keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 560/27.11.2014 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 531/31.10.2014, pentru stabilirea modalităţii pentru achiziţia serviciilor de întreţinere şi amenajarea spaţiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spaţiilor verzi şi a sistemelor de irigare, întreţinerea şi amenajarea locurilor de joacă pentru copii şi a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de corecţie, elagare şi defrişare a arborilor şi refacerea spaţiilor verzi în urma intervenţiilor edilitar-gopodăreşti din UAT Municipiul Timişoara

27.11.2014

Hotararea Consiliului Local 560/27.11.2014
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 531/31.10.2014, pentru stabilirea modalităţii pentru achiziţia serviciilor de întreţinere şi amenajarea spaţiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spaţiilor verzi şi a sistemelor de irigare, întreţinerea şi amenajarea locurilor de joacă pentru copii şi a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de corecţie, elagare şi defrişare a arborilor şi refacerea spaţiilor verzi în urma intervenţiilor edilitar-gopodăreşti din UAT Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.31351/21.11.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, Domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.531/31.10.2014 privind stabilirea modalităţii pentru gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public şi privat pentru întreţinerea şi amenajarea spaţiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spaţiilor verzi şi a sistemelor de irigare, întreţinerea şi amenajarea locurilor de joacă pentru copii şi a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de corecţii, elagare şi defrişare a arborilor şi refacerea spaţiilor verzi în urma intervenţiilor edilitar - gospodăreşti din municipiul Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit.a) şi c), alin.5, lit a), alin.6 lit a) şi art. 63 alin.5 lit a) şi d) din Legea nr. 215 /2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se modifică şi se completează art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 531/31.10.2014, urmând să aibă următorul conţinut:
"Se stabileşte ca modalitate pentru gestionare, contractarea tuturor serviciilor în spaţiile verzi, locurile de joacă, întreţinerea şi amenajarea spaţiilor verzi, grădini publice la nivelul UAT Municipiul Timişoara prin scoaterea la licitaţie publică deschisă, în baza O.U.G.nr.34/2006, H.G. nr. 925/2006 şi H.G. nr.1660/2006, pentru serviciile şi lucrările de amenajare a spaţiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spaţiilor verzi şi a sistemelor de irigare, întreţinerea şi amenajarea locurilor de joacă pentru copii şi a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de corecţie, elagare şi defrişare a arborilor pe întregul teritoriu al municipiului Timişoara, pentru 4 zone ale municipiului Timişoara, pentru o perioadă de 4 ani."

Art.2: Se introduce un nou articol 2 având următorul conţinut:
"Se aprobă scoaterea la licitaţie publică deschisă, în baza O.U.G.nr.34/2006, H.G. nr. 925/2006 şi H.G. nr.1660/2006 pentru contractarea serviciilor de refacere a spaţiilor verzi în urma intervenţiilor edilitar-gopodăreşti de pe întreg Municipiul Timişoara, în vederea asigurării unor tarife unitare pentru refacerile de spaţii verzi, pentru o perioadă de 4 ani."

Art.3: Se introduce un nou articol 3 având următorul conţinut:
"Se aprobă scoaterea la licitaţie a serviciilor prevăzute la art.1, cu respectarea următoarelor delimitări zonale:
a) Zona Centrală a Municipiului Timişoara, delimitată de străzile: Calea Circumvalaţiunii - Calea Aradului - strada Demetriade - strada Mihail Kogălniceanu - strada Dacilor - strada Ştefan cel Mare - strada Pestalozzi - strada Ofcea - strada Daliei - strada Cornelia Sălceanu (Fagului) - strada Cluj - Bulevardul Eroii de la Tisa - Bulevardul Victor Babeş - Bulevardul Mihai Viteazu - strada Virgil Madgearu (Griviţa Roşie) - strada Alexandru Odobescu - Bulevardul 16 Decembrie 1989 - Bulevardul General Dragalina - Bulevardul Republicii şi Bulevardul Simion Bărnuţiu inclusiv Calea Lugojului până la ieşirea din Timişoara, inclusiv întreţinerea limitelor de zonă.
b) Zona I a Municipiului Timişoara, delimitată de: cvartalele asociaţiilor de proprietari, aliniamentele arterelor de circulaţie, din faţa imobilelor, pe spaţiile verzi cu acces redus situate între imobile şi limite de proprietăţi: - Calea Torontalului - Calea Circumvalaţiunii - Bulevardul Republicii - Bulevardul General Dragalina - Bulevardul 16 Decembrie 1989 - Calea Şagului, inclusiv întreţinerea limitei Calea Şagului. Va fi inclusă şi Perdeaua Forestieră de protecţie.
c) Zona II a Municipiului Timişoara, delimitată de: cvartalele asociaţiilor de proprietari, aliniamentele arterelor de circulaţie, din faţa imobilelor, pe spaţiile verzi cu acces redus situate între imobile şi limite de proprietăţi: Calea Şagului - Bulevardul 16 Decembrie 1989 - strada Alexandru Odobescu - strada Virgil Madgearu - Bulevardul Mihai Viteazu - Bulevardul Victor Babeş - Bulevardul Eroii de la Tisa - strada Cluj - strada Cornelia Sălceanu (Fagului) - strada Daliei - strada Ofcea - strada Pestalozzi - strada Ştefan cel Mare - strada Torac - Calea Moşniţei, inclusiv întreţinerea străzilor limită Ştefan cel Mare, strada Torac şi Calea Moşniţei. În această zonă va fi inclusă şi plantaţia de salcie energetică.
d) Zona III a Municipiului Timişoara, delimitată de cvartalele asociaţiilor de proprietari, aliniamentele arterelor de circulaţie, din faţa imobilelor, pe spaţiile verzi cu acces redus situate între imobile şi limite de proprietăţi: Calea Moşniţei - strada Torac - strada Ştefan cel Mare - strada Dacilor - strada Mihail Kogălniceanu - strada Demetriade - Calea Aradului - Calea Torontalului, inclusiv întreţinerea străzii limită Calea Torontalului. În această zonă va fi inclusă şi Perdeaua Forestieră de protecţie - parţial

Art.4: Articolele 2 şi 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 531/31.10.2014 se renumerotează corespunzător.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu prin Serviciul Spaţii Verzi şi Locuri de Joacă din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Poliţiei Locală;
- Serviciului Spaţii Verzi şi Locuri de Joacă;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Curţii de Conturi a României - Camera de Conturi Timiş;
- S.C. "HORTICULTURA" S.A. Timişoara;
- Mass- media locală.Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_nr_SC2014-31351_din___21.11.2014..pdf

FO-53-01, Ver.2

ROMÂNIA SE APROBĂ,

JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR,

MUNICIPIUL TIMIŞOARA

DIRECŢIA DE MEDIU Nicolae ROBU

SERVICIUL SPAŢII VERZI ŞI LOCURI DE JOACĂ

SC2014-31351/21.11.2014

REFERAT

În şedinţa Consiliului Local al Municipiului Timişoara din data de 31.10.2014 s-a adoptat Hotărârea

nr.531 privind stabilirea modalităţii pentru gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public şi

privat pentru întreţinerea şi amenajarea spaţiilor verzi, parcurilor, scuarurilor, a spaţiilor verzi şi a

sistemelor de irigare, întreţinerea şi amenajarea locurilor de joacă pentru copii şi a canisitelor, efectuarea

lucrărilor de tăieri de corecţi, elagare şi defrişare a arborilor şi refacerea spaţiilor verzi în urma

intervenţiilor edilitar – gospodăreşti din municipiul Timişoara.

Prin această hotărâre „Se stabileşte ca modalitate de gestiune a serviciilor de administrare a

domeniului public şi privat pentru întreţinerea şi amenajarea spaţiilor verzi, parcurilor,

scuarurilor, a spaţiilor verzi şi a sistemelor de irigare, întreţinerea şi amenajarea locurilor de joacă

pentru copii şi a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de corecţie, elagare şi defrişare a

arborilor şi refacerea spaţiilor verzi în urma intervenţiilor edilitar-gopodăreşti din Municipiul

Timişoara, gestiunea indirectă (sau gestiunea delegată), prin intermediul unui operator de

specialitate oarecare - societate comercială cu capital public, privat sau mixt, pe bază de licitaţie

publică, fundamentată pe Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 şi Hotărârea Guvernului

nr. 925/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de

lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare

(licitație deschisă către orice operator in domeniu)”.

Discuţiile purtate pe marginea acestui material au relevat necesitatea urgentării acestor achiziţii publice,

fiind subliniat faptul că, gestiunea delegată presupune realizarea unui Studiu de oportunitate, a unui

Caiet de sarcini şi a Regulamentului serviciilor şi lucrărilor, conform prevederilor legale, prin care

se stabilesc nivelurile de calitate şi indicatorii de performanţă ai serviciilor, condiţiile tehnice,

raporturile operator-utilizatori, precum şi modul de tarifare, facturare şi încasare a contravalorii

serviciilor furnizate/prestate, nivelul redevenței, etc. De asemenea, pentru fundamentarea tuturor

documentelor, este necesară realizarea unui Inventar al tuturor bunurilor aferente acestor servicii şi

definitivarea Registrul Spaţiilor Verzi a Municipiului Timişoara, în conformitate cu prevederile Legii

nr. 24/15.01.2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor.

Elaborarea acestor documente, presupune parcurgerea etapelor de achiziţie publică a serviciilor de

elaborare studii, care prelungeşte în timp achiziţia propriu-zisă, iar aprobarea acestor documente, prin

hotărâri ale consiliului local (uneori hotărâri de consiliu local succesive, determinate de necesitatea

aprobării oricărei modificări sau completări solicitate de autoritatea naţională pentru achiziţiile

publice) ar face imposibilă organizarea unei licitaţii publice prin procedura gestiunii delegate într-un

timp scurt. În aceste condiţii, încheierea unui contract de concesiune în modalitatea gestiunii delegate

în timp scurt, dictat de necesitatea unei intervenţii în cel mai scurt timp posibil, este un deziderat

dificil de atins.

Considerăm că, în condiţiile modalităţii de gestiune indirectă (gestiune delegată) stabilită prin H.C.L.

nr. 531/31.10.2014, pentru deblocarea situaţiei existente în ceea ce privesc serviciile de întreţinere a

spaţiilor verzi din municipiul Timişoara, se impune luarea unei decizii dictate de necesitatea

demarării de urgenţă a unor proceduri care să conducă la încheierea unor contracte pentru toate

serviciile și lucrările în spaţiile verzi, locurile de joacă şi canisitele din municipiul Timişoara, în

vederea asigurării continuităţii acestora.

Având în vedere faptul că, în şedinţa Consiliului Local al Municipiului Timişoara s-a supus votului

consiliului local alegerea procedurii de scoaterea la licitaţie publică deschisă, în baza

O.U.G.nr.34/2006 şi H.G. nr. 925/2006 a serviciilor de întreţinere şi amenajare a spaţiilor verzi,

FO-53-01, Ver.2

parcurilor, scuarurilor, a spaţiilor verzi şi a sistemelor de irigare, întreţinerea şi amenajarea locurilor

de joacă pentru copii şi a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de corecţi, elagare şi defrişare a

arborilor şi refacerea spaţiilor verzi în urma intervenţiilor edilitar – gospodăreşti din municipiul

Timişoara, prin încheierea de contracte de prestare servicii şi lucrări, în aplicarea acestei hotărâri am

constatat că formularea din art. 1 a H.C.L. nr. 531/31.10.2014 nu reflectă această procedură, fiind

înţeleasă ca fiind Varianta 4 din proiectul de hotărâre, ori aceasta stabileşte procedura gestiunii

delegate (concesiunea de servicii) şi nicidecum licitaţia publică deschisă prin încheierea unor

contracte de prestare servicii şi lucrări, care să fie finalizate electronic, potrivit H.G. nr.1660/2006.

Considerăm că, în aceste condiţii, pentru deblocarea situaţiei existente în ceea ce privesc serviciile

de întreţinere a spaţiilor verzi din municipiul Timişoara se impune corectarea stării de fapt şi

modificarea şi completarea H.C.L. nr. 531/31.10.2014.

Propunem în acest sens Consiliului Local al Municipiului Timişoara modificarea şi completarea

H.C.L. nr. 531/31.102014, după cum urmează:

1. Modificarea şi completarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 531/31.10.2014, urmând să aibă următorul conţinut:

„Se stabileşte ca modalitate de gestionare, contractarea tuturor serviciilor în spaţiile verzi,

locurile de joacă, întreţinerea şi amenajarea spaţiilor verzi, grădini publice la nivelul UAT

Municipiul Timişoara prin scoaterea la licitaţie publică deschisă, în baza O.U.G.nr.34/2006, H.G.

nr. 925/2006 şi H.G. nr.1660/2006, pentru serviciile şi lucrările de amenajare a spaţiilor verzi,

parcurilor, scuarurilor, a spaţiilor verzi şi a sistemelor de irigare, întreţinerea şi amenajarea locurilor

de joacă pentru copii şi a canisitelor, efectuarea lucrărilor de tăieri de corecţie, elagare şi defrişare a

arborilor pe întregul teritoriu al municipiului Timişoara, pentru 4 zone ale municipiului Timişoara,

pentru o perioadă de 4 ani.”

2. Introducerea unui nou articol 2 având următorul conţinut:

„Se aprobă scoaterea la licitaţie publică deschisă, în baza O.U.G.nr.34/2006, H.G. nr.

925/2006 şi H.G. nr.1660/2006 pentru contractarea serviciilor de refacere a spaţiilor verzi în urma

intervenţiilor edilitar-gopodăreşti de pe întreg municipiul Timişoara, în vederea asigurării unor tarife

unitare pentru refacerile de spaţii verzi, pentru o perioadă de 4 ani.”

3. Introducerea unui nou articol 3 având următorul conţinut: „Se aprobă scoaterea la licitaţie a serviciilor prevăzute la art.1, cu respectarea următoarelor

delimitări zonale:

a) Zona Centrală a municipiului Timişoara, delimitată de străzile: Calea Circumvalaţiunii – Calea Aradului – strada Demetriade – strada Mihail Kogălniceanu – strada Dacilor – strada Ştefan

cel Mare – strada Pestalozzi – strada Ofcea – strada Daliei – strada Cornelia Sălceanu (Fagului) –

strada Cluj – Bulevardul Eroii de la Tisa – Bulevardul Victor Babeş – Bulevardul Mihai Viteazu –

strada Virgil Madgearu (Griviţa Roşie) – strada Alexandru Odobescu – Bulevardul 16 Decembrie

1989 – Bulevardul General Dragalina – Bulevardul Republicii şi Bulevardul Simion Bărnuţiu

inclusiv calea Lugojului până la ieşirea din Timişoara, inclusiv întreţinerea limitelor de zonă.

b) Zona I a municipiului Timişoara, delimitată de: cvartalele asociaţiilor de proprietari, aliniamentele arterelor de circulaţie, din faţa imobilelor, pe spaţiile verzi cu acces redus situate între

imobile şi limite de proprietăţi: - Calea Torontalului – Calea Circumvalaţiunii – Bulevardul

Republicii – Bulevardul General Dragalina – Bulevardul 16 Decembrie 1989 – Calea Şagului,

inclusiv întreţinerea limitei Calea Şagului. Va fi inclusă şi Perdeaua Forestieră de protecţie.

c) Zona II a municipiului Timişoara, delimitată de: cvartalele asociaţiilor de proprietari, aliniamentele arterelor de circulaţie, din faţa imobilelor, pe spaţiile verzi cu acces redus situate între

imobile şi limite de proprietăţi: Calea Şagului – Bulevardul 16 Decembrie 1989 – strada Alexandru

Odobescu – strada Virgil Madgearu – Bulevardul Mihai Viteazu – Bulevardul Victor Babeş –

Bulevardul Eroii de la Tisa – strada Cluj – strada Cornelia Sălceanu (Fagului) – strada Daliei – strada

Ofcea – strada Pestalozzi – strada Ştefan cel Mare – strada Torac – Calea Moşniţei, inclusiv

întreţinerea străzilor limită Ştefan cel Mare, strada Torac şi Calea Moşniţei.

În această zonă va fi inclusă şi plantaţia de salcie energetică.

FO-53-01, Ver.2

d) Zona III a municipiului Timişoara, delimitată de cvartalele asociaţiilor de proprietari, aliniamentele arterelor de circulaţie, din faţa imobilelor, pe spaţiile verzi cu acces redus situate între

imobile şi limite de proprietăţi: Calea Moşniţei – strada Torac – strada Ştefan cel Mare – strada

Dacilor – strada Mihail Kogălniceanu – strada Demetriade – Calea Aradului – Calea Torontalului,

inclusiv întreţinerea străzii limită Calea Torontalului. În această zonă va fi inclusă şi Perdeaua

Forestieră de protecţie - parţial.

4. Introducerea unui nou articol 4 având următorul conţinut: „Se aprobă întocmirea de Norme locale de deviz (NL), prin experţi în domeniu, pentru normele

de deviz care nu mai corespund realităţilor tehnologice actuale, în scopul aducerii la zi a unor aspecte

privind condiţiile şi tehnologiile de execuţie, resursele folosite şi succesiunile de operaţii

tehnologice, compunerea reţetelor cu precizarea forţei de muncă necesare realizării unei unităţi de

normă, consumul de utilaj (având în vedere echipamentele/utilajele performante existente în prezent).

5. Articolele 2 şi 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 531/31.10.2014 se

renumerotează corespunzător.

VICEPRIMAR, SECRETAR,

Dan DIACONU Ioan COJOCARI

DIRECTOR EXECUTIV DIRECŢIA DE MEDIU, ŞEF SERVICIU SPAŢII VERZI ŞI

LOCURI DE JOACĂ,

Adrian – Amedeo BERE – SEMEREDI Diana – Mihaela NICA

AVIZAT JURIDIC,