keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 471/26.09.2019 privind achiziţia serviciilor pentru întreţinerea şi amenajarea spaţiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spaţiilor verzi şi a sistemelor de irigare, întreţinerea şi amenajarea locurilor de joacă pentru copii şi a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de corecţie, elagare şi defrişare a arborilor de pe domeniul public al Municipiului Timişoara

26.09.2019

Hotararea Consiliului Local 471/26.09.2019
privind achiziţia serviciilor pentru întreţinerea şi amenajarea spaţiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spaţiilor verzi şi a sistemelor de irigare, întreţinerea şi amenajarea locurilor de joacă pentru copii şi a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de corecţie, elagare şi defrişare a arborilor de pe domeniul public al Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

          Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019 - 13945/05.06.2019 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
         Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019 - 13945/05.06.2019 al Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
         Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 11.06.2019 - Anexă la Raportul de Specialitate nr. SC 2019 - 13945/05.06.2019;
         Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 405/01.08.2014 privind stabilirea modalităţii pentru gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat pentru întreţinerea şi amenajarea spaţiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spaţiilor verzi şi a sistemelor de irigare, întreţinerea şi amenajarea locurilor de joacă pentru copii şi a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de corecţie, elagare şi defrişare a arborilor şi refacerea spaţiilor verzi în urma intervenţiilor edilitar-gopodăreşti din Municipiul Timişoara şi Hotărârea Consiliului Local al Municipiului  Timişoara nr. 531/2014;
        Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
        Având în vedere amendamentul formulat de dl. Barabas Lorenzo - Flavius, consilier local, în cadrul şedinţei în plen a Consiliului Local;
        Având în vedere Procesul - Verbal al şedinţei în plen a Consiliului Local al Municipiului Timişoara din data de: 26.09.2019;
        În temeliul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
        În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. c) şi d) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;
        În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă achiziţia serviciilor de întreţinere şi amenajare a spaţiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spaţiilor verzi şi a sistemelor de irigare, întreţinerea şi amenajarea locurilor de joacă pentru copii şi a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de corecţie, elagare şi defrişare a arborilor, de pe domeniul public al Municipiului Timişoara, prin aplicarea procedurii de licitaţie deschisă finalizată cu licitaţie electronică.
Pentru Zona Centrală, serviciile prevăzute la alin. 1, se atribuie în mod direct către S.C. HORTICULTICULTURA S.A.. Preţurile se vor stabili conform prevederilor legale în vigoare, în cuantum mai mic sau cel mult egal cu tarifele pe operaţiuni rezultate în urma licitaţiei pentru celelalte loturi.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu, şi totodată se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.
 


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Consiliul_Concurentei_16316_din_25.03.2019.pdf

CONSILIUL ZE SONET NȚEI _ romania2019.eu ROMANIA er ROMÂNIA 14 aibe late RE "sos Domnului Primar Nicolae ROBU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA ei CONST TU B-dul C.D.Loga, nr. 1 Timişoara, Judeţul Timiş ROMÂNIA LCQ IT ATURA Ss În atenția: DIRECŢIEI DE MEDIU SERVICIUL SPAŢII VERZI ŞI LOCURI DE JOACĂ Subiect: Adresa dvs. nr. SC 2018-28315/27.11.2018', înregistrată la Consiliul Concurenţei cu nr. RG/16316/03.12.2018, precum şi email-ul de completare înregistrat la Consiliul Concurenţei sub nr. RG/1449/04.02.2019 Stimate domnule Primar, Referitor la adresa dumneavoastră mai sus menționată, prin care aduceţi în atenţia autorității de concurență situația privind atribuirea directă, în baza art. 31 alin. (1) - (3) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (denumită, în continuare, Legea achizițiilor publice), a serviciilor de întreţinere şi amenajare parcuri, scuaruri, spaţii verzi, sisteme de irigare, locuri de joacă şi canisite, tăieri de corecție, elagare şi defrişare arbori, pe întreg teritoriul administrativ al Municipiului Timişoara, către Horticultura SA”, vă precizăm următoarele: Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare (denumită, în continuare, Legea concurenței), conţine o serie de prevederi care se aplică autorităţilor publice locale. Astfel, potrivit art. 8 alin. (1) din Legea concurenţei, sunt interzise orice acţiuni sau inacţiuni ale autorităţilor și instituțiilor administraţiei publice centrale ori locale și ale entităţilor către care acestea își deleagă atribuţiile, care restrâng, împiedică sau denaturează concurenţa, precum: a. limitarea libertății comerţului sau autonomiei întreprinderilor, exercitate cu respectarea reglementărilor legale; b. stabilirea de condiții discriminatorii pentru activitatea întreprinderilor. Cu toate acestea, potrivit art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea concurenței, dispoziţiile acesteia se aplică actelor şi faptelor care restrâng, împiedică sau denaturează concurenţa, săvârşite de autorităţile şi instituțiile administrației publice centrale sau locale, în măsura în care acestea, prin deciziile emise sau prin reglementările adoptate, intervin în operațiuni de piață, influențând direct sau indirect concurența, cu excepția situaţiilor când asemenea măsuri sunt luate în aplicarea altor legi sau pentru apărarea unui interes public major, ' Transmisă prin email; * al cărei acţionar unic este Consiliul Local al municipiului Timişoara; Piața Presei Libere nr. 1 | Sector 1 | Bucureşti | Cod Poștal: 013701 | Tel. (021) 318 1198 | (021) 318 1199 | Fax: (021) 318 4908 E-mail: office(Econsiliulconcurentei.ro | Web: www.zomnpetition.ro | www.consiliulconcurentei.ro l

Art. 31 alin. (1) din Legea achiziţiilor publice reprezintă transpunerea în legislaţia românească a art. 12 din Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice şi de abrogare a Directivei 2004/18/CE. În vederea aplicării prevederilor art. 31 din Legea achiziţiilor publice, Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice a emis Instrucţiunile nr. 12018 privind modul de interpretare a aplicării prevederilor art. 31 din Legea nr. 982016 privind achizițiile publice, care prevăd obligativitatea autorității contractante de a elabora o notă justificativă în cazul atribuirii contractelor de achiziţie publică, în cadrul căreia se va justifica îndeplinirea condiţiilor menţionate la respectivul articol. Astfel, în cazul atribuirii directe a contractelor de achiziție publică în conformitate cu prevederile art. 31 din Legea achiziţiilor publice, deși acţiunea autorității contractante are potenţial de restrângere a concurenței, nu poate fi incident art. 8 din Legea concurenţei, întrucât măsura a fost luată în aplicarea altei legi, respectiv Legea achiziţiilor publice. Însă, în situaţia în care autoritatea de concurență se află în posesia unor indicii de natură să releve posibila încălcare a condițiilor prevăzute în mod expres la art. 31 din Legea achiziţiilor publice, ar putea deveni incidente prevederile art. 8 din Legea concurenței. Potrivit informaţiilor transmise de dumneavoastră, Municipiul Timişoara a încheiat cu întreprinderea Horticultura SA acordul-cadru de servicii nr. 151/03.06.2015, cu o durată de 4 ani, în vederea prestării de către aceasta din urmă, de servicii de întreţinere şi amenajare parcuri, scuaruri, spaţii verzi, sisteme de irigare, locuri de joacă şi canisite, tăieri de corecție, clagare şi defrișare arbori de pe domeniul public al municipiului Timişoara, lotul I, zona centrală. Autoritatea locală intenţionează să încredinţeze direct, către Horticultura SA, prestarea acestor servicii pentru întreg teritoriul Municipiului Timişoara, în zone în care, în prezent, această activitate este derulată de alte întreprinderi”. În acest caz, pentru a înlătura suspiciunea de posibil ajutor de stat acordat întreprinderii Horticultura SA, considerăm necesară realizarea unei analize care să demonstreze faptul că operatorul în cauză va presta serviciul respectiv la costuri pentru comunitate mai reduse sau cel mult egale cu cele pe care aceasta le-ar fi suportat dacă autoritatea locală ar fi încredinţat serviciul către o întreprindere tipică, bine gestionată și dotată corespunzător cu mijloacele adecvate, în condiţii similare (tehnice, financiare etc.). În caz contrar, finanțarea asigurată de autoritatea publică este susceptibilă a constitui ajutor de stat, aşa cum este acesta definit de art. 107 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (denumit, în continuare, TFUE), fiind obligatorie respectarea reglementărilor naționale și europene în domeniu şi avizarea măsurii de spijin de către Consiliul Concurenţei. Apreciem că analiza este necesară cu atât mai mult cu cât, anterior, serviciul în cauză a fost încredințat întreprinderii Horticultura SA în urma unei licitații publice, iar în unitatea administrativ-teritorială Timişoara îşi desfășoară activitatea și alţi operatori cu acelaşi obiect de activitate. În general, atribuirea contractelor printr-o procedură de selecție competitivă, transparentă, nediscriminatorie şi necondiționată, în conformitate cu principiile din TFUE privind achiziţiile publice nu implică existența elementelor de ajutor de stat. " Respectiv, Rogera Prest SRL şi Green City Andaliv SRL.

Asigurându-vă de întreaga noastră colaborare, vă stăm la dispoziţie pentru orice eventuale clarificări. Cu deosebită consideraţie,

Atasament: Studiu_fundamentare.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECȚIA DE MEDIU SERVICIUL SPAȚII VERZI ŞI LOCURI DE JOACĂ SC 2019-13945/05.06.2019 STUDIU DE FUNDAMENTARE Privind achiziția serviciilor pentru întreținerea şi amenajarea spațiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spațiilor verzi şi a sistemelor de irigare, întreținerea şi amenajarea locurilor de joacă pentru copii şi a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de corecție, elagare şi defrişare a arborilor de pe domeniul public din Municipiul Timişoara I. INTRODUCERE Prezentul studiu de fundannentare urmăreşte necesitatea, oportunitatea şi fezabilitatea tehnica si financiara in ceea ce priveste delegarea prin concesiune a serviciilor pentru întreținerea și amenajarea spațiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spațiilor verzi şi a sistemelor de irigare, întreținerea şi amenajarea locurilor de joacă pentru copii şi a canisitelor şi efectuarea lucrărilor de tăieri de corecție, elagare şi defrişare a arborilor şi refacerea spațiilor verzi în urma intervențiilor edilitar-gospodăreşti în Municipiul Timişoara. Rezultatul studiului de fundamentare a unei astfel de decizii de delegare a gestiunii serviciului public de serviciilor pentru întreţinerea şi amenajarea spațiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spațiilor verzi şi a sistemelor de irigare, întreținerea şi amenajarea locurilor de joacă pentru copii şi a canisitelor şi efectuarea lucrărilor de tăieri de corecție, elagare şi defrişare a arborilor şi refacerea spațiilor verzi în urma intervențiilor edilitar-gospodăreşti în Municipiul Timişoara, care în ipoteza legiuitorului trebuie să justifice necesitatea si oportunitatea delegarii serviciului prin concesiune si sa demonstreze ca: — proiectul este realizabil; — proiectul raspunde cerințelor și politicilor autorității publice locale; — varianta prin care proiectul prevăzut a fi realizat prin atribuirea unui contract de concesiune de servicii este mai avantajoasă în raport cu varianta prin care proiectul este prevazut a fi realizat prin atribuirea unui contract de achiziție publică de servicii; 1.1. Scopul studiului de fundamentare: Scopul studiului de fundamentare constă în determinarea modalităților de efectuare a serviciilor pentru întreținerea şi amenajarea spațiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spațiilor verzi şi a sistemelor de irigare, întreținerea şi amenajarea locurilor de joacă pentru copii şi a canisitelor şi efectuarea

lucrărilor de tăieri de corecție, elagare şi defrişare a arborilor şi refacerea spațiilor verzi în urma intervențiilor edilitar-gospodăreşti în Municipiul Timişoara. Legislația aplicabilă în vigoare, respectiv O.G. nr.71/2002, Legea 100/2016 precum şi Legea nr.98/2016, ne conferă posibilitatea de a utiliza ca modalitate de efectuare a serviciilor gestiunea delegată sau licitaţie deschisă. Sub acest aspect evidențiem faptul că gestiunea delegată se poate efectua pentru aceste servicii doar prin concesiune iar opinia noastră, ca şi compatiment de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, se orientează în mod evident către aplicarea procedurii licitaţie deschisă, ca singură procedură care asigură toate prevederile legale şi care înlătură orice suspiciune privitoare la corectitudinea utilizării fondurilor publice. Serviciul de specialitate din cadrul direcției poate cel mult, potrivit competențelor şi atribuțiilor stabilite prin regulamentele interne, să aprecieze aspectele de natura oportunității, necesității şi cele de natură strict tehnică şi nicidecum cele de natură economico-financiară, esenţiale pentru încadrarea cheltuielilor din fondurile publice în cele considerate ca fiind conforme ori neconforme. 1.2. Procesul de luare a deciziilor: Elaborarea studiului de fundamentare a deciziei de concesionare a serviciului reprezintă o faza premergatoare procedurii de atribuire, pe care Serviciul Spaţii Verzi şi Locuri de Joacă nu o apreciază ca fiind cea mai oportună. În conformitate cu prevederile Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrari publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevazute şi de Legea nr. 98/2016, privind achizițile publice, prezentul studiul de fundamentare a deciziei de aplicare a proceduri de licitaţie deschisă, ca fiind cea mai favorabilă, iar aceasta se supune spre dezbatere si aprobare in Consiliul Local al municipiului Timişoara. II. ASPECTE GENERALE ALE PROIECTULUI: Obiectivele şi cerințe Serviciului Spaţii Verzi şi Locuri de Joacă: Prin administrarea spațiilor verzi se asigură îndeplinirea următoarelor obiective: — protecția şi conservarea spațiilor verzi pentru menținerea biodiversității lor; — menținerea şi dezvoltarea funcțiilor de protecție a spațiilor verzi privind apele, solul, schimbările climatice, menținerea peisajelor în scopul ocrotirii sănătății populației, protecției mediului şi asigurării calității vieții; — regenerarea, extinderea, ameliorarea compoziției şi a calității spațiilor verzi; — elaborarea şi aplicarea unui complex de măsuri privind aducerea şi menținerea spațiilor verzi în starea corespunzătoare funcțiilor lor; — identificarea zonelor deficitare şi realizarea de lucrări pentru extinderea suprafețelor acoperite cu vegetație;

— extinderea suprafețelor ocupate de spații verzi, prin includerea în categoria spațiilor verzi publice a terenurilor cu potențial ecologic sau sociocultural. În prezent sunt încheiate 4 acorduri-cadru şi contracte subsecvente aferente pentru întreținerea şi amenajarea spațiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spațiilor verzi şi a sistemelor de irigare, întreținerea şi amenajarea locurilor de joacă pentru copii şi a canisitelor şi efectuarea lucrărilor de tăieri de corecție, elagare şi defrişare a arborilor şi refacerea spațiilor verzi în urma intervențiilor edilitar-gospodăreşti în Municipiul Timişoara. Cele patru acorduri-cadru cu contractele subsecvente sunt, după cum urmează: a) nr.151/03.06.2015 încheiat cu S.C. Horticultura S.A. pentru zona centrală (Lot 1), cu 4 contracte subsecvente, cu numerele: 208/24.06.2015, 83/27.06.2016, 86/27.06.2017 şi 75/25.06.2018; b) nr.152/04.06.2015 încheiat cu S.C. Rogera Prest Com S.R.L. pentru zona I (Lot 2), cu 4 contracte subsecvente, cu numerele: 209/24.06.2015, 84/27.06.2016, 87/27.06.2017 şi 76/25.06.2018; c) nr.168/16.06.2015 încheiat cu S.C. Green City S.R.L. pentru zona II (Lot 3), cu 4 contracte subsecvente, cu numerele: 211/30.06.2015, 85/27.06.2016, 88/27.06.2017 şi 77/25.06.2018; d) nr.169/16.06.2015 încheiat cu S.C. Rogera Prest Com S.R.L. pentru zona Ill (Lot 4), cu 4 contracte subsecvente, cu numerele: 212/30.06.20153, 86/27.06.2016, 89/27.06.2017 şi 78/25.06.2018. Conform art. 3 din din Odonanța nr.71/2002 Serviciile de administrare a domeniului public şi privat sunt destinate satisfacerii unor nevoi ale (comunităților locale, contribuie la ridicarea gradului de civilizație şi confort al acestora şi grupează activități edilitar-gospodăreşti și acțiuni de utilitate și interes public local având ca obiect inclusive amenajarea şi întreținerea zonelor vezi, a parcurilor şi grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de agrement și a terenurilor de joaca pentru copii. Parcurgând acest act normativ art. 3 lit b) ne indică că ne incadrăm, şi în art 13 alin (2), lit b) unde putem demara procedura de licitaţie public pentru serviciile anterior menționate "licitaţie publică, în cazul operatorilor societăți comerciale cu capital public, privat sau mixt”. Dar regimul juridic ce urmează să fie adoptat pentru contractul de delegare nu avantajează municipalitatea: — contract de management- nu este cazul — contract de concesiune — nu este cazul — contract de închiriere — nu este cazul — contract de locație de gestiune — nu este cazul — contract de parteneriat public-privat- nu este cazul

Legislaţia aplicabilă în domeniul delegării serviciilor prin concesiune impune introducerea investițiilor în contractul delegare, aspect care nu se impune, Serviciul Spaţii Verzi şi Locuri de Joacă deține procedură separată în acest sens şi inițiază achiziții prin procedura de licitaţie publică utilizând Legea 98/2016. Totodată contractul de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public şi privat impune stabilirea redevenței (Redevența este un termen care desemnează o obligaţie financiară pe care o companie sau o persoană o are de plătit la intervale regulate. Această obligație se naște din uzul unei proprietăți și recompensează proprietarul de drept.) Apreciem că dacă ne vom prevala de prevederile Odonanței nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, singurul regimul juridic care poate fi adoptat pentru contractul de delegare este concesiune Autoritatea publică locală optează pentru aplicare a proceduri de licitaţie deschisă şi nu pentru delegarea de gestiune prin concesiune sau gestiune directă a serviciilor pentru întreținerea şi amenajarea spațiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spațiilor verzi şi a sistemelor de irigare, întreținerea şi amenajarea locurilor de joacă pentru copii şi a canisitelor şi efectuarea lucrărilor de tăieri de corecție, elagare şi defrişare a arborilor şi refacerea spațiilor verzi în urma intervențiilor edilitar-gospodăreşti în Municipiul Timişoara, prezentand mai multe avantaje : AVANTAJE GESTIUNEA DELEGATĂ GESTIUNEA DIRECTĂ LICTAŢIE DESCHISĂ Municipiul Timişoara are dreptul de la | — tarife practicate unde nu există profit; — Analizarea pieței cu privire la preţurile controlul final asupra derulării contractului | — menţinerea responsabilității față de populație; practicate de alte instituții publice (UAT- având posibilitate de a desfiinţa delegarea | Societatea are acţionar unic Consiliul Local. uri) pentru întreținerea spațiilor verzi; în cazul în care operatorul are activitate — Cadrul legal mai amplu şi mai riguros; defectuoasă. — Cererea şi oferta în procedura licitaţiei cu finalizare electronică asigură transparența, legalitatea şi respectarea principiilor celor 3E comparativ cu procedura negocierii în vederea atribuirii directe, care poate fi susceptibilă interpretării, subiectivismului, alterării principiilor celor 3 E; — Prin licitație se stabileşte o concurență loială şi corectă privind tarifele ofertate, astfel încât se înlătură suspiciunea în stabilirea valorii contractului, a tarifelor şi a

sumelor gestionate de către Serviciul Spaţii Verzi şi Locuri de Joacă. DEZAVANTAJE GESTIUNEA DELEGATĂ GESTIUNEA DIRECTĂ LICTAŢIE DESCHISĂ — Trebuie negociat un contract detaliat pentru un operator pe o durată de 5 ani (perioada data la nivelul investițiilor în cicluri successive care trebuie amortizate şi optimizarea unui sistem de management. MunicipiulTimişoara trebuie să îşi adapteze rolurile de administrator şi reglementator pe durata contractului şi va trebui să ne concentreze pe negociere, supervizare şi monitorizare); Necesitatea instituirii unei comisii de negociere pentru stabilirea valorii contractului şi a tarifelor, ceea ce poate genera suspiciuni cu privire la sumele gestionate de către Serviciul Spaţii Verzi şi Locuri de Joacă, astfel cum s-a constatat prin Decizia Curţii de Conturi şi Decizia Curţii de Apel Timişoara care a pus în discuție nerespectarea celor trei principii: eficiență, eficacitate si economicitate în utilizarea fondurilor publice, în condițiile în care acestea au fost rezultatul unor licitaţii publice deschise cu finalizare electronică — Ritm lent la investiții, bazat exlusiv pe fluxul de numerar din exploatare și pe sumele puse la dispoziție de ordonatorul de credite. — Creşterea numărului de personal din aparatul propriu, personal care trebuie să se ocupe de serviciile respective; — Surse de finanțare: spre ex. leasing — pe termen scurt; — Costurile sunt suportate de Mun. Timişoara în cazul gestiunii proprii la începerea activității; — Achiziţionarea de utilaje şi autovehicule necesare prestării serviciului; — Cheltuieli cu materia primă, combustibil; — Chetuieli cu instruirea personalului; — Cheltuieli cu obținerea licenței ANRSC; Necesitatea instituirii unei comisii de negociere pentru stabilirea valorii contractului şi a tarifelor, ceea ce poate genera suspiciuni cu privire la sumele gestionate de către Serviciul Spaţii Verzi şi Locuri de Joacă, astfel cum s-a constatat prin Decizia Curții de Conturi şi Decizia Curții de Apel Timişoara care a pus în discuție nerespectarea celor trei principii: eficiență, eficacitate si economicitate în utilizarea fondurilor publice, în condițiile în care acestea au fost rezultatul unor licitații publice deschise cu finalizare electronică — Nu s-au putut identifica la nivelul Direcţiei de Mediu.

Prin aplicarea procedurii licitaţiei deschisă, ca instrument de atribuire a contractelor pentru administrarea spațiilor verzi şi locuri de joacă se vor respecta prevederile legislative în domeniu. Parcurgerea şi finalizarea unei licitaţii deschise asigură autorității contractante pe lângă respectarea legislației în domeniu şi certitudinea că oferta căştigătoare are prețul cel mai mic, iar din acest punct de vedere cel mai avantajos pentru bugetul public, inclusiv a principiilor celor 3 E. Cu cât preţurile unitare sunt mai mici cu atât se pot realiza mai multe activități şi operații în comparație cu cazul în care preţurile unitare sunt mari, raportate la aceeaşi valoare a contractului. Opinia noastră, ca şi compatiment de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, se orientează în mod evident către aplicarea procedurii licitație deschisă, singura procedură care asigură toate prevederile legale şi care înlătură orice suspiciune privitoare la corectitudinea utilizării fondurilor publice. De asemenea, Consiliul Concurenţei şi-a exprimat punctul de vedere privind atribuirea directă prin adresa SC 2019-7977/01.04.2019: „atribuirea contractelor printr-o procedură de selecție competitivă, transparentă, nediscriminatorie și necondiționată, în conformitate cu principiile din TFUE privind achiziţiile publice nu implică existența elementelor de ajutor de stat.” Pe baza celor anterior expuse rezultă faptul că, procedura de achiziție publică asigură o mai bună transparență în utilizarea fondurilor publice și respectarea celor trei principii: eficiență, eficacitate şi economicitate în utilizarea fondurilor publice. ŞEF SERVICIU SPAȚII VERZI ȘI LOCURI DE JOACĂ CONSILIER DIANA MIHAELA NICA CRISTINA MICU O use RED: MC, DACT: C.M. e Timișoara 2021 Capitală Europeană a Culturii

Atasament: Aviz_juridic_11.06.2019.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019-13945/05.06.2019 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 11.06.2019 AVIZ la raportul de specialitate privind achiziția serviciilor pentru întreţinerea şi amenajarea spaţiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spaţiilor verzi şi a sistemelor de irigare, întreţinerea şi amenajarea locurilor de joacă pentru copii şi a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de corecție, elagare şi defrişare a arborilor de pe domeniul public din Municipiul Timişoara Având în vedere Raportul de specialitate, Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind achiziția serviciilor pentru întreţinerea şi amenajarea spaţiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spaţiilor verzi şi a sistemelor de irigare, întreţinerea şi amenajarea locurilor de joacă pentru copii şi a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de corecţie, elagare şi defrişare a arborilor de pe domeniul public al Municipiului Timişoara În prezent sunt încheiate 4 acorduri-cadru şi contractele subsecvente aferente pentru întreţinerea şi amenajarea spaţiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spațiilor verzi şi a sistemelor de irigare, întreţinerea şi amenajarea locurilor de joacă pentru copii şi a canisitelor şi efectuarea lucrărilor de tăieri de corecție, elagare şi defrişare a arborilor în Municipiul Timişoara, conform prevederilor OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, prin procedura de licitație deschisă. Cele patru acorduri-cadru cu contractele subsecvente aferente sunt, după cum urmează: a) nr.151/03.06.2015 încheiat cu S.C. Horticultura S.A. pentru zona centrală (Lot 1), cu 5 contracte subsecvente. b) nr.152/04.06.2015 încheiat cu S.C. Rogera Prest Com S.R.L. pentru zona I (Lot 2), cu 5 contracte subsecvente. c) nr.168/16.06.2015 încheiat cu S.C. Green City S.R.L. pentru zona II (Lot 3), cu 5 contracte subsecvente. d) nr.169/16.06.2015 încheiat cu S.C. Rogera Prest Com S.R.L. pentru zona III (Lot 4), cu 5 contracte subsecvente. În condițiile în care în luna iunie 2019 acordurile-cadru vor ajunge la termen si avand in vedere reglementarile legale privind obligativitatea de a asigura o continuitate a serviciilor de întreţinerea şi amenajarea spaţiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spaţiilor verzi şi a sistemelor de irigare, întreţinerea şi amenajarea locurilor de joacă pentru copii şi a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de corecție, elagare şi defrişare a arborilor de pe domeniul public din Municipiul Timişoara se impune demararea unei noi proceduri de achiziție publică cu finalizare electronică astfel incat autoritatea contractanta sa tina cont de necesitatea indeplinirii in mod eficient si eficace a sarcinilor si obligatiilor legale ce privesc aceasta activitate. Avand in vedere faptul ca activitatea Serviciului Spatii Verzi si Locuri de Joaca a fost si este supusa anual controlului Curtii de Conturi, s-a constatat ca auditorii au verificat cu precadere daca s-a utilizat pretul cel mai scazut pentru astfel de servicii si daca s-au folosit in mod optim fondurile publice. În vederea adoptării acestei decizii cu privire la modalitatea de atribuire prin achiziție publică cu finalizare electronică, aparatul de specialitate a intocmit un Studiu de fundamentare privind achizitia serviciilor, in baza Legii 98/2016 , pentru întreţinerea şi amenajarea spaţiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spaţiilor verzi şi a sistemelor de irigare, întreţinerea şi amenajarea locurilor de joacă pentru copii şi a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de corecție, elagare şi defrişare a arborilor de pe domeniul public din Municipiul Timişoara. 1 Cod FOS3-01, Ver.l

Prin aplicarea procedurii achiziției publice, ca instrument de atribuire a contractelor pentru administrarea spațiilor verzi şi locuri de joacă se vor respecta prevederile legislative în domeniu, ba mai mult decat atat atribuirea contractelor printr-o procedura de selectie competitiva, transparenta, nediscriminatorie si neconditionata nu implica existenta unor elemente de ajutor de stat. Parcurgerea şi încheierea unei proceduri de achiziții publice cu finalizare electronică, asigură autorității contractante pe lângă respectarea legislației în domeniu şi certitudinea că oferta căştigătoare are preţul cel mai mic, iar din acest punct de vedere cel mai avantajos pentru bugetul public, inclusiv a principiilor celor 3 E. Cu cât prețurile unitare sunt mai mici cu atât se pot realiza mai multe activități şi operații în comparație cu cazul în care prețurile unitare sunt mari, raportate la aceeaşi valoare a contractului. Sub acest aspect, evidențiem că activitatea Serviciului Spaţii Verzi şi Locuri de Joacă este supusă anual controlului financiar al Curţii de Conturi, prin urmare este necesar ca în prestarea serviciilor de administrare a spațiilor verzi şi locuri de joacă să se utilizeze preţul cel mai scăzut, şi să se deruleze o achiziție publică pentru înlăturarea oricăror suspiciuni cu privire la modalitatea de utilizare a fondurilor publice. Opinia compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, se orientează în mod evident către aplicarea procedurii de licitație deschisă cu finalizare electronică, ca fiind singura procedură care asigură toate prevederile legale și care înlătură orice suspiciune privitoare la corectitudinea utilizării fondurilor publice. Serviciul de specialitate din cadrul direcției poate cel m, potrivit competențelor şi atribuțiilor stabilite prin regulamentele interne, să aprecieze aspectele de natura oportunității, necesității şi cele de natură strict tehnică şi nicidecum cele de natură economico-financiară, esențiale pentru încadrarea cheltuielilor din fondurile publice în cele considerate ca fiind conforme ori neconforme. Licitaţia deschisă asigură o mai bună transparență în utilizarea fondurilor publice şi respectarea celor trei principii: eficiență, eficacitate şi economicitate în utilizarea fondurilor publice. În conformitate cu prevederile art.36 alin. (1), (2) lit. b), d), alin. (4) lit.e) , alin. (6) lit. a) pct.9 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată : (1) Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale. (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului; d) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni; (4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local: e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii administrat'v- teritoriale; (6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local: a) asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind: 9. protecţia şi refacerea mediului; Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. SC2019-13945/05.06.2019 privind achiziția serviciilor pentru întreţinerea şi amenajarea spaţiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spaţiilor verzi şi a sistemelor de irigare, întreţinerea şi amenajarea locurilor de joacă pentru copii şi a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de corecție, elagare şi defrişare a arborilor de pe domeniul public din Municipiul Timişoara. Menţionăm că prezentul aviz nu priveşte necesitatea şi oportunitatea demersului privind achiziţia serviciilor pentru întreţinerea şi amenajarea spaţiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spaţiilor verzi şi a sistemelor de irigare, întreţinerea şi amenajarea locurilor de joacă pentru copii şi a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de corecţie, elagare şi defrişare a arborilor de pe domeniul public din Municipiul 2 Cod FO53-01,Ver.1

Timişoara şi nu se substituie avizului de legalitate al Secretarului Municipiului Timişoara, reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală. Prezentul aviz are ca premisă legalitatea si valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentaţie, nu priveşte indicatorii economici propuşi, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare şi nu înlocuieşte obligația structurilor competente de a analiza documentaţia din punct de vedere al atribuţiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC, CRISTINA BOZAN 3 Cod FO53-01,Ver.1

Atasament: Raport_specialitate_SC_2019-13945_din_05.06.2019.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECȚIA DE MEDIU SERVICIUL SPAȚII VERZI ȘI LOCURI DE JOACĂ SC 2019 — 13945/05.06.2019 RAPORT DE SPECIALITATE privind achiziția serviciilor pentru întreținerea şi amenajarea spațiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spațiilor verzi şi a sistemelor de irigare, întreținerea şi amenajarea locurilor de joacă pentru copii şi a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de corecție, elagare şi defrişare a arborilor de pe domeniul public din Municipiul Timişoara Având în vedere Expunerea de motive nr. SC 2019-13945/05.06.2019 a Primarului Municipiului Timişoara și Proiectul de hotărâre privind achiziția serviciilor pentru întreținerea şi amenajarea spațiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spațiilor verzi şi a sistemelor de irigare, întreținerea şi amenajarea locurilor de joacă pentru copii şi a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de corecție, elagare şi deftrişare a arborilor de pe domeniul public al Municipiului Timişoara. Facem următoarele precizări: În prezent sunt încheiate 4 acorduri-cadru şi contracte subsecvente aferente pentru întreținerea şi amenajarea spațiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spațiilor verzi şi a sistemelor de irigare, întreținerea şi amenajarea locurilor de joacă pentru copii şi a canisitelor şi efectuarea lucrărilor de tăieri de corecție, elagare şi defrişare a arborilor în Municipiul Timişoara, conform prevederilor OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, prin procedura de licitație deschisă. Cele patru acorduri-cadru cu contractele subsecvente sunt, după cum urmează: a) nr. 151/03.06.2015 încheiat cu S.C. Horticultura S.A. pentru zona centrală (Lot 1), cu 5 contracte subsecvente, cu numerele: 208/24.06.2015, 83/27.06.2016, 86/27.06.2017, 75/25.06.2018 şi 64/30.05.2019; b) nr. 152/04.06.2015 încheiat cu S.C. Rogera Prest Com S.R.L. pentru zona I (Lot 2), cu 5 contracte subsecvente, cu numerele: 209/24.06.2015, 84/27.06.2016, 87/27.06.2017, 76/25.06.2018 şi 61/29.05.2019; c) nr. 168/16.06.2015 încheiat cu S.C. Green City S.R.L. pentru zona II (Lot 3), cu 5 contracte subsecvente, cu numerele: 211/30.06.2015, 85/27.06.2016, 88/27.06.2017, 77/25.06.2018 şi 62/29.05.2019; d) nr. 169/16.06.2015 încheiat cu S.C. Rogera Prest Com S.R.L. pentru zona III (Lot 4), cu 5 contracte subsecvente, cu numerele: 212/30.06.2015, 86/27.06.2016, 89/27.06.2017, 78/25.06.2018 şi 63/29.05.2019. S-a încheiat cel de al V-lea contract subsecvent, ținând cont de faptul că procedura de licitaţie deschisă se derulează pe parcursul mai multor luni şi pot fi depuse contestaţii, pentru asigurarea continuității a serviciilor de întreținerea şi amenajarea spațiilor verzi din Municipiul Timişoara prin demararea unei noi proceduri de achiziție publică cu finalizare electronică. În vederea adoptării acestei decizii cu privire la modalitatea de atribuire prin achiziție publică cu finalizare electronică, autoritatea contractantă va ține cont de necesitatea îndeplinirii în mod eficient și eficace a sarcinilor și obligaţiilor legale privind modul de întreţinere şi amenajare a spațiilor verzi şi locurilor de joacă, precum și a unor obiective specifice legate de interesul public. În acest context, învederăm Consiliului Local următoarele aspecte: Prin aplicarea procedurii achiziției publice, ca instrument de atribuire a contractelor pentru administrarea spațiilor verzi şi locuri de joacă se vor respecta prevederile legislative în domeniu. Parcurgerea şi încheierea unei proceduri de achiziții publice cu finalizare electronică, asigură autorității contractante pe lângă respectarea legislației în domeniu și certitudinea că oferta căștigătoare 1 Cod FO53-01,Ver.1

are preţul cel mai mic, iar din acest punct de vedere cel mai avantajos pentru bugetul public, inclusiv a principiilor celor 3 E. Cu cât prețurile unitare sunt mai mici cu atât se pot realiza mai multe activități și operații în comparație cu cazul în care prețurile unitare sunt mari, raportate la aceeaşi valoare a contractului. Sub acest aspect, evidențiem că activitatea Serviciului Spaţii Verzi şi Locuri de Joacă este supusă anual controlului financiar al Curţii de Conturi, prin urmare este necesar ca în prestarea serviciilor de administrare a spațiilor verzi şi locuri de joacă să se utilizeze preţul cel mai scăzut, şi să se deruleze o achiziție publică pentru înlăturarea oricăror suspiciuni cu privire la modalitatea de utilizare a fondurilor publice. Astfel, la nivelul serviciului s-a întocmit o analiză înainte de adoptarea unei decizii privind achiziția serviciilor de întreţinere şi amenajare a spațiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spațiilor verzi şi a sistemelor de irigare, întreținerea şi amenajarea locurilor de joacă pentru copii şi a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de corecție, elagare şi defrişare a arborilor de pe domeniul public pentru zona centrală şi zonele [, II şi Il din Municipiul Timişoara (înregistrată cu nr. SC 2019-21806/ 02.09.2019) precum şi un studiu de fundamentare în vederea achiziţionării serviciilor menționate mai sus. Opinia noastră, ca şi compartiment de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, se orientează în mod evident către aplicarea procedurii de licitaţie deschisă cu finalizare electronică, ca fiind singura procedură care asigură toate prevederile legale şi care înlătură orice suspiciune privitoare la corectitudinea utilizării fondurilor publice. Licitaţia deschisă asigură o mai bună transparență în utilizarea fondurilor publice şi respectarea celor trei principii: eficiență, eficacitate şi economicitate în utilizarea fondurilor publice. PROPUNEM, CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA achiziția serviciilor de întreținere şi amenajarea spațiilor verzi prin aplicarea procedurii de Achiziţie Deschisă cu Finalizare Electronică pentru serviciile de întreținere şi amenajare a spațiilor verzi. În drept, invocăm Legea nr. 98/2016 - privind achizițiile publice, Hotărârea nr. 395/2016 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție. În concluzie, având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că se impune aprobarea achiziţiei publice a serviciilor pentru întreținerea şi amenajarea spațiilor verzi în Municipiul Timişoara, şi totodată apreciem că prezentul raport îndeplineşte condițiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Local. DIRECTOREXECUTIV ȘEF SERVICIU SVLJ Diana — Mihaela NICA CONSILIER, Cristina MIC "o Red, CM, Dact: CM (/1 (iu 9%91 Europeană a Culturi 2 Cod FO53-01,Ver.l

ROMÂNIA TIMIŞOARA MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMĂRIA DIRECȚIA DE MEDIU SERVICIUL SPAȚII VERZI ȘI LOCURI DE JOACĂ ANEXĂ la Raportul de specialitate ANALIZA înainte a adoptarea unei decizii privind achiziţia serviciilor de întreținere şi amenajare a spațiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spațiilor verzi şi a sistemelor de irigare, întreținerea și amenajarea locurilor de joacă pentru copii şi a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de corecție, elagare şi defrişare a arborilor de pe domeniul public pentru zona centrală şi zonele l, II și III din Municipiul Timişoara

Prezenta analiză are ca scop adoptarea unei decizii privind achiziția serviciilor de întreținere şi amenajare a spațiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spațiilor verzi şi a sistemelor de irigare, întreținerea şi amenajarea locurilor de joacă pentru copii şi a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de corecție, elagare și defrişare a arborilor de pe domeniul public pentru Zona centrală și zonele l, Il şi III din Municipiul Timișoara Această analiză a fost efectuată în urma adresei Consiliului Concurenţei înregistrată cu nr. SC2019-7977/02.04.2019 precum şi a adresei Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice înregistrată cu nr. CDM2019-000559/27.08.2019 care învederează necesitatea unei analize înainte a adoptarea unei astfel de decizii cu respectarea principiilor de „economicitate”, „eficacitate”, „eficienţă”, „legalitate” şi „regularitate”. L Atribuirea directă În ceea ce priveste atrbuirea directă a zonei centrale, conform art. 31 din legea nr.98/2016 - privind achiziţiile publice, aceasta reprezintă o excepţie de la regulă. Societatea S.C. Horticultura S.A., are ca unic acționar unic Consiliul Local al Municipiului Timişoara care, prin Adunarea Generală a Acţionarilor, decide asupra activității societății. Apreciem că îndeplineşte astfel condiția prevăzută la art. 31 alin (1), lit. a) coroborată cu prevederile art. 31, alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind exercitarea de către autoritatea contractantă (Consiliul Local al Municipiului Timişoara) a unui control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii. De asemenea, Consiliul Local al Municipiului Timişoara deține, în calitate de acționar unic, întregul capital social al S.C. Horticultura S.A., cu o cotă de participare la pierderi şi beneficii de 100%. În ceea ce priveşte art. 31, alin (1), lit. b) din Legea nr. 98/2016, 80% din activitatea S.C. HORTICULTURA S.A. se stabileşte în conformitate cu prevederile art. 31, alin (7) din Legea nr. 98/2016, pe baza cifrei de afaceri totale sau a unui indicator alternativ corespunzător bazat pe activitatea desfăşurată, cum ar fi costurile suportate de persoana juridică sau de autoritatea contractantă, după caz, în legătură cu servicii, produse şi lucrări în ultimii 3 ani anteriori atribuirii contractului. Menţionăm că societatea Horticultura SA prestează servicii de întreținere şi amenajare spații verzi, locuri de joacă şi canisite, sisteme de irigare şi tăieri de corecție, elagare şi defrişare arbori în zona centrală în baza acordului cadru nr. 151/03.06.2015, încheiat pe 4 ani, în urma unei licitații publice deschise conform OUG nr. 34/2006. ATRIBUIRE DIRECTĂ AVANTAJE DEZAVANTAJE -Societatea are acționar unic Consiliul Local. - Societatea S.C. Horticultura S.A., trebuie să deţină dotări corespunzătoare cu echipamente şi utilaje, pentru a asigura necesarul pentru a presta în mod profesionist și mecanizat întreaga suprafață de spații verzi a Municipiului Timişoara (respectiv toate cele 4 loturi); -tarifele pentru serviciile ce vor fi practicate de către S.C. HORTICULTURA S.A,, se vor putea stabilii după finalizarea procedurii de licitație deschisă finalizată prin licitaţie electronică,

- trebuie să furnizeze serviciul „la cel mai scăzut cost pentru comunitate”. Supunem atenției Consiliului Local, că se impune o analiză din punct de vedere al prevederilor în domeniul ajutorului de stat Conform jurisprudenţei Curții de Justiţie, o procedură de achiziții publice exclude existența unui ajutor de stat numai în cazul în care permite alegerea ofertantului capabil să furnizeze serviciul „la cel mai scăzut cost pentru comunitate”. În opinia noastră, în cazul încredințării directe a unor contracte de servicii, operatorilor economici definiți la art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice nu exclude automat existența unor elemente de natura ajutorului de stat. Pe cale de consecință, Direcţia de Mediu consideră necesară introducerea în Proiectul de Hotărâre a următoarei prevederi extrase din jurisprudența Consiliului Concurenţei: "Selectarea unui ofertant ca urmare a unei proceduri de negociere fără publicare sau încredințarea directă a unui contract de servicii către operatorii economici menţionaţi la art. 31 alin. (1) din din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, poate implica elemente de ajutor de stat, caz în care trebuie să se respecte prevederile naționale și comunitare din domeniul ajutorului de stat. Posibila incidență cu regulile specifice de ajutor de stat poate fi eliminată dacă se demonstrează faptul că ofertantul astfel selectat furnizează repectivul serviciu la prețul pieței. Preţul pieței poate fi stabilit pe baza unei analize efectuate de un evaluator independent sau a unor standarde de cost, stabilite ex-ante, de autoritatea de reglementare/autoritatea contractantă/entitatea contractantă”. Direcţia de Mediu a transmis Agenţiei Naționale pentru Achiziţii Publice adresa societății S.C. HORTICULTURA S.A. privitoare la atribuirea directă a serviciilor de întreținere şi amenajare a spațiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spațiilor verzi şi a sistemelor de irigare, întreținerea și amenajarea locurilor de joacă pentru copii şi a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de corecție, elagare şi defrişare a arborilor de pe domeniul public pentru zona centrală. Sub acest aspect Agenţiei Naționale pentru Achiziţii Publice, prin adresa înregistrată cu nr. CDM2019-000559/27.08.2019 învederează necesitatea unei analize înainte a adoptarea unei astfel de decizii cu respectarea principiilor de „economicitate”, „eficacitate”, „eficiență”, „legalitate” şi „regularitate”. Supunem atenției Consiliului Local faptul că, îndeplinirea cumulativă a condițiilor prevăzute la art.31 din Legea nr.98/2016- privind achizițiile publice, care ar permite atribuirea directă a contractelor de achiziție publică nu conduce la o obligație a Municipiului Timişoara ci doar reprezintă o facilitate prevăzuta de legiuitor. Prin urmare, atribuirea directă a zonei centrale este posibilă din punct de vedere legislativ, îndeplinind toate cerințele prevăzute de art. 31 din Legea nr. 98/2016 cu toate acestea Serviciul Spaţii Verzi și Locuri de Joacă învederează atât Consiliului Local cât şi societății S.C. HORTICULTURA S.A. aspectele necesare pentru prestarea acestor servicii la standardele prevăzute în documentația de atribuire: — EFICIENŢĂ -— este nevoie de satisfacerea nevoilor sociale sunt măsurabile, de obicei cuantificate valoric (costul resurselor materiale, umane, informaționale); — EFICACITATE — eficacitatea presupune atingerea standardelor, a obiectivelor, ceea ce determină o definire prealabilă a obiectivelor şi o măsurare ulterioară a rezultatelor;

— ECONOMICITATE — Socieatatea S.C. HORTICULTURA S.A. trebuie să asigure servicii pentru populație la preţul cel mai mic posibil, cel mult egal cu preţul minim al pieței și la o calitate conform standardelor. — LEGALITATE - caracteristica unei operatiuni de a respecta toate prevederile legale care ii sunt aplicabile, in vigoare la data efectuarii acesteia. — REGULARITATE - caracteristica unei operațiuni de a respecta sub toate aspectele ansamblul principiilor si regulilor procedurale si metodologice care sunt aplicabile categoriei de operatiuni din care face parte. Se impunse sub acest aspect o analiză a performanței care ar presupune stabilirea unei relații între rezultate, mijloace şi obiective, mai precis este necesară o abordare din punct de vedere al eficacității, eficienței și al bugetării EFICACITATE | EFICIE | k ta BUNA GESTIUNE FINANCIARĂ / REGULARITATE | Seti ar dia | ECONOMICITATE | e j LEGALITATE

II. Licitaţie publică În cele din urmă, întelegem să evidențiem faptul că pentru zonele l, II şi III se impune aplicarea procedurii de licitație deschisă finalizată cu licitație electronică, ca fiind singura procedură care asigură toate prevederile legale şi care înlătură orice suspiciune privitoare la corectitudinea utilizării fondurilor publice. LICITAŢIE PUBLICĂ AVANTAJE DEZAVANTAJE -Analizarea pieței cu privire la prețurile | -Nu s-au putut identifica la nivelul Direcţiei practicate de alte instituții publice (UAT-uri) | de Mediu. pentru întreţinerea spațiilor verzi; -Cadrul legal mai amplu şi mai riguros; -Cererea şi oferta în procedura licitației cu finalizare electronică asigură transparenţa, legalitatea şi respectarea principiilor celor 3E comparativ cu procedura negocierii în vederea atribuirii directe, care poate fi susceptibilă interpretării, subiectivismului, alterării principiilor celor 3 E; -Prin licitație se stabileşte o concurență loială și corectă privind tarifele ofertate, astfel încât se înlătură suspiciunea în stabilirea valorii contractului, a tarifelor şi a sumelor gestionate de către Serviciul Spaţii Verzi şi Locuri de Joacă. Achiziţionarea serviciului de întreținere şi amenajare a spațiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spațiilor verzi şi a sistemelor de irigare, întreținerea şi amenajarea locurilor de joacă pentru copii şi a canisitelor și efectuarea lucrărilor de tăieri de corecție, elagare şi defrișare a arborilor de pe domeniul public al Municipiului Timişoara prin aplicarea procedurii de licitație deschisă finalizată cu licitație electronică se fundamentează în temeiul Legii nr. 98/2016. Ca şi compartiment de specialitate, Serviciul Spaţii Verzi Și Locuri De Joacă este vulnerabil controalelor efectuate de auditorii publici externi iar prin aplicarea acestei procedurii se înlătură orice suspiciuni cu privire la modalitatea de utilizare a fondurilor publice. În acest sens, subliniem problema actuală cu privire la renunțarea intituțiilor publice la acest monopolul exercitat de-a lungul timpului asupra activităților din acest sector deoarece prin admiterea agenților economici privați ca furnizori de bunuri şi servicii de interes public s-a deschis calea competiției şi a performanței în sectorul public. Aspect care ajută la creşterea performanței în domeniul mediului şi la dezvoltarea spațiilor/ zonelor verzi şi a locurilor de joacă la standardele impune prin legislația națională şi comunitară.

Concluzie : Direcţia de Mediu consideră că parcurgerea şi încheierea unei proceduri de achiziții publice cu finalizare electronică, asigură autorității contractante pe lângă respectarea legislației în domeniu şi certitudinea că oferta căştigătoare are prețul cel mai mic, iar din acest punct de vedere cel mai avantajos pentru bugetul public, inclusiv a principiilor celor 3 E. Cu cât preţurile unitare sunt mai mici cu atât se pot realiza mai multe activități şi operații în comparație cu cazul în care prețurile unitare sunt mari, raportate la aceeași valoare a contractului. Sub acest aspect, evidențiem că activitatea Serviciului Spaţii Verzi şi Locuri de Joacă este supusă anual controlului financiar al Curții de Conturi, prin urmare este necesar ca în prestarea serviciilor de administrare a spațiilor verzi și locuri de joacă să se utilizeze prețul cel mai scăzut, și să se deruleze o achiziție publică pentru înlăturarea oricăror suspiciuni cu privire la modalitatea de utilizare a fondurilor publice. Opinia noastră, ca şi compartiment de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, se orientează în mod evident către aplicarea procedurii de licitație deschisă cu finalizare electronică, ca fiind singura procedură care asigură toate prevederile legale și care înlătură orice suspiciune privitoare la corectitudinea utilizării fondurilor publice. DIRE R EXECUTIV Adria BE EREDI ȘEF SERVICIU S.V.L.J. CONSILIER, Diana — Mihaela NICA Cristina MICU | | (us LU 9“94 torta cutu Red./ Dact/C.M./2 exemplare/ 27.08.2019

Atasament: Expunere_motive_SC_2019-13945_din_05.06.2019.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR sc 2019- /3845/05-06 7014 EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTARARE privind achiziția serviciilor pentru întreținerea şi amenajarea spațiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spațiilor verzi și a sistemelor de irigare, întreținerea şi amenajarea locurilor de joacă pentru copii şi a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de corecție, elagare şi defrişare a arborilor de pe domeniul public din Municipiul Timişoara 1. Descrierea situației actuale: În prezent, sunt încheiate 4 acorduri-cadru şi contracte subsecvente aferente pentru serviciile de administrare a domeniului public, pentru întreținerea şi amenajarea spațiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spațiilor verzi și a sistemelor de irigare, întreținerea şi amenajarea locurilor de joacă pentru copii şi a canisitelor şi efectuarea lucrărilor de tăieri de corecție, elagare şi deftişare a arborilor în Municipiul Timişoara, conform prevederilor OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, prin procedura de licitație deschisă. Cele patru acorduri-cadru cu contractele subsecvente sunt, după cum urmează: a) nr. 151/03.06.2015 încheiat cu S.C. Horticultura S.A. pentru zona centrală (Lot 1), cu 5 contracte subsecvente, cu numerele: 208/24.06.2015, 83/27.06.2016, 86/27.06.2017, 75/25.06.2018 şi 64/30.05.2019; b) nr. 152/04.06.2015 încheiat cu S.C. Rogera Prest Com S.R.L. pentru zona I (Lot 2), cu 5 contracte subsecvente, cu numerele: 209/24.06.2015, 84/27.06.2016, 87/27.06.2017, 76/25.06.2018 şi 61/29.05.2019; c) nr. 168/16.06.2015 încheiat cu S.C. Green City S.R.L. pentru zona II (Lot 3), cu 5 contracte subsecvente, cu numerele: 211/30.06.2015, 85/27.06.2016, 88/27.06.2017, 77/25.06.2018 şi 62/29.05.2019; d) nr. 169/16.06.2015 încheiat cu S.C. Rogera Prest Com S.R.L. pentru zona III (Lot 4), cu 5 contracte subsecvente, cu numerele: 212/30.06.2015, 86/27.06.2016, 89/27.06.2017, 78/25.06.2018 şi 63/29.05.2019. S-a încheiat cel de al V-lea contract subsecvent, ținând cont de faptul că procedura de licitație deschisă se derulează pe parcursul mai multor luni şi pot fi depuse contestaţii, pentru asigurarea continuității a serviciilor de întreținerea şi amenajarea spațiilor verzi din Municipiul Timişoara prin demararea unei noi proceduri de achiziție publică cu finalizare electronică. Procedura de licitație deschisă finalizată cu licitaţie electronică, conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice este aceea care asigură transparența în utilizarea fondurilor publice şi respectarea celor trei principii: eficiență, eficacitate şi economicitate în utilizarea fondurilor publice, aspect care se impune să se efectueze la nivelul unei autorității contractante. Sub acest aspect, evidențiem faptul că, activitatea serviciului Spaţii Verzi şi Locuri de Joacă este supusă anual controlului Curții de Conturi. În rapoartele Curții de Conturi, întocmite ca urmare a auditului financiar se menționează obligativitatea respectării principiului celor 3 E mai sus-menționate, prin urmare este necesar ca în achiziția, contractarea şi prestarea serviciilor de administrare a spațiilor verzi şi locuri de joacă să se utilizeze prețul cel mai scăzut şi să se efectueze o licitaţie deschisă pentru înlăturarea oricăror suspicini cu privire la modalitatea de utilizare a fondurilor publice şi a eficienţei în prestarea serviciilor în spațiile verzi. Astfel, la nivelul serviciului s-a întocmit un Studiu de fundamentare privind achiziția serviciilor pentru întreținerea şi amenajarea spațiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spațiilor verzi şi a sistemelor de irigare, întreținerea şi amenajarea locurilor de joacă pentru copii şi a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de corecție, elagare şi defrişare a arborilor de pe domeniul public din Municipiul Timişoara, cu scopul de a determina modalitatea de atribuire şi efectuare a serviciilor menționate mai sus. Cod FO53-03,Ver.2

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Analiza acestei modalități de atribuire prin licitație deschisă finalizată cu licitaţie electronică, pentru întreținerea şi amenajarea spațiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spațiilor verzi şi a sistemelor de irigare, întreținerea şi amenajarea locurilor de joacă pentru copii şi a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de corecție, elagare şi defrişare a arborilor din Municipiul Timişoara, pentru organizarea procedurilor şi încheierea unor noi contracte. Parcurgerea şi finalizarea unei achiziții publice cu finalizare electronică, conform asigură autorității contractante pe lângă respectarea legislației în domeniu şi certitudinea că oferta căştigătoare are preţul cel mai mic, iar din acest punct de vedere cel mai avantajos pentru bugetul public, inclusiv a principiului celor 3 E; 3. Concluzii Având în vedere cele prezentate mai sus, considerăm necesară şi oportună aprobarea achiziției serviciilor pentru întreținerea şi amenajarea spațiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spațiilor verzi şi a sistemelor de irigare, întreținerea şi amenajarea locurilor de joacă pentru copii şi a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de corecție, elagare şi defrişare a arborilor de pe domeniul public din Municipiul Timişoara, prin aplicare î/ Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice. PRIMAR, Nicolae ROBU 457 SER n ind, Red:DMN, Ex:2/ 22.05.2019 Cod FO53-03,Ver.2