keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 102/20.09.2016 privind desemnarea reprezentantului în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş

20.09.2016

Hotararea Consiliului Local 102/20.09.2016
privind desemnarea reprezentantului în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2016-22341/13.09.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr.1551/07.09.2016 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr.CDM2016-534/08.09.2016;
Având în vedere Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş (ADID) şi Documentul de Poziţie Privind Modul de Implementare a Proiectului "Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul Timiş";
Având în vedere prevederile art.8 alin.3 lit.c) şi art.10 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată şi actualizată;
Având în vedere prevederile art.6 alin.1 lit.d) din Legea nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, actualizată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit. d) şi e), alin.6 lit.a) pct.14 şi alin.(7) lit.c) şi art.11 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se desemnează domnul Adrian - Amedeo BERE - SEMEREDI - Director Executiv Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, cetăţean român, posesor al C.I. Seria TM nr.755822, eliberat de SPCLEP Timişoara, la data de 07.07.2009, să participe la toate adunările generale ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş, să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local al Municipiului Timişoara orice document va fi necesar pentru modificarea statutului şi actului constitutiv al ADID Timiş, precum şi orice alt document va fi necesar în vederea bunei funcţionări a ADID Timiş.

Art.2: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş (ADID);
- Domnului Adrian-Amedeo Bere-Semeredi;
-Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: referat_desemnare_reprez.ADID_2016.pdf

ROMÂNIA APROBAT JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA DE MEDIU NICOLAE ROBU SC2016-22341/13.09.2016

REFERAT

privind desemnarea reprezentantului în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş (ADID Timiş)

Conform art.11 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, actualizată “două sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale au dreptul ca, în limitele competenţelor autorităţilor lor deliberative şi executive, să coopereze şi să se asocieze, în condiţiile legii, formând asociaţii de dezvoltare intercomunitară, cu personalitate juridică, de drept privat şi de utilitate publică ”.

Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară se constituie în condiţiile legii, în scopul realizării în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori al furnizării în comun a unor servicii publice. Prin Hotărârea nr.457/20.12.2005 Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat asocierea cu alte consilii locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor judeţului Timiş şi cu Consiliul Judeţean Timiş pentru promovarea proiectului „Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în Judeţul Timiş” în vederea finanţării din Fondurile de Coeziune ale uniunii Europene.

Prin Hotărârea nr.95/24.02.2009 Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat Statutul-cadru şi Actul constitutiv-cadru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş.

Prin Hotărârea nr.124 din 05.04.2016 Consiliul Local al Municipiului Timişoara a mandatat pe Domnul Nicolae Robu, Primarul Municipiului Timişoara sau o persoană delegată de acesta, pentru a reprezenta Municipiul Timişoara în Adunarea Generală a ADID Timiş, pentru a vota şi semna, în numele şi pe seama Municipiului Timişoara Hotărârile Adunării Generale a Acţionarilor ADID Timiş, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.52/01.03.2016.

Potrivit prevederilor art.68 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, actualizată, „mandatul primarului este de 4 ani şi se exercită până la depunerea jurământului de către primarul nou- ales”. În urma alegerilor locale desfăşurate în luna iunie 2016 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a fost validat în funcţia de Primar al Municipiului Timişoara Domnul Nicolae Robu.

Prin adresa nr.1551/07.09.2016 înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr.CDM2016- 534/08.09.2016, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş solicită desemnarea unui reprezentant din partea Municipiului Timişoara în Adunarea Generală a Asociaţiei ca urmare a alegerilor locale din iunie 2016.

Conform art.14 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş „ (1) Adunarea generală este organul de conducere al Asociaţiei, format din toţi reprezentanţii asociaţilor, desemnaţi pri hotărâre a autorităţilor deliberative ale acestora. (2) Fiecare asociat va depune toate diligenţele pentru a-şi asigura reprezentarea permanentă în cadrul adunării generale a Asociaţiei”.

Potrivit prevederilor art.65 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată şi actualizată, primarul poate delega atribuţiile ce îi sunt conferite de lege şi alte acte normative, conducătorilor compartimentelor funcţionale sau personalului din aparatul de specialite.

cod F053 – 01, ver. 1

Având în vedere cele expuse mai sus PROPUNEM: - desemnarea domnului Adrian – Amedeo BERE – SEMEREDI – Director Executiv Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, cetăţean român, posesor al C.I. Seria TM nr.755822, eliberat de SPCLEP Timişoara, la data de 07.07.2009, să participe la toate adunările generale ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş, să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local al Municipiului Timişoara orice document va fi necesar pentru modificarea statutului şi actului constitutiv al ADID Timiş, precum şi orice alt document va fi necesar în vederea bunei funcţionări a ADID Timiş. Viceprimar Director Executiv Direcţia de Mediu Dan DIACONU Adrian-Amedeo BERE-SEMEREDI

Resp. Birou Monitorizare şi Protecţie Mediu Adina PANC

AVIZAT SERVICIUL JURIDIC

c.j. Alin STOICA Red./Dact. A.P. cod FO53 – 01 ver. 2