keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 531/31.10.2014 privind stabilirea modalităţii pentru gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat pentru întreţinerea şi amenajarea spaţiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spaţiilor verzi şi a sistemelor de irigare, întreţinerea şi amenajarea locurilor de joacă pentru copii şi a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de corecţie, elagare şi defrişare a arborilor şi refacerea spaţiilor verzi în urma intervenţiilor edilitar-gopodăreşti din Municipiul Timişoara

31.10.2014

Hotararea Consiliului Local 531/31.10.2014
privind stabilirea modalităţii pentru gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat pentru întreţinerea şi amenajarea spaţiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spaţiilor verzi şi a sistemelor de irigare, întreţinerea şi amenajarea locurilor de joacă pentru copii şi a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de corecţie, elagare şi defrişare a arborilor şi refacerea spaţiilor verzi în urma intervenţiilor edilitar-gopodăreşti din Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2014-27248/23.10.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, Domnul Nicolae ROBU;
Având în vederea avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara.
Având în vedere adresa Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş nr.11181/14.10.2014, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr.SC2014-27248/14.10.2014, transmisă Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi Secretarului Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 405/01.08.2014 privind stabilirea modalităţii pentru gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat pentru întreţinerea şi amenajarea spaţiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spaţiilor verzi şi a sistemelor de irigare, întreţinerea şi amenajarea locurilor de joacă pentru copii şi a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de corecţie, elagare şi defrişare a arborilor şi refacerea spaţiilor verzi în urma intervenţiilor edilitar-gopodăreşti din Municipiul Timişoara;
Având în vedere Adresa nr.128/10.01.2013 a Curţii de Conturi a României, Camera de Conturi Timiş, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara sub nr. SC2013-1344/18.01.2013 prin care se comunică Decizia nr.10/10.01.2013 a Directorului Camerei de Conturi Timiş, în Dosarul nr.134/2012 şi Raportul de control la S.C. "HORTICULTURA" S.A. Timişoara;
Având în vedere Punctele de vedere formulate de Direcţia de Mediu şi Serviciul Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 - privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servici, modificată;
Având în vederea Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 - privind aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit.a) şi c), alin.5, lit a), alin.6 lit a) şi art. 63 alin.5 lit a) şi d) din Legea nr. 215 din 2001 privind administraţia publică locală - republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 45 din Legea nr. 215 din 2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se stabileşte ca modalitate de gestiune a serviciilor de administrare a domeniului public şi privat pentru întreţinerea şi amenajarea spaţiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spaţiilor verzi şi a sistemelor de irigare, întreţinerea şi amenajarea locurilor de joacă pentru copii şi a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de corecţie, elagare şi defrişare a arborilor şi refacerea spaţiilor verzi în urma intervenţiilor edilitar-gopodăreşti din Municipiul Timişoara, gestiunea indirectă (sau gestiunea delegată), prin intermediul unui operator de specialitate oarecare - societate comercială cu capital public, privat sau mixt, pe bază de licitaţie publică, fundamentată pe Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 şi Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare (licitaţie deschisă către orice operator in domeniu).

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Spaţii Verzi şi Locuri de Joacă - Direcţia de Mediu, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Serviciului Spaţii Verzi şi Locuri de Joacă;
- Serviciului Achiziţii Publice;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Curţii de Conturi a României - Camera de Conturi Timiş;
- S.C. "HORTICULTURA" S.A. Timişoara;
- Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_SC2014-27248_din_23.10.2014.pdf

FO53-01, Ver.2

ROMÂNIA SE APROBĂ,

JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR,

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

DIRECŢIA DE MEDIU Nicolae ROBU

SERVICIUL SPAŢII VERZI ŞI LOCURI DE JOACĂ

SC2014-27248/23.10.2014

R E F E R A T

Prin adresa Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş nr.11181/14.10.2014, înregistrată la Primăria

Municipiului Timişoara cu nr.SC2014-27248/14.10.2014, transmisă Consiliul Local al Municipiului

Timişoara şi Secretarului Municipiului Timişoara, sunt comunicate aspectele de nelegalitate

constatate în urma controlului de legalitate a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara

nr.405/01.08.2014 privind stabilirea modalităţii pentru gestiunea serviciilor de administrare a

domeniului public şi privat pentru întreţinerea şi amenajarea spaţiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a

spaţiilor verzi şi a sistemelor de irigare, întreţinerea şi amenajarea locurilor de joacă pentru copii şi

a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de corecţie, elagare şi defrişare a arborilor şi refacerea

spaţiilor verzi în urma intervenţiilor edilitar-gopodăreşti din Municipiul Timişoara.

Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.405/01.08.2014 a fost luată în baza

Deciziei nr.10/10.01.2013 a Curţii de Conturi a României – Camera de Conturi Timiş, emisă la S.C.

„HORTICULTURA” S.A., rezultat al auditului prin care s-a constatat că această societate

comercială, cu acţionar unic Consiliul Local al Municipiului Timişoara, are încheiate acorduri

cadru şi contracte subsecvente pentru prestarea serviciilor în spaţiile verzi ale Municipiului

Timişoara, în urma unor licitaţii publice organizate în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.

34/19.04.2006, neprecedate de o hotărâre prealabilă a Consiliului Local al Municipiului Timişoara

de stabilire a modalităţii de gestionare a serviciului public în speţă, cerută de Ordonanţa Guvernului

nr. 71/2002, respectiv de Legea nr. 51/08.03.2006, reglementative în domeniu.

a) Având în vedere cele de mai sus,

b) Luând în considerare punctele de vedere formulate de Serviciul Spaţii Verzi şi Locuri de Joacă

din cadrul Direcţiei de Mediu şi Serviciul Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara,

înregistrate cu nr.SC2014-27248/21.10.2014 (Anexa 1, respectiv Anexa 2),

c) Având în vedere că Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 405/01.08.2014 a

fost adusă la îndeplinire doar parţial, nefiind atinse rezultatele aşteptate şi previzionate – prin

încheierea cu S.C. „HORTICULTURA” S.A. a unui singur contract de prestare servicii, pentru

Zona Centrală, din cele 12 contracte redactate-,

d) Pentru evitarea unui gol ce ar putea fi fatal în asigurarea serviciilor de întreţinere şi amenajare a

spaţiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spaţiilor verzi şi a sistemelor de irigare, întreţinerea şi

amenajarea locurilor de joacă pentru copii şi a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de corecţie,

elagare şi defrişare a arborilor şi refacerea spaţiilor verzi în urma intervenţiilor edilitar-gopodăreşti,

care să acopere domeniul public şi privat al municipiului Timişoara pe întreaga arie administrativ –

teritorială a Municipiului Timişoara, la un grad de calitate ridicat, la cel mai bun raport preţ/calitate,

e) Pentru dezvoltarea spaţiilor verzi şi atingerea obiectivelor strategice privind dezvoltarea spaţiilor

verzi în Municipiul Timişoara,

f) Având în vedere că autorităţile administraţiei publice locale au competenţă exclusivă, în

condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002, respectiv Legii nr.51/08.03.2006, în tot ceea ce

priveşte înfiinţarea, organizarea, coordonarea şi funcţionarea serviciilor de utilităţi publice, în ceea

ce priveşte crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea şi exploatarea bunurilor proprietate

publică sau privată pe teritoriul lor administrativ, aferent sistemelor de utilităţi publice, precum şi în

alegerea modalităţii de gestiune a serviciilor de utilităţi publice şi darea în administrare sau, după

caz, concesionarea sistemelor de utilităţi publice destinate furnizării/prestării acestor, alegerea

procedurii şi aprobarea documentaţiei de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii prin hotărâri

ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale,

FO53-01, Ver.2

se solicită Consiliului Local al Municipiului Timişoara să stabilească modalitatea de gestiune a

serviciilor de administrare a domeniului public şi privat pentru întreţinerea şi amenajarea spaţiilor

verzi, parcurilor, scuarurilor, a spaţiilor verzi şi a sistemelor de irigare, întreţinerea şi amenajarea

locurilor de joacă pentru copii şi a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de corecţie, elagare şi

defrişare a arborilor şi refacerea spaţiilor verzi în urma intervenţiilor edilitar-gopodăreşti din

Municipiul Timişoara, alegând între următoarele variante:

Varianta 1: gestiunea directă, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.71/2002,

respectiv Legii nr.51/08.03.2006, printr-un serviciu public fără personalitate juridică înfiinţat în

cadrul aparatului propriu al Consiliului Local al Municipiului Timişoara/printr-un serviciu public

cu personalitate juridică, înfiinţat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

Varianta 2: gestiunea indirectă (sau gestiunea delegată), în conformitate cu prevederile Ordonanţei

Guvernului nr.71/2002, respectiv Legii nr.51/08.03.2006, prin intermediul operatorului de

specialitate al Consiliului Local al Municipiului Timişoara, societate comercială cu capital integral

al Consiliului Local al Municipiului Timişoara – S.C. „HORTICULTURA” S.A., pe bază de

negociere directă, fundamentată pe prevederile art. 13, alin.(2), lit.(a) din Ordonanţa Guvernului

nr.71/2002.

Varianta 3: gestiunea indirectă (sau gestiunea delegată), în conformitate cu prevederile Ordonanţei

Guvernului nr.71/2002, respectiv a Legii nr. 51/08.03.2006, prin intermediul unui operator de

specialitate oarecare - societate comercială cu capital public, privat sau mixt, pe bază de licitaţie

publică, fundamentată pe prevederile art. 13, alin.(2), lit.(b) din Ordonanţa Guvernului nr.71/2002.

Varianta 4: gestiunea indirectă (sau gestiunea delegată), prin intermediul unui operator de

specialitate oarecare - societate comercială cu capital public, privat sau mixt, pe bază de licitaţie

publică, fundamentată pe O.U.G. nr. 34/2006 şi H.G. nr. 925 2006 privind atribuirea contractelor de

achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de

servicii, cu modificările şi completările ulterioare.

VICEPRIMAR, p. SECRETAR,

Dan DIACONU Simona DRĂGOI

DIRECTOR EXECUTIV DIRECŢIA DE MEDIU, ŞEF SERVICIU SPAŢII VERZI ŞI

LOCURI DE JOACĂ,

Adrian – Amedeo BERE – SEMEREDI Diana – Mihaela NICA

AVIZAT JURIDIC,

Red. NR,BSA, DMN, Dact: BSI, ex.2/23.10.2014

Atasament: Recurs_gratios_Institutia_Prefectului__Judetul_Timis_SC2014_27248_din_20_Octombrie_2014.pdf

14 ROMÂNIA Judeţul Timiş Primăria Municipiului Timişoara Directia Comunicare S-a înregistrat cu numărul : SC2014-027248 din 14.10.2014 SC89 Corespondenta Directia Secretariat General la Directia Secretariat General Am preluat de la Firma: 11181/2014 INSTITUTIA PREFECTULUI Cu-adresa: Timişoara, Str. - Total 3 file Termen de rezolvare: 13.11.2014 Termen direcţie: 29.10.2014 Obs. ADRESA REF HCL NR 405/2014 MODALITATE GESTIUNE SERVICII INTRETINERE SI AMENAJARE SPATII VERZI Timişoara, la 14.10.2014 Consilier/Referent, )h d Iuliana Fruntelata VU E nn er CodFO-24 - 01, ver.2

ROMÂNIA MINISTERUL AFACERILOR INTERNE ' INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL TIMIŞ Nr. 11181 Data: 14.10.2014 CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA În atenţia Domnului secretar al municipiului IOAN COJOCARI În temeiul dispozițiilor art. 19 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, am verificat legalitatea Hotărârii nr. 405/2014 prin care aprobați modalitatea pentru gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public și privat pentru întreţinerea și amenajarea spațiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spaţiilor verzi și a sistemelor de irigare, întreținerea și amenajarea locurilor de joacă pentru copii şi a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăiere de corecție, egalare și defrișare a arborilor și refacerea spațiilor verzi în urma intervențiilor edilitar- gospodărești din municipiul Timişoara, constatând următoarele: In speţă sunt incidente dispoziţiile Legii nr. 51/2006 care stabileşte cadrul juridic şi instituţional unitar, obiectivele, competențele, atribuţiile şi instrumentele specifice necesare înfiinţării, organizării, gestionării, finanţării, exploatării, monitorizării şi controlului furnizării/prestării reglementate a serviciilor comunitare de utilităţi publice. Potrivit prevederilor art. 29 alin. (8) din actul normativ menţionat, procedurile de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi publice sunt: a) licitaţie publică deschisă - procedura la care orice operator licenţiat interesat are dreptul de a depune oferta;

b) negocierea directă - procedura prin care unităţile administrativ- teritoriale sau, după caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre, negociază clauzele contractuale, inclusiv redevenţa, cu unul sau mai mulţi operatori licenţiaţi interesaţi. Legea stabilește, însă, o excepție de la aceste proceduri. Astfel, conform normei art. 31 alin. (1) lit. b) Prin excepţie de la prevederile art. 29 alin. (8), contractul de delegare a gestiunii serviciilor, aefinit potrivit prevederilor art. 29 alin. (6), se atribuie direct: operatorilor cu statut ae societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu capital integral al unităţilor administrativ- teritoriale înfiinţaţi prin reorganizarea pe cale administrativă, în condiţiile legii, a regiilor autonome de interes local sau judeţean ori a serviciilor publice de interes local sau judeţean subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, care au avut în administrare şi in exploatare bunuri, activităţi ori servicii de utilităţi publice. Conform art. 1 al actului normativ incident, în înţelesul prezentei legi, serviciile comunitare de utilităţi publice, denumite în continuare servicii de utilităţi publice, sunt definite ca totalitatea activităţilor reglementate prin prezenta lege şi prin legi speciale, care asigură satisfacerea nevoilor esenţiale de utilitate şi interes public general cu caracter social ale colectivităţilor locale. De asmenea, în accepțiunea Legii nr. 51/2006, prin operator se înţelege persoana juridică de drept public sau de drept privat înregistrată în România, într-un stat membru al Uniunii Europene ori în alt stat, care are competenţa şi capacitatea, recunoscute prin licenţa emisă de autoritatea naţională de reglementare competentă din România, de a furniza/presta, în condiţiile reglementărilor în vigoare, un serviciu sau o activitate din sfera serviciilor de utilităţi publice şi care asigură nemijlocit gestiunea serviciului/activității, precum şi administrarea, funcţionarea şi exploatarea sistemului de utilităţi publice aferent acestuia/acesteia. Licenţa, în sensul actului normativ incident, reprezintă actu/ tehnic şi juridic emis de autoritatea de reglementare competentă, prin care se recunosc calitatea de operator de servicii de utilităţi publice într-un domeniu reglementat, precum şi capacitatea şi areptul ae a furniza/presta un serviciu de utilităţi publice. Art. 31 alin. (2) al legii prevede condițiile care trebuie să fie îndeplinite pentru atribuirea directă a contractelor de delegare a gestiunii. Astfel, potrivit textului normativ menţionat, lit. b) operatorul regiona/, respectiv operatorul, în calitate de delegat, desfăşoară exclusiv activităţi din sfera prestării serviciilor de utilităţi publice destinate satisfacerii nevoilor de interes public general ale

- Statutul SC HORTICULTURA SA. Din documentele Comunicate în considerarea celor solicitate prin De asemenea, în Referatul Serviciului Achiziţii Publice al Primăriei, se menţionează că “în ceea Ce privește atribuirea prin încredințare directă a PREFECT, ȘEF SERVICIU EUGEN DOGARIU CODRUȚA BOTEZ a —_ (| Ge

Atasament: Adresa_Curtii_de_Conturi_a_Romaniei_SC2013-1344_din18_01_2013.pdf

„NA e dest) ui Ting Cerviciul Consiliere Cetațen! Municipiului Serviciul CC „imişoară - SC2013-001344 „gistrat cu numărul : din 18.01.2013 „3 Core espondenta Prumar luai de TE AR 3991866427 ma: VIE CURTEA DE CONTUR adresa: Timişoara, St. MESE Termen de rezolvare: 17.02.2013 Total 82 file Termen direcţie: 02.02.2015 5 INAINTARE DECIZIA 10/1001.2013 SI RAPORTUL '"NTRAL 432/12.12.£01- mişoara, la 18.01.2015 N |! Cod FP-24 - 01, ver4 a Y RR A NA E “= RL = Mia _) RF A n de az NĂRnt Fr Anti i "ar ZRT AR i LE A, N N si fn n zu —_ > LU gi rr. Ă ti i = IL E a” r Se ri i 1 i bi 13 WAT o 2 pet N = = U TR

CURTEA DE CONTURI CAMERA DE CONTURI A JUDEŢULUI TIMIȘ Timişoara, B-dul Republicii, nr. S,Telefon 0256-490833, fax 0256-499869, e-mail: cctimisnirec.ra ELLE Nr.128/10.01.2013 Cărre, Consiliul local al Municipiului Timişoara Potvit prevederilor pct. 185 alm. 2 dm Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activității specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi, publicat în M.O. nr. 832 din data de 13.12.2010, alăturat vă trimitem spre analiză: - Decizia nr. 10/10.01.2013 emisă de Directorul Camerei de Conturi Tmş, în dosarul nr. 134/2012, pentru a urmări modul de ducere la îndeplinire a celor 13 măsuri dispuse în vederea înlăturării conform prevederilor art. 43 lit. c) dm lege, a neregulilor în activitatea financiar-contabilă şi/sau fiscală controlată la SC HORTICULTURA SA Timişoara. - Raportul control înregistrat la entitate sub nr. 432 din 12.12.2012, incheiat în urma acţiunii privind controlul situaţiei, evoluţiei şi modului de administrare a patrimoniului public şi privat al UA.T. de către R.A. de interes local şi SC cu capital integral sau majoritar al UAT, la entitatea S.C, = HORTICULTURA SA Timişoara. A ag nel Spefan d 1 NI X N

| | | | | CURTEA DE CONTURI | | | | | | | CAMERA DE CONTURI A JUDEŢULUI TIMIŞ Timişoara, B-dul Republicii, nr. 8,Telefon 0256490833, fax 0256499569, Dosar 134/2011 Având în vedere prevederile Legu nr. 94/1992 privmd organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, şi ale Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţu de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea |, nr. 832 din 13 decembrie 2010, examinând deficienţele consemnate în Raportul de control înregistrat sub numărul 432/12.12.2012, încheiat în urma acțiunii de control cu tema "Controlul situației, evoluției şi modul de administrare a patrimoniului public şi privat al U.A.T. de către R.A. de interes local şi S.C. cu capital mtegral sau majoritar al U.AT.” pentru exercițiul bugetar al anulu: 2011 la S.C. HORTICULTURA S.A. Timişoara _—_ SE CONSTATA 1.-Nerespectarea prevederilor legale cu privire la refleciarea reala si exacta a —_operațiunilor financiar-contabile în bilanturile contabile si conturile anuale de execuție bugetara - Inexistența confirmării soldurilor de la terfi privind creanţele şi datoriile evidenţiate în sitaaţiile financiare Din verificarea datelor înscrise în evidența contabilă, preluate în balanța de verificare la 31.12.2011, echipa de control constată faptul că: soldul contului 401 "Furnizori” prezintă la data de 31.12.2011 un sold creditor în sumă de 318.028,46 lei; Page 1 0f 17 7 fi “Vs 4

Serviciile comunitare. de utilităţi publice, denumite și servicii de utilităţi publice, sunt definite_ca totalitatea acţiunilor şi activităţilor reglementate prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilit late te şi interes public general ale coleciivităţilor locale cu privire la: e alimentarea cu apă; e canalizarea şi epurarea apelor uzate: e colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale; producţia, transportul, distribuția şi furnizarea de energie termică în sistem centralizai: e salubrizarea localităţilor; e iluminatul public; administrarea domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi altele asemenea; e public E “utorităţile deliberative ale unităţilor administrativ- teritoriale, în funcție de gradul de urbanizare, de importanţa economico-socială a localităţilor, de mărimea şi de gradul de dezvoltare ale acestora şi în raport cu infrastructura tehnico-edilitară existentă. In prezent, serviciile comunitare de utilități publice cu priv public și privat al unităților administrativ teritoriale sunt reglementate de. Q2.6..nr..Z1(2002 privind organizarea şi funcţionarea. șerviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobată prin, Legea.nr..3/2003 si. AG. NT. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a 0,G. nr. 71/2002 privind “organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local. II "Astfel, potrivit prevederilor art 3 alin. 0), din 0.6. ALE 11/2002. șe stipulează “Serviciile de administrare a domeniului public i privat "sunt destinate satisfacerii unor nevoi ale comunităţilor locale, contribuie la ridicarea gradului de civilizaţie şi confort al acestora şi grupează activităţi gospodăreşti şi acţiuni de utilitate şi interes public local având ca obiect: ....b) amenajarea şi întreţinerea zonelor vezi a parcurilor şi publice. a terenurilor de sport, a locurilor de agrement şi a terenurilor de joaca pentru. copiii 7 Autorităţile administraţiei publice locale au competență excTUSIVa, Tr “Condiţiile legii, în tot ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul funcţionării serviciilor de utilităţi publice, precum şi în ceea ce priveşte crearea, dezvoltarea, | modernizarea, administrarea şi exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităţilor : administrativ-teritoriale, aferente sistemelor de utilităţi publice. - În exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilităţi |: publice, autorităţile administraţiei publice locale adoptă hotărâri în legătură și cu alegerea | modalităţii de gestiune a serviciilor de utilităţi publice şi darea în administrare sau, după caz, concesionarea bunurilor proprietate publică şi/sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale din componenţa sistemelor de utilităţi publice. c Serviciile de utilităţi publice pot fi furnizate/prestate prin intermediul unor operatori 2 sau al 'unor operatori regionali. Ur Prin notiunea de 1 pperator se înțelege o persoană juridică de drept public sau de drept privat înregistrata într-un stat membru al Uniunii Europene ori în alt stat sau, după caz, structură fără personalitate juridică î in subordinea autorităţilor administrației publice locale, care are competenţa şi capacitatea, recunoscute prin licenţă emisă de o autoritate naţională de competentă ari _un organism echivalent dintr-un stat membru al Uniunii Europene, de a furniza/presta, în condiţiile reglementărilor în vigoare, un serviciu sau o Page 53 of 63 HU XX NA VIN, Ă MU | Ire la adminisirarea domeni ului 5 a te

“IA activitate din sfera serviciilor de utilităţi publice si care asiaură nemijlocit oestiunea propriu-zisă a serviciului/aciivităţii, precum şi administrarea, funcţionarea şi exploatarea sistemului de utilităţi publice aferent acestuia/acesteia. __....... jOperatorii pot avea urmatorul statut: ra — —-comparțimente funcționale, „organizate în structura aparatului de specialitate al primarului sau, după caz, al consiliilor județene; - servicii publice de interes local sau județean, fără personalitate juridică, înfiinţate şi organizate prin hotârari ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale; - servicii publice de interes local sau județean, cu personalitate juridică, înfiinţate şi organizate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale; - societăţi comerciale cu capital social integral al unităţilor administrativ-teritoriale, înființate de Mei a EI SARE autoritățile deliberative ale. acestora; - societăți comerciale rezultate ca urmare 2 reorganizării regiilor autonome de interes : local sau judeţean ori a serviciilor publice de interes local sau judeţean, existente la' data intrării în vigoare a prezentei legi, al căror capital social este deţinut în totalitate de unităţile administrativ-teritoriale, în calitate de asociat sau de acţionar unic; - societăţi comerciale cu capital social privat; - societăţi comerciale cu capital social mixt. ă ivă, în tot ceea ce” Autorităţile administrației pune locale au competentă exclusivă, = rar NITA A nara ron a ntr Il frinrntinn monitorizarea şi priveşte înfiinţarea, organizarea, cooraonarea, de utilităţi publice, precum şi în ceea ce priveşte crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea şi exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ- teritoriale, aferente sistemelor de utilități publice. Gestiunea serviciilor de utilităţi publice reprezintă modalitatea de organizare, funcţionare şi administrare a serviciilor de utilităţi publice în scopul furnizării/prestării acestora în condiţiile stabilite de autorităţile administraţiei publice locale. Gestiunea serviciilor de utilităţi publice se > organizează şi se realizează în i rin ERE: nNSrii serviciilor Gri DCI A An pt re ta n tă opera următoarele e modal ura Da rd tert e gestiune, directă; e gestiune delegată.. Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilităţi publice se stabileşte prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în funcţie de natura şi starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preţ/calitate, de interesele actuale şi de perspectivă ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi de mărimea şi complexitatea | sistemelor de utilităţi publice. Desfăşurarea activităţilor specifice oricărui serviciu de utilităţi publice, indiferent de forma de gestiune aleasă, se realizeâză pe baza unui regulament al. serviciului şi + a unui caiet | de sarcini, elaborate şi aprobate de autorităţile administraţiei CA locale, îr În TIUNEA DIR A AA Ro ni a serviciilor de utilităţi publice, respectiv la administrarea, funcţionarea şi exploatarea sistemelor de utilități publice aferente acestora. înfiintaţi la nivelul unităţilor administrativ- teritoriale, în baza hotărârilor de dare în administrare adoptate de autoritățile a deliberative ale acestora; aceşti operatori pot fi: —tompartimente funcţionate-organizateîn-structura aparatului de specialitate al primarului; Page 54 of 63 ! E ea ii. sani 1 l

- servicii publice de interes local, fără personalitate juridică, înfiinţeie şi organizate prin înstaârâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale; - servicii publice de interes local, cu personalitate juridică, înfiinţate şi organ ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administraiiv-teritoriale. Bperatorii-organizaţi-ca-serviciipublice de interes local sau județean, cu personalitate VJpCa juridica, au patrimoniu propriu, funcţionează pe bază de gestiune economică şi se bucură” de autonomie financiară şi funcţională; aceşti operatori sunt subiecte juridice de drept fiscal. sun tii tulari al “codului unic de înregistrare fiscală şi ai conturilor deschise la unităţile teritoriale ale trezoreriei sau la unităţile bancare şi întocmesc, în condiţiile legii, buget de venii turi Îşi cheltuieli şi | situații financiare anuale. ala AR er Se i sir Operatorii care îşi desfăşoară activitatea furnizează/prestează servicii de utilităţi publice: | - prin exploatarea şi administrarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora, pe baza hotărârii de dare în administrare a serviciului, şi a sistemului de utilităţi publice aferent serviciului, adoptată de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale; - baza licenţei eliberate de autoritatea de reglementare competentă. Prin hotărârea de dare în administrare se clarifică drepturile şi obligaţiile părţilor cu privire la furnizarea/prestarea serviciului, inclusiv la administrarea, funcţionarea şi exploatarea sistemului de utilităţi publice aferente acestuia. nizate prin hotărâri în modalitatea de gestiune directă dem ră îmi ir n rr = — i — XE m ÎŞI desfăşoară, acilvilaiea. în regim. er une direcia SE UIgaliizEaza şi îşi desfăşoară a activitatea pe baza unui regulament de organizare şi funcţionare aprobat de autorit ităţi le deliberative ale unităților administrativ teritoriale. peratorii c ici | e gestiune = directă au obligaţia calculării, - Iper aferente acestor servicii prin t; prin tarif sau prin CĂ (GESTIUNEA | DELEGATĂ este modalitatea de gestiune în care autorităţile m E administrației publice locale de fa nivelul unităţilor administrativ-teritoriale atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte din competențele şi respon privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice, precum şi concesiunea sistemelor de utilităţi publice aferente serviciilor, respectiv dreptul şi obligaţia de administrare şi de exploatare a acestora, pe baza unui contract, denumit contract de delegare a gestiunii. Delegarea gestiunii serviciilor de utilităţi publice, respectiv operarea, administrarea şi expioatarea sistemelor de utilităţi publice aferente, se poate face pentru toate sau numai peniru o parte dintre activităţile componente ale serviciilor, pe baza unor analize tehnico- economice şi de eficienţă a costurilor de operare, concretizate într-un studiu de oportunitate. Contractele de delegare a gestiunii se aprobă prin hotărâri de atribuire adoptate de torităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale şi se semnează de primari, de preşedinţii consiliilor judeţene sau, după caz, de preşedinţii asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre, în baza mandatului acestora. Contractul de delegare a gestiunii va fi însoţit în mod obligatoriu de următoarele anexe: - Caietul de sarcini privind furnizarea/prestarea serviciului; IE - regulamentul serviciului; - inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ- teritoriale aferente serviciului; - procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a lil ilor administrativ-teritoriale aferente serviciului. Page 55 of 63

Gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori sau operatori regionali de drept privat, care pot fi: - societăți comerciale cu capital social integral al unităţilor administraiiv-teritoriale, înființate de autoritățile deliberative ale acestora; - societăți comerciale rezultate ca urmare a reorganizării regiilor autonome de interes local sau judeţean ori a serviciilor publice de interes local sau judeţean, ........ al căror capital social este deţinut în totalitate de unităţile administrativ-teritoriale, în calitate de asociat sau de acţionar unic; - societăţi comerciale cu capital social privat; - societăţi comerciale cu capital social mixt. Față de cele prezentate mai sus,'echipa de control constată următoarele: : S.C. HORTICULTURA SA. Timișoara esfe societate comercială pe acțiuni, având actionar unic Consiliul Local al municipiului Timisoara, care exercită arepturile și obligațiile Adunării Generale a Acţionarilor, societate înființată ca urmare a reorganizării Regiei Autonome de Horticultură. Potrivit Statuiului S.C. HORTICULTURA S.A. Timișoara, domeniul principal de activitate al acesteia îl constituie "activități de întreţinere peisagistică — coa 8130". Această activitate face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice cu privire la administrarea domeniului public și privat al unităților administraiiv-teritoriale având ca obiect a parcurilor şi grădiniior pubiice, servicii a căror amenajarea şi întreţinerea zonelor vezi, înfiinţare, organizare, coordonare, monitorizare și control este în competența exclusivă a autorit ăților administrației publice locale a municipiului Timişoara. Din documentele justificative puse la dispoziția auditorilor publici externi de câtre S.C. Horticultura S.A. Timișoara cu privire la modalitatea de gestiune a serviciului de amenajarea şi întreţinerea zonelor verzi, a parcurilor şi grădinilor publice, nu s-au regăsit documente din care să rezulte care este modalitatea de gestiune stabilită de către autoritățile locale ale municipiului Timisoara pentru acest serviciu, respectiv gestiune direcță sau delegata. Xa În anul 2011, S.C. Horticultura S.A_ Timisoara a realizat venituri din exploatare în baza acordului cadru de servicii nr. 137/11.09.2009 și a contractelor subsecvente de servicii nr. 147/22.09.2009, nr. 151/30.08.2010 şi nr. 170/12.09.2011 (anexele nr. 28 - 32 la nota de constatare) încheiate pentru prestarea "serviciului de întreținere și amenajare a spațiilor verzi din zona | (centrala) a Municipiului Timișoara” între Municipiul Timişoara în calitate de ACHIZITOR și S.C. HORTICULTURA S.A. în calitate de PRESTATOR. Echipa de control constată faptul că aceste documente (acord cadru și contracte subsecvenie de. servicii) au fost încheiate eronat (ca formă a acestora), în condiţiile în care N E “Er IESI în cadru și contracte subsecvente se încheie doar pentru activitățile relevanie ;- cap VI , secțiunea 1 , paragrăful 1, art.:229 din O-UC 34/2006, actualizată cât și pentru alle alie activități relevante prevăzute la 6, E 41 din G. nr. 006, actualizată. —_ rii a > RE „e | ba + e rilor de. SSE dex alitate şi icitație > publică, în, n baza a prevederilor o U. E nr. 34/2008 ZET n Acte normative. e Legea n Ar. serviciilor comunitare se utilităţi publice Page 56 of 63

art. 1 alin. (2) lit. g): În înţelesul prezentei legi, serviciile comunitare de utilităţi publice, denumite în continuare servicii de utilităţi publice. sunt definite ca totalitatea aciivităţilor reglementate prin prezenta lege şi prin legi speciale, care asigură satisiacerea nevoilor esenţiale de utilitate şi interes public general cu caracter social aie co. lectivităţilor locale, cu privire ag) administrarea domeniului public şi privat al unităţilor ao dministrativ-teritoriale, precum şi altele asemenea, Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată aclualizată, "În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au e alin. (2), lit. a): următoarele semnificaţii: g) organisme prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean - denumirea generică ce include: 1. instituţii publice şi servicii publice “înfiinţate şi organizate prin hotârâri ale autorităţilor deliberative, denumite în continuare instituţii şi servicii publice de interes local sau judeţean; 2. societăţi comerciale şi regii autonome înfiinţate sau reorganizaie prin hotărâri ale autorităţilor deliberative, denumite în continuare socieiăţi comerciale şi regii autonome de interes locai sau judeţean;..... 6. operatori de servicii comunitare de utilităţi publice locale sau judeţene, art. 36 alin. (5) lit. a): "În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local: a) hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea hunurilor npronrieisie publică a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, precum ŞI a serviciilor publice de interes local. în condiţiile legii”, art. 36 alin. 6 lit. a): "În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) it. d), consiliul locai: a) asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar peniru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:...... 14. serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural. canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public şi transport public local, după caz; 19. alte servicii publice stabilite prin lege“; art. 63 alin. (5) lit. a), d): "În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), primarul: a) coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;.... d) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului efectuării serviciilor publice de interes local prevăzute la ari. 36 alin. (6) lit. aj - d), precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale', 0.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, actualizată, art. 1 alin. (1) si (3): (1) Prezenta ordonanta are ca obiect reglementarea înființării, organizării, exploatării, finanţării, monitorizării şi controlului funcţionarii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, denumite în continuare servicii de administrare a domeniului public şi privat. (3) Prevederile prezentei-ordonanţe-se-aplica-tuturor serviciilor de administrare a domeniului public şi privat organizate în: comune, oraşe, municipii, sectoarele municipiului Bucureşti, judele şi/sau municipiul Bucureşti, indiferent de mărimea acestora. art. 2 lit. a), d): În înţelesul prezentei ordonanţe, termenii şi noțiunile de mai jos se deiinesc după cum urmează: Page 57 of 63

a) servicii de administrare a domeniului public şi privat - totalitatea acţiunilor şi activităţilor prin care se asigura administrarea, gestionarea şi exploatarea bunurilor din domeniul public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale. altele decât cele aate, potrivii legii, în administrarea altor servicii publice locale; TO activităţi edilitar-gospodăreşti - ansamblul acţiunilor de utilitaie şi interes public local sau judeţean, desfăşurate din iniţiativa şi sub organizarea autorităţilor administraţiei publice locale, prin care se asigura, într-o concepție unitară şi coerenta, buna gospodărire şi modernizarea locatităţilor, dezvoltarea durabila a acestora şi a infrastructurii edilitar-urbane, precum ŞI condiţii normale de munca, de viața şi de locuire pentru comunităţile locale”; art. 3 alin. (1) lit. b) si alin. (3): (1) Serviciile de administrare a domeniului public şi privat sunt destinate satisfacerii unor nevoi ale comunităţilor locale, contribuie la ridicarea gradului de civilizaţie şi confort al acestora Şi grupează activităţi edilitar-gospodăreşti şi acţiuni de utilitate şi interes public local având ca obiect: b) amenajarea şi întreţinerea zonelor vezi, a parcurilor şi grădinilor publice, a terenurilor de sport a locurilor de agrement şi a terenurilor de joaca pentru copii; (3) Serviciile de administrare a domeniului public şi privat se realizează şi se gestionează prin intermediul unor furnizori/prestatori specializaţi, denumiți în continuare operatori, atestaţi ŞI autorizați în condiţiile legii”. art. 5, pot. 3, lit. b) si D Principalele activităţi edilitar-gospodăreşti, specifice serviciilor de administrare a domeniului public şi privat, desfăşurate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţelor şi municipiului Bucureşti, trebuie sa asigure: 3. În sectorul administrării domeniului public şi privat: b) amenajarea, întreţinerea şi înfrumusețarea zonelor Verzi, a parcurilor şi grădinilor publice, a mmm ii locurilor de joaca pentru copii; I) producerea materialului dendrofloricol necesar amenajării, decorării şi înfrumuseţării zonelor verzi adiacente tramei stradale şi a locurilor de agrement: CAP.2:- Gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat art. 6 alin. (1): “Serviciile de administrare a domeniului public şi privat se înfiinţează şi se organizează, în condiţiile prezentei ordonanţe, ţinându-se seama de mărimea, gradul de dezvoltare şi de particularităţile economico-sociale ale localităţilor şi în raport cu starea dotărilor şi echipărilor edilitar-urbane existente şi cu posibilităţile locale de finanţare a funcţionarii, exploatării ŞI dezvoltării acestora”. art. 7 alin. (1) si (2): us (1) Înfiinţarea, organizarea, coordonarea şi reglementarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat constituie dreptul exclusiv al autorităţilor administraţiei publice locale, iar monitorizarea şi controlul funcţionarii şi gestionării acestora intra în atribuţiile şi responsabilitatea exclusiva a acestor autorităţi. (2) Dobândirea, dezvoltarea, modernizarea, exploatarea, bunurilor proprietate publica şi privată specifice infrastructurii edilitar-urbane a unităţilor de compelenta exclusiva a autorităţilor—— -- anna publice locale”. 9 alin. (1) si (2): A 1) Serviciile de administrare a domeniului public şi privat se înfiinţează şi se o organizează în baza unor studii de fundamentare întocmite din inițiativa autorităţilor administraţiei publice locale, studiile de iundamentare vor analiza necesitatea şi oportunitatea înfiinţării serviciilor, întreţinerea şi administrarea Page 58 of 63

cetăţenilor, prin hotărri ale consiliilor ] municipiului Bucureşti, ale consiliilor Judeţene şi/s vor evalua indicalorii iefnica-economici, vor identifica sursele d Dima privind modul de orgariizare ŞI gestionare a servicii ea şi funcţionarea serviciilor de administrare a recomanaa soluţia of: (2) Infiinţarea, organizar privat se aproba, după dezbalerea Bucureşti, după caz”. art. 10 alin. (1) lit. a) si b) si alin. (1) Gestiunea serviciilor de administrare a domeniului următoarele modalităţi: a) gestiune direcia; b) gestiune inairecta sau gestiune delegată. e îinanţare & serviciului Şi vor Or. domeniului public şi publica a studiilor de fundamentare şi consultarea ocale comunale. orăşeneşti, municipale, ale sectoarelor au ale Consiliului General al Municipiului public şi privat se poate organiza în la (2) Alegerea formei de gestiune a serviciilor de administrare a domeniului public şi privat se face prin hotărâri ale consiliilor locale comunale, orăşeneşti, ale consiliilor judeţene şi/sau ale Consiliului General al Municipiului municipiului Bucureşti, Bucureşti, după caz, în Tuncţie de specificul volumul şi natura bunurilor prop privată, de interesele aciuale şi de perspectiva ale unităţii administrativ-teritori numărul şi mărimea localităţilor componente. (3) Indiferent de forma de gestiune adoptață, activită a domeniului public şi privat se organizează şi se desfăşoară pe unui regulament de serviciu, prin care se stabilesc nivelurile SE. performanta aj serviciilor, condiţiile teh tarifare, facturare şi încasare a contrav (4) Caietul de sarcini locale ale comunelor o Judeţene şi/sau de Consiliul General al Munici ilor de administrare a domeniului public şi privat, aprobat prin hotărâre a cadru al servici Guvernului”. i = art. 11 alin. (1), (2) lit. a) si b). (3): (1) În cazul gestiunii directe auto! oaie sarcinile şi resporisabilnaţile priv controlul funcționarii serviciilor de administrare a domeniului public şi municipale, ale sectoarelor rietate publica şi Mle specifice serviciilor de administrare i pe baza unui caiet de sarcini şi a nice, raporturile operator-utilizatori precum şi moaul de alorii serviciilor furnizate/prestate. - şi regulamentul de serviciu se elaborează şi se aproba de consiliile raşelor; "municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile piului Bucureşti în conformitate cu reguiamentul- rităţile adrninistraţiei publice locale Îşi asuma nemijlocit ind organizarea, conducerea, îinanţarea, gestionarea ŞI privat, respectiv administrarea şi exploatarea infrastructurii aferente. (2) Gestiunea directa se realizează prin intermediul unor operatori furnizori/prestatori de servicii de administrare a domeniului public şi privat, care pot fi: a) compartimentele pentru administrarea domeniului public şi privat, organizate în cadrul aparatului propriu ai consiliilor locale comunale, a/ consiliilor judeţene şi/sau al Consiliului General al Municipiului municipiului Bucureşti, Bucureşti, după caz, b) unul sau mai multe servicii publice, s personalitate juridică şi bugei propriu, organizate în su orâşeneşti, municipale_şi-ale -seciozrelor municipiului Bu orăşeneşti, municipale şi ale sectoarelor pecializate şi autorizate conform legii, având bordinea consiliilor locale comunale, Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz. (3) Operatorii furnizori/prestetori ai menţionaţi la alin. (2) se organizează şi funcţioneaz iuncţionare aprobat de consiliul local, consiliul Municipiului Bucureşti, după caz, pe baza r serviciilor de administrare a domeniului public şi privat ză potrivit unui regulament de organizare ŞI judeţean şi/sau de Consiliul General al eguiamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Page 59 of 63 LA et 1 ale, precum şi de torii de - 1 j [ | hp | E BI i = ra cureşii, a consiliilor judeţene şi/sau a—

operatorilor serviciilor de administrare a domeniului public şi privati. aprobat prin hotărâre a Guvernului". art. 12 alin. (1), (2) lit. a), b), cj: (1) În cazul gestiunii indirecte sau gestiunii delegate autorităţile administraţiei publice locale pof apela penru realizarea serviciilor la unul sau la mai mulţi operatori cârora le încredinţează în totalitate sau numai în parte, în baza unui contract de delegare a gestiunii, sarcinile ŞI responsabilităţile proprii cu privire la gestiunea propriu-zisa a serviciilor, precum şi la administrarea şi exploatarea infrastructurii edilitar-urbane necesare realizării serviciilor. (2) Gestiunea indirecta sau gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori lurnizori/prestatori de servicii de administrare a domeniului public şi privat, care pot fi: a) societăţi comerciale pe acţiuni cu capital al unităţilor administrativ-teritoriale, înfiinţate de autontăţile administraţiei publice locale; b) societăţi comerciale pe acţiuni cu capital privat, intern sau extern; c) societăţi comerciale pe acţiuni cu capital mixt, public şi privat”. e H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, r nun Aarnianizarns ci fiinn Se aprobă urmatoersle reglemenisri PIINE VI GI LUI CU ȘI TUNULUI de administrare a domeniului public şi privat de interes local: a) Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, prevăzut în anexa nr. 1; b) Regulamentul-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, prevăzut în anexa nr. 2; cj Contraciul-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare public şi privat de interes local, prevăzut în anexa nr. 3". 0.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, actualizată, CAP. VIII - Contracte sectoriale, SECTIUNEA 1 — Activităţi relevante, PARAGRAFUL 1 - Domeniu de aplicare art. 229 alin. (1) si (2): (1) Dispoziţiile cap. I-VI sunt aplicabile contractelor sectoriale in măsura in care prezentul capitol nu prevede altfel. (2) In sensul prevederilor alin. (1), prin contract sectorial se înţelege contractul de achiziţie publica care se atribuie in scopul efectuării unei activităţi relevante in sectoarele de utilitate publica: Ansran canniriilar TU VOTCII VICINI UI MM UIIIICC a domeniului a e _______PARAGRAFI U L 6- Alte activităţirelevante —- art. 241: (1) In sensul prezeniei ordonanţe de urgenţă se consideră activităţi relevante şi acele activităţi care presupun exploatarea unui areal geografic în scopul: a) prospectării sau extracţiei de petrol brut, gaze naturale, cărbuni sau alţi combustibili solizi; b) punerii la dispoziţia transportatorilor care operează pe căi aeriene, maritime sau fluviale a asroporturilor, a porturilor sau a altor terminale de reţea de transport. Page 60 of 63 FĂ _

0 a zona verde a Municipiului Timișoara, și cele două zone măârg'nașe ale oraşului pentru pulea electua licitaţii. In urma organizării licitaţiilor, societatea de Horticultură a adjudecat zona centrală a orașului Timișoara pe care o întreţine și la ora actuală”. Din răspunsul formulat la nota de relații solicitată doamnei Brânzei Felicia, anexa nr. -—1/3-la nota de-constatare,-reies- următoarele: 'Până în anul 2007 zonele verzi din municipiul Timișoara au fost date prin încredințare directă SC Horticultura SA iar începând cu anul 2002, executivul Primăriei a organizat licitaţii pentru adminisirâre "zone verzi din municipiul Timișoara la care SC Horticultura SA a participat și a câștigat începând cu anul:2002 întreţinerea zonelor verzi din zona centrală cu parcurile și arterele care se află în acest perimetru”, Răspunsurile formulate de către persoanele cu atribuții în domeniul în care s-au constatat abateri nu sunt în măsură să înlăture abaterea constatată întrucât prin răspunsurile formulate nu se aduc alte elemente noi de care echipa de control să nu fi ținut cont la formularea abaterilor consemnate, prin aceste răspunsuri conflmându-se aceleași aspecte consemnate de auditoril publici externi ca abateri. f) Punctul de vedere al conducerii entităţii verificate faţă de problemele rămase în divergentă în urma procesului de cancere şi motivaţia auditorilor publici externi PI TES TNT TTL TE TIT TI La data de 10.12.2072 a avut loc Concilierea între echipa de control și conducerea entității controlate. Rezultatele concilierii au fost consemnate în Nota de conciliere înregistrată la entitatea controlată sub nr. 423/10.12.2011, anexa nr. 1/7 la nota de constatare. În urma concilierii efectuate nu au rezultat aspecte divergente între conducerea S.C. Horticultura S.A. Timişoara și echipa de control cu privire la abaterile de la legalitate și regularitate consemnate la acest punct. g) Recomandările auditorilor publici externi cu privire la măsurile concrete ce se impun a fi luate, în vederea înlăturării erorii/abaterii constatate În conformitate cu prevederile punctului 168 lit. a) din Regulameniul privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi, aprobat prin Hotărârea Plenului Curţii de Conturi nr. 130/2010, publicată în M. Of. Nr. 832/2010 echipa de control face următoarele recomandări: Continuarea verificării aspectelor prezentate cu privire la înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul funcţionării serviciilor de utilităţi publice - administrarea dorneniului public și privat al unităţilor administrativ-teritoriale având ca obiect amenajarea şi întreţinerea zonelor vezi, a parcurilor şi grădinilor publice precum şi la stabilirea modalităţii de gestiune a acestui serviciu atât la nivelul Consiliului Local al municipiului Timișoara cât și la niveiul U.A.T.M. Timișoara. Page 62 of 63

Atasament: Punct_de_vedere_Serviciul_Spatii_Verzi_si_Locuri_de_Joaca_nr_SC2014_27248_din_21_Oct_2014.pdf

dm Pr i ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ 0. %/% MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA DE MEDIU - ( / [- SERVICIUL SPAŢII VERZI ŞI LOCURI DE JOACĂ SC2014-27248/21.10.2014 PUNCT DE VEDERE Prin adresa Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş nr.11181/14.10.2014, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr.SC2014-27248/14.10.2014, transmisă Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Secretarului Municipiului Timişoara, sunt comunicate aspectele de nelegalitate constatate în urma controlului de legalitate a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 405/01.08.2014 privind stabilirea modalității pentru gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat pentru întreţinerea şi amenajarea spațiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spațiilor verzi şi a sistemelor de irigare, întreţinerea şi amenajarea locurilor de joacă pentru copii şi a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de corecție, elagare şi defrişare a arborilor şi refacerea spaţiilor verzi în urma intervențiilor edilitar-gopodăreşti din Municipiul Timişoara. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.405/01.08.2014 a fost luată ca urmare a auditului Curţii de Conturi a României — Camera de Conturi Timiş la S.C. „HORTICULTURA” S.A. şi care a constatat că această societate comercială, care are ca acționar unic Consiliul Local al Municipiului Timişoara, are încheiate acorduri cadru şi contracte subsecvente pentru prestarea serviciilor în spațiile verzi ale Municipiului Timişoara, în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/19.04.2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii — cu modificările şi completările ulterioare, acest aspect fiind considerat abatere de la legalitate şi regularitate, având ca şi cauze nestabilirea de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara a modalității de gestionare a serviciului public şi atribuirea eronată a executării acestor lucrări prin licitaţie publică, în baza O.U.G. nr.34/2006. Constatările Instituţiei Prefectului — Judeţul Timiş privesc dispoziţiile art.29 alin.8 din Legea nr.51/08.03.2006 care prevăd că “procedurile de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice sunt: a) licitaţie publică deschisă - procedură la care orice operator licenţiat interesat are dreptul de a depune ofertă; b) negocierea directă - procedura prin care unităţile administrativ-teritoriale sau, după caz, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, în numele şi pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, negociază clauzele contractuale, inclusiv redevența, cu unul sau mai mulți operatori licenţiaţi interesați” De asemenea sunt invocate prevederile art.31 litera (b) din Legea nr.51/08.03.2006, “prin excepție de la prevederile art.29 alin. (8), contractul de delegare a gestiunii serviciilor, definit potrivit prevederilor art.29 alin. (6), se atribuie direct: [...] b) operatorilor cu statut de societăţi reglementate de Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu capital integral al unităților administrativ-teritoriale înființaţi prin reorganizarea pe cale administrativă, în condițiile legii, a regiilor autonome de interes local sau județean ori a serviciilor publice de interes local sau județean subordonate autorităților administraţiei publice locale, care au avut în administrare şi în exploatare bunuri, activități ori servicii de utilităţi publice. ” Totodată, în susținerea aspectelor de nelegalitate se menţionează prevederile art.1 din Legea nr. 51/08.03.2014, potrivit căruia “serviciile comunitare de utilități publice, denumite în continuare

servicii de utilităţi publice, sunt definite ca totalitatea activităților reglementate prin prezenta lege şi prin legi speciale, care asigură satisfacerea nevoilor esențiale de utilitate şi interes public general cu caracter social ale colectivităţilor locale”, precum şi prevederile art.31 alin.2 litera (b) din acelaşi act normativ, potrivit căruia, “operatorul regional, respectiv operatorul, în calitate de delegat, desfăşoară exclusiv activităţi din sfera furnizării/prestării serviciilor de utilităţi publice destinate satisfacerii nevoilor de interes public general ale utilizatorilor de pe raza de competență a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei, respectiv a unităţii administrativ- teritoriale care i-a delegat gestiunea serviciului”; În ceea ce priveşte S.C. “HORTICULTURA” S.A. se atrage atenția asupra faptului că societatea nu deţine licența prevăzută de art.51/2006, iar obiectul său de activitate excedează sferei menţionate la art.32. Faţă de constatările de nelegalitate privitoare la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.405/01.08.2014, Instituţia Prefectului — Judeţul Timiş solicită revocarea acesteia şi informarea asupra hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara până la data de 28.11.2014. Având în vederea adresa Serviciului Administrație Locală nr. SC2014-27248/20.10.2014 prin care se solicită punctul de vedere al Direcţiei de Mediu în vederea prezentării plenului consiliului local, s-a solicitat şi punctul de vedere al Serviciului Juridic (anexat alăturat). Faţă de constatările de nelegalitate formulate în recursul grațios al Instituţiei Prefectului — Judeţul Timiş, facem următoarele precizări: —S.C. HORTICULTURA” S.A. Timişoara este o entitate juridică, constituită în anul 1995, în baza prevederilor Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, a Ordonanţei Guvernului nr.15/1993 privind unele măsuri pentru restructurarea activității regiilor autonome, a Ordonanței Guvernului nr.69/1994 privind unele măsuri pentru organizarea regiilor autonome de interes local şi a Legii nr.135/1994 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.69/1994 privind unele măsuri pentru organizarea regiilor autonome de interes local, în baza H.C.L.M.T. nr. 49/04.04.1995 şi nr. 201/18.11.1997 (şi nu H.C.L.M.T. nr.199/18.11.1997, cum eronat este înscris în Actul Constitutiv reactualizat din data de 17.07.2014 al S.C. HORTICULTURA” SA — Anexa.l1). Prin Hotărârea Consiliului Local nr.49/04.04.1995, în cuprinsul art.l, se prevede că „Regia Autonomă de Horticultură Timişoara se transformă în Societatea Comercială pe Acţiuni „HORTICULTURA”, având acţionar unic Consiliul Local al Municipiului Timişoara. Societatea comercială va păstra obiectul de activitate al fostei autonome.” Conform Actului Constitutiv, S.C. „HORTICULTURA? S.A. este persoană juridică română, care îşi desfăşoară activitatea în baza Legii nr. 31/1990. S.C. „HORTICULTURA” S.A. a fost înființată prin reorganizarea administrativă, în condiţiile legii, a unei regii autonome de interes local, subordonată autorității publice locale şi care au avut în exploatare şi administrare bunuri, activităţi şi servicii de utilitate publică. Domeniul principal de activitate este cod CAEN 813 — „Activități de întretinere peisagistică”. —Legea acordă autorităților administrației publice locale competențe exclusive privind funcţionarea, coordonarea şi controlul serviciilor de utilităţi publice, acţionând în numele unităţii administrativ —teritoriale pe care le reprezintă, inclusiv în ceea ce priveşte modalitatea de gestiune a serviciilor de administrare a domeniului public şi privat pentru întreţinerea şi amenajarea spațiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spațiilor verzi şi a sistemelor de irigare, întreţinerea şi amenajarea locurilor de joacă pentru copii şi a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de corecție, elagare şi defrişare a arborilor şi refacerea spațiilor verzi în urma intervențiilor edilitar-gopodăreşti. Pe cale de consecință, Consiliul Local al Municipiului Timişoara are atributul de a hotărî cu privire la forma de delegare, între gestiune directă, indirectă (delegată) sau atribuire directă, aşa cum a procedat în fapt prin H.C.L.M.T. nr.405/01.08.2014 a cărei revocare se solicită, autoritatea deliberativă hotărând delegarea serviciului prin atribuire directă, în temeiul art.31 alin.1, lit (b) din Legea nr. 51/2006, către S.C. „HORTICULTURA” S.A,, al cărui acţonar unic este Consiliul Local al Municipiului Timişoara.

— Legea nr.51/08.03.2006, în cuprinsul art.l alin 2 şi 3, defineşte serviciile comunitare de utilități publice: „ca totalitatea activităților reglementate prin prezenta lege şi prin legi speciale, care asigură satisfacerea nevoilor esențiale de utilitate şi interes public general cu caracter social ale colectivităților locale”, incluzând explicit serviciile de administrare a domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi altele asemenea, alături de alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate, colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale, producţia, transportul, distribuția şi furnizarea de energie termică în sistem centralizat, salubrizarea localităților, iluminatul public şi transportul public local. Prevederile Legii nr. 51/08.03.2006 se aplică serviciilor comunitare de utilităţi publice înființate, organizate şi furnizate/prestate la nivelul municipiului sub conducerea, coordonarea, controlul şi responsabilitatea autorității administrației publice locale, dacă prin legi speciale nu s-a stabilit altfel. „Serviciile de utilități publice fac parte din sfera serviciilor publice de interes general şi au următoarele particularități: a) au caracter economico-social; b) răspund unor cerințe şi necesități de interes şi utilitate publică; c) au caracter tehnico-edilitar; d) au caracter permanent şi regim de funcționare continuu; e) regimul de funcționare poate avea caracteristici de monopol; f presupun existența unei infrastructuri tehnico-edilitare adecvate; 8) aria de acoperire are dimensiuni locale: comunale, orăşeneşti, municipale sau județene; h) sunt înființate, organizate şi coordonate de autoritățile administrației publice locale; i) sunt organizate pe principii economice şi de eficiență; j) pot fi furnizate/prestate de către operatorii titulari de licență care sunt organizați şi funcționează fie în baza reglementărilor de drept public, fie în baza reglementărilor de drept privat; k) sunt furnizate/prestate pe baza principiului "beneficiarul plăteşte"; l) recuperarea costurilor de exploatare ori de investiție se face prin preţuri şi tarife reglementate sau taxe speciale.” Conform art.3 din Legea nr.51/08.03.2006, “serviciile de utilități publice sunt în responsabilitatea autorităților administrației publice locale [...] cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, mandatate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităților administrativ- teritoriale membre. Serviciile de utilități publice se înființează, se organizează şi se gestionează cu respectarea prevederilor legale, potrivit hotărârilor adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, în funcție de gradul de urbanizare, de importanța economico- socială a localităților, de mărimea şi de gradul de dezvoltare ale acestora şi în raport cu infrastructura tehnico-edilitară existentă. În organizarea, funcționarea şi dezvoltarea serviciilor de utilități publice interesul general al comunităților locale este prioritar. Prevederile prezentei legi vizează satisfacerea cât mai completă a cerințelor utilizatorilor, protejarea intereselor acestora, întărirea coeziunii economico- sociale la nivelul comunităţilor locale, precum şi dezvoltarea durabilă a unităţilor administrativ- teritoriale. [...] Serviciile de utilităţi publice sunt furnizate/prestate prin intermediul unor operatori sau al unor operatori regionali definiți potrivit art. 2 lit g) (operator - persoana juridică de drept public sau de drept privat înregistrată în România, într-un stat membru al Uniunii Europene ori în alt stat, care are competența şi capacitatea, recunoscute prin licența emisă de autoritatea naţională de reglementare competentă din România, de a furniza/presta, în condițiile reglementărilor în vigoare, un serviciu sau o activitate din sfera serviciilor de utilităţi publice şi care asigură nemijlocit gestiunea serviciului/activității, precum şi administrarea, funcționarea şi exploatarea sistemului de utilităţi publice aferent acestuia/acesteia), respectiv lit. h). Operatorii pot avea următorul statut: a) compartimente funcționale fără personalitate juridică, organizate în structura aparatului de specialitate al primarului sau, după caz, al consiliilor județene;

b) servicii publice de interes local sau, după caz, județean, fără personalitate juridică, înfiinţate şi organizate prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale respective; c) servicii publice de interes local sau, după caz, județean, cu personalitate juridică, înființate şi organizate prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale respective; d) societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu capital social integral al unităților administrativ-teritoriale respective; e) societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu capital social privat; f) societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu capital social mixt. Nu trebuie omise nici reglementările Ordonanţei Guvernului nr.71/29.08.2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, ordonanța care ca obiect reglementarea înfiinţării, organizării, exploatării, finanțării, monitorizării şi controlului funcţionarii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, denumite în continuare servicii de administrare a domeniului public şi privat. Articolul 3 din acest normativ aduce reglementări suplimentare, prin definirea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat ca fiind “destinate satisfacerii unor nevoi ale comunităților locale, contribuind la ridicarea gradului de civilizație şi confort al acestora şi grupează activități edilitar-gospodăreşti şi acțiuni de utilitate şi interes public local având ca obiect: a) construirea, modernizarea, exploatarea şi întreţinerea străzilor, drumurilor, podurilor, viaductelor, a pasajelor rutiere şi pietonale, subterane şi supraterane; b) amenajarea şi întreținerea zonelor vezi, a parcurilor şi grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement şi a terenurilor de joaca pentru copii; c) amenajarea, întreţinerea şi exploatarea lacurilor, a strandurilor şi a bazelor de odihna şi tratament. ”. | Potrivit alin.3, “serviciile de administrare a domeniului public şi privat se realizează şi se gestionează prin intermediul unor furnizori/prestatori specializați, denumiți în continuare operatori, atestați şi autorizaţi în condiţiile legii” — În ceea ce priveşte aspectul de nelegalitate sesizat de Institutia Prefectului — Județul Timiş privitor la faptul că S.C. “HORTICULTURA” S.A. nu deţine licenta prevăzută de Legea nr. 51/2006, trebuie făcută precizarea că, Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nu acordă licenţe pentru serviciile şi lucrările specifice spațiilor verzi. Potrivit prevederilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr.745 din 11.07.2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licentelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice “Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice este abilitată, ca autoritate competentă, să acorde, să modifice, să suspende, să retragă licenţele sau să retragă permisiunea de a presta/furniza serviciul/activitățile într-o unitate administrativ- teritorială, pentru: a) serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare; b) serviciul public de alimentare cu apă; c) serviciul public de canalizare; d) serviciul public de salubrizare a localităților; e) serviciul de iluminat public; D serviciul public de alimentare cu energie termică, cu excepția producerii energiei termice în cogenerare. ” În înțelesul Legii nr.745/11.07.2014, prin licență se înțelege “actul tehnic şi juridic emis de A.N.R.S.C, prin care se recunosc calitatea de operator de servicii/activități de utilităţi publice, precum şi capacitatea şi dreptul de a furniza/presta un serviciu de utilități publice ori una sau mai multe activităţi specifice acestuia”, iar prin operator o “persoană juridică română, persoană juridică înregistrată în alt stat membru al Uniunii Europene sau persoană juridică străină

extracomunitară, care are competența şi capacitatea recunoscute prin licenţă de a furniza/presta, în condiţiile reglementărilor în vigoare, un serviciu de utilităţi publice ori una sau mai multe activități specifice acestuia şi care asigură nemijlocit administrarea şi exploatarea sistemului de utilități publice aferent acestuia.” — În ceea ce priveşte aspectul de nelegalitate sesizat privitor la faptul că obiectul de activitate al S.C. “HORTICULTURA” S.A. excedează sferei menționate la art.32 din Legea nr. 51/2006, art. 1 din HCLMT nr. 49/04.04.1995 stabileşte că societate va păstra obiectul de activitate al fostei regii autonome, prin Actul Constitutiv reactualizat în data de 17.072014 al S.C. “HORTICILTURA” S.A., domeniul de activitate este 813 “Activităţi de întreţinere peisagistică”, activitatea principală 8130 “Activităţi de întreţinere peisagistică”, societatea efectuând prestații horticole, producţie, comerţ, servicii şi chiar în regim de import export, având stabilite activități secundare, conf. art.5 din Actul Constitutiv reactualizat — prezentat în Anexa 1. În ceea ce priveşte faptul că sfera de competență a S.C. „HORTICULTURA” S.A. excedează sfera de competență prevăzută de art.32 din Legea nr. 51/08.03.2006, facem precizarea că, articolul invocat face referire la obligațiile şi răspunderea autorităților administrației publice locale în cazul adoptării modalității gestiunii delegate, şi anume: „Art. 32. (1) În cazul gestiunii delegate, autorităţile administraţiei publice locate păstrează, în conformitate cu competențele ce le revin, potrivit legii, prerogativele și răspunderile privind adoptarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare a serviciilor, respectiv a programelor de dezvoltare a sistemelor de utilități publice, precum şi obligaţia de a urmări, de a controla şi de a supraveghea modul în care se realizează serviciile de utilităţi publice, respectiv: a) modul de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de operatori, inclusiv în relația cu utilizatorii; b) calitatea serviciilor furnizate/prestate; c) indicatorii de performanță ai serviciilor furnizate/prestate; d) modul de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcțiune, dezvoltare sau modernizare a sistemelor de utilități publice; e) modul de formare, stabilire, modificare şi ajustare a preţurilor şi tarifelor pentru serviciile de utilități publice. (2) În vederea încheierii contractelor de delegare a gestiunii, autoritățile administrației publice locale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice vor asigura elaborarea şi vor aproba, în termen de 6 luni de la luarea deciziei privind delegarea gestiunii serviciilor ori de la primirea unei propuneri formulate de un investitor interesat, un studiu de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de delegare a gestiunii serviciilor, precum şi documentația de atribuire a contractului de delegare a gestiunii. (3) Durata unui contract de delegare a gestiunii nu poate fi mai mare de 35 de ani, la stabilirea acesteia luându-se în calcul durata necesară amortizării investiţiilor prevăzute în sarcina operatorului/operatorului regional prin contractul de delegare. Aceasta poate fi prelungită, în aceleaşi condiții contractuale, ori de câte ori autoritatea administraţiei publice locale solicită operatorului, pentru buna executare a serviciului, realizarea unor investiţii ce nu ar putea fi amortizate în termenul rămas până la finalizarea contractului decât printr-o creştere excesivă a tarifelor şi taxelor. Prelungirea se poate face cu condiția ca durata maximă a contractului să nu depăşească 49 de ani. (4) Prelungirea va fi aprobată, în condiţiile alin. (3), de autorităţile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale. Contractul de delegare va fi prelungit, în condițiile legii, printr-un act adiţional încheiat între operatori şi unităţile administrativ-teritoriale, respectiv între operatorii regionali şi asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, în baza mandatului primit.” Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.405/01.08.2014 privind stabilirea modalității pentru gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat pentru întreţinerea şi amenajarea spațiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spațiilor verzi şi a sistemelor de irigare, întreţinerea şi amenajarea locurilor de joacă pentru copii şi a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de corecție, elagare şi defrişare a arborilor şi refacerea spațiilor verzi în urma intervențiilor edilitar-gopodăreşti din Municipiul Timişoara a fost adusă la îndeplinire doar

parțial, fiind încredințate în acest sens Seviciul Spaţii Verzi şi Locuri de Joacă din cadrul Direcţiei de Mediu şi S.C. „HORTICULTURA” S.A,, aceasta din urma semnând doar un singur contract de prestare servicii, pentru serviciilor de întreţinere şi amenajare a spaţiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spaţiilor verzi şi a sistemelor de irigare în Zona Centrală a Municipiului Timişoara. Menţionăm că Serviciul Spaţii Verzi şi Locuri de Joacă a desfăşurat toate activitățile şi a îndeplinit toate obligaţiile de diligenţă în vederea încheierii contractelor de prestare servicii. În aceste condiții, activitățile în spațiile verzi înregistreză o sincopă, determinată de neîncheierea contractelor pentru Zonele |, II şi III pentru prestarea serviciilor de întreţinere şi amenajare a spaţiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spaţiilor verzi şi a sistemelor de irigare, întreţinerea şi amenajarea locurilor de joacă pentru copii şi a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de corecție, elagare şi defrişare a arborilor şi refacerea spațiilor verzi în urma intervențiilor edilitar-gopodăreşti. De asemenea, nici zona centrală nu beneficiază decât de o parte a serviciilor, nefiind acoperite prestațiile de refacere a spațiilor verzi în urma intervențiilor edilitar-gopodăreşti. Obiectivele executivului şi ale Consiliului Local al Municipiului Timişoara sunt acelea de a se asigura continuitatea şi permanența serviciilor de administrare a domeniului public, la un grad de calitate ridicat, cu acoperirea întregii arii municipale, orice sincopă în efectuarea lor putând conduce la afectarea spațiilor verzi sau aspectul estetic deficitar al acestora. În vederea formulării unei hotărâri bine fundamentate, susţinem continuarea procedurii de achiziţie a Studiului de oportunitate în vederea stabilirii de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara, în condiţiile legii, a formei/modalității de gestiune explicită a tuturor activităților care formează serviciile în spațiile verzi, în funcţie de specificul, volumul şi natura bunurilor proprietate publică şi privată, de interesele actuale şi de perspectivă ale municipiului Timişoara precum şi documentația de delegare a gestiunii. Documentele de achiziție a studiului de oportunitate au fost demarate la sfârşitul lunii Septembrie 2014 când, au fost aprobate sumele necesare efectuării acestuia, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara privind rectificarea bugetului local aprobată în şedinţa din data de 12.09.2014, buget comunicat Direcţiei de Mediu în data de 26.09.2014. Procedura de achiziție prin cumpărare directă a fost oprită ca urmare a discuțiilor purtate în sedința Consiliul Local al Municipiului Timişoara din data de 10.10.2014 când, potrivit conducerii Primăriei Municipiului Timişoara, realizarea studiului prin experţi externi nu mai prezenta o importanță. În condițiile în care H.C.L.M.T nr.405/01.08.2014 nu şi-a atins rezultatele şi în absența studiului de oportunitate cerut prin Legea nr.51/2006, Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara susţine aplicarea procedurilor de licitaţie deschisă, în baza 0.U.G.nr.34/2006, H.G. nr.925/2006 şi H.G. nr. 1660/2006, procedură care asigură toate principiile care stau la baza atribuirii unui contract de licitaţie: nediscriminarea, tratamentul egal, recunoaşterea reciprocă, transparența, proporționalitatea şi eficiența utilizării fondurilor publice şi care poate conduce la încheierea într-un timp mai scurt a unor contracte de prestare de servicii. Opinăm că. fată de constatările Institutiei Prefectului - Județul Timiş, Consiliul Local al Municipiului Timișoara trebuie să ia o hotărâre, trebuind să opteze, după cum urmează: 1. Revocarea parțială a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 405/01.08.2014, în speţă a art. 2 şi 3; sau 2. Menţinerea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 405/01.08.2014; În condițiile revocării art.2 şi 3 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 405/01.08.2014, în absenţa unui studiu de oportunitate care potrivit prevederilor legale trebuie să fundamenteze decizia în ceea ce priveşte forma/modalitatea de gestiune explicită a tuturor activităților care formează serviciile în spațiile verzi, în funcţie de specificul, volumul şi natura bunurilor proprietate publică şi privată, de interesele actuale şi de perspectivă ale municipiului Timişoara, se impune o analiză de oportunitate şi legalitate, existând următoarele alternative: — În condițiile absenței studiului de oportunitate este necesară achiziţia prin licitaţie deschisă, a tuturor serviciilor de administrare a domeniului public şi privat pentru întreţinerea şi amenajarea spațiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spațiilor verzi şi a sistemelor de irigare, întreţinerea şi

amenajarea locurilor de joacă pentru copii şi a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de corecție, elagare şi defrişare a arborilor şi refacerea spațiilor verzi în urma intervențiilor edilitar-gopodăreşti prin licitație publică deschisă pentru o perioadă cuprinsă între 18-24 luni, în baza 0.U.G.nr.34/2006, H.G. nr. 925/2006 şi H.G. nr. 1660/2006, procedură care asigură toate principiile care stau la baza atribuirii unui contract de licitaţie: nediscriminarea, tratamentul egal, recunoaşterea reciprocă, transparenţa, proporţionalitatea şi eficiența utilizării fondurilor publice. —În urma finalizării Studiului de oportunitate mai sus menționat, care urmează a fi elaborat în conformitate cu prevederile art.1 din H.C.L. nr.405/2014, Consiliul Local va putea lua o hotărâre fundamentată privind modalitatea de gestiune explicită a tuturor activităţilor care formează serviciile în spaţiile verzi, în funcţie de specificul, volumul şi natura bunurilor proprietate publică şi privată, de interesele actuale şi de perspectivă ale municipiului Timişoara, Legea nr. 51/08.03.2006 reglementând următoarele modalităţi: - prin gestiune directă; - gestiune indirectă sau gestiune delegată; Potrivit art.28 lin Legea nr.51/08.03.2014, gestiunea directă este modalitatea de gestiune în care autoritățile deliberative şi executive, în numele unităților administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, îşi asumă şi exercită nemijlocit toate competențele şi responsabilitățile ce le revin potrivit legii cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice, respectiv la administrarea, funcţionarea şi exploatarea sistemelor de utilităţi publice aferente acestora. Alin.2 al art. 28 prevede că, gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de drept public înființați la nivelul unităților administrativ-teritoriale, în baza hotărârilor de dare în administrare adoptate de autoritățile deliberative ale acestora; aceşti operatori pot fi: a) compartimente funcţionale fără personalitate juridică, organizate în structura aparatului de specialitate al primarului sau, după caz, al consiliilor judeţene; b) servicii publice de interes local sau județean, specializate, fără personalitate juridică, înființate şi organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliilor judeţene, după caz, prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităților administrativ-teritoriale respective; c) servicii publice de interes local sau județean, specializate, cu personalitate juridică, înființate şi organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliilor judeţene, după caz, prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale respective. Operatorii organizaţi ca servicii publice de interes local sau judeţean, cu personalitate juridică, au patrimoniu propriu, funcţionează pe bază de gestiune economică şi se bucură de autonomie financiară şi funcţională: aceşti operatori sunt subiecte juridice de drept fiscal, sunt titulari ai codului unic de înregistrare fiscală şi ai conturilor deschise la unitățile teritoriale ale trezoreriei sau la unitățile bancare şi întocmesc, în condițiile legii, buget de venituri şi cheltuieli şi situaţii financiare anuale. Operatorii care îşi desfăşoară activitatea în modalitatea de gestiune directă furnizează/prestează servicii de utilităţi publice prin exploatarea şi administrarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora, pe baza hotărârii de dare în administrare a serviciului, şi a sistemului de utilităţi publice aferent serviciului, adoptată de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, precum şi pe baza licenţei eliberate de autoritatea de reglementare competentă. Prin hotărârea de dare în administrare se clarifică drepturile şi obligațiile părților cu privire la furnizarea/prestarea serviciului, inclusiv la administrarea, funcţionarea şi exploatarea sistemului de utilități publice aferente acestuia. Operatorii care îşi desfăşoară activitatea în regim de gestiune directă se organizează şi îşi desfăşoară activitatea pe baza unui regulament de organizare şi funcţionare aprobat de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale. În cazul gestiunii indirecte sau gestiunii delegate autoritățile administrației publice locale pot apela pentru realizarea serviciilor la unul sau la mai mulţi operatori cărora le încredințează, în totalitate sau numai în parte, în baza unui contract de delegare a gestiunii, sarcinile şi responsabilitățile proprii cu privire la gestiunea propriu-zisă a serviciilor, precum şi la administrarea şi exploatarea infrastructurii necesare realizării serviciilor. Delegarea gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat se poate realiza prin:

a) negociere directă, în cazul operatorilor cu capital al unităților administrativ-teritoriale, înfiinţați de autoritățile administraţiei publice locale sau rezultați ca urmare a reorganizării administrative din rațiuni operaţionale şi economico-financiare a serviciilor de administrare a domeniului public şi privat; b) licitaţie publică, în cazul operatorilor societăți comerciale cu capital public, privat sau mixt. Gestiunea delegată este modalitatea de gestiune în care autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale ori, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre, atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte din competențele şi responsabilitățile proprii privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, pe baza unui contract denumit în continuare contract de delegare a gestiunii. Gestiunea delegată a serviciilor de utilități publice implică concesionarea către operatori a sistemelor de utilități publice aferente serviciilor delegate, precum şi dreptul şi obligația acestora de a administra şi de a exploata aceste sisteme. : Potrivit art.29 din Legea nr.51/08.03.2014, delegarea gestiunii serviciilor de utilităţi publice, respectiv operarea, administrarea şi exploatarea sistemelor de utilități publice aferente, se poate face pentru toate sau numai pentru o parte dintre activitățile componente ale serviciilor, pe baza unor analize tehnico-economice şi de eficiență a costurilor de operare, concretizate într-un studiu de oportunitate. Contractele de delegare a gestiunii se aprobă prin hotărâri de atribuire adoptate de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, în numele şi pe seama unităților administrativ- teritoriale membre, în baza mandatului acestora. Gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori sau operatori regionali de drept privat, care pot fi: a) societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu capital social integral al unităților administrativ-teritoriale, înființate de autoritățile deliberative ale acestora; b) societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, rezultate ca urmare a reorganizării regiilor autonome de interes local sau judeţean ori a serviciilor publice de interes local sau județean, existente la data intrării în vigoare a prezentei legi, al căror capital social este deţinut în totalitate de unităţile administrativ-teritoriale, în calitate de asociat sau de acţionar unic; c) societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu capital social privat; d) societăți reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu capital social mixt. Operatorii care îşi desfăşoară activitatea în modalitatea gestiunii delegate furnizează/prestează serviciile de utilități publice prin exploatarea şi administrarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora, în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului, precum şi în baza licenței eliberate de autoritatea de reglementare competentă. Operatorii cu statut de societăţi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al căror capital social este deţinut în totalitate de unități administrativ-teritoriale se organizează şi îşi desfăşoară activitatea pe baza unui regulament de organizare şi funcţionare aprobat de autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, de adunarea generală a asociației de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice. Contractul de delegare a gestiunii este un contract încheiat în forma scrisă, prin care unitățile administrativ-teritoriale, individual sau în asociere, după caz, în calitate de delegatar atribuie, pe o perioadă determinată, unui operator licențiat, în calitate de delegat, care acţionează pe riscul şi răspunderea sa, dreptul şi obligația de a furniza/presta integral un serviciu de utilități publice ori, după caz, numai unele activități specifice acestuia, inclusiv dreptul şi obligația de a administra şi de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului/activității furnizate/prestate, în schimbul unei redevențe, după caz. Contractul de delegare a gestiunii poate fi încheiat de asociaţia de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice în numele şi pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, care au calitatea de delegatar.

Procedurile de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi publice sunt: a) licitaţie publică deschisă - procedura la care orice operator licenţiat interesat are dreptul de a depune oferta; b) negocierea directă - procedura prin care unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, în numele şi pe seama unităților administrativ-teritoriale membre, negociază clauzele contractuale, inclusiv redevența, cu unul sau mai mulţi operatori licenţiaţi interesați. Delegatarul are obligația de a atribui contractul de delegare a gestiunii prin aplicarea procedurii de licitaţie publică deschisă. Procedura de negociere directă se aplică numai dacă, după repetarea procedurii de licitație nu a fost posibilă desemnarea unui câştigător. La procedura de negociere directă au dreptul să participe numai ofertanții care au depus oferte la procedurile de licitaţie organizate şi derulate. Contractul de delegare a gestiunii va fi însoţit obligatoriu de următoarele anexe: a) Caietul de sarcini; b) Regulamentul de serviciu; c) Inventarul bunurilor proprietate publică şi privată, aferente serviciului; d) Procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor necesare realizării serviciului delegat. Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public şi privat va cuprinde în mod obligatoriu: a) denumirea părților contractante; b) obiectul contractului; c) durata contractului; d) drepturile şi obligațiile părților; e) programul lucrărilor de investiţii (modernizări, extinderi, dezvoltări, obiective noi) şi al lucrărilor de întreținere, reparații curente, reabilitări, renovări; fî) sarcinile şi responsabilitățile părților cu privire la programele de investiţii şi programele de reabilitări, reparații şi renovări; g) indicatorii de performanță stabiliți prin caietul de sarcini şi regulamentul de serviciu privind calitatea şi cantitatea serviciilor prestate şi modul de evaluare a acestora, condiții şi garanții; h) tarifele practicate şi procedura de stabilire, ajustare, avizare şi aprobare a acestora; 1) modul de tarifare şi încasare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate; nivelul redevențelor; k) răspunderea contractuală; 1) forţă majoră; m) condiţii de redefinire a clauzelor contractuale; n) condiții privind transmiterea bunurilor la expirarea contractului; o) clauze speciale privind menţinerea echilibrului contractual rezultat din licitaţie şi de prevenire a corupţiei; p) clauze de reziliere a contractului; q) clauze privind administrarea patrimoniului public şi privat încredințat; r) clauze privind forţă de muncă; s) alte clauze convenite, după caz. DIRECTOR EXECUTIV DIRECȚIA DE MEDIU, ŞEF SERVICIU SPAȚII VERZI LT ŞI LOCURI DE JOACA, Adrian—= Amedeo,BERE - SEMEREDI Diana — Mihaela NICA | | )

Atasament: Statut_SC_HORTICULTURA_SA_aprobat_in_urma_HCLMT_201_din_1997.pdf

< STATUTUL SOCIETATII COMERCIALE HORTICULTURA S-A. 7 TIMISOARA C _- fl + e + 'U d m pl Ge pe m pl 3 pe Wn m Hi m O a Cons1liul Local al A 4 n 3 O Ss 1 An Timișoara, str.C.D.Loga nr.1 pentru aducerea le îndeplini re - 4; 5 n, a Orionanţei nr. 30/1597.în conformitate cu Hotărîrea nr.1529/ E Zr _ Zr 15.11.57,prin transforuar R.A.rHorticultura Timişoara constituie S.C, Eorticultura S.A. Tirmisoars. l CAP.I DENUMIRE,FORMA JURIDICA, SEDIU ,DURATA Art.1 Denumirea societăţii Lcnumtirea societății este SOCIETATEA COMERCIALA HORTICULTURA TIMISOARA. In toate actele şi înscrisurile societăţii se va menţiona denumirea,sediul urmată de menţiunea Societate pe Acţiuni sau de iniţialele "S.A.",de capitalul social şi numărul de înregistrare la Registrul Comerţului. Art.2 Forma juridică a societăţii Societatea comercială este persoană juridică română, avînd forma juridică de societate pe acţiuni. Aceasta îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislația română în vigoare şi cu prevederile prezent sSTaTUt, a // d tt N tata a

Ratoi AA Că tame DM Eden, Niva N login tan ENI ” + 73 , a , : -_ 5 - LI N_ 3 3, ET re 23 i e i Art.3 Sediul socletăţii = : Sediul Societăţii este Î-= ROMANIA str.Aleei C.F.R. nr.66. Sediul Sccietăţii poate fi NotErÎril Adunării în orice altă localitate dir Romînia,în Laza Generale a Acţionarilor,potrivit legii. Societatea comercială poate avea sucursale,filiale, agenţii, reprezentanţe, puncte de lucru situate în alte localităţi din ţară şi baza notărîrii Adunării Generale a Acţionarilor. Art.4 Durata societăţii Societății este nelimitată de la data înre- Durata gistrări:i la Registrul Comertului. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII - CAP.II Art.5 Domenii declarate Prestaţii hnorticole,producție,comeri, servicii import export. Domeniul principal de activitat: est< COD CAEN 9116 - Cultur: si producorea materialului Fiorical FI O A. ACTIVITATE PRINCIPALA i.Cod CAEN 0116 - cultursc mentale și întreţinerea Spaţiilor Yerzi,pioducsrec materizlului 3 cencro-ilosricol pentru amonajarea VErzi. B.ALTE ACTIVITATI - COD CAEN 9253 - ale gridinilor botanice, zoologice şi ale rezervațiilo naturale, administrarea parcu- rilor:BITANIC ,„ZOOLOGIC şi COPI ăți de servic1: către Cr ş1 confecţionarea ce PErSoane fizice şi juridice,producerea rea ce Aranjamente florale,coroane,pompe peisa:1sti *,2S1scengă tehnică pentru amenajarc2a şi între“inerca spatiilor - COD CAEN - alte servicii pen agricole si tratamente fito-sanitare;

iarna ni - COD CAEN urban, jocur: pentru niere,etc: - COD CAER animalelcr,cultura vegetală; COD CAEN 6023 - ocazionale în COD CAEN 6025 - de călători: de mărfuri în ţară şi străinătate; - COD CAEN 13511 - cărnii,comercializarea acestora şi a produselor rezultate; COD CAEN 1532 - legume; COD CAEN 1552 - ţatei; - COD CAEN 1581 - produselor de panificaţie şi - COD CAEN 1589 - - 7: — + praparat parcurile aCuInistraţici; - COD CAEN 3341 publică prin unităzi proprii :flcrăr COD CAEN 5111 - Prime agricsle,scmiproduse; - COD CAEN 3112 minerale şi produse chimice; COD CAEN 5113 - lemncs ŞI de construcţi1;. - COD CAEN 35115 - ce e une ficririe, 3614,3617 - opil, bănci, coşuri dei Buni Sfara 0128,0130 Ite pentru grăâdin Tm d “ =, . a Lomat 31 A 4 fo WM d | m gn M +4 activităţi de transporturi terestre ţară şi străinătate; activităţi de transporturi rutiere producerea, preluarea şi conserverea prepararea sucurilor cin fructe şi producerea , . producerea 31 patiserie; 273211 = =, = ATI -. - 77 zi ZEUL TE CI Ze ink de e culinare,cofatiria, lactate, băuturi == ti caine i SE si ami a PS ETP COLICI. SIDE e d E der le d dm sia sole: și nf ATF i E 3 E + < 1 = = Ii. vel i Re TUI CIT a i _- a _ ACTIVITĂ ZT ! 1 DTOGUCȘIE ŢI SETVICII de alimentatie 1tcare,petissrie si CTESC,ECIGINAI CE VACI 11 +5 Ei se, 111 Var comert Intermnidiar TU materii E & = E j comerț Cu combustit 11, comer Iinterrxediar comerţ intermediar cu cristaluri ceramică, sticlErie Erit 11

- COD CAEN 35117 - alimentare,biuturi dietetice şi medicamente; - COD CAEN 3131 - legume; - COD CAEN 3132 - - COD CAEN 3133 - ouă,uleiuri; - COD CAEN - COD CAEN - COD CAEN 5135 - 5136 - zaharcase,cafea,ceal şi - COD CAEN 518& trice şi de uz aparate optice,aparate de copis COME comert comerc comert - COD CAEN 3144 - comert A —_ 5 = CerTamMICĂ E SEL GE g În COSMCLTICE, DELFUri - COD CAEN 5211 - -_ - as LE LES e Vinzare WU - COD CAEN 5248 - £ - COD CAEN 35262 - c - COD CAEN imobiliare proprii sau - COD CAEN 7210 - COD CAEN 7421 - a Ş1 alte servici: ten rilor Ingineri GuSsE comerţ ct1ivi n1ce; ŞI tutun,coreale „se cu cu CU 5137,5138,5139 — L- aa n :, E + A _ * - co n = EL SEE = CLU comerţ cu ridicat ridicata ridicata n cu N CU CETIE cu prcsuse lactatc, cu biuturi; CU U ridiccta,produss d + multiplicat, = 5 = = a te = 2 CU DIUCICELG CL Gil BNC CU TIGICACTI Cr LA TI i LI td di e a na ai Se În E E 3 EL III LA An a lie E LI A i de in CU COMETE CLU _ - E = - — CL UI TR R 7020 - Închirieree tancă în dlv LIȚI de pro - COD CAEN 5010,5030,5041 „de Se ae la Comercia 5263 ro si en ami) he N n) H (0 fu ti 09 Puncte -l m d Societit Consignazie,denozit, barter, interne detail E aa 4 la 5111 1: 1 LE E pînă la 3263 - activităţi de inmpo NIL FE i= 5170 1 [ d "UI a n. PT * = + «i 7 7 FT: GEST Ta SZUte bl erai

Capitriul social tutel este cd: 1.570.720, împărţit în 52.51 Jai acriuni nominative,f de 25.009 lel şi apartin Local al Hunicipiului Timişoara care este uni BG În exclusivita societăţii comerciale. Capitalul social al societăţii este subscris şi vărsat la data constituirii societăţii de către Consiliul c e Local al ilunzc?piului,stabilit pe Laza notei de constat:r- u din :I octombrie £7,2 Direcţiei Controlului Financiar Ca Stat. Art.? Acţiunile Acţiunile sînt ŞI vor cuprinde toaca elementele prevăzute de legze.Acțiunile vor purta sec al societiţii şi semnătura îConsiliutl E n CI IT a = mr n E = mr ei A e ia —_ rr = e ru = _ LOT, 71 ian dn Stana 5 SU LIS COLETUL E SCI TOPIT LEII 3 =” RUTE ET E RE =, Fm Gl m er < ut E c i = E a lui de TAR is m d 4 SL EA LII, CETE Se [ied Li mi d it de ile dp, CE ini ea Art.8 Hajorarea şi reducerea capitalului social si m ri TI da E LI E za pitic n E Cacirc til = e AO II SAU ATi dn d e Se n E E TE EI Part dr ns - NCLELTIZCII FQUNZTII in RR LIT &CTOIICTE & ACT A IT = RT, BRE a un n e tr mai ri CONGIT111E Ş1 CU CuSDECTArTER He ULCUUTII DITCVIZULTĂI Ga mik Se e Art.9 Drepturile şi obligaţiile ce decurg din deţi- nerea de acţiuni Fiecare acţiune subscrisă ŞI vărsată de acţionari, conferă acestora dreptul la vot în Adunarea Generală a Acţiona- rilor dreptul de a alege şi de a fi ales în organele de “onducere dreptul de s participa la distribuirea profitului 4 “onform prezentului statut şi alte drepturi prevăzute în | Statut. Deţinerea de acţiuni implică adeziunea la statut. Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni anulează E. în cazul trecerii lor în proprietatea altor Patrimoniul societăţii nu poate fi grevat de daturii "Sau alte obligaţii personale ale acţionarilor. Un creditor al unui acţionar poate formula pretenţii - f/ -

—_ m ELI | ţ sa _—— m a & v n _ 5 vi i = asupT* a stre Adun2reă Generală & fer c Art.10 Cesiunea sau vînzarea ac iunilor Acţiunile sînt indivizibile cu privire la societateă decît un singur proprietar. Cesiunecea Sau VÎnzarsa parțială sau totală a G acestela la lichidaruz SO Are nu recunoaste acțiunilor dure acționari savu terţi sc poate face 71 condiţiile şi e Legea 11/1955 si Crăonanza -0/1995. i pi prevăzută d Art.11 Pierderea acţiunilor abul Im : E LE ad EL Tal în cazul pierderii acţiuni, proprietarul ve Tre: e administratorii «Consiliu? de Administraţie, şi SĂ public faptul prin presă, într-? publicaţie G anus & Interes ă cal după care VA putea ui CAP.IV ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR Art.12 Atribuţii — | | se TOT ÎN onducire 82 CEZ dacii | - : i asigur“ politica ci ŞI social”. E i FĂ in e Gat De lui ECORORILIT DEVII rol: atricu "e Administraţie, a „ne FE ni EU

d ea atit lu RSR a cata tiu ta Cat RR ag ol ao i At d ANU lol Io NC atat o ideii i st pita za Ra ! tu 3 e.- notărişte cu privire la acţionarea administratorilor (Consiliul de Administraţie; şi pentru pagubele pricinuite socictEţtii; f.- stabileşte bugetul de venituri şi chelr el după caz aprobă programul de activitate pentru exercițiul următor; ce Hr, a O, Adunarea Generală extraordinară se “ntruneşti “cîte ori este nevoie a lua o hotărîre pentru: a.- mărirea capitalului social; b.- schimbarea cbiectului de activitate sl socictății, c.- schimbarea formei juridice a societăţii; d.- mutarea sediulul societăţii; e.- fuziunea cu alte TITEI TI TF A CINĂ 3 PER SRR e 1.” GIL Go ubligaciuni:; _ 2 + $ RE =. = E , J .- - _ a E ni < 7 a 1 21 CE E L MCTI ZICETI ATTOCCULUL SR SCUTITE < E ri RE HE GALI GETII asi A IS free pie ri an e HRC a IG E LOT iţi aa LX sn = PI VIE = = + E < SII DUCETI - dive SI - oCcIial d Ad rilor iezi e ma de n SE RCA Se i - i-a sa 4 i = sa a = = BUCATA Dr TI La p STUp de acţionari prezenţi sa 1/4 din capitalul social ss va putea decide ca votul si fie Secret, Votul secret seste cblizacoriu PONCrU ulagsrea Consiliului de Administraţie +administratorilcr; sau a cenzorilor PEntru revocarea ŞI luarea hotăririlor referitoare la administratorilor.

ta Cons ul Local și II LC drepturile Art.14 Convocarea şi organizarea a Acţionarilor Adunarea Generală preşedintele Consiiiului Adunările e de data 1) = m has _ rt - ERIE, ir mi 1 ŢI" iii na e E sei 3 EP. va CUDUInac Zccul TE = tă + aGun' FETE DE _ i erei sh 3 = = ci = 3 + —_—_ > = RE - = — ss _ n 7 precum SI ordin să do ZI CU ExD1l1 Cit & NL II 3 (m |n CO Hi O m < e) H Hi DA O (o tr [4 Ci; O CT fi A _ TOTI Te a Pr Da acȚiorarilor reprezentînd 11lu BENer PENTCU S-E EET — ma < = = =, 1214 A ad Sati t EPA —_ 5 = 8 SITE a DAR n e 1NTEZTE ha = ACU A = AGBUNTA Dă = 7 = =: = = - ALIA A de eee ga At, n _ _ £ Ra E dr de e da Noe ee TIE eri + NME "4 stii de ta ==, e a da - 2 , Es a * PSL a e VUZE 3 z = O 1 ! <> 3 + = SEL L — _ - _ e = e 1 nR== = 2 = = RR E d TD TZIGeAt = de IS Eee a Acţionarilor de Administraţie. N pt | (D ale se convoacă cu col putin 15 C E 5 E = orcii 13 Trium IE 7 ră 1 LECA PU bi (2 = Ed Mii da Po E (rr FE e a, . GE III ZOTTA | = SA TE BUS ari ra PRE mt iri a TITI mai E e LI IZEI DI ot LACUL EI AI LIU ss Sue le Tr E A nr te 7 LL. i ar De d Se ee dd lar Sr SA —_ 3 zi d —_ Lista d fl den dial ur er = = SE - E Cs N ara ini Şi d lore came _ sr na — d E pe i = | = 4 due Fa ei ar ati! i Sil E Re ar e Sate e me & dnei Int 1 lo ku - E E as rani pl ar in < < RR E te uri dn în de d d e În Îi d um dt e ei Se SE e = = 4 Sr = = 3 = m_i = — A JI. La e a Se din i Aa d de e ip Noe Să de EI Sie e de Am RI - latre = E m i m Lo La _— — i SC VI af die fii mt i d —_— 2 fai Se di fc ici i E = mA rai! = sri er : - ș A i CI = — 2 = rr e RS ZI Vei de La Ss = ii tre futa din be 5 2% a sc = - = * _ RE A maia e in RI SE ai SE i nr bea au A E n GE DE SE aie d ee = = Ema E E V Se: FIE den Ani SI tr Agia na 2 E SI TI + + _ -- n? ma 7 m Dr, EI = n Se CE, ia LE Zi Ii CHIT CONSILIUL DE ADMINISTRATIE i, [ LE IE

|-4 FI un EMS = RT : CT — SG îm Ph pe o = ry = 2 = membri n 3 2 f- mn 2 SI _ ad CONTROLUL GESTIONARII SOCIETATII e cenzori rt.16 Comz £ Z CAP.VI O % a Jet pr p-ta led “= - îm N ai ei A i Ul ve na i C l l ( 3-2 = d Ri — ct Cr | qm 7) rt 8) ct pda () WA pda s CT Ss TEF po x! (n 1 + 1,7 SC Tm 5 CE IS i = IL CR A n 4 UNC CE; punctelor de lucru C 3 E ud contractTară n - Zn + fi Unu c.- notăr cu privire 16 e i nfrintară n) ali) ş1 7 ax Regulamentul de oră 2TME interioară = al societ: = —

dotata vina Ir ul Au CAP.VII ACTIVITATEA SOCIETATII Art.17 Exerciţiul economico - financiar Econcrii = n > E 7 n = n fe Mari si aa E 3 = Ed Angajarea personalului SOCIETĂȚII se facu de cleo DT Rm fo fi Fe pe n 3 IES ve TI m În RR d ri i 7 E ct Er Reel Su E Aa LOCUL =EenETAL, DE COZI LA = o E a La rii denţa contabilă şi bilanţul contabil CLar incepe la CI vă Ii arian rău into LA ABE ct a RS ur dn Mi cd Pat RENAU J bt N d O la O (i i DO rm pod D) ţa QR Rm ft . va pt ri 1 A MD (N let a pls e N ua = [po : a = e m O la d îi Crt : E fa da |- CAP.VIII MODIFICAREA FORMEI JURIDICE FUZIUNEA ,„DIZOLVAREA „LICHIDAREA LITIGII Art.22 Fuziunea 7 formalitățile rrevăzute de Logistaria În Art.23 Dizolvarea societă ZI FAZA soctetăţii vrmătoarele situacii duc da dizolvarea - imposibilitatea realizării obiectului d: ACtTivitatu al societății; - aotărfrea Adunării a Acpionarilcr;y - - reorganizarea şi lichidarca Juciciară:

TINERE BEAR Te sub uinimun lega Procedura de dizolvare este ce 31/1990 şi ea trebuie si fie înscrisă în şi publicată în Monitorul Oficial. Art.24 Lichidarea societăţii In caz de dizolvare, societatea va fi il darea societăţii se face conform legislaţiei în vigoare. Lichidarea societăţii şi repartizarea patrimoniului 1 cu re ile spectarea procedurii previzute at Wu se face în cond1ţ de lege. Art.25 Litigii n Litigiile societării cu persoane fizice sau juriazce române nesoluţicnate ps cale amiabilă, sunt de competenȚE 1nSTEI România. ecătoreşsti GAm Litigi1le născute din raporturile contructuglce societat< si alte persoan< juridice române se pot scluriuna pi de Arbitrajul ad - NUC, O funczioneuză pe lîngă Camera ce Cotul şi Induscrie CAP.IX DISPOZITII FINALE Art.26 Dispoziţii finale Prevederile Statut se conuplaLEAZI BOU modifică cu dispozitiile legale referitoare la comerciale. Art.27 Anexe Fac parte Intuzrantă din prezentul statut:anextle i, 11,111. 5 -— 72 „iai ip ———

Atasament: Act_constitutiv_reactualizat_2014_SC_HORTICULTURA_SA.pdf

ACT CONSTITUTIV REACTULIZAT 2014 - 07-17 al SOCIETAŢII COMERCIALE HORTICULTURA S.A. TIMIȘOARA Consiliul Local al Municipiului Timişoara cu sediul în Timişoara Bv. C. D. Loga nr. ] pentru aducerea la îndeplinire a Ordonanţei Guvernului nr. 30 /1997, în conformitate cu Hotărârea nr.199 din 18.11.1997, prin transformarea Regiei Autonome Horticultura Timişoara a constituit S.C. HORTICULTURA S.A. Timişoara. CAP. I DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIU, DURATA, Art. 1 Denumirea societăţii , Denumirea societăţii este SOCIETATEA COMERCIALĂ HORTICULTURA S-A. TIMIŞOARA. i Pe toate actele şi înscrisurile se va menţiona denumirea, sediul, urmată de menţiunea "Societate pe Actiuni" sau prescurtat S. A., de capitalul social şi numărul de înregistrare la P p Ofiaul Registrului Comerţului. Art. 2 Forma juridică Societatea comercială HORTICULTURA este persoană juridică română, având forma juridică de "Societate pe Actiuni" ce îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 modificată si republicată şi ale prezentului ACT CONSTITUTIV. Art. 3 Sediul societății Sediul social al societăţii este în loc.Timisoara, str. Emanuil Ungureanu, nr. 5. SAD —subsol şi parter, jud.TIMIȘ — ROMÂNIA. Societatea îşi poate schimba sediul social în orice localitate din ţară cu respectarea legislaţiei în vigoare. De asemenea, societatea îşi poate înfiinţa puncte de lucru, sucursale, agenții sau alte filiale în orice localitate din ţară sau străinătate cu respectarea legislației în Vigoare. Societatea are deschise urmatoarele puncte de lucru în Timişoara jud. Timiş la următoarele adrese: str. Avram Imbroane nr 70/a; P- ţa Victoriei nr. 1/B; str. 12 Aprilie nr. 29; str. Emanuil Gojdu nr.2; str. Gheorghe Lazăr nr. 42; P- ţa 700 Timișoara; Blv. Iuliu Maniu nr.3 (fosta Reşiţa); B-dul Dâmbovița nr.51; str. Simion Bărnuţiu nr. 75 (bloc 73); str.Liviu Rebreanu nr.142;str. Bocsa nr.3 (ceas Floral);str. Spiru Haret nr.1. Art. 4 Durata de funcţionare Durata de funcţionare este NELIMITATA cu începere de la data înmatriculării în Registrul Comerţului. CAP. H OBIECTUL DE ACTIVITATE Art. 5 Domenii declarate Societatea efectuează prestații horticole, producţie, comerț, servicii, chiar ŞI în regim de import export. Domeniul principal de activitate : 813 Activităţi de întreţinere peisagistică Activitatea principala : 8130 Activitati de întreţinere peisagistică. Activităţi secundare : 0111 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor

producătoare de seminţe oleaginoase; 0113 Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor; 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente: 0125 Cultivarea fructelor, arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nucilor și a altor pomi fructiferi; 0128 Cultivarea condimentelor,plantelor aromatice,medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic; 0129 Cultivarea altor plante permanente; 0130 Cultivarea plantelor,pentru înmulțire 0144 Creşterea cămilelor şi a cameliadelor; 0149 Creşterea altor animale: 0150 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor); 0161 Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală; 0162 Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor: 0163 Activităţi după recoltare; 0164 Pregătirea seminţelor; 0210 Silvicultură şi alte activităţi forestiere: 0220 Exploatarea forestieră; 0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană; 0322 Acvacultura în ape dulci; 1011 Prelucrarea şi conservarea cărnii; 1032 Fabricarea sucurilor de fructe şi legume: 1039 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a.: 1052 Fabricarea îngheţatei; 1071 Fabricarea pâinn; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie; 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase; 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate; 1089 Fabricarea altor produse alimentare, n.c.a.; 2823 Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice); 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine: 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.; 3821 Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 to); 4519 Comert cu alte autovehicule; 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule: 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule;

4540 Comerţ cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreţinere şi repararea motocicletelor: 4011 Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate; 4612 Intermedieri în comerţul cu combusubili, minereuri, metale şi produse chimice pentru industric; 4613 Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii: 4614 Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave și avioane; 4615 Intermedieri în comerţul cu mobila, articole de menaj şi de fierărie: 4616 Intermedieri în comerţul cu textile,confecţii din blană. încălțăminte şi articole din piele; 4617 Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun; 4618 Intermedieri în comerţul specializat, în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a. 4619 Intermedieri în comerţul cu produse diverse; 4621 Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat; 4622 Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor; 4623 Comerţ cu ridicata al animalelor v1i; 4624 Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate; 4631 Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor; 4632 Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne; 4633 Comerţ cu ridicata al produselor lactate,ouălor,uleiurilor şi grăsimilor comestibile; 4034 Comerţ cu ridicata al băuturilor; 4635 Comerţ cu ridicata al produselor din tutun; 4636 Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase; 4637 Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente 4638 Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte; 4639 Comerţ cu ridicata, nespecializat, de produse alimentare, băuturi şi tutun; 4641 Comerţ cu ridicata al produselor textile; 4642 Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei ş1 încălțămintei; 4643 Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi televizoarelor; RE ret 4644 Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică,sticlărie,tapete şi produse de intretinere 4645 Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie; 4647 Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi a articolelor de iluminat; 4648 Comert cu ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor; 4649 Comert cu ridicata al altor bunun de uz gospodăresc; 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software-lui 4652 Comerţ cu ridicata de componente și echipamente electronice şi de telecomunicaţii; 4661 Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furmiturilor; 4662 Comerţ cu ridicata al maşinilor-unelte; 4663 Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria minieră şi construcţii; 4664 Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria textilă şi al maşinilor de cusut şi de tricotat; 4665 Comerţ cu ridicata al mobilei de birou; 4666 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou; 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente; dit A pigale E

4671 Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi. lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate; 4672 Comerţ cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice; 4673 Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi a materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare: 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire; 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare; 4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor; 4690 Comerţ cu ridicata nespecializat; 4711 Comerţ cu amănuntul în magazine cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun; 4719 Comerţ cu amănuntul în EI nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare; 4776 Comerţ cu amanuntul al florilor, plantelor şi semințelor, comerț cu amănuntul al animalelor de companie și al hranei pentru acestea, în magazine specializate; 4779 Comerţ cu amanuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine; 4781 Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe; 4782 Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălțămintei efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe; 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri şi pieţe al altor produse; 4791 Comerţ cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet; 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi piețelor; 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.; 4941 Transporturi rutiere de mărfuri; 4942 Servicii de mutare; 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei; 6820 Inchirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; 7430 Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi); 8211 Activităţi combinate de secretariat; 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activități specializate de secretanat; 8299 Alte activități de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a. 8559 Alte forme de învăţământ n.c.a.; 9104 Activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervațiilor naturale;

9329 Alte activităţi recreative n.c.a. 9524 Repararea mobilei şi a furniturilor casnice; 9603 Activităţi de pompe funebre şi similare; * activităţi de import export , comercializare en — gros şi en - detail prin unităţi proprii, puncte fixe și mobile pentru activităţile prevăzute în obiectul de activitate * operaţiuni speciale de comerţ : intermedieri, comision, consignaţie, depozit, barter, etc, organizarea de expoziţii florale interne şi internaţionale CAPTII. Capitalul social, Acţiunile Art. 6 Capitalul social Capitalul social total al societăţii este de 121.475 Ron lei reprezentând 48.590 acțiuni cu o valoarea nominală fiecare de 2,5 Ron, deţinut în procent de 100% de acţionarul unic Consiliului Local al Municipiului Timișoara. Art. 7 Acţiunile Acţiunile sunt nominative şi vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege. Acţiunile vor purta timbrul sec al societăţii şi semnătura administratorilor (Consiliului de Administraţie). Societatea va ţine evidenţa într-un registru numerotat, sigilat şi parafat de administratori (preşedintele Consiliului de Administraţie) care se păstrează la sediul societăţii. Art. 8 Majorarea şi reducerea capitalului social. Capitalul social poate fi redus sau mărit prin hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor în condiţiile şi cu respectarea prevederilor legale. Art. 9 Drepturile şi obligaţiile ce decurg din deținerea de acţiuni Fiecare acţiune subscrisă şi vărsată de acţionari, conferă acestora dreptul de vot în Adunarea Generală, dreptul de a alege şi a fi ales în organele de conducere a societăţii, dretul de a participa la distribuirea profitului conform prezentului statut și alte drepturi prevăzute de lege și prezentul statut. Deţinerea de acţiuni implică adeziunea la prezentul statut. Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni anulează acţiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane. Patrimoniul soaetăţii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligaţii personale ale acţionarilor. Un creditor al unui acţionar poate formula pretenţii numai asupra părții din profitul societății ce 1 se va repartiza de către Adunarea Generală a Acţionarilor sau a cotei cuvenite acestuia la lichidarea societăţii, efectuată în condiţiile legii. Art. 10 Cesiunea sau vânzarea de acţiuni Acţiunile sunt imdivizibile cu privire la societate care nu recunoaşte decât un singur proprietar. Cesiunea sau vânzarea parțială sau totală a acţiunilor între acţionari sau terţi se poate face în condițiile şi cu procedura prevazute de Legea 31/1990 a societăților comerciale şi 0.G. 30/1996. = 4 23 N Zi a fra a rana / f ( k

Art. 11 Pierderea acţiunilor In cazul pierderii unei acţiuni, proprietarul va trebui să anunţe administratorii (Consiliul de Administrație) si să facă public faptul prin presă, într-o publicație de interes local, după care va obţine un duplicat al acţiunii. CAP.IV ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR Art. 12 Atribuții Adunarea Generală a Acţionarilor este organul de conducere al societăţii care decide asupra activității acestela și asigură politica economică şi socială. Adunările generale sunt ordinare şi extraordinare. Adunarea generală ordinară se întruneşte cel puţin o dată pe an, în cel mult 3 luni de la încheierea exerciţiului economico- financiar anual, iar adunarea generală extraodinară se întruneşte ori de câte or este nevoie . Adunarea generală ordinară are urmatoarele atribuţiuni principale : - alege pe administratori (Consiliu de Administraţie) şi cenzori, le stabileşte remuneraţia, îi descarcă de gestiune şi îi poate revoca. - stabileşte răspunderile şi competențele administratorilor (Consiliului de Administraţie) şi cenzorilor. - examinează, aprobă bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, după ascultarea rapoartelor administratorilor (Consiliului de Administraţie) şi cenzorilor - hotărăşte cu privire la înfiinţarea şi desfiiţarea sucursalelor, agenţiilor, punctelor de lucru. - hotărăşte cu privire la acționarea în justiţie a administratorilor (Consthului de Administraţie) şi cenzorilor pentru pagube pricinuite societății. - stabileşte bugetul de venituri şi cheltuieli şi după caz aprobă programul de activitate pentru exerciţiul următor. Adunarea generală extraordinară se întruneşte ori de câte ori este nevoie pentru a lua o hotărâre cu privire la : - mărirea capitalului social - schimbarea obiectului de activitate - — schimbarea formei juridice - mutarea sediului societății - fuziunea cu alte societăți - reducerea capitalului social sau reîntregirea capitalului social prin emiterea de noi acţiuni - dizolvarea anticipată a societății - orice altă modificare a actelor constitutive ale societății sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale . Deliberările Adunării Generale a Acţionarilor sunt valabile în situaţia în care sunt la prima convocare prezenţi acţionarii reprezentând % din capitalul social, iar hotărârile sunt luate de acţionarii ce reprezintă cel putin % din capitalul social. La a doua convocare deliberările sunt valabile dacă sunt prezenți acţionarii ce reprezintă cel puțin din capitalul social, hotărârile sunt valabile dacă sunt luate cu votul unui număr de acţionari ce reprezintă cel puţin /2 din capitalul social. Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis. Acţionarii votează de regulă prin ridicarea mâinii. La propunerea persoanei care va prezida sau a unui grup de acţionari din cei prezenţi ce reprezintă cel puţin 4 din capitalul total se va decide ca votul să fie secret. E ata

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor administratorilor (Consiliului de Administraţie) sau a cenzorilor, pentru revocarea şi luarea hotărârilor privitoare la răpsunderea administratorilor. Art. 13 Acţionarul unic Consiliul Local al Municipiului Timişoara , actionar unic, va exercita drepturile şi obligatiile Adunării Generale a Acţionarilor. Art. 14 Convocarea şi organizarea adunărilor generale a acţionarilor Adunarea generală a acţionarilor se convoacă de către preşedintele Consiliului de Administraţie. Adunările ţinerea acesteia Convocarea va cuprinde locul şi data inerii adunării, precum şi ordinea de zi cu generale se convoacă cu cel puţin 15 zile înainte de data fixată pentru arătarea explicită a tuturor problemelor ce vor face obiectul dezbaterii adunării. Adunările generale extraordinare se convoacă la cererea acţionarilor reprezentând cel puțin 1/3 din capitalul social, precum şi la cererea Comisiei de Cenzori. Când la ordinea de zi figurează şi propuneri de modificare a statutului convocarea va trebui să cuprindă textul integral al acestora. Adunările generale a acţionarilor se întrunesc la sediul societății sau în alt loc din aceeaşi localitate specificat în convocator. Adunarea generală a acţionarilor este prezidată de către o persoană desemnată de aceștia. Presedintele care prezidează va desemna un secretar care va verifica lista de prezență a acţionarilor şi care întocmeşte procesul verbal al adunării. Procesul —verbal al adunării se va înscrie într-un registru sigilat şi parafat şi va fi semnat de către persoana care a prezidat și secretar. CAP.V ADMINISTRATORII — CONSILIUL DE ADMINISTRATIE Art. 15 Numire, atribuții Societatea este administrată de un Consiliu de Administraţie compus dintr-un număr impar de membrii, ales pentru o perioadă de 4 ani. Administrarea se va efectua în limitele stabilite de către Adunarea Generală a Acţionarilor . Membrii Consiliului de Administraţie vor depune o garanție conform legii şi stabilită de hotarârea acţionarilor. In conformitate cu Hotărârea AGA nr.13/08,07,2014,s-a stabiht componenţa Consiliului de Administraţie cu mandat valabil pana la 08.07.2018, cu următoarea componenţă: - dl. MOISUC ALEXANDRU - PAVEL — președinte - - dl. DRAGILĂ ANDREI — - d-na SIMERIA ANCA - - d. CHIRA CLAUDIU — MARTIN -

- d-na SANDU DIANA — MARIA - - d-na. BUSUIOC MARIOARA - - dl. IEPAN FLAVIU NELU — Consilul de Administraţie are în principal următoarele atribuții : - aprobă structura organizatorică şi funcţională a societății - aprobă regulamentul de orgamzare şi funcționare și regulamentul de oridine interioară a societăţii - hotărăşte cu privire la înfiinţarea şi desfiinţarea punctelor de lucru - examinează şi aprobă contractarea împrumuturilor pe termen lung sau mediu, modul de rambursare a acestora, precum şi acordarea de garanţii pentru acestea - negociază conţinutul Contractului colectiv de Muncă - aprobă măsurile pentru pregătirea, calificarea şi perfecţionarea personalului __- stabileşte tactica şi strategia de dezvoltare a societății - analizează şi aprobă propunerile privind scoaterea din circuitul economic, casarea anuală a fondurilor fixe - poate indeplini orice alte atribuții stabilite de adunarea acţionarilor - analizează şi aprobă propunerile adresate Consiliului de Administraţie Consiliul de Administraţie poate delega o parte din atributiile sale unui Comitet director fixându-1 în acelaşi timp şi salariile. CAP. VI CONTROLUL GESTIONĂRII SOCIETĂŢII. Art. 16 Comisia de cenzori Gestionarea societăţii comerciale este controlată de AUDITOR FINANCIAR numit de Adunarea Generală a Acţionarului Unic. AUDITORUL FINANCIAR este expert contabil. In conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administraţie din 13.11.2013, mandatul AUDITORULUI FINANCIAR este pînă la 20.03.2016 și va fi exercitat de P.F.A. FARCANE NICOLETA — expert contabil.

- FARCANE NICOLETA — «II Atribuţiile AUDITORULUI FINANCIAR sunt cele prevăzute de legislaţia în VIgoare. AUDITORUL FINANCIAR este obligat să depună o garanție înainte de începerea in garanţia administratori mandatului, reprezentând a 10-a parte din £ CAP. VII ACTIVITATEA SOCIETĂŢII Art. 17 Exerciţiul economico financiar Exerciţiul economico financiar începe la 01 ianuarie şi se termenină la 31 decembrie al fiecărui an. Art. 18 Personalul societăţii Angajarea personalului unității se face de către Directorul general, pe baza de contracte individuale de muncă sau de convenţii civile de prestări servicii, prin care se vor stabili drepturile şi obligaţiile acestuia. Art. 19 Evidenţa contabilă şi bilanţul contabil Societatea va ţine evidența contabilă în lei şi va întocmi bilanţul şi contul de profit şi pierderi conform legislaţiei în vigoare Art. 20 Calculul şi repartizarea profitului Profitul societății se stabileşte pe baza bilanţului contabil, aprobat de adunarea generală a acţionarilor Art. 21 Registrele societății Societatea va ţine registrele prevăzute de legislaţia în vigoare CAP. VIII MODIFICAREA FORMEI JURIDICE Art. 22 Fuziunea Fuziunea societăţii se hotărăşte de Adunarea Generală. Societatea comercială va trebui, în caz de fuziune, să îndeplinescă formalităţile prevăzute de legislaţia în vigoare Art. 23 Dizolvarea societății Urmatoarele situaţii duc la dizolvarea societătii - imposibilitatea realizării obiectului de activitate - hotărârea adunării generale a acţionarilor - reorganizarea şi lichidarea judiciară - reducerea capitalului social sau micşorarea acestuia sub limita prevăzută de lege, dacă acţionarii nu decid completarea acestuia Procedura de dizolvare este cea prevăzută de lege şi ca trebuie înscrisă la Registrul Comerţului şi publicată în Monitorul Oficial. Art. 24 Lichidarea societății In caz de dizolvare societatea va fi lichidată. Lichidarea societății se face conform legislatiei în vigoare.

Lichidarea societăţii şi repartizarea patrimoniului se face in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de lege. Art. 25 Litigii Litigiile societăţii cu persoane fizice sau juridice române nesoluţionate pe cale amiabilă sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti din România. Litigule născute din raporturile contractuale dintre societate şi alte:persoane juridice române se pot soluţiona și de către Comisia de Arbitraj ce funcţionează pe lângă Camera de Comerţ și Industrie Tentorială. CAP. IX. DISPOZIŢII FINALE Art. 26 Dispoziţii finale Prevederile prezentului statut se completează sau se modifică cu dispoziţiile legale referitoare la societăţile comerciale, Art. 27 Prezentul Act Constitutiv reactualizat a fost emis azi 17.07.2014. SEMNATURA, reprezentant legal ing-DRĂGILĂ ANDREI ZE E E / E IT 7 NEI Ă i LI. d u

E Par E ea Ce Sa a i E

ma DID E "ECT ÎIT

Atasament: Punct_de_vedere_Serviciul_Juridic_nr_SC2014_27248_din_21_Oct_2014.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 51 BIROU CONSULTANȚA JURIDICA i NR.SC2014-27248/21.10.2014 _—- / Catre, DIRECŢIA DE MEDIU Referitor la adresa dumneavoastră cu nr. de mai sus, vă transmitem punctul de vedere al Serviciului Juridic cu privire la cele invocate de către Instituţia Prefectului — Judeţul Timiş prin adresa nr. SC2014-027248/14.10.2014: e În baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome şi societăți comerciale şi a prevederilor Ordonanței de urgență nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome a fost emisă Hotărârea Consiliului Local nr. 201/1997 privind reorganizarea Regiei Autonome de Horticultură ca societate pe actiuni S.C. "HORTICULTURA" S.A., începând cu data de 01.01.1998, avand actionar unic Consiliul Local al Municipiului Timisoara. Conform Actului Constitutiv reactualizat cu data 17.07.2014, S.C. "HORTICULTURA" S.A. este persoană juridică română ce îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii 31/1990, domeniul principal de activitate cod CAEN 813 activități de întreţinere peisagistică, capitalul social fund deţinut în procent de 100% de acţionarul unic Consiliul Local al Municipiului Timişoara. e Faţă de cele arătate mai sus, rezultă cu certitudine că S.C. "HORTICULTURA" S.A. îndeplineşte condițiile prevăzute de art.31 alin.1, lit.b) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor locale de utilități publice, pentru a i se atribui în mod direct contractul de delegare a gestiunii serviciului public pentru lucrările horticole de amenajare şi întreţinere a spațiilor verzi în Municipiul Timişoara. Acest aspect a fost evidențiat în cuprinsul Deciziei nr.10/10.01.2013 a Directorului Camerei de Conturi Timiş (pagma 1 din 17), în Dosarul nr.134/2012 şi Raportul de control la S.C. “HORTICULTURA” S.A. Timişoara (paginile 53-63). Concluzia auditorilor a fost aceea că atribuirea contractelor de achiziție publică pentru întreţinerea spațiilor verzi s-a făcut în mod eronat în baza O.U.G. nr.34/2006 şi că modalitatea prevăzută de lege în situația în care Consiliul Local este acționar unic al unei societăţi comerciale reglementată de Legea nr. 31/1990, care a fost înființață prin reorganizarea pe cale administrativă, în condițiile legii, a unei regii autonome de interes local, subordonată autorității administrației publice locale şi care au avut în administrare şi în exploatare bunuri, activități şi servicii de utilitate publică, trebuie să se facă în conformitate cu prevederile Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice. În cazul în care Decizia nr.10/10.01.2013 a Directorului Camerei de Conturi Timiş nu a fost contestată, aceasta se impune cu forță juridică a unui act administrativ, executoriu din oficiu. e Întrucât legea acordă autorităților administrației publice locale competențe exclusive în tot ceea ce priveşte funcționarea, coordonarea şi controlul serviciilor de utilități publice, astfel că acestea acționează în numele unităților administrativ-

SA/2 teritoriale, pe care le reprezintă, inclusiv atunci când atribuie contractul de delegare a gestiunii în scopul satisfacerii intereselor comunității. Consiliul Local având atributul de a hotărî care este forma de delegare, între licitație publică deschisă şi delegare prin atribuire directă, prin hotărârea a cărei revocare se solicită, autoritatea deliberativă a hotărât delegarea serviciului prin atribuire directă în temeiul art. 31 alin.1, lit.b) din RI 51/2006 către SC Horticultura SA, al cărei acționar unic este. În Legea 51/2006, serviciile comunitare de utilități publice, sunt definite ca totalitatea activităților reglementate prin aceasta şi prin legi speciale, care asigură satisfacerea nevoilor esenţiale de utilitate şi interes public general cu caracter social ale colectivităţilor locale, printre altele cu privire la administrarea domeniului public şi privat al unităților administrativ-teritoriale. În înțelesul art.3 din ordonanța 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, acestea au ca obiect şi amenajarea şi întreţinerea zonelor vezi, a parcurilor şi grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement şi a terenurilor de joaca pentru copii. Analizând acestea prin prisma Hotărârii nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, Licenţa la care faceţi referire se eliberează de către Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, abilitată ca autoritate competentă, să acorde, să modifice, să suspende, să retragă licențele sau să retragă permisiunea de a presta/furniza serviciul/activitățile într-o unitate administrativ-teritorială, pentru: a) serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare; b) serviciul public de alimentare cu apă; c) serviciul public de canalizare; d) serviciul public de salubrizare a localităților; e) serviciul de iluminat public; f) serviciul public de alimentare cu energie termică, cu excepția producerii energiei termice în cogenerare. Din cele enumerate mai sus rezultă cu certitudine că A.N.R.S.C. nu eliberează un act tehnic şi juridic (LICEN TA), pentru activitatea care a făcut obiectul Hotărârii de Consliu Local a cărei revocare o solicită Instituţia Prefectului — Judeţul Timiş. Precizăm faptul că hotărârile de consiliu local sunt contrasemnate pentru legalitate de către secretarul unității administrativ teritoriale. ŞEF BIROU, CONSILIER JURIDIC, DANIEL VĂCĂRESCU ALIN STOICA