective de interes public care ar trebui sa fie protejate.

Protectia impotriva radiatiilor

Lucrarile propuse nu produc, respectiv nu folosesc radiatii in procesul tehnologic, deci nu necesita luare de masuri impotriva radiatiilor.

Protectia ecosistemelor terestre si acvatice Functionarea lucrarilor propuse a se executa, au drept scop asigurarea unei

protectii a ecosistemelor terestre.

Gospodarirea substantelor toxice si periculoase Deoarece atat lucrarile de alimentare cu apa cat si cele de canalizare sunt

destinate folosintei umane, nu rezulta nici un fel de substante toxice sau periculoase, deci nu necesita prevederea unor masuri speciale in acest scop.

Depozitarea controlata a deseurilor In functionarea centralei electrice fotovoltaice nu rezulta deseuri care trebuie depozitate.

4. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

4.1. Obiectivele de utilitate publica sunt :

Se institue o zona de protectie a canalelor ANIF( fasie de teren cu latime de 2,0m de la marginea superioara a canalelor de desecare), care vor avea destinatia de spatiu verde.

Se rezerva o fasie de teren cu latime de 4,0 m, paralela du DE 175/6 in vederea modernizarii acestuia

4.2. Tipul de proprietate asupra terenurilor

- terenuri proprietate privata de interes local : nu este cazul - terenuri proprietate publica de interes local : drumul existente modernizate - terenuri proprietate privata ale persoanelor fizice : terenuri destinate construirii Parcului fotovoltaic

4.3. Circulatia terenurilor intre detinatori in vederea realizarii obiectivelor propuse Terenuri ce se intentioneaza a fi trecute in proprietatea publica a unitatilor administrativ teritoriale – nu este cazul

Terenurie ramân in proprietatea privata a persoanelor fizice.

s.c. ARHINOVA S.R.L pr. nr. 507/ 2013

___PUZ - CONSTRUIRE PARCENERGETIC FOTOVOLTAIC - ______sc QUEST EC ENERGY SRL__________________EXTRAVILAN TIMISOARA(MEHALA)

1 0

5. CONCLUZII – MASURI IN CONTINUARE

Elaborarea Planului Urbanistic Zonal s-a efectuat tinandu-se cont de cadrul continut al documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului.

La baza stabilirii categoriilor de interventie, reglementari si restrictii impuse au stat urmatoareie obiective principale:

1. lncadrarea in Planul Urbanistic General al municipiului Timisoara, PUZ director Timisoara Nord cu privire la extinderea intravilanului. si PUZ Director Sanandrei.

2. Asigurarea amplasamentelor si amenajarilor necesare pentru obiectivele prevazute prin tema. Planul Urbanistic Zonal constituie totodata studiul pe baza caruia se fundamenteaza introducerea in intravilan a amplasamentului studiat, conform P.U.G.- ului aprobat prin HCL Timisoara 157/2002, prelungit cu HCL 105/2012.

3. Principalele interventii necesare realizarii acestui proiect sunt : - modernizarea cailor de acces existente – prelungirea modernizarii DE 197

- realizarea in cooperare cu ceilalti detinatori de terenuri a drumurilor de acces din DN 69 si dinspre Sanandrei

- coordonarea cu celelalte investitii demarate in zona

Toate terenurile ce urmeaza a fi introduse in intravilan prin prezentul P.U.Z. avand categoria de folosinta agricola, sunt supuse INTERDICTIEI TEMPORARE DE CONSTRUIRE, ridicarea interdictiei facandu-se numai cu respectarea articolelor din Legea Fondului Funciar nr.18/1991 republicata.

Eliberarea autorizatiilor de construire in zona se vor face numai pe baza P.U.Z.-

ului aprobat, incadrandu-se in prevederile acestuia.

Functionarea optima a unei zone nou dezvoltate, amplasata pe un teren apartinand in cea mai mare parte detinatorilor privati, nu poate avea loc decat in prezenta obligatorie a echiparilor de infrastructura. Existenta prealabila a infrastructurii atrage dupa sine dezvoltarea organizata a investitiilor, iar un teren lipsit de echipare (drumuri si reteIe de tehnica edilitara) permite doar dezvoltari intamplatoare si haotice.

Din acest motiv, factorii de decizie din sectorul public trebuie sa vina in intampinarea acestui fenomen, prin elaborarea unei strategii prin care sa se stabileasca modalitatea de realizare a proiectelor de infrastructura:

Administratia publica locala, in calitatea sa de dublu arbitru intre interesele generale ale comunitatii locale si interesele individuale particulare, va trebui sa gaseasca modalitati, simple si rationale pentru gestionarea localitatilor si a terenului aferent, avand in vedere efectele pe termen lung a deciziilor adoptate In politica de amenajare a teritoriului. . Intocmit,

s.c. ARHINOVA S.R.L pr. nr. 507/ 2013

___PUZ - CONSTRUIRE PARCENERGETIC FOTOVOLTAIC - ______sc QUEST EC ENERGY SRL__________________EXTRAVILAN TIMISOARA(MEHALA)

1 1

arh. Diana Gaga

Atasament: Instalatie_electrica.pdf

DESENAT

PROIECTAT

SEF PROIECT

SPECIFICATIE

VERIFICATOR/ EXPERT

NUME SEMNATURA Scara: Titlu proiect:

Plansa nr. P10

Data: Titlu plansa:

NUME SEMNATURA CERINTA REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA

Beneficiar:

VERIFICATOR

SIVU VICTOR PFA

str Sg. Pene Dumitru nr 5, sector 3, BUCURESTI

PLAN INSTALATII ELECTRICE

Sivu Victor

1 : 1000 Sivu Victor

Sivu Victor

Faza: DTAC

Martie 2013

Proiect nr.

PV53/2013

oara,

S.C. QUEST ENERGY SRL

I N

V E

R T

D C

A C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

80

79

78

76

75

74

72

71

70

69

68

66

65

64

51

50

49

48

47

46

45

82

81

83

84

85

67

60

63

59

58

57

55

54

52

61

62

53

56

Sector 1

Sector 2

Sector 3

Sector 3

Sector 4

Sector 5

5

x

C

Y

Y

1

x

1

2

0

r

m

5

x

C

Y

Y

1

x

1

2

0

r

m

5

x

C

Y

Y

1

x

1

2

0

r

m

C

Y

Y

1

x

1

2

0

r

m

C

Y

Y

1

x

1

2

0

r

m

C

Y

Y

1

x

9

5

r

m

C

Y

Y

1

x

9

5

r

m

C

Y

Y

1

x

7

0

r

m

C

Y

Y

1

x

7

0

r

m

C

Y

Y

1

x

7

0

r

m

C

Y

Y

1

x

7

0

r

m

2

x

C

Y

Y

1

x

9

5

r

m

2

x

C

Y

Y

1

x

9

5

r

m

2

x

C

Y

Y

1

x

9

5

r

m

2

x

C

Y

Y

1

x

9

5

r

m

C

Y

Y

1

x

7

0

r

m

C

Y

Y

1

x

7

0

r

m

2

x

C

Y

Y

1

x

9

5

r

m

2

x

C

Y

Y

1

x

9

5

r

m

C

Y

Y

1

x

7

0

r

m

C

Y

Y

1

x

7

0

r

m

2

x

C

Y

Y

1

x

9

5

r

m

2

x

C

Y

Y

1

x

9

5

r

m

C

Y

Y

1

x

9

5

r

m

C

Y

Y

1

x

9

5

r

m

Atasament: INVENTAR_DE_COORDONATE_A_175-3-5.pdf

INVENTAR DE COORDONATE

SISTEM DE COORDONATE STEREO ‘70

A) PUNCTE DE CONTUR ALE PARCELEI :

PARCELA CU NR. TOP.: A 175/3/5

PCT. X (M) Y (M) Z(M)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

487117.2983

487166.1213

487117.6039

487080.7967

487048.9585

487014.1771

486977.2968

486957.9261

486901.5705

486869.3474

486849.3326

486828.1870

486814.8605

486807.0855

486803.9035

486804.0085

486803.4141

202657.9824

202810.1275

202826.4495

202835.7135

202846.2651

202860.3727

202873.4338

202874.6356

202868.2992

202868.0626

202867.4597

202855.6447

202838.6023

202817.3964

202799.6434

202775.4661

202763.2520

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Intocmit ,

ing. Hoandra Dan

AB-CAD Timisoara Topografie, Geodezie, Cadastru, Timişoara 300003, str. Vasile Alecsandri nr.7 ap.20 tel.: 0256 430449, fax 0256 433070 yahoo.com N.R.C. J-35/1091/2001; C.F. R 14221460 Certificat de Autorizare Clasa I seria B nr.797 SR EN ISO 9001:2008

Atasament: memo_prezentare_(2).pdf

s.c. ARHINOVA S.R.L pr. nr. 507/ 2013

___PUZ - CONSTRUIRE PARCENERGETIC FOTOVOLTAIC - ______sc QUEST EC ENERGY SRL__________________EXTRAVILAN TIMISOARA(MEHALA)

1

MEMORIU DE PREZENTARE 1. INTRODUCERE

1.1. Date generale

- Denumire proiect : P.U.Z. – PARC FOTOVOLTAIC - CONSTRUIRE SI RACORD LA S.E.N. CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA CU PUTERE DE 2,5 MWP

- Amplasament : EXTRAVILAN MEHALA - Faza de proiectare : PLAN URBANISTIC ZONAL - Proiect Nr. : 507 / 2013 - Beneficiari : S.C. QUEST EC ENERGY S.R.L. - Proiectant general si urbanism : S.C. ARHINOVA S.R.L. - Proiectanti specialitate - electrice : s.c. PROFESSIONAL OUTSOURCING S.R.L. - lucrari topo si cadastru : s.c. AB - CAD S.R.L. - Data elaborarii : apr. 2013

1. Obiectul lucrarii Elaborarea acestei documentatii este determinata de intentia beneficiarului SC QUEST EC ENERGY SRL de a amplasa un parc fotovoltaic intr-o zona cu destinatie agricola aflata in extravilanul nordic al Timisoarei pe partea stanga, inaintea intersectiei DN69 cu DJ 692 (spre Sanandrei) . Accesul la parcela se face din DN 69 pe DE 197 si DE 175/6.

Documentatia s-a elaborat la comanda beneficiarului, datele temei program fiind stabilite de comun acord cu acestia. Planul urbanistic are ca obiectiv scoaterea terenului din circuitul agricol si realizarea unui parc fotovoltaic cu o putere de 2,5 MW care include o centrala electrica si panouri fotovoltaice, in acest scop a fost obtinut certificatul de urbanism CU nr 614 din 19.03.2013.

Terenul luat in studiu este amplasat in extravilanul nordic al localitatii Timisoara si are o suprafata totala de 50.100 mp conform masuratorilor si a CF-ului anexat documentatiei.

Din punct de vedere juridic se afla in proprietatea privata a persoanelor inscrise in C.F. si este identificat astfel :

- CF NR. 422904-NR TOP A175/3/5; proprietar: Bilc Marin, Bilc Manuela Delia

Gligor Ancuta Daniela si Gligor Danut, care au incheiat cu investitorul un

contract de superficie.

s.c. ARHINOVA S.R.L pr. nr. 507/ 2013

___PUZ - CONSTRUIRE PARCENERGETIC FOTOVOLTAIC - ______sc QUEST EC ENERGY SRL__________________EXTRAVILAN TIMISOARA(MEHALA)

2

Dezvoltarea surselor regenerabile de energie, ca o resursa energetica

semnificativa si nepoluanta, reprezinta o prioritate a politici europene in domeniul

energiei, ale caror obiective majore sunt: cresterea sigurantei in alimentarea cu energie,

realizarea unor sisteme de energie competitive cu asigurarea protectiei mediului

inconjurator. In acest context, sistemele fotovoltaice reprezinta un subiect care prezinta

mare interes, avand in vedere faptul ca dezvoltarea acestui domeniu a cunoscut un

progres continuu in ultimii ani. Prin intermediul fotovoltaicii se transforma lumina

soarelui, inepuizabila si gratuita , in curent electric. Aceasta se face cu ajutorul celulelor

solare respectiv a modulelor solare.

Acest proiect se inscrie in politica europeana de promovare a energiilor nepoluante , propunand constructia unei centrale electrice fotovoltaice cu puterea de 2,5MW si amplasare de panouri fotovoltaice. Terenul necesar are o dimensiune de 50.100 mp si trebuie sa fie inconjurat de un gard de securitate.

Energia produsa de centrala fotovoltaica va fi transmisa prin statia electrica de

medie tensiune in Statia de Transformare 400/220/20 kV, aflata in vecinatatea amplasamentului studiat si apoi in Sistemul energetic nationa (SEN)l.

2. INCADRARE IN LOCALITATE

Terenul luat in studiu este amplasat in extravilanul nordic al localitatii Timisoara, in apropierea drumului national DN69 pe partea stanga,inaintea bifurcatiei cu DJ 692 (spre Sanandrei). Amplasamentul studiat are urmatoarele vecinatati :

- la nord: - drumul de exploatare DE 175/6 si Hcn 175/5 - la est: - proprietate particulara, teren cu nr. Top. A 200/1/6 - la vest : - proprietate particulara, teren cu nr. Top. A 175/3 - la sud: - drumul de exploatare DE 197 si canalul Hcn 199

Zona este lipsita de factori de poluare. Ansamblul va beneficia de lucrari rutiere si tehnico-edilitare necesare crearii unei

infrastructuri adecvate

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1. ZONIFICAREA FUNCTIONALA – CONSTRUCTII PROPUSE

Descrierea solutiei propuse :

Functiunile principale permise in zona vor fi de tipul : - echiparnente tehnice- pentru producere energie electrica.

Functiunile complementare admise In zona vor fi din gama : - dotari tehnico-edilitare

Regimul de inaltime al constructiilor preconizate este parter cu un H max de 3,50m. Inaltimea panourilor fotovoltaice nu va depasi 3,00 m

Investitia propune realizarea unei zone pentru amplasarea celulelor voltaice, si a alteia pentru amplasarea de utilaje specifice unei centrale fotovoltaice cu puterea de

s.c. ARHINOVA S.R.L pr. nr. 507/ 2013

___PUZ - CONSTRUIRE PARCENERGETIC FOTOVOLTAIC - ______sc QUEST EC ENERGY SRL__________________EXTRAVILAN TIMISOARA(MEHALA)

3

2,5MW : transformator cu caracteristica 0.4/20kV, invertoare marca SunGrow model SG 500KTL, precum si a unei mici constructii – cabina dispecerat.

Utilajele vor avea rol la inmagazinarea energiei electrice, transformarea curentului continuu in curent alternativ si livrarea lui in reteaua nationala.

Terenul necesar are o forma aproape dreptunghiulara , cu o suprafata de 50.100 mp si trebuie sa fie inconjurat de un gard de securitate. Imprejmuirea se va realiza din panouri din plasa metalica prinse pe stalpi metalici, cu o inaltime max de 2,20 m.

3.2. MODERNIZAREA CIRCULATIEI

Terenul este amplasat pe partea stanga, inaintea intersectiei DN69 cu DJ 692

(spre Sanandrei) . In prezent se poate accede la parcela din DN 69 pe drumul de exploatare

DE,197 Centrala electrica fotovoltaica, nu necesita supraveghere si intretinere. Din acest motiv nu este necesar sa se circule curent pe parcela dupa instalarea celulelor. Se propune amenajarea drumurilor de exploatare existente (DE 197 si DE 175/6) prin aplicarea unui strat de balast. Drumurile si aleile propuse pentru accesul in parc si la panouri vor fi din balast. . Intocmit, arh. Diana Gaga

Atasament: memo_prezentare.pdf

s.c. ARHINOVA S.R.L pr. nr. 507/ 2013

___PUZ - CONSTRUIRE PARCENERGETIC FOTOVOLTAIC - ______sc QUEST EC ENERGY SRL__________________EXTRAVILAN TIMISOARA(MEHALA)

1

MEMORIU DE PREZENTARE 1. INTRODUCERE

1.1. Date generale

- Denumire proiect : P.U.Z. – PARC FOTOVOLTAIC - CONSTRUIRE SI RACORD LA S.E.N. CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA CU PUTERE DE 2,5 MWP

- Amplasament : EXTRAVILAN MEHALA - Faza de proiectare : PLAN URBANISTIC ZONAL - Proiect Nr. : 507 / 2013 - Beneficiari : S.C. QUEST EC ENERGY S.R.L. - Proiectant general si urbanism : S.C. ARHINOVA S.R.L. - Proiectanti specialitate - electrice : s.c. PROFESSIONAL OUTSOURCING S.R.L. - lucrari topo si cadastru : s.c. AB - CAD S.R.L. - Data elaborarii : apr. 2013

1. Obiectul lucrarii Elaborarea acestei documentatii este determinata de intentia beneficiarului SC QUEST EC ENERGY SRL de a amplasa un parc fotovoltaic intr-o zona cu destinatie agricola aflata in extravilanul nordic al Timisoarei pe partea stanga, inaintea intersectiei DN69 cu DJ 692 (spre Sanandrei) . Accesul la parcela se face din DN 69 pe DE 197 si DE 175/6.

Documentatia s-a elaborat la comanda beneficiarului, datele temei program fiind stabilite de comun acord cu acestia. Planul urbanistic are ca obiectiv scoaterea terenului din circuitul agricol si realizarea unui parc fotovoltaic cu o putere de 2,5 MW care include o centrala electrica si panouri fotovoltaice, in acest scop a fost obtinut certificatul de urbanism CU nr 614 din 19.03.2013.

Terenul luat in studiu este amplasat in extravilanul nordic al localitatii Timisoara si are o suprafata totala de 50.100 mp conform masuratorilor si a CF-ului anexat documentatiei.

Din punct de vedere juridic se afla in proprietatea privata a persoanelor inscrise in C.F. si este identificat astfel :

- CF NR. 422904-NR TOP A175/3/5; proprietar: Bilc Marin, Bilc Manuela Delia

Gligor Ancuta Daniela si Gligor Danut, care au incheiat cu investitorul un

contract de superficie.

s.c. ARHINOVA S.R.L pr. nr. 507/ 2013

___PUZ - CONSTRUIRE PARCENERGETIC FOTOVOLTAIC - ______sc QUEST EC ENERGY SRL__________________EXTRAVILAN TIMISOARA(MEHALA)

2

Dezvoltarea surselor regenerabile de energie, ca o resursa energetica

semnificativa si nepoluanta, reprezinta o prioritate a politici europene in domeniul

energiei, ale caror obiective majore sunt: cresterea sigurantei in alimentarea cu energie,

realizarea unor sisteme de energie competitive cu asigurarea protectiei mediului

inconjurator. In acest context, sistemele fotovoltaice reprezinta un subiect care prezinta

mare interes, avand in vedere faptul ca dezvoltarea acestui domeniu a cunoscut un

progres continuu in ultimii ani. Prin intermediul fotovoltaicii se transforma lumina

soarelui, inepuizabila si gratuita , in curent electric. Aceasta se face cu ajutorul celulelor

solare respectiv a modulelor solare.

Acest proiect se inscrie in politica europeana de promovare a energiilor nepoluante , propunand constructia unei centrale electrice fotovoltaice cu puterea de 2,5MW si amplasare de panouri fotovoltaice. Terenul necesar are o dimensiune de 50.100 mp si trebuie sa fie inconjurat de un gard de securitate.

Energia produsa de centrala fotovoltaica va fi transmisa prin statia electrica de

medie tensiune in Statia de Transformare 400/220/20 kV, aflata in vecinatatea amplasamentului studiat si apoi in Sistemul energetic nationa (SEN)l.

2. INCADRARE IN LOCALITATE

Terenul luat in studiu este amplasat in extravilanul nordic al localitatii Timisoara, in apropierea drumului national DN69 pe partea stanga,inaintea bifurcatiei cu DJ 692 (spre Sanandrei). Amplasamentul studiat are urmatoarele vecinatati :

- la nord: - drumul de exploatare DE 175/6 si Hcn 175/5 - la est: - proprietate particulara, teren cu nr. Top. A 200/1/6 - la vest : - proprietate particulara, teren cu nr. Top. A 175/3 - la sud: - drumul de exploatare DE 197 si canalul Hcn 199

Zona este lipsita de factori de poluare. Ansamblul va beneficia de lucrari rutiere si tehnico-edilitare necesare crearii unei

infrastructuri adecvate

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1. ZONIFICAREA FUNCTIONALA – CONSTRUCTII PROPUSE

Descrierea solutiei propuse :

Functiunile principale permise in zona vor fi de tipul : - echiparnente tehnice- pentru producere energie electrica.

Functiunile complementare admise In zona vor fi din gama : - dotari tehnico-edilitare

Regimul de inaltime al constructiilor preconizate este parter cu un H max de 3,50m. Inaltimea panourilor fotovoltaice nu va depasi 3,00 m

Investitia propune realizarea unei zone pentru amplasarea celulelor voltaice, si a alteia pentru amplasarea de utilaje specifice unei centrale fotovoltaice cu puterea de

s.c. ARHINOVA S.R.L pr. nr. 507/ 2013

___PUZ - CONSTRUIRE PARCENERGETIC FOTOVOLTAIC - ______sc QUEST EC ENERGY SRL__________________EXTRAVILAN TIMISOARA(MEHALA)

3

2,5MW : transformator cu caracteristica 0.4/20kV, invertoare marca SunGrow model SG 500KTL, precum si a unei mici constructii – cabina dispecerat.

Utilajele vor avea rol la inmagazinarea energiei electrice, transformarea curentului continuu in curent alternativ si livrarea lui in reteaua nationala.

Terenul necesar are o forma aproape dreptunghiulara , cu o suprafata de 50.100 mp si trebuie sa fie inconjurat de un gard de securitate. Imprejmuirea se va realiza din panouri din plasa metalica prinse pe stalpi metalici, cu o inaltime max de 2,20 m.

3.2. MODERNIZAREA CIRCULATIEI

Terenul este amplasat pe partea stanga, inaintea intersectiei DN69 cu DJ 692

(spre Sanandrei) . In prezent se poate accede la parcela din DN 69 pe drumul de exploatare

DE,197 Centrala electrica fotovoltaica, nu necesita supraveghere si intretinere. Din acest motiv nu este necesar sa se circule curent pe parcela dupa instalarea celulelor. Se propune amenajarea drumurilor de exploatare existente (DE 197 si DE 175/6) prin aplicarea unui strat de balast. Drumurile si aleile propuse pentru accesul in parc si la panouri vor fi din balast. . Intocmit, arh. Diana Gaga

Atasament: MX-2300N_20131030_101953.pdf

ROMÂNIA | JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA ! DIRECTIA URBANISM SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI CLADIRI [ISTORICE BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUL Bd, Consilantin Diaconovici Logo. nr, 3, 400030, lel: +40 254 408435 e-maoil:dozvoltareurbanaBprimariaim.ro, intornol:www.primarlaim.ro Nr. UR2013 — 014296/30.09.2013 RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ, şi RLU aferent, de informare şi consultare a | ublicului cu privire la documentația: - PUZ — „Construire si racord la SEN Centrala electrica fotovoltaica de 2,35 MWP ” („Parc energetic fotovoltaic”); - Amplasament: DN 69-stanga, exiravilan Timisoara — CF 422b04, Nr. cad: Cad: A 175/3/5, Timisoara; - Beneficiar: S.C, QUEST EC ENERGY S.R.L.; - Proiectanti: S.C. ARHINOVA S.R.L.; —_ Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate de solicitant pentru a informa şi a consulta publicul, Cetăţenii au fost invitați să transmită observații în perioada 05.09.2013 — 29.09.2013, referitoare la documentaţia P.U.Z. disponibilă la Biroul Avizare Conformitati PUG/PUD/PUZ din cadrul DIRECTIEI URBANISM şi afişată pe site-ul www.primariatm.ro, În acest scop, beneficiarul documentatiei a amplasat incepand cu data de 05.09.2013 — data anuntului, un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal, iar Directia Urbanism | a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.UZ. si 1 panou la sediul | Primariei Municipiului Timisoara), conform "Anexei 2 din H.C.L. nr. 140/19.04.2011 modificata : si completata cu HCL nr. 138/2012, privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, au fost notificati cetatenii ale caror proprietati sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poştă şi prin publicarea anunţului pe site-ul www.primariatm.ro. Proprietari notificaţi : - Proprietari imobile : parcela A200/1/6, A175/3, A175/1/5, A300/1 - Timisoara; Documentaţia disponibilă la Biroul Avizare Conformitati PUG/PUD/PUZ nu a fost : consultată de nici o persoana. Nu s-au formulat obiectii, i La intalnirea cu proiectantul S.C. ARHINOVA S.R.L., organizata in data de 19.09.2013, intre orele 15,00 — 16,00, la Atelierul de Urbanism de pe str. Alba lulia nr. 2, nu s-a prezentat nici o persoană din partea publicului. Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 140/19.04.2011 modificata si completata cu HCL nr. 138/2012 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, etapa 2 — etapa elaborării propunerilor PUZ şi RLU aferent, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația Plan Urbanistic Zonal Construire si racord la SEN Centrala electrica fotovoltaica de 2,5 MWP *, DN 69-stanga, extravilan Timisoara, a fost i finalizată şi se va putea începe circuitul iegal de avizare. SEF SERVI d Ciprian Silvia CADARIU CONSILIER _. Red/daci — 2ex- S.U.