keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 522/14.11.2006 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "AMENAJARE PIAŢA HUNEDOARA"

14.11.2006

Hotararea Consiliului Local 522/14.11.2006
Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "AMENAJARE PIAŢA HUNEDOARA"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2006 - 20379 /13.10.2006 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea nr.108/2004;
In conformitate cu prevederile art.38 alin.2, lit. (b) din Legea nr.215/2001 privind administratia publică locală, modificată şi completată de Legea nr. 286/2006;
În temeiul art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată prin Legea nr. 286/2006;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Amenajare Piaţa Hunedoara", conform proiectului nr. W-5606/oct. 2006 întocmit de SC COSMUN WEST SRL , cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1. se va face din Bugetul Local.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Poliţiei Comunitare;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale;Presedinte de sedinta
SMARANDA POPA RADOVAN
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Deviz_-_Amenajare_P-ta_Hunedoara.pdf

3,473 curs valutar

RON Euro RON Euro PARTEA I

1. Capitolul 1. Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea

l i2. 1.1.Obţinerea terenului 0 0 0 0 3. 1.2.Amenajarea terenului 0 0 0 0 4. 1.3.Amenajări pentru protecţia mediului 0 0 0 0

5. Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

0 0 0 0

6. Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

7. 3.1. Studii de teren, geo,topo 3.000 852 3.000 852 8. 3.2. Cheltuieli pentru avize, acorduri 2.500 710 0 0 9. 3.3. Cheltuieli pentru proiectare 17.535 4.980 17.535 4.980

10. 3.4. Cheltuieli pentru organizare licitaţii 3.000 852 0 0

11. 3.5. Consultanţă, asistenţă tehnică, verificare proiect 15.000 4.260 15.000 4.260 12. Total cheltuieli proiectare şi asistenţă tehnică 41.035 11.654 35.535 10.092

13. Capitolul 4. Cheltuieli pentru investiţia de bază 14. 4.1. OB 1 Lucrări rutiere + zone verzi 444.268 126.177 444.268 126.177 15. Total cheltuieli pentru investiţia de bază 444.268 126.177 444.268 126.177

16. Capitolul 5. Alte cheltuieli 17. 5.1. Organizare şantier (3,5%) 15.549 4.416 15.549 4.416 18. 5.2. Comisioane, taxe etc 19. 5.2.1. Comisionul băncii finanţatoare (0,5%) 2.299 653 0 0 20. 5.2.2. Cota Inspecţiei de Stat în Construcţii (0,8% 3.554 1.009 0 0 21. 5.2.3. Fond casa soc.a constr. (0,5%) 2.221 631 0 0 22. 5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute (5%) 24.265 6.892 0 0 23. TOTAL GENERAL 533.192 151.432 477.352 135.573 24. Din care C+M 459.817 130.593 0 0

Curs valutar B.N.R. (06 Oct 2006) 1 Euro = 3,521 lei

Întocmit: ing. Doru Munteanu

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile de capital necesare realizării investiţiei

"Amenajare Piaţa Hunedoara"

Nr . Denumirea capitolelor de cheltuieli

Valoare (inclusiv TVA) Supusă licitaţieTotală

Atasament: Referat_-_Amenajare_P-ta_Hunedoara.pdf

România SE APROBA Judeţul Timiş PRIMAR, Primăria Timişoara Direcţia Edilitară B.Infrastr. Transport dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU Nr. SC2006 - 20379 din 13.10.2006

REFERAT Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate

“AMENAJARE PIAŢA HUNEDOARA”

Direcţia Edilitară are în program execuţia lucrărilor “Amenajare Piaţa Hunedoara”.

Piaţa Hunedoara este situată în partea de centru-sud a municipiului Timişoara, fiind delimitată la nord de strada Memorandului, la sud de strada Cozia şi la est şi vest de fronturi clădite.

Pe partea vestică există un drum de legătură între str. Memorandului şi str. Cozia, lăţimea carosabilului fiind de cca. 5,00 m, având suprastructura din îmbrăcăminte bituminoasă pe fundaţie din piatră brută. Pe partea estică (între drum şi case) există o zonă verde neamenajată, iar în partea sudică există o platformă de beton de la o terasă dezafectată. Carosabilul prezintă degradări majore, nu există guri de scurgere pentru colectarea apelor meteorice, deşi strada beneficiază de canalizare. Trotuarele sunt degradate. Pe partea vestică autoturismele parchează pe zona verde.

Descrierea funcţională şi tehnologică Lucrările proiectate urmăresc îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie rutieră şi

pietonală din zonă, precum şi amenajarea zonei verzi de pe partea estică. Sectorul proiectat începe din str. Memorandului şi se sfârşeşte în str. Cozia. În cadrul lucrărilor rutiere se va realiza drumul de legătură între str. Memorandului şi

str. Cozia cu un carosabil de 7,00 m lăţime, folosind stratul de pavaj din piatră existent peste care se va executa o îmbrăcăminte bituminoasă. Lărgirea carosabilului la 7,00 m se va face cu o fundaţie din piatră spartă şi balast. Pe partea vestică se vor amenaja parcaje şi accesele în incinte. Acestea vor fi realizate din dale de beton pe fundaţie din piatră spartă şi balast. În partea nordică se va prevedea îmbrăcăminte nouă pe strada Memorandului.

Pe partea estică există două accese ce deservesc imobilele nr. 6, 7, 8. Aceste accese sunt cu îmbrăcăminte bituminoasă şi se vor repara odată cu trotuarele, prin aşternerea unui strat de 4 cm beton asfaltic. Pe zona verde de pe partea estică care va avea caracter de parc se vor realiza alei de 1,50 m lăţime din dale de beton.

Carosabilul şi parcajele se vor încadra cu borduri din beton 20x25 cm aşezate pe o fundaţie din beton C18/22,5(B300) de 15x30cm. Trotuarele se vor încadra cu borduri din beton de 10x15 cm aşezate pe fundaţie din beton C18/22,5(B300) de 10x20cm.

Lângă bordură şi la delimitarea dintre parcaj şi drum se va executa o rigolă carosabilă prefabricată din borduri 10x20 cm aşezate pe o fundaţie din beton C18/22,5 de 10x20 cm.

În profilul longitudinal, se asigură declivităţi minime necesare colectării apelor pluviale prin intermediul gurilor de scurgere existente şi proiectate. În zona nordică s-au prevăzut guri de scurgere suplimentare.

Racordul gurilor de scurgere la canalizarea existentă se realizează cu tuburi din beton Ø=200 mm. Pe zona verde se va dezafecta platforma de beton existentă, pe întreaga suprafaţă se va face o nivelare generală şi se prevede înierbarea zonei.

Pe întreaga lungime a sectorului proiectat se vor monta indicatoare rutiere adecvate pentu siguranţa circulaţiei.

Suprafaţa şi situaţia juridică a terenului ce urmează a fi ocupat Terenul pe care se vor executa lucrările propuse în documentaţie, aparţin domeniului

public, fiind scoase din circuitul civil în conformitate cu art.5 din Legea fondului funciar nr.18/1991. Aceste suprafeţe sunt compuse din partea carosabilă, trotuare şi zone verzi în conformitate cu prevederile art.67 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul juridic al drumului, în temeiul Hotărârii Guvernului nr.44/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor.

Suprafaţa construită este de 4868 m2 (inclusiv zonele verzi). Caracteristicile geofizice ale terenului de amplasament

Traseul drumului se desfăşoară într-o zonă de şes, fapt ce determină parcurgerea unor zone care nu ridică probleme deosebite din punct de vedere al terenului de fundare, zona în care se proiectează investiţia, se încadrează la gradul de seismicitate ks = 0,16, iar perioada de colţ este de T=1,0 s.

Terenul din zona de amplasament a drumului este un pământ prăfos nisipos cu Indice de Capacitate Portantă CBR cuprins între 15…25 %.

Caracteristicile principale ale construcţiilor Principalele lucrări ce urmează a fi executate sunt: - realizarea platformei părţii carosabile; - realizarea suprastructurii rutiere;

- proiectarea dispozitivelor de colectare şi evacuare a apelor; - realizarea trotuarelor; - realizarea acceselor în incinte; - amenajare zone verzi.

La realizarea lucrărilor se vor utiliza materiale certificate conform reglementărilor naţionale în vigoare precum şi legislaţiei şi standardelor naţionale armonizate cu legislaţia U.E.; aceste materiale trebuie să fie în concordanţă cu prevederile H.G. nr. 766/1997 şi a Legii 10/1995 privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate la execuţia lucrărilor de drumuri. Pentru reglementarea circulaţiei rutiere şi pietonale în zonă se prevăd lucrări de marcaje şi indicatoare rutiere conform reglementărilor în vigoare.

Pentru reţele Având în vedere faptul că modernizarea se face pe o strada din oraş, este necesar ca beneficiarul şi constructorul să cunoască modul de amplasare a reţelelor de apă potabilă şi a instalaţiilor de telecomunicaţii respectiv gospodaria subterana, astfel încât aceste instalaţii tehnico-edilitare să nu fie afectate de lucrările ce urmează a fi efectuate.

Structura constructivă. 1. Realizarea platformei străzii

Pe acestă stradă se va realiza o îmbrăcăminte bituminoasă modernă din beton asfaltic, iar categoria străzii este categoria a III-a pe toată lungimea ei. Elementele geometrice în profil transversal solicitate de beneficiar pentru această stradă corespund unei străzi colectoare, adică o stradă de categoria a III-a şi anume: - partea carosabilă 6,00...7.00 m; - panta transversală 2,5 %; - trotuare 1,50...2.70 m.

2. Realizarea suprastructurii Structurile rutiere proiectate sunt: 1. La carosabil:

- 4 cm beton asfaltic B.A.16; - 6 cm beton asfaltic deshis B.A.D.25; - 10 cm (minim) anrobat bituminos A.B.31; - 15 cm piatră spartă 15...25, 40...63 mm; - 25 cm fundaţie balast;

- 7 cm nisip; 2. La parcaje:

- 8 cm dale beton carosabile; - 2 cm nisip pilonat; - 10 cm piatră spartă 15...25, 40...63 mm; - 15 cm balast; - 7 cm nisip;

3. La trotuare: a.trotuar îmbrăcăminte bituminoasă

- 4 cm beton asfaltic B.A.8; - 10 cm beton C18/22,5; - 5 cm nisip;

b.trotuar dale - 6 cm dale beton; - 2 cm nisip pilonat; - 10 cm balast. 3. Scurgerea şi evacuarea apelor

Scurgerea apelor de suprafaţă de pe zona străzii se realizează prin gurile de scurgere de la marginea părţii carosabile şi prin rigole care se formează între carosabil şi bordura ridicată. Pentru uşurarea evacuării apelor la marginea părţii carosabile s-a prevăzut a se executa rigole din beton. Partea carosabilă s-a proiectat cu o pantă transversală de 2,5 %. Trotuarele s-au proiectat cu o pantă a părţii carosabile de 1,0 % spre zonele verzi.

Valoarea totală (inclusiv TVA) a investiţiei “Amenajare Piaţa Hunedoara” este estimată la 533.192 RON, reprezentând 151.432 euro.

Având în vedere faptul că finanţarea lucrărilor “Amenajare Piaţa Hunedoara” se face din Bugetul consolidat al unităţii administrativ teritoriale, propunem aprobarea studiului de fezabilitate şi realizarea investiţiei menţionată anterior.

DIRECTOR D.EDILITARĂ, DIRECTOR ECONOMIC, Ing. DUMITRU ANDOR Ec. ADRIAN BODO ŞEF SERVICIU REŢ.PUBLICE, ŞEF SERVICIU JURIDIC,

Ing. IOAN GANCIOV Jr. MIRELA LASUSCHEVICI

ŞEF BIROU INFRASTR.TRANSPORT, ÎNTOCMIT, Ing. VASILE OLAR Ing. GEORGETA SZABO