keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 405/01.08.2014 privind stabilirea modalităţii pentru gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat pentru întreţinerea şi amenajarea spaţiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spaţiilor verzi şi a sistemelor de irigare, întreţinerea şi amenajarea locurilor de joacă pentru copii şi a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de corecţie, elagare şi defrişare a arborilor şi refacerea spaţiilor verzi în urma intervenţiilor edilitar-gopodăreşti din Municipiul Timişoara

01.08.2014

Hotararea Consiliului Local 405/01.08.2014
privind stabilirea modalităţii pentru gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat pentru întreţinerea şi amenajarea spaţiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spaţiilor verzi şi a sistemelor de irigare, întreţinerea şi amenajarea locurilor de joacă pentru copii şi a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de corecţie, elagare şi defrişare a arborilor şi refacerea spaţiilor verzi în urma intervenţiilor edilitar-gopodăreşti din Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2014-19873/31.07.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, Domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ,sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr.128/10.01.2013 a Curţii de Conturi a României, Camera de Conturi Timiş, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara sub nr. SC2013-1344/18.01.2013 prin care se comunică Decizia nr.10/10.01.2013 a Directorului Camerei de Conturi Timiş, în Dosarul nr.134/2012 şi Raportul de control la S.C. "HORTICULTURA" S.A. Timişoara;
Având în vederea Adresa nr.SC2014-8527/02.04.2014 a S.C. "HORTICULTURA" S.A. Timişoara prin care se solicită Consiliului Local al Municipiului Timişoara atribuirea directă a serviciilor din spaţiile verzi ale Municipiului Timişoara;
Având în vedere punctul de vedere al Serviciului Achiziţii Publice exprimat prin adresa nr. SC2014-8527/14.04.2014 şi al Serviciului Serviciului Juridic, Serviciul Consultanţă Juridică, exprimat prin răspunsul înregistrat sub nr. SC2014-7527/15.04.2014;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.49/04.04.1995 privind infiinţarea Societăţii Comerciale pe acţiuni "HORTICULTURA" Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 8 alin.1), alin.3 lit d), art.22, art.29, art. 30 alin.1) şi 2), art.31 şi art.32 alin 2) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice - cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local - actualizată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit.a) şi c), alin.(5), lit a), alin.6 lit a) şi art. 63 alin.5 lit a) şi d) din Legea nr. 215 /2001- privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art.45 din Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă realizarea de către o firmă de consultanţă independentă a Studiului de oportunitate în vederea stabilirii de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara, în condiţiile legii, a formei/modalităţii de gestiune explicită a tuturor activităţilor care formează serviciile în spaţiile verzi ale municipiului Timişoara, în funcţie de specificul, volumul şi natura bunurilor proprietate publică şi privată, de interesele actuale şi de perspectivă ale municipiului Timişoara precum şi documentaţia de delegare a gestiunii.

Art. 2: Se aprobă atribuirea directă către S.C. "HORTICULTURA" S.A. Timişoara, societate cu capital integral aparţinând Consiliului Local al Municipiului Timişoara, a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public şi privat pentru întreţinerea şi amenajarea spaţiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spaţiilor verzi şi a sistemelor de irigare, întreţinerea şi amenajarea locurilor de joacă pentru copii şi a canisitelor şi efectuarea lucrărilor de tăieri de corecţie, elagare şi defrişare a arborilor şi refacerea spaţiilor verzi în urma intervenţiilor edilitar-gopodăreşti din Municipiul Timişoara, începând cu data încetării Acordurilor - cadru încheiate de Municipiul Timişoara pentru aceste servicii, potrivit Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, şi până la încheierea noilor contracte de prestare servicii, pe baza formei/modalităţii de gestiune stabilite prin documentaţia prevăzută la art.1.

Art. 3: Tarifele practicate de S.C. "HORTICULTURA" S.A. Timişoara în perioada dintre data încetării acordurilor - cadru şi data încheierii noilor contracte vor fi cele prevăzute în ultimele Acorduri - cadru încheiate pentru serviciile de întreţinere şi amenajare a spaţiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spaţiilor verzi şi a sistemelor de irigare, întreţinerea şi amenajarea locurilor de joacă pentru copii şi a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de corecţie, elagare şi defrişare a arborilor din Municipiul Timişoara şi refacerea spaţiilor verzi în urma intervenţiilor edilitar-gopodăreşti, potrivit fiecărei zone - Centrală, I, II şi III, prevăzute în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu - Serviciul Spaţii Verzi şi Locuri de Joacă din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi S.C. "HORTICULTURA " S.A. Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Serviciului Spaţii Verzi şi Locuri de Joacă;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Curţii de Conturi a României - Camera de Conturi Timiş;
- S.C. "HORTICULTURA" S.A. Timişoara;
- Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED ROBERT SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Adresa_SC_HORTICULTURA_nr_SC2014_8527_din_02_04_2014.pdf

în se | n EI (| a IL) La MW ROMANIA IA N LL JUDEŢUL TIMIȘ LI ( NIUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMARIA Su EEE O DIRECŢIA SECRETARIAT GENERAL NR.SC2014 — 008527/04.04.2014 Ci Lu CATRE, DIRECȚIA DE MEDIU ( Vă transmitem alăturat Adresa nr. SC2014 — 00852702.042014 2 SC. HORTICULTURA S.A. — referitoare la incredințarea directă a activității de întreţinere ŞI amenajare a spațiilor verzi din Municipiul Timişoara. În vederea prezentării materialului în comisiile pe domenii de specialitate şi în plenul Consiliului Local vă solicităm prezentarea punctului de vedere cu privire la adresa S.C. HORTICULTURA S.A. SECRETAR, NI JOAN cosol “e III LU

= A OMANIA | rudeţul Tinu | tria Municipiului RICE n IO N TI m SEI EI „mări Municipiului Directia Comunicare IN AI [ fi NA | Ss i EREI Tymşoara | ra | kW e E aie | k | a înrevistrat cu numărul : SC2014-008527 dm 02.04.2014 MOODY [opta | Ca | Moe) | _ +2 tt LX EI | RED | | oD' | :C82 Corespondenta Directia Secretariat General 71 /0 VA OO, im preluat de la Nr. 121/0104 2014 “irma: SC HORTICULTURA SA "u adresa: Timişoara, Str. E UNGUREANU nr.5 Total file Termen de rezolvare: 02.05.2014 Termen direcţie: 17.04.2014 Jos. 121/01.04.2014 si f la 02042014 Consilier/Referent, Elena Trif TI DOD _OCAL 7 - Cod FO-24 - 01, ver 2 VISOARA a cheiat de Camera de Conturi a 12.12.2012 nise atrage atenția că, ...b) amenajarea şi întreținerea or de sport, a locurilor de —-... e către Primărie, societății a cărui 4 PE E E AR An e 1 —_ actionar unic este Consiliul Local, În raport ni se atrase atenţia că prin neatribuirea directă a ÎngTițirii spaţiilor verzi de către Primărie, se încalcă Legea 51/2006, Legea 215/2001 — republicată şi actualizată, cît, şi OG nr. 71/2002. In acest sens, solicităm organelor competente încredințarea pentru societatea Horticultura ( a cărui actionar unic este Consiliul Local) a întregii activităţi de întreţinere, amenajare â spațiilor verzi. din Municipiul Timişoara. Pentru acest societăţii Horticultura trebuie amplificată în timp. De aceea solicităm ca în anul 2014, începînd din 18 septembrie 2014 pe lîngă zona centrală cîştigată de SC Horticultura SA în urma licitaţiei (mod neadecvat, întrucît trebuie amibuita prin încredințare directă] şi a celorlalte trei zone de spaţii verzi din municipiu. S-a subliniat faptul că pentru încredințarea în totalitate a întreţinerii spațiilor verzi din municipiu, trebuie amplificată activitatea Horticulturii. Dacă, organele în drept consideră că această activitate nu poate fi triplat tă intr-un timp atît de scurt, solicităm preluarea din septembrie 2014 a XC a) A

activităţii de prestații horiicole pe lîngă zona centrală şi zonă ] jur din 20153 și zonele 1 și JIl. Sintem convinși că în dorinţa respectării legii. solicitarea Horticulturij SA va Î3 îndeplinită, avînd în vedere că societatea dispune de utilarea tehifică corespunzătoare, de spații pentru producerea de material săditor și de personal calificat corespunzător. S.C. Horticultura S.A. Prezerinte CA Director general, Prof.dr. Moisuc Alexandru dr.ing. Drăgilă Andrei „, Deta i a (PT O vi 5. Spit re E £ e E fr E n e ral E GETII teen _ ir SE E IS asa E „EEE E

Atasament: Punct_de_vedere_Serviciul__Juridic.pdf

- BIROU CONSULTANȚĂ JURIDICĂ ROMANIA a, 1 BILA JUDETUL TIMIS e MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC. A ) NR.SC2014-008527/15.04.2014 Rut oh E / ai Z 118 l 7 e Catre, DIRECȚIA DE MEDIU Referitor la adresa dumneavoastră cu nr. de mai sus prin care solicitați punct de vedere cu privire la încadrarea şi legalitatea încredințării directe a activităților de întreținere şi amenajare a spațiilor verzi din Municipiul Timişoara, VĂ comuntcăm următoarele: În conformitate cu prevederile art.3 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, amenajarea și întreţinerea zonelor vezi, a parcurilor şi grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement şi a terenurilor de joacă pentru copii, întră în categoria serviciilor de administrare a domeniului public şi privat sunt destinate satisfacerii unor nevoi ale comunităților locale, contribuie la ridicarea gradului de civilizație şi confort al acestora şi grupează activități edilitar-gospodăreşti şi acțiuni de utilitate şi interes public local. >) Potrivit art. VP din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, gestiunea serviciilor de utilități publice se organizează şi se realizează prin modalitatea gestiunii directe sau delegate, iar modalitatea de gestiune a serviciilor de utilităţi publice se stabileşte prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, în funcție de natura şi starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preț/calitate, de interesele actuale şi de perspectivă ale unităților administrativteritoriale, precum şi de mărimea şi complexitatea sistemelor de utilități publice. Gestiunea directă se poate realiza prin intermediul unor operatori de drept public înfințați la nivelul unităților administrativ-teritoriale, în baza hotărârilor de dare în administrare adoptate de autoritățile deliberative ale acestora; aceşti operatori pot fi printre altele servicii publice de interes local sau județean, specializate, cu sau fără personalitate juridică, înființate şi organizate în subordinea consiliilor locale sau consiliilor județene, după caz, prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale respective. În cazul gestiunii delegate, procedurile de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilităţi publice sunt licitație publică deschisă şi negocierea directă, procedura de negociere directă se aplică numai dacă, după 1 =

repetarea procedurii de licitaţie conform prevederilor nu a fost posibilă desemnarea unui câştigător. Doar prin excepție de la prevederile de mai sus. contractul de delegare a gestiunii serviciilor, se poate atribui direct operatorilor cu statui de societăți reglementate—de legea nr. 31/1990. republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu capital integral al unităților administrativ-teritoriale înfiinţați prin reorganizarea pe cale administrativă, în condițiile legii, a regiilor autonome de interes local sau județean ori a serviciilor publice de interes local sau județean subordonate autorităților administrației publice locale, care au avut în administrare şi în exploatare bunuri, activități ori servicii de utilități publice. Prmn urmare, gestiunea serviciilor de utilităţi publice se organizează în funcțiile de criteriile mai sus enunțate. SEF BIROU, CONSILIER JURIDIC, CATUS SULI ALIN SȚOICA SA2

Atasament: Punct_de_vedere_Serviciul_Achizitii_Publice.pdf

MUNICIPIUL TIMIȘOARA TTTTTTTTTTSERVICIUC ACHIZITII PUBLICE TTTTTTTTTTTT 7 N oh pr ) NR. SC2014 — 008.527/14.04.2014 Către, DIRECTIA DE MEDIU Serviciul Spatii Verzi si Locuri de Joaca Referitor la adresa nr. SC2014 — 008.527 din 10.04.2014 prin carelsolicitat un punct devedere cu privire la incredintarea directa catre S.C. HORTICULTURA SA. a activitatii de intretinere si amenajare a spatiilor verzi din Municipiul timisoara, va solicitam urmatoarele: Activitatea Serviciului Achiziţii Publice se desfăşoară în domeniul organizări! ŞI desfăşurării procedurilor de achiziții publice în vederea atribuirii de contracte de furnizare, de servicii şi de lucrări. Procesul de achiziție publică reprezintă o succesiune de etape, după parcurgerea cărora se obține produsul sau dreptul de utilizare a acestuia, serviciul sau lucrarea, ca urmare a atribuirii unul contract de achiziție publică. Legislatia aplicabila in domeniul achizitiilor publice este urmatoarea: 0UG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 418 din 15 mai 2006, cu completările şi modificările ulterioare; HG nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune, de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu completările şi modificările ulterioare; - HG nr.1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică prin mijloace electronice din OQUG 34/2006 In conformitate cu prevederile art. ART. 17 si 18 din 0UG 34/200pcu toate 7 completarile si modificarile ulterioare, art autoritatea are oblTgatia de ă respecta principiile prevazute la art. 2 alin. (2) in relatia cu operatorii economici interesati sa participe la procedura de atribuire. ART. 1& (1) Procedurile de atribuire a contractului de achizitie publica sunt: a) licitatia deschisa, respectiv procedura la care orice operator economic interesat are dreptul de a depune oferta; L 7

n Cr b) licitatia restransa, respectiv procedura la care orice depune candidatura, urmană ca numai candidatii selectati sa alba dreptul de a depune oferta; c) dialogul competitiv, respectiv procedura la care orice operator economic are dreptul de a-si depune candidatura si prin care autoritatea contractanta conduce un dialog cu candidatil admisi, in scopul identificarii uneia sau mai multor solutii apte sa raspunda necesitatilor sale, umand ca, pe baza solutiei/solutiilor, candidatii selectati sa elaboreze oferta finala d) negocierea, respectiv procedura prin care autoritatea contractanta deruleaza consultari cu candidatii selectati si negociaza clauzele contractuale, inclusiv pretul, cu unul sau mai multi dintre acestia. Negocierea poate fi: - negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare; - negociere fara publicarea prealabila a unul anunt. de nartirninare; e) cererea de oferte, respectiv procedura simpiificata prin care autoritatea contractanta solicita oferte de la mai multi operatori economici (2) Zutoritatea contractanta are dreptul de a organiza un concurs de solutii, respectiv o procedura speciala prin care achizitioneaza, indeosebi in domeniul amenajarii teritoriului, al proiectarii urbanistice si peisagistice, al arhitecturii sau în cel al prelucrarii datelor, un plan sau un proiect, prin selectarea acestuia pe Daze concurentiale de catre un juriu, cu sau fara acordarea de premii.” In ceea ce priveste atribuirea prin incredintare directa a unor contracte, acest lucru este posibil in conformitate cu prevederile art. 19 din 0UG 34/2006 cu toate completarile si modificarile ulterioare, „ART. 19 Autoritatea contractantă achiziționează direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în care valoarea achiziției, estimată conform prevederilor secțiunii a 2-a a prezentului capitol, nu depăşeşte echivalentul în lei a 30.000 euro exclusiv T.V.A." pentru fiecare achiziție de produse: ori servicii, respectiv a 100.000 euro exclusiv T.V.A. pentru fiecare achiziţie de lucrări. ţia se realizează pe bază de document justificativ." NI în

Atasament: Adresa_Curtii_de_Conturi_a_Romaniei_SC2013-1344_din18_01_2013.pdf

„NA e dest) ui Ting Cerviciul Consiliere Cetațen! Municipiului Serviciul CC „imişoară - SC2013-001344 „gistrat cu numărul : din 18.01.2013 „3 Core espondenta Prumar luai de TE AR 3991866427 ma: VIE CURTEA DE CONTUR adresa: Timişoara, St. MESE Termen de rezolvare: 17.02.2013 Total 82 file Termen direcţie: 02.02.2015 5 INAINTARE DECIZIA 10/1001.2013 SI RAPORTUL '"NTRAL 432/12.12.£01- mişoara, la 18.01.2015 N |! Cod FP-24 - 01, ver4 a Y RR A NA E “= RL = Mia _) RF A n de az NĂRnt Fr Anti i "ar ZRT AR i LE A, N N si fn n zu —_ > LU gi rr. Ă ti i = IL E a” r Se ri i 1 i bi 13 WAT o 2 pet N = = U TR

CURTEA DE CONTURI CAMERA DE CONTURI A JUDEŢULUI TIMIȘ Timişoara, B-dul Republicii, nr. S,Telefon 0256-490833, fax 0256-499869, e-mail: cctimisnirec.ra ELLE Nr.128/10.01.2013 Cărre, Consiliul local al Municipiului Timişoara Potvit prevederilor pct. 185 alm. 2 dm Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activității specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi, publicat în M.O. nr. 832 din data de 13.12.2010, alăturat vă trimitem spre analiză: - Decizia nr. 10/10.01.2013 emisă de Directorul Camerei de Conturi Tmş, în dosarul nr. 134/2012, pentru a urmări modul de ducere la îndeplinire a celor 13 măsuri dispuse în vederea înlăturării conform prevederilor art. 43 lit. c) dm lege, a neregulilor în activitatea financiar-contabilă şi/sau fiscală controlată la SC HORTICULTURA SA Timişoara. - Raportul control înregistrat la entitate sub nr. 432 din 12.12.2012, incheiat în urma acţiunii privind controlul situaţiei, evoluţiei şi modului de administrare a patrimoniului public şi privat al UA.T. de către R.A. de interes local şi SC cu capital integral sau majoritar al UAT, la entitatea S.C, = HORTICULTURA SA Timişoara. A ag nel Spefan d 1 NI X N

| | | | | CURTEA DE CONTURI | | | | | | | CAMERA DE CONTURI A JUDEŢULUI TIMIŞ Timişoara, B-dul Republicii, nr. 8,Telefon 0256490833, fax 0256499569, Dosar 134/2011 Având în vedere prevederile Legu nr. 94/1992 privmd organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, şi ale Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţu de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea |, nr. 832 din 13 decembrie 2010, examinând deficienţele consemnate în Raportul de control înregistrat sub numărul 432/12.12.2012, încheiat în urma acțiunii de control cu tema "Controlul situației, evoluției şi modul de administrare a patrimoniului public şi privat al U.A.T. de către R.A. de interes local şi S.C. cu capital mtegral sau majoritar al U.AT.” pentru exercițiul bugetar al anulu: 2011 la S.C. HORTICULTURA S.A. Timişoara _—_ SE CONSTATA 1.-Nerespectarea prevederilor legale cu privire la refleciarea reala si exacta a —_operațiunilor financiar-contabile în bilanturile contabile si conturile anuale de execuție bugetara - Inexistența confirmării soldurilor de la terfi privind creanţele şi datoriile evidenţiate în sitaaţiile financiare Din verificarea datelor înscrise în evidența contabilă, preluate în balanța de verificare la 31.12.2011, echipa de control constată faptul că: soldul contului 401 "Furnizori” prezintă la data de 31.12.2011 un sold creditor în sumă de 318.028,46 lei; Page 1 0f 17 7 fi “Vs 4

Serviciile comunitare. de utilităţi publice, denumite și servicii de utilităţi publice, sunt definite_ca totalitatea acţiunilor şi activităţilor reglementate prin care se asigură satisfacerea nevoilor de utilit late te şi interes public general ale coleciivităţilor locale cu privire la: e alimentarea cu apă; e canalizarea şi epurarea apelor uzate: e colectarea, canalizarea şi evacuarea apelor pluviale; producţia, transportul, distribuția şi furnizarea de energie termică în sistem centralizai: e salubrizarea localităţilor; e iluminatul public; administrarea domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi altele asemenea; e public E “utorităţile deliberative ale unităţilor administrativ- teritoriale, în funcție de gradul de urbanizare, de importanţa economico-socială a localităţilor, de mărimea şi de gradul de dezvoltare ale acestora şi în raport cu infrastructura tehnico-edilitară existentă. In prezent, serviciile comunitare de utilități publice cu priv public și privat al unităților administrativ teritoriale sunt reglementate de. Q2.6..nr..Z1(2002 privind organizarea şi funcţionarea. șerviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobată prin, Legea.nr..3/2003 si. AG. NT. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a 0,G. nr. 71/2002 privind “organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local. II "Astfel, potrivit prevederilor art 3 alin. 0), din 0.6. ALE 11/2002. șe stipulează “Serviciile de administrare a domeniului public i privat "sunt destinate satisfacerii unor nevoi ale comunităţilor locale, contribuie la ridicarea gradului de civilizaţie şi confort al acestora şi grupează activităţi gospodăreşti şi acţiuni de utilitate şi interes public local având ca obiect: ....b) amenajarea şi întreţinerea zonelor vezi a parcurilor şi publice. a terenurilor de sport, a locurilor de agrement şi a terenurilor de joaca pentru. copiii 7 Autorităţile administraţiei publice locale au competență excTUSIVa, Tr “Condiţiile legii, în tot ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul funcţionării serviciilor de utilităţi publice, precum şi în ceea ce priveşte crearea, dezvoltarea, | modernizarea, administrarea şi exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităţilor : administrativ-teritoriale, aferente sistemelor de utilităţi publice. - În exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilităţi |: publice, autorităţile administraţiei publice locale adoptă hotărâri în legătură și cu alegerea | modalităţii de gestiune a serviciilor de utilităţi publice şi darea în administrare sau, după caz, concesionarea bunurilor proprietate publică şi/sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale din componenţa sistemelor de utilităţi publice. c Serviciile de utilităţi publice pot fi furnizate/prestate prin intermediul unor operatori 2 sau al 'unor operatori regionali. Ur Prin notiunea de 1 pperator se înțelege o persoană juridică de drept public sau de drept privat înregistrata într-un stat membru al Uniunii Europene ori în alt stat sau, după caz, structură fără personalitate juridică î in subordinea autorităţilor administrației publice locale, care are competenţa şi capacitatea, recunoscute prin licenţă emisă de o autoritate naţională de competentă ari _un organism echivalent dintr-un stat membru al Uniunii Europene, de a furniza/presta, în condiţiile reglementărilor în vigoare, un serviciu sau o Page 53 of 63 HU XX NA VIN, Ă MU | Ire la adminisirarea domeni ului 5 a te

“IA activitate din sfera serviciilor de utilităţi publice si care asiaură nemijlocit oestiunea propriu-zisă a serviciului/aciivităţii, precum şi administrarea, funcţionarea şi exploatarea sistemului de utilităţi publice aferent acestuia/acesteia. __....... jOperatorii pot avea urmatorul statut: ra — —-comparțimente funcționale, „organizate în structura aparatului de specialitate al primarului sau, după caz, al consiliilor județene; - servicii publice de interes local sau județean, fără personalitate juridică, înfiinţate şi organizate prin hotârari ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale; - servicii publice de interes local sau județean, cu personalitate juridică, înfiinţate şi organizate prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale; - societăţi comerciale cu capital social integral al unităţilor administrativ-teritoriale, înființate de Mei a EI SARE autoritățile deliberative ale. acestora; - societăți comerciale rezultate ca urmare 2 reorganizării regiilor autonome de interes : local sau judeţean ori a serviciilor publice de interes local sau judeţean, existente la' data intrării în vigoare a prezentei legi, al căror capital social este deţinut în totalitate de unităţile administrativ-teritoriale, în calitate de asociat sau de acţionar unic; - societăţi comerciale cu capital social privat; - societăţi comerciale cu capital social mixt. ă ivă, în tot ceea ce” Autorităţile administrației pune locale au competentă exclusivă, = rar NITA A nara ron a ntr Il frinrntinn monitorizarea şi priveşte înfiinţarea, organizarea, cooraonarea, de utilităţi publice, precum şi în ceea ce priveşte crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea şi exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ- teritoriale, aferente sistemelor de utilități publice. Gestiunea serviciilor de utilităţi publice reprezintă modalitatea de organizare, funcţionare şi administrare a serviciilor de utilităţi publice în scopul furnizării/prestării acestora în condiţiile stabilite de autorităţile administraţiei publice locale. Gestiunea serviciilor de utilităţi publice se > organizează şi se realizează în i rin ERE: nNSrii serviciilor Gri DCI A An pt re ta n tă opera următoarele e modal ura Da rd tert e gestiune, directă; e gestiune delegată.. Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilităţi publice se stabileşte prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în funcţie de natura şi starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preţ/calitate, de interesele actuale şi de perspectivă ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi de mărimea şi complexitatea | sistemelor de utilităţi publice. Desfăşurarea activităţilor specifice oricărui serviciu de utilităţi publice, indiferent de forma de gestiune aleasă, se realizeâză pe baza unui regulament al. serviciului şi + a unui caiet | de sarcini, elaborate şi aprobate de autorităţile administraţiei CA locale, îr În TIUNEA DIR A AA Ro ni a serviciilor de utilităţi publice, respectiv la administrarea, funcţionarea şi exploatarea sistemelor de utilități publice aferente acestora. înfiintaţi la nivelul unităţilor administrativ- teritoriale, în baza hotărârilor de dare în administrare adoptate de autoritățile a deliberative ale acestora; aceşti operatori pot fi: —tompartimente funcţionate-organizateîn-structura aparatului de specialitate al primarului; Page 54 of 63 ! E ea ii. sani 1 l

- servicii publice de interes local, fără personalitate juridică, înfiinţeie şi organizate prin înstaârâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale; - servicii publice de interes local, cu personalitate juridică, înfiinţate şi organ ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administraiiv-teritoriale. Bperatorii-organizaţi-ca-serviciipublice de interes local sau județean, cu personalitate VJpCa juridica, au patrimoniu propriu, funcţionează pe bază de gestiune economică şi se bucură” de autonomie financiară şi funcţională; aceşti operatori sunt subiecte juridice de drept fiscal. sun tii tulari al “codului unic de înregistrare fiscală şi ai conturilor deschise la unităţile teritoriale ale trezoreriei sau la unităţile bancare şi întocmesc, în condiţiile legii, buget de venii turi Îşi cheltuieli şi | situații financiare anuale. ala AR er Se i sir Operatorii care îşi desfăşoară activitatea furnizează/prestează servicii de utilităţi publice: | - prin exploatarea şi administrarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora, pe baza hotărârii de dare în administrare a serviciului, şi a sistemului de utilităţi publice aferent serviciului, adoptată de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale; - baza licenţei eliberate de autoritatea de reglementare competentă. Prin hotărârea de dare în administrare se clarifică drepturile şi obligaţiile părţilor cu privire la furnizarea/prestarea serviciului, inclusiv la administrarea, funcţionarea şi exploatarea sistemului de utilităţi publice aferente acestuia. nizate prin hotărâri în modalitatea de gestiune directă dem ră îmi ir n rr = — i — XE m ÎŞI desfăşoară, acilvilaiea. în regim. er une direcia SE UIgaliizEaza şi îşi desfăşoară a activitatea pe baza unui regulament de organizare şi funcţionare aprobat de autorit ităţi le deliberative ale unităților administrativ teritoriale. peratorii c ici | e gestiune = directă au obligaţia calculării, - Iper aferente acestor servicii prin t; prin tarif sau prin CĂ (GESTIUNEA | DELEGATĂ este modalitatea de gestiune în care autorităţile m E administrației publice locale de fa nivelul unităţilor administrativ-teritoriale atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte din competențele şi respon privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice, precum şi concesiunea sistemelor de utilităţi publice aferente serviciilor, respectiv dreptul şi obligaţia de administrare şi de exploatare a acestora, pe baza unui contract, denumit contract de delegare a gestiunii. Delegarea gestiunii serviciilor de utilităţi publice, respectiv operarea, administrarea şi expioatarea sistemelor de utilităţi publice aferente, se poate face pentru toate sau numai peniru o parte dintre activităţile componente ale serviciilor, pe baza unor analize tehnico- economice şi de eficienţă a costurilor de operare, concretizate într-un studiu de oportunitate. Contractele de delegare a gestiunii se aprobă prin hotărâri de atribuire adoptate de torităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale şi se semnează de primari, de preşedinţii consiliilor judeţene sau, după caz, de preşedinţii asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre, în baza mandatului acestora. Contractul de delegare a gestiunii va fi însoţit în mod obligatoriu de următoarele anexe: - Caietul de sarcini privind furnizarea/prestarea serviciului; IE - regulamentul serviciului; - inventarul bunurilor mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ- teritoriale aferente serviciului; - procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a lil ilor administrativ-teritoriale aferente serviciului. Page 55 of 63

Gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori sau operatori regionali de drept privat, care pot fi: - societăți comerciale cu capital social integral al unităţilor administraiiv-teritoriale, înființate de autoritățile deliberative ale acestora; - societăți comerciale rezultate ca urmare a reorganizării regiilor autonome de interes local sau judeţean ori a serviciilor publice de interes local sau judeţean, ........ al căror capital social este deţinut în totalitate de unităţile administrativ-teritoriale, în calitate de asociat sau de acţionar unic; - societăţi comerciale cu capital social privat; - societăţi comerciale cu capital social mixt. Față de cele prezentate mai sus,'echipa de control constată următoarele: : S.C. HORTICULTURA SA. Timișoara esfe societate comercială pe acțiuni, având actionar unic Consiliul Local al municipiului Timisoara, care exercită arepturile și obligațiile Adunării Generale a Acţionarilor, societate înființată ca urmare a reorganizării Regiei Autonome de Horticultură. Potrivit Statuiului S.C. HORTICULTURA S.A. Timișoara, domeniul principal de activitate al acesteia îl constituie "activități de întreţinere peisagistică — coa 8130". Această activitate face parte din sfera serviciilor comunitare de utilități publice cu privire la administrarea domeniului public și privat al unităților administraiiv-teritoriale având ca obiect a parcurilor şi grădiniior pubiice, servicii a căror amenajarea şi întreţinerea zonelor vezi, înfiinţare, organizare, coordonare, monitorizare și control este în competența exclusivă a autorit ăților administrației publice locale a municipiului Timişoara. Din documentele justificative puse la dispoziția auditorilor publici externi de câtre S.C. Horticultura S.A. Timișoara cu privire la modalitatea de gestiune a serviciului de amenajarea şi întreţinerea zonelor verzi, a parcurilor şi grădinilor publice, nu s-au regăsit documente din care să rezulte care este modalitatea de gestiune stabilită de către autoritățile locale ale municipiului Timisoara pentru acest serviciu, respectiv gestiune direcță sau delegata. Xa În anul 2011, S.C. Horticultura S.A_ Timisoara a realizat venituri din exploatare în baza acordului cadru de servicii nr. 137/11.09.2009 și a contractelor subsecvente de servicii nr. 147/22.09.2009, nr. 151/30.08.2010 şi nr. 170/12.09.2011 (anexele nr. 28 - 32 la nota de constatare) încheiate pentru prestarea "serviciului de întreținere și amenajare a spațiilor verzi din zona | (centrala) a Municipiului Timișoara” între Municipiul Timişoara în calitate de ACHIZITOR și S.C. HORTICULTURA S.A. în calitate de PRESTATOR. Echipa de control constată faptul că aceste documente (acord cadru și contracte subsecvenie de. servicii) au fost încheiate eronat (ca formă a acestora), în condiţiile în care N E “Er IESI în cadru și contracte subsecvente se încheie doar pentru activitățile relevanie ;- cap VI , secțiunea 1 , paragrăful 1, art.:229 din O-UC 34/2006, actualizată cât și pentru alle alie activități relevante prevăzute la 6, E 41 din G. nr. 006, actualizată. —_ rii a > RE „e | ba + e rilor de. SSE dex alitate şi icitație > publică, în, n baza a prevederilor o U. E nr. 34/2008 ZET n Acte normative. e Legea n Ar. serviciilor comunitare se utilităţi publice Page 56 of 63

art. 1 alin. (2) lit. g): În înţelesul prezentei legi, serviciile comunitare de utilităţi publice, denumite în continuare servicii de utilităţi publice. sunt definite ca totalitatea aciivităţilor reglementate prin prezenta lege şi prin legi speciale, care asigură satisiacerea nevoilor esenţiale de utilitate şi interes public general cu caracter social aie co. lectivităţilor locale, cu privire ag) administrarea domeniului public şi privat al unităţilor ao dministrativ-teritoriale, precum şi altele asemenea, Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată aclualizată, "În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au e alin. (2), lit. a): următoarele semnificaţii: g) organisme prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean - denumirea generică ce include: 1. instituţii publice şi servicii publice “înfiinţate şi organizate prin hotârâri ale autorităţilor deliberative, denumite în continuare instituţii şi servicii publice de interes local sau judeţean; 2. societăţi comerciale şi regii autonome înfiinţate sau reorganizaie prin hotărâri ale autorităţilor deliberative, denumite în continuare socieiăţi comerciale şi regii autonome de interes locai sau judeţean;..... 6. operatori de servicii comunitare de utilităţi publice locale sau judeţene, art. 36 alin. (5) lit. a): "În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local: a) hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea hunurilor npronrieisie publică a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, precum ŞI a serviciilor publice de interes local. în condiţiile legii”, art. 36 alin. 6 lit. a): "În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) it. d), consiliul locai: a) asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar peniru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:...... 14. serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural. canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public şi transport public local, după caz; 19. alte servicii publice stabilite prin lege“; art. 63 alin. (5) lit. a), d): "În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d), primarul: a) coordonează realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;.... d) ia măsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului efectuării serviciilor publice de interes local prevăzute la ari. 36 alin. (6) lit. aj - d), precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale', 0.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, actualizată, art. 1 alin. (1) si (3): (1) Prezenta ordonanta are ca obiect reglementarea înființării, organizării, exploatării, finanţării, monitorizării şi controlului funcţionarii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, denumite în continuare servicii de administrare a domeniului public şi privat. (3) Prevederile prezentei-ordonanţe-se-aplica-tuturor serviciilor de administrare a domeniului public şi privat organizate în: comune, oraşe, municipii, sectoarele municipiului Bucureşti, judele şi/sau municipiul Bucureşti, indiferent de mărimea acestora. art. 2 lit. a), d): În înţelesul prezentei ordonanţe, termenii şi noțiunile de mai jos se deiinesc după cum urmează: Page 57 of 63

a) servicii de administrare a domeniului public şi privat - totalitatea acţiunilor şi activităţilor prin care se asigura administrarea, gestionarea şi exploatarea bunurilor din domeniul public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale. altele decât cele aate, potrivii legii, în administrarea altor servicii publice locale; TO activităţi edilitar-gospodăreşti - ansamblul acţiunilor de utilitaie şi interes public local sau judeţean, desfăşurate din iniţiativa şi sub organizarea autorităţilor administraţiei publice locale, prin care se asigura, într-o concepție unitară şi coerenta, buna gospodărire şi modernizarea locatităţilor, dezvoltarea durabila a acestora şi a infrastructurii edilitar-urbane, precum ŞI condiţii normale de munca, de viața şi de locuire pentru comunităţile locale”; art. 3 alin. (1) lit. b) si alin. (3): (1) Serviciile de administrare a domeniului public şi privat sunt destinate satisfacerii unor nevoi ale comunităţilor locale, contribuie la ridicarea gradului de civilizaţie şi confort al acestora Şi grupează activităţi edilitar-gospodăreşti şi acţiuni de utilitate şi interes public local având ca obiect: b) amenajarea şi întreţinerea zonelor vezi, a parcurilor şi grădinilor publice, a terenurilor de sport a locurilor de agrement şi a terenurilor de joaca pentru copii; (3) Serviciile de administrare a domeniului public şi privat se realizează şi se gestionează prin intermediul unor furnizori/prestatori specializaţi, denumiți în continuare operatori, atestaţi ŞI autorizați în condiţiile legii”. art. 5, pot. 3, lit. b) si D Principalele activităţi edilitar-gospodăreşti, specifice serviciilor de administrare a domeniului public şi privat, desfăşurate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţelor şi municipiului Bucureşti, trebuie sa asigure: 3. În sectorul administrării domeniului public şi privat: b) amenajarea, întreţinerea şi înfrumusețarea zonelor Verzi, a parcurilor şi grădinilor publice, a mmm ii locurilor de joaca pentru copii; I) producerea materialului dendrofloricol necesar amenajării, decorării şi înfrumuseţării zonelor verzi adiacente tramei stradale şi a locurilor de agrement: CAP.2:- Gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat art. 6 alin. (1): “Serviciile de administrare a domeniului public şi privat se înfiinţează şi se organizează, în condiţiile prezentei ordonanţe, ţinându-se seama de mărimea, gradul de dezvoltare şi de particularităţile economico-sociale ale localităţilor şi în raport cu starea dotărilor şi echipărilor edilitar-urbane existente şi cu posibilităţile locale de finanţare a funcţionarii, exploatării ŞI dezvoltării acestora”. art. 7 alin. (1) si (2): us (1) Înfiinţarea, organizarea, coordonarea şi reglementarea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat constituie dreptul exclusiv al autorităţilor administraţiei publice locale, iar monitorizarea şi controlul funcţionarii şi gestionării acestora intra în atribuţiile şi responsabilitatea exclusiva a acestor autorităţi. (2) Dobândirea, dezvoltarea, modernizarea, exploatarea, bunurilor proprietate publica şi privată specifice infrastructurii edilitar-urbane a unităţilor de compelenta exclusiva a autorităţilor—— -- anna publice locale”. 9 alin. (1) si (2): A 1) Serviciile de administrare a domeniului public şi privat se înfiinţează şi se o organizează în baza unor studii de fundamentare întocmite din inițiativa autorităţilor administraţiei publice locale, studiile de iundamentare vor analiza necesitatea şi oportunitatea înfiinţării serviciilor, întreţinerea şi administrarea Page 58 of 63

cetăţenilor, prin hotărri ale consiliilor ] municipiului Bucureşti, ale consiliilor Judeţene şi/s vor evalua indicalorii iefnica-economici, vor identifica sursele d Dima privind modul de orgariizare ŞI gestionare a servicii ea şi funcţionarea serviciilor de administrare a recomanaa soluţia of: (2) Infiinţarea, organizar privat se aproba, după dezbalerea Bucureşti, după caz”. art. 10 alin. (1) lit. a) si b) si alin. (1) Gestiunea serviciilor de administrare a domeniului următoarele modalităţi: a) gestiune direcia; b) gestiune inairecta sau gestiune delegată. e îinanţare & serviciului Şi vor Or. domeniului public şi publica a studiilor de fundamentare şi consultarea ocale comunale. orăşeneşti, municipale, ale sectoarelor au ale Consiliului General al Municipiului public şi privat se poate organiza în la (2) Alegerea formei de gestiune a serviciilor de administrare a domeniului public şi privat se face prin hotărâri ale consiliilor locale comunale, orăşeneşti, ale consiliilor judeţene şi/sau ale Consiliului General al Municipiului municipiului Bucureşti, Bucureşti, după caz, în Tuncţie de specificul volumul şi natura bunurilor prop privată, de interesele aciuale şi de perspectiva ale unităţii administrativ-teritori numărul şi mărimea localităţilor componente. (3) Indiferent de forma de gestiune adoptață, activită a domeniului public şi privat se organizează şi se desfăşoară pe unui regulament de serviciu, prin care se stabilesc nivelurile SE. performanta aj serviciilor, condiţiile teh tarifare, facturare şi încasare a contrav (4) Caietul de sarcini locale ale comunelor o Judeţene şi/sau de Consiliul General al Munici ilor de administrare a domeniului public şi privat, aprobat prin hotărâre a cadru al servici Guvernului”. i = art. 11 alin. (1), (2) lit. a) si b). (3): (1) În cazul gestiunii directe auto! oaie sarcinile şi resporisabilnaţile priv controlul funcționarii serviciilor de administrare a domeniului public şi municipale, ale sectoarelor rietate publica şi Mle specifice serviciilor de administrare i pe baza unui caiet de sarcini şi a nice, raporturile operator-utilizatori precum şi moaul de alorii serviciilor furnizate/prestate. - şi regulamentul de serviciu se elaborează şi se aproba de consiliile raşelor; "municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile piului Bucureşti în conformitate cu reguiamentul- rităţile adrninistraţiei publice locale Îşi asuma nemijlocit ind organizarea, conducerea, îinanţarea, gestionarea ŞI privat, respectiv administrarea şi exploatarea infrastructurii aferente. (2) Gestiunea directa se realizează prin intermediul unor operatori furnizori/prestatori de servicii de administrare a domeniului public şi privat, care pot fi: a) compartimentele pentru administrarea domeniului public şi privat, organizate în cadrul aparatului propriu ai consiliilor locale comunale, a/ consiliilor judeţene şi/sau al Consiliului General al Municipiului municipiului Bucureşti, Bucureşti, după caz, b) unul sau mai multe servicii publice, s personalitate juridică şi bugei propriu, organizate în su orâşeneşti, municipale_şi-ale -seciozrelor municipiului Bu orăşeneşti, municipale şi ale sectoarelor pecializate şi autorizate conform legii, având bordinea consiliilor locale comunale, Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz. (3) Operatorii furnizori/prestetori ai menţionaţi la alin. (2) se organizează şi funcţioneaz iuncţionare aprobat de consiliul local, consiliul Municipiului Bucureşti, după caz, pe baza r serviciilor de administrare a domeniului public şi privat ză potrivit unui regulament de organizare ŞI judeţean şi/sau de Consiliul General al eguiamentului-cadru de organizare şi funcţionare a Page 59 of 63 LA et 1 ale, precum şi de torii de - 1 j [ | hp | E BI i = ra cureşii, a consiliilor judeţene şi/sau a—

operatorilor serviciilor de administrare a domeniului public şi privati. aprobat prin hotărâre a Guvernului". art. 12 alin. (1), (2) lit. a), b), cj: (1) În cazul gestiunii indirecte sau gestiunii delegate autorităţile administraţiei publice locale pof apela penru realizarea serviciilor la unul sau la mai mulţi operatori cârora le încredinţează în totalitate sau numai în parte, în baza unui contract de delegare a gestiunii, sarcinile ŞI responsabilităţile proprii cu privire la gestiunea propriu-zisa a serviciilor, precum şi la administrarea şi exploatarea infrastructurii edilitar-urbane necesare realizării serviciilor. (2) Gestiunea indirecta sau gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori lurnizori/prestatori de servicii de administrare a domeniului public şi privat, care pot fi: a) societăţi comerciale pe acţiuni cu capital al unităţilor administrativ-teritoriale, înfiinţate de autontăţile administraţiei publice locale; b) societăţi comerciale pe acţiuni cu capital privat, intern sau extern; c) societăţi comerciale pe acţiuni cu capital mixt, public şi privat”. e H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, r nun Aarnianizarns ci fiinn Se aprobă urmatoersle reglemenisri PIINE VI GI LUI CU ȘI TUNULUI de administrare a domeniului public şi privat de interes local: a) Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, prevăzut în anexa nr. 1; b) Regulamentul-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, prevăzut în anexa nr. 2; cj Contraciul-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare public şi privat de interes local, prevăzut în anexa nr. 3". 0.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, actualizată, CAP. VIII - Contracte sectoriale, SECTIUNEA 1 — Activităţi relevante, PARAGRAFUL 1 - Domeniu de aplicare art. 229 alin. (1) si (2): (1) Dispoziţiile cap. I-VI sunt aplicabile contractelor sectoriale in măsura in care prezentul capitol nu prevede altfel. (2) In sensul prevederilor alin. (1), prin contract sectorial se înţelege contractul de achiziţie publica care se atribuie in scopul efectuării unei activităţi relevante in sectoarele de utilitate publica: Ansran canniriilar TU VOTCII VICINI UI MM UIIIICC a domeniului a e _______PARAGRAFI U L 6- Alte activităţirelevante —- art. 241: (1) In sensul prezeniei ordonanţe de urgenţă se consideră activităţi relevante şi acele activităţi care presupun exploatarea unui areal geografic în scopul: a) prospectării sau extracţiei de petrol brut, gaze naturale, cărbuni sau alţi combustibili solizi; b) punerii la dispoziţia transportatorilor care operează pe căi aeriene, maritime sau fluviale a asroporturilor, a porturilor sau a altor terminale de reţea de transport. Page 60 of 63 FĂ _

0 a zona verde a Municipiului Timișoara, și cele două zone măârg'nașe ale oraşului pentru pulea electua licitaţii. In urma organizării licitaţiilor, societatea de Horticultură a adjudecat zona centrală a orașului Timișoara pe care o întreţine și la ora actuală”. Din răspunsul formulat la nota de relații solicitată doamnei Brânzei Felicia, anexa nr. -—1/3-la nota de-constatare,-reies- următoarele: 'Până în anul 2007 zonele verzi din municipiul Timișoara au fost date prin încredințare directă SC Horticultura SA iar începând cu anul 2002, executivul Primăriei a organizat licitaţii pentru adminisirâre "zone verzi din municipiul Timișoara la care SC Horticultura SA a participat și a câștigat începând cu anul:2002 întreţinerea zonelor verzi din zona centrală cu parcurile și arterele care se află în acest perimetru”, Răspunsurile formulate de către persoanele cu atribuții în domeniul în care s-au constatat abateri nu sunt în măsură să înlăture abaterea constatată întrucât prin răspunsurile formulate nu se aduc alte elemente noi de care echipa de control să nu fi ținut cont la formularea abaterilor consemnate, prin aceste răspunsuri conflmându-se aceleași aspecte consemnate de auditoril publici externi ca abateri. f) Punctul de vedere al conducerii entităţii verificate faţă de problemele rămase în divergentă în urma procesului de cancere şi motivaţia auditorilor publici externi PI TES TNT TTL TE TIT TI La data de 10.12.2072 a avut loc Concilierea între echipa de control și conducerea entității controlate. Rezultatele concilierii au fost consemnate în Nota de conciliere înregistrată la entitatea controlată sub nr. 423/10.12.2011, anexa nr. 1/7 la nota de constatare. În urma concilierii efectuate nu au rezultat aspecte divergente între conducerea S.C. Horticultura S.A. Timişoara și echipa de control cu privire la abaterile de la legalitate și regularitate consemnate la acest punct. g) Recomandările auditorilor publici externi cu privire la măsurile concrete ce se impun a fi luate, în vederea înlăturării erorii/abaterii constatate În conformitate cu prevederile punctului 168 lit. a) din Regulameniul privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi, aprobat prin Hotărârea Plenului Curţii de Conturi nr. 130/2010, publicată în M. Of. Nr. 832/2010 echipa de control face următoarele recomandări: Continuarea verificării aspectelor prezentate cu privire la înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul funcţionării serviciilor de utilităţi publice - administrarea dorneniului public și privat al unităţilor administrativ-teritoriale având ca obiect amenajarea şi întreţinerea zonelor vezi, a parcurilor şi grădinilor publice precum şi la stabilirea modalităţii de gestiune a acestui serviciu atât la nivelul Consiliului Local al municipiului Timișoara cât și la niveiul U.A.T.M. Timișoara. Page 62 of 63

Atasament: Anexa_1.pdf

ANEXA 1

La Hotărârea Consiliului Local nr.______________

TABEL Serviciile de întreţinere şi amenajare a spaţiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spaţiilor verzi şi a sistemelor de irigare,

întreţinerea şi amenajarea locurilor de joacă pentru copii şi a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de corecţie, elagare şi defrişare a arborilor şi refacerea spaţiilor verzi în urma intervenţiilor edilitar-gopodăreşti din Municipiul Timişoara

Nr. Crt.

Acord – Cadru de Servicii Obiectivul Serviciului Termen de Finalizare Nr. Dată

1 153 05.09.2013 Întreţinere a parcurilor, scoarurilor, spaţiilor verzi şi sistemelor de irigare de pe domeniul public din zona centrală 05.09.2014

2 154 05.09.2013 Întreţinere a parcurilor, scoarurilor, spaţiilor verzi şi sistemelor de irigare de pe domeniul public din zona I 05.09.2014

3 155 05.09.2013 Întreţinere a parcurilor, scoarurilor, spaţiilor verzi şi sistemelor de irigare de pe domeniul public din zona II 05.09.2014

4 200 09.10.2013 Întreţinere a parcurilor, scoarurilor, spaţiilor verzi şi sistemelor de irigare de pe domeniul public din zona III 09.10.2014

5 103 24.07.2013 Tăieri de corecţie, elagare şi defrişare a arborilor din zona centrală 24.07.2014

6 104 24.07.2013 Tăieri de corecţie, elagare şi defrişare a arborilor din zona I 24.07.2014

7 105 24.07.2013 Tăieri de corecţie, elagare şi defrişare a arborilor din zona II 24.07.2014

8 106 24.07.2013 Tăieri de corecţie, elagare şi defrişare a arborilor din zona III 24.07.2014

9 90 16.07.2013 Întreţinerea locurilor de joacă şi canisitelor de pe domeniul public din zona I 16.07.2014

10 91 16.07.2013 Întreţinerea locurilor de joacă şi canisitelor de pe domeniul public din zona II 16.07.2014

11 92 16.07.2013 Întreţinerea locurilor de joacă şi canisitelor de pe domeniul public din zona III 16.07.2014

12 56 19.06.2013 Refacere a spaţiilor verzi în urma intervenţiilor edilitar-gospodăreşti în municipiul Timişoara 19.06.2014 DIRECTOR EXECUTIV DIRECŢIA DE MEDIU, ŞEF SERVICIU SPAŢII VERZI ŞI LOCURI DE JOACĂ,

Adrian – Amedeo BERE SEMEREDI Diana – Mihaela NICA

CONSILIER, Florin – Alexandru – Vasile CIACA

Atasament: Referat.pdf

FO-53-01, Ver.2

 

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR, MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA DE MEDIU Nicolae ROBU SERVICIUL SPAŢII VERZI ŞI LOCURI DE JOACĂ SC2014-19873/31.07.2014

REFERAT

Prin adresa nr.128/10.01.2013 a Curţii de Conturi a României, Camera de Conturi Timiş, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara sub nr. SC2013-1344/18.01.2013, se comunică Decizia nr.10/10.01.2013 a Directorului Camerei de Conturi Timiş (pagina 1 din 17), în Dosarul nr.134/2012 şi Raportul de control la S.C. “HORTICULTURA” S.A. Timişoara (paginile 53-63).

Constatările Curţii de Conturi a României – Camera de Conturi Timiş vizează faptul că, S.C. “HORTICULTURA” S.A. Timişoara, societate comercială care are ca acţionar unic Consiliul Local al Municipiului Timişoara are încheiate acorduri cadru şi contracte subsecvente pentru prestarea serviciilor în spaţiile verzi ale Municipiului Timişoara, în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/19.04.2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii – cu modificările şi completările ulterioare, adică prin licitaţie deschisă, acest aspect fiind considerat abatere de la legalitate şi regularitate, având ca şi cauze nestabilirea de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara a modalităţii de gestionare a serviciului public şi atribuirea eronată a executării acestor lucrări prin licitaţie publică, în baza O.U.G. nr.34/2006. Prin Raport se stabileşte încălcarea prevederilor următoarelor acte normative: Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale – cu modificările şi completările ulterioare, O.G. nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local – actualizată, H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor – cadru de aplicare a O.G. nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de admnistrare a domeniului public şi privat de inters local, O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii – cu modificările şi completările ulterioare. Prin Adresa nr.SC2014-8527/02.04.2014, S.C. „HORTICULTURA” S.A. Timişoara solicită Consiliului Local al Municipiului Timişoara atribuirea directă a serviciilor din spaţiile verzi ale Municipiului Timişoara începând cu data de 18 Septembrie 2014, dată la care ajung la termen Acordurile – cadru încheiate pentru cele patru zone ale Municipiului Timişoara: fiind sugerate două variante de soluţionare:  Var. I - atribuirea directă a tuturor spaţiilor verzi care în prezent formează Zonele Centrală, I, II şi III;  Var. II – atribuire directă din data de 18.09.2014 a Zonei Centrale şi Zona I şi din anul 2015 şi a

zonelor II şi III; —Având în vedere punctul de vedere al Serviciului Achiziţii Publice exprimat prin adresa nr. SC2014- 8527/14.04.2014 şi al Serviciului Serviciului Juridic, Serviciul Consultanţă Juridică, exprimat prin răspunsul înregistrat sub nr. SC2014-7527/15.04.2014, anexate prezentului referat; —Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr.71 din 29.08.2002 - cu modificările şi completările ulterioare privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local şi a Legii nr.51/08.03.2006 serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare; —Având în vedere faptul că Acordurile – cadru şi contractele subsecvente pentru zonele Centrală, I, II şi III pentru serviciile aferente spaţiilor verzi expiră, fără posibilitate de prelungire; —Având în vedere că S.C. „HORTICULTURA” S.A Timişoara a luat fiinţă prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.49/04.04.1995, în baza prevederilor Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, a Ordonanţei Guvernului nr.15/1993 privind unele măsuri pentru restructurarea activităţii regiilor autonome, a Ordonanţei Guvernului nr.69/1994 privind unele măsuri pentru organizarea regiilor autonome de interes

FO-53-01, Ver.2

 

local şi a Legii nr.135/1994 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.69/1994 privind unele măsuri pentru organizarea regiilor autonome de interes local; —Având în vedere faptul că, prin hotărâri succesive a Consiliului Local al Municipiului Timişoara s-a aprobat încredinţarea directă a unor lucrări de amenajare, întreţinere şi de investiţii către S.C. "HORTICULTURA" S.A. Timişoara fiind aprobat şi Proiectul Contractului de prestări servicii pentru lucrările horticole de amenajare şi îintreţinere a spaţiilor verzi în Municipiul Timişoara.

Având în vedere faptul că, până în prezent, toate serviciile în spaţiile verzi au fost atribuite potrivit prevederilor art.18 litera a) din O.U.G nr. 34/2006 cu toate completările şi modificările ulterioare, adică prin licitaţie deschisă, procedură care a dus la asigurarea transparenţei şi a unui cadru concurenţial adecvat precum şi utilizarea eficientă a fondurilor publice;

Faţă de neregularităţile constatate de Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi Timiş, şi posibilitatea de atribuire directă către S.C. „HORTICULTURA” S.A. a serviciilor în spaţiile verzi, ca excepţie de la procedura licitaţiei deschise, respectiv a negocierii directe, potrivit prevederilor legale, luarea unei astfel de hotărâri aparţine Consiliului Local, în baza unei analize tehnico-economice şi de oportunitate care să o fundamenteze.

În vederea respectării recomandărilor Curţii de Conturi a României, Camera de Conturi Timiş, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara şi îndeplinirea cerinţelor legale de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara privind stabilirea modalităţii de gestionare a serviciilor de administrare a domeniului public şi privat având ca obiect amenajarea şi întreţinerea zonelor vezi, a parcurilor şi grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement şi a terenurilor de joacă pentru copii potrivit prevederilor art. 5, punctul 3, din Ordonanţa Guvernului nr.71 din 29.08.2002 - cu modificările şi completările ulterioare privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, potrivit cărora principalele activităţi edilitar-gospodăreşti, specifice serviciilor de administrare a domeniului public şi privat, desfăşurate la nivelul municipiilor trebuie să asigure: “ b) amenajarea, întreţinerea şi înfrumuseţarea zonelor verzi, a parcurilor şi grădinilor publice, a locurilor de joacă pentru copii; h) conservarea, protejarea şi extinderea fondului vegetal existent; i) producerea materialului dendrofloricol necesar amenajării, decorării şi înfrumuseţării zonelor verzi adiacente tramei stradale şi a locurilor de agrement;” —În vederea stabilirii modalităţii pentru gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat - prin gestiune delegată, respectiv atribuire directă, prevăzute de art. 22, respectiv art. 31 din Legea nr.51/08.03.2006 serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare; —Având în vedere că serviciile privind spaţiile verzi în Municipiul Timişoara vizează: întreţinerea şi amenajarea spaţiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spaţiilor verzi şi a sistemelor de irigare, întreţinerea şi amenajarea locurilor de joacă pentru copii şi a canisitelor şi efectuarea lucrărilor de tăieri de corecţie, elagare şi defrişare a arborilor şi refacerea spaţiilor verzi în urma intervenţiilor edilitar-gopodăreşti din Municipiul Timişoara; —Având în vedere prevederile art. 8 alin.1), alin.3 lit d), art.22, art.29, art. 30 alin.1) şi 2), art.31 şi art.32 alin 2) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice – cu modificările şi completările ulterioare; Propunem Consiliului Local al Municipiului Timişoara stabilirea modalităţii pentru gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat pentru întreţinerea şi amenajarea spaţiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spaţiilor verzi şi a sistemelor de irigare, întreţinerea şi amenajarea locurilor de joacă pentru copii şi a canisitelor şi efectuarea lucrărilor de tăieri de corecţie, elagare şi defrişare a arborilor şi refacerea spaţiilor verzi în urma intervenţiilor edilitar- gopodăreşti în Municipiul Timişoara prin parcurgerea următoarelor etape: 1. Aprobarea achiziţiei publice a serviciilor pentru realizarea de către o firmă de consultanţă

independentă a Studiului de oportunitate în vederea stabilirii de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara, în condiţiile legii, a formei/modalităţii de gestiune explicită a tuturor activităţilor care formează serviciile în spaţiile verzi ale municipiului Timişoara, în funcţie de specificul, volumul şi natura bunurilor proprietate publică şi privată, de interesele actuale şi de perspectivă ale municipiului Timişoara precum şi documentaţia de delegare a gestiunii;

FO-53-01, Ver.2

 

2. Atribuirea directă către S.C. „HORTICULTURA” S.A. Timişoara, societate cu capital integral aparţinând Consiliului Local al Municipiului Timişoara, a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public şi privat pentru întreţinerea şi amenajarea spaţiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spaţiilor verzi şi a sistemelor de irigare, întreţinerea şi amenajarea locurilor de joacă pentru copii şi a canisitelor şi efectuarea lucrărilor de tăieri de corecţie, elagare şi defrişare a arborilor şi refacerea spaţiilor verzi în urma intervenţiilor edilitar-gopodăreşti din Municipiul Timişoara, începând cu data încetării Acordurilor – cadru încheiate de Municipiul Timişoara pentru aceste servicii, potrivit Anexei 1, şi până la încheierea noilor contracte de prestare servicii, pe baza formei/modalităţii de gestiune stabilite prin documentaţia prevăzute la punctul 1.

3. Tarifele practicate de S.C. „HORTICULTURA” S.A. Timişoara în perioada dintre data încetării acordurilor – cadru şi data încheierii noilor contracte vor fi cele prevăzute în ultimele Acorduri – cadru încheiate pentru serviciile de întreţinere şi amenajare a spaţiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spaţiilor verzi şi a sistemelor de irigare, întreţinerea şi amenajarea locurilor de joacă pentru copii şi a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de corecţie, elagare şi defrişare a arborilor din Municipiul Timişoara şi refacerea spaţiilor verzi în urma intervenţiilor edilitar-gopodăreşti, potrivit fiecărei zone – Centrală, I, II şi III, prevăzute în Anexa nr. 1;

Anexe: Anexa 1 – Tabel cuprinzând Acordurile–cadru încheiate de Municipiul Timişoara pentru serviciile de administrare a domeniului public şi privat în domeniul spaţiilor verzi; -Adresa nr.128/10.01.2013 a Curţii de Conturi a României, Camera de Conturi Timiş, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara sub nr.SC2013-1344/18.01.2013; -Adresele S.C. HORTICULTURA” S.A., înregistrate la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2014-8526/02.04.2014 şi SC2014-8526/02.04.2014; -Punctele de vedere ale Serviciului Achiziţii Publice şi a Serviciului Juridic; - Nota de informare a Serviciului Spaţii Verzi şi Locuri de Joacă;

VICEPRIMAR, SECRETAR,

Dan DIACONU Ioan COJOCARI

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU, DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ, Adrian – Amedeo BERE – SEMEREDI Smaranda HARACICU

ŞEF SERVICIU SPAŢII VERZI ŞI LOCURI DE JOACĂ,

Diana – Mihaela NICA

AVIZAT JURIDIC,

Red, Dact: BSI, ex.2/24.07.2014

FO-53-01, Ver.2

 

Atasament: Adresa_SC_HORTICULTURA_nr_SC2014_8526_din_02_04_2014.pdf

rmen de rezolvare: 02.05.20] Termen direcție: 17 04 (8 2014 Obs. REF 121/01.04.2014 Tmişoare, la 02.04.2014 în dl / Elena Trifu na 1 i / re Y / = A C VU _ Ă x Ă , AR XI 1 i dA AS A i! N “51 7 Rd 7 Caz FI-74 - 01. ver 2 RIL EP A 7 TE AA - Ă _ A 1 RL ZF 4 A | N A ZX i Ă Le ' SL Lu , ra ( A AS N n E d N [ AA ROMÂNI TIT ya) Judeţul Fi MR Primăria Municipiu Direct Comunicere Ă ANR. AN, Timişoara A SA A dn 55 N 7 ISI S-a înregistrat cu numărul : 4-02 din 02.04.2014, 7 n) (7 i 7 i X SC01 Corespondenta Primar = a | Am preluat de la VĂ Firma: SC HORTICULTURA SA | pă DP , —_ TI |Cu adresa: Timşoara, Str. E UNGUREANU nr £ Total? file Term

SC HORTICULTURA SA | + A Domnului prof.univ.dr.ing. Nicolae ROBU Primar al Municipiului Timişoara. Ca urmare a raportului de control încheiat de Camera de Conturi a PD t Timiş, înregistrat sub nr. 2205 din 12.12.2012 nise atrage atenția că conform OG nr.71/2002 art.3, alin.1 se arată ....b) amenajarea şi întreţinerea zonelor verzi, a parcurilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de i de către Primărie, societății a cărui Pot agrement, se face prin încredințare direc actionar unic este Consiliul poat În raport ni se atrage atenţia că prin neatribuirea directă a EEE spaţiilor verzi de către Primărie, se încalcă Legea 51/2006, Legea 2 republicată şi actualizată, cît şi OG nr. 71/2002. In acest sens, solicităm organelor competente încredințarea pentru societatea Horticultura ( a cărui actionar umic este Consiliul Local) a întregii activităţi de întreţinere, amenajare a spaţiilor verzi din Municipiul Timişoara. Pentru acest lucru, activitatea societăţii Horticultura trebuie amplificată în timp De solicităm ca în anul 2014, începînd din 18 septembrie 2014 pe lingă zona centrală ciştigată de SC Horticultura SA în urma licitației (mod neadecvat, întrucît trebuie atribuită prin încredințare directă) şi a celorlalte trei zone de spaţii verzi din municipiu. S-a subliniat faptul că pentru încredințarea în totalitate a întreţinerii spaţiilor verzi din municipiu, trebuie amplificată activitatea Horticulturii. Dacă, organele în drept consideră că această activitate nu poate fi tripiată într-un timp atît de scurt, solicităm preluarea din septembrie 2014 2

acUvității de prestații horticole pe ingă zona centrală şi zona l iar din Simem convinşi că în dorinţa respectării legn, solicitarea Horiculturii SATVa Îi îndeplinită, avînd în vedere că societatea dispune de utilarea tehnică corespunzătoare, de spaţii pentru producerea de material săditor şi de personal calificat corespunzător. Pracamsnta (A PAT rin a Presedinte ALA 143 CNCTai Prof.dr. Moisuc Alexandru dr.ing. Dr - / E TEI e N 7 7 TEA 5 RA Hz CL IT AN