keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 529/16.12.2008 privind prelungirea termenului contractului de inchiriere nr. 1304/2002 modificat prin actul aditional nr. 1/03.02.2003, pentru spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Hector nr. 1

16.12.2008

Hotararea Consiliului Local 529/16.12.2008
privind prelungirea termenului contractului de inchiriere nr. 1304/2002 modificat prin actul aditional nr. 1/03.02.2003, pentru spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Hector nr. 1


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere solicitarea consilierilor locali dl. Radu Toanca si dl. Valentin Moldovan inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. D72008 - 7482/13.11.2008;
Având în vedere Referatul nr. D72008 - 7070/05.12.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, ecologie sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 12/25.01.2005 privind promovarea proiectului "Reabilitarea şi revitalizarea fortificaţiei Cetăţii Timişoara Bastionul Theresia", în cadrul Programului PHARE 2004-2006 Coeziune Economică şi Socială - Proiecte mari de infrastructură regională;
Având în vedere contractul de inchiriere nr. 1304/2002 modificat prin actul aditional nr. 1/03.02.2003, incheiat cu S.C. COMPLEX BASTION S.R.L. pentru spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Hector nr. 1;
Având în vedere adresa nr.13500/01.09.2008 a Consiliului Judetului Timis;
Având in vedere cererea S.C. COMPLEX BASTION S.R.L. inregistrată la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. D72008 - 7070/2008;
Având in vedere Nota Serviciului Juridic nr. SC2008 - 7070/04.12.2008;
In conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
In temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată.


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă prelungirea termenului contractului de inchiriere nr. 1304/2002 modificat prin actul aditional nr. 1/03.02.2003, incheiat cu S.C. COMPLEX BASTION S.R.L. pentru spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Hector nr. 1 pana la data de 01.01.2024, prin act aditional, conditionat de indeplinirea pana la data de 31.12.2008, cumulativ, a urmatoarelor conditii :
a) Renuntarea in mod definitiv si irevocabil pana la data de 31.12.2008 de catre S.C. COMPLEX BASTION S.R.L. si S.C. CAZINO BASTIONE S.R.L. la toate procesele intentate in instanta impotriva Consiliului Local al Municipiului Timisoara.
b) Achitarea debitului acumulat potrivit dispozitiilor contractului de inchiriere nr. 1304/2002 in suma de 45166 RON, pana la data de 31.12.2008.
c) Achitarea penalitatilor în sumă de 161.870,06 Euro solicitate de Constructorul prevazut in proiectul "Reabilitarea şi revitalizarea fortificaţiei Cetăţii Timişoara Bastionul Theresia", intrucat acestea au fost solicitate ca urmare a culpei celor doua societati, S.C. COMPLEX BASTION S.R.L. si S.C. CAZINO BASTIONE S.R.L., acestea nedorind sa evacueze spatiul pentru derularea proiectului "Reabilitarea şi revitalizarea fortificaţiei Cetăţii Timişoara Bastionul Theresia", pana la data de 31.12.2008.
d) Eliberarea intregului spatiu de catre cele doua societati, S.C. COMPLEX BASTION S.R.L. si S.C. CAZINO BASTIONE S.R.L., detinut in prezent prin contractul de inchiriere nr. 1304/2002, pana la data de 31.12.2008, eliberare care va fi materializata prin incheierea unui proces verbal de predare-primire a intregului spatiu catre Primaria Municipiului Timisoara.

Art.2:Actul aditional la contractul de inchiriere nr. 1304/2002 modificat prin actul aditional nr. 1/03.02.2003, incheiat cu S.C. COMPLEX BASTION S.R.L. pentru spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Hector nr. 1, se va incheia dupa indeplinirea cumulativa a conditiilor prevazute la art. 1 lit.(a), (b), (c) si (d) , pentru destinatia prevazuta in proiectul "Reabilitarea şi revitalizarea fortificaţiei Cetăţii Timişoara Bastionul Theresia".
În Contractul de închiriere va fi prevăzută o clauză specială cu următorul cuprins :
" Dacă în cursul anului 2009 se pierde finanţarea din fonduri europene din cadrul Programului PHARE , indiferent de cauză, Contractul de închiriere se anulează".

Art. 3: In cazul neindeplinirii cumulative a tuturor conditiilor prevazute la art. 1 lit. (a), (b), (c) si (d) pana la data de 31.12.2008, prezenta hotarare devine caduca, nemai producand nici un efect.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi,
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- S.C. COMPLEX BASTION S.R.L.;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

1

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA APROBAT DIRECTIA PATRIMONIU PRIMAR BIROU SPATII - TERENURI NR. D72008 – 7070/05.12.2008 dr. ing. Gheorghe Ciuhandu

REFERAT Spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Str. Hector nr. 1, reprezinta partea dreapta a fortificatiei Cetatii Timisoara, Bastionul Theresia, a fost preluat de la Muzeul Banatului prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 9/29.01.2002 si este inchiriat prin contractul de inchiriere nr. 1304/2002 la S.C. COMPLEX BASTION S.R.L. pana la data de 01.01.2009. Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 12/25.01.2005 a aprobat promovarea proiectului "Reabilitarea şi revitalizarea fortificaţiei Cetăţii Timişoara Bastionul Theresia" în cadrul Programului PHARE 2004-2006 Coeziune Economică şi Socială - Proiecte mari de infrastructură regională. Prin adresa noastra nr. SC2007 – 3050/20.02.2007 am solicitat la S.C. COMPLEX BASTION S.R.L. in conformitate cu art. 17, alin. 2 din contractul de inchiriere nr. 1304/2002 eliberarea si predarea spatiului la Primaria Municipiului Timisoara, urmand ca pe perioada executarii lucrarilor sa fie scutiti la plata chiriei, acestia neconformandu-se. Prin cererea inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. D06X2 – 2197/22.03.2002, S.C. COMPLEX BASTION S.R.L. solicita avizarea desfasurarii activitatii in regim de colaborare cu S.C. CAZINO BASTIONE S.R.L., Primaria Municipiului Timisoara avizand favorabil colaborarea cu privire la desfasurarea activitatii, fara a creea prin aceasta un drept locativ catre S.C. CAZINO BASTIONE S.R.L.. In evidenta noastra contabila S.C. COMPLEX BASTION S.R.L. figureaza cu obligatii bugetare restante in suma totala de 815.881 lei reprezentand diferenta de chirie pe perioada 01.02.2002 – 01.03.2003 rezultata ca urmare a aplicarii tarifelor prevazute in HCLMT nr. 42/2000 in suma totala de 101.225 lei, majorari calculate la 31.10.2008 in suma de 708.582 lei si penalitati de intarziere in suma de 6074 lei. Avand in vedere cele prezentate, s-a procedat la actionarea in instanta a S.C. COMPLEX BASTION S.R.L. pentru recuperarea debitului, anularea contractului de inchiriere nr. 1304/2002, modificat prin actul aditional nr. 1/03.02.2003 si evacuarea acesteia din spatiu, respectiv actionarea in instanta a S.C. CAZINO BASTIONE S.R.L. pentru evacuarea din spatiu pentru lipsa de titlu locativ, litigiile nefiind finalizate. Pentru realizarea lucrarilor prevazute in proiectul "Reabilitarea şi revitalizarea fortificaţiei Cetăţii Timişoara Bastionul Theresia" este necesara eliberarea spatiului pe perioada executarii acestora. Consiliul Judetean Timis prin adresa nr. 13500/01.09.2008 solicita comunicarea de urgenta a datei la care se va elibera spatiul pentru a se permite accesul constructorului pe amplasament in vederea executarii lucrarilor, iar Serviciul Integrare Europeana si Dezvoltare Locala, Biroul Proiecte cu Finantare Internationala comunica faptul ca din partea constructorului au fost emise doua solicitari de penalitati care insumeaza pana in prezent 161.870,06 Euro. S.C. COMPLEX BASTION S.R.L., titulara contractului de inchiriere nr. 1304/2002, modificat prin actul aditional nr. 1/03.02.2003, cu termenul inchirierii pana la 01.01.2009, prin adresa nr. D72008 – 7070/2008, solicita prelungirea contractului de inchiriere in temeiul art.3 alin. 2 din contractul de inchiriere. Consilierii municipali : dl. Radu Toanca si dl. Valentin Moldovan prin adresa inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. D72008 – 7482/13.11.2008 solicita emiterea unei Hotarari a Consiliului Local al Municipiului Timisoara privind prelungirea contractului de inchiriere incheiat cu

2

S.C. COMPLEX BASTION S.R.L. pentru spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Hector nr. 1 cu conditia eliberarii de catre acestia a spatiului inchiriat in termen de 15 zile de la adoptarea hotararii, in vederea urgentarii realizarii proiectului "Reabilitarea şi revitalizarea fortificaţiei Cetăţii Timişoara Bastionul Theresia" în cadrul Programului PHARE 2004-2006 Coeziune Economică şi Socială - Proiecte mari de infrastructură regională, pentru a evita solicitarile din partea Constructorului privind extinderile de timp si drepturile financiare, datorate nepredarii amplasamentului de catre Beneficiarul – Consiliul Local al Municipiului Timisoara. Avand in vedere Nota Serviciului Juridic nr. SC.2008-7070/04.12.2008 prin care se invedereaza urmatoarele : „În ceea ce priveşte propunerea dvs. de prelungire a contractului de închiriere nr.1304/2002, încheiat cu SC.”COMPLEX BASTION”SRL, menţionăm faptul că potrivit clauzelor contractuale, care reprezintă legea părtilor, plata chiriei se face lunar, cel mai târziu până la expirarea lunii pentru care se face plata, iar nerespectarea termenului de plata se penalizează pe zi de întârziere pentru maxim 30 de zile. După cele 30 de zile contractul este reziliat de drept, chiriaşul fiind obligat să pună la dispoziţia locatorului spaţiul în cauză (cap.V, art.5 si art.6). Totodată, potrivit art.4 din contract, chiria lunară va fi reactualizată pe durata derulării contractului prin hotărâre a consiliului local, ceea ce s-a si întâmplat prin HCL nr.42/2000. În cazul neacceptării clauzei privind actualizarea anuală a chiriei contractul poate fi reziliat din initiative locatorului (art.11 alin.2, lit.a). De asemenea, potrivit art.11 alin.3, lit.c din contract, acesta se reziliază de drept pentru neplata chiriei pe durata de 60 de zile. Având în vedere toate aceste aspecte cuprinse în contractul de închiriere, acceptate de către ambele părţi în momentul închirierii acestuia, si care prin urmare constituie legea părtilor, pe perioada derulării contractului, considerăm că nu poate avea loc prelungirea contractului de închiriere, atâta timp cât locatarul nu si-a îndeplinit obligaţiile contractuale, figurând în evidenta Direcţiei Patrimoniu cu obligaţii bugetare restante în sumă totală de 815.881 lei reprezentând diferenţa de chirie pe perioada 01.02.2002-01.03.2003. Menţionăm că, în ceea ce priveşte debitul restant, a fost promovată acţiune în instanţă, SC”COMPLEX BASTION”SRL si SC.”CAZINO BASTIONE”SRL, pentru evacuare, rezilierea contractului si plata debitului. Cauza are termen de judecată la Tribunalul Timiş la data de 13.01.2009 sub Dosar nr.5926/30/2008. De asemenea, există pe rolul Tribunalului Timiş si Dosarul nr.8951/30/2008 cu termen la data de 12.12.2008, prin care am solicitat pe cale de Ordonanţă preşedinţială evacuarea până la soluţionarea acţiunii de evacuare pe fond în Dosarul nr.5926/30/2008. Aducem la cunoştiinţa Consiliului Local si faptul că, pârâta I – SC.”COMPLEX BASTION”SRL a depus cerere reconvenţională prin care a solicitat ca instanţa să constate că are un drept de retenţie asupra imobilului situat în Timişoara str. Hector nr.1, în sumă de 100.000 EURO pe care îi solicită de la Consiliul Local al Municipiului Timişoara, această sumă reprezentând îmbunătăţiri aduse imobilului în cuantum de 80.000 EURO si investiţii în bunuri mobile corporale si necorporale în cuantum de 20.000 EURO. De asemenea, pârâta II – SC.”CASINO BASTIONE”SRL a depus o cerere reconvenţională prin care a solicitat ca instanţa să constate că are un drept de retenţie asupra imobilului din Timişoara, str. Hector, nr.1, în sumă de 500.000 EURO pe care îi solicită de la Consiliul Local al Municipiului Timişoara această sumă reprezentând îmbunătăţiri aduse imobilului în cuantum de 250.000 EURO si investiţii în bunuri mobile corporale si necorporale în cuantum de 250.000 EURO. Prin adresa Direcţiei Patrimoniu – Biroul Spatii Terenuri nr. SC.2008-13500/20.10.2008, ca urmare a adresei Serviciului Integrare Europeană si Dezvoltare Locală nr. SC.2008- 13500/16.10.2008, ni se aduce la cunostiintă că au fost emise din partea constructorului două solicitări de penalităţi care însumează până în prezent suma de 161.870,06 EURO. Prin adresele nr. SC.2008-11861/09.06.2008 si SC.2008-11861/16.07.2008 Direcţia Patrimoniu a comunicat celor două societăţi pârâte, SC.”COMPLEX BASTION” SRL si SC.”CASINO BASTIONE”SRL, faptul că, în cazul în care Constructorul va solicita o extindere de timp si drepturi financiare, datorită neevacuării si nepredării spaţiului către CLMT în vederea continuării proiectului de Reabilitare a Cetăţii „BASTION”, aceste sume se vor solicita de la aceste societăţi, fiindcă acestea sunt în culpă datorită nerespectării locaţiei.

3

Ţinând seama de cele arătate mai sus, precum si de necesitatea realizării în cel mai scurt timp posibil a proiectului „Reabilitatea de revitalizarea fortificaţiei Cetătii Timişoara Bastionul Theresia”, considerăm că, prelungirea contractului nu poate fi realizată până la achitarea de către societăţile pârâte a debitului acumulat potrivit contractului de închiriere nr.1304/2002 (art4) în sumă totală de 815.881 lei chiria fiind reactualizată pe durata derulării contractului prin HCL nr.42/2000. De asemenea, considerăm că, sumele vor trebui plătite pentru întregul spaţiu deţinut de cele două societăţi, iar condiţionarea va trebui impusă si societăţii colaboratoare SC.”CASINO BASTIONE”SRL, întrucât colaborarea respectivă a fost avizată de Primărie. Menţionăm faptul că, în ceea ce privesc penalităţile în sumă de 161.870,06 EURO, comunicate instituţiei noastre din partea constructorului, aşa cum rezultă din adresa Serviciului Integrare Europeană si Dezvoltare Locală, considerăm că si acestea sunt datorate tot din vina celor două societăţi, care nu au eliberat spaţiul la timp pentru efectuarea lucrărilor, deşi figura si figurează cu obligaţii bugetare restante. De asemenea, pe rolul instanţelor judecătoreşti există 17 litigii între cele două societăţi si instituţia noastră, din care în 14 dosare cele două societăţi figurează ca reclamante. Pentru a se pune în discuţie prelungirea contractului de închiriere nr. 1304/2002, considerăm că, cele două societăţi trebuie să renunţe în mod definitiv si irevocabil la cele 14 dosare intentate în instanţă împotriva instituţiei noastre, trebuie să achite debitul acumulat potrivit dispoziţiilor contractului de închiriere nr.1304/2002 în sumă de 815.881 lei, trebuie să achite penalităţile în sumă de 161.870,06 EURO comunicate din partea constructorului, acestea fiind datorate tot din vina celor două societăţi si evident să elibereze întregul spaţiu deţinut în prezent în baza contractului de închiriere nr.1304/2002.”

Avand in vedere cele prezentate :

PROPUNEM :

1. Aprobarea de catre Consiliului Local al municipiului Timisoara a unui proiect de hotarare privind prelungirea termenului contractului de inchiriere nr. 1304/2002 modificat prin actul aditional nr. 1/03.02.2003, incheiat cu S.C. COMPLEX BASTION S.R.L. pentru spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Hector nr. 1 pana la data de 01.01.2024, prin act aditional, conditionat de indeplinirea pana la data de 31.12.2008, cumulativ, a urmatoarelor conditii :

a. Renuntarea in mod definitiv si irevocabil de catre S.C. COMPLEX BASTION S.R.L. si S.C. CAZINO BASTIONE S.R.L. la toate procesele intentate in instanta impotriva Consiliului Local al Municipiului Timisoara, pana la data de 31.12.2008.

b. Achitarea debitului acumulat potrivit dispozitiilor contractului de inchiriere nr. 1304/2002 in suma de 815.881 lei, pana la data de 31.12.2008.

c. Achitarea penalitatilor in suma de 161.870,06 Euro solicitate de Constructorul prevazut in proiectul "Reabilitarea şi revitalizarea fortificaţiei Cetăţii Timişoara Bastionul Theresia", intrucat acestea au fost solicitate ca urmare a culpei celor doua societati, S.C. COMPLEX BASTION S.R.L. si S.C. CAZINO BASTIONE S.R.L., acestea nedorind sa evacueze spatiul pentru derularea proiectului "Reabilitarea şi revitalizarea fortificaţiei Cetăţii Timişoara Bastionul Theresia", pana la data de 31.12.2008.

d. Eliberarea intregului spatiu de catre cele doua societati, S.C. COMPLEX BASTION S.R.L. si S.C. CAZINO BASTIONE S.R.L., detinut in prezent prin contractul de inchiriere nr. 1304/2002, pana la data de 31.12.2008, care va fi materializata prin incheierea unui proces verbal de predare-primire.

2. Actul aditional la contractul de inchiriere nr. 1304/2002 modificat prin actul aditional nr. 1/03.02.2003, incheiat cu S.C. COMPLEX BASTION S.R.L. pentru spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Hector nr. 1, se va incheia dupa indeplinirea cumulativa a conditiilor prevazute la art. 1 lit. a, b, c si d.

4

3. In cazul neindeplinirii cumulative a tuturor conditiilor prevazute la art. 1 lit. a, b, c si d pana la data de 31.12.2008, Hotararea Consiliului Local devine caduca, nemai producand nici uin efect.

VICEPRIMAR DIRECTOR

Adrian Orza ec. Miut Nicusor Constantin

BIROU SPATII - TERNURI ing. Voicu Marius

REFERENT SPEC. sing. Kovacs Ileana

AVIZAT SERVICIUL JURIDIC

Cod FP53 – 01, ver.1