keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 247/20.12.2016 privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Timişoara, Organigramei şi Statului de Funcţii

20.12.2016

Hotararea Consiliului Local 247/20.12.2016
privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Timişoara, Organigramei şi Statului de Funcţii


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. AS 2016 - 11568/16.11.2016 al Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Timişoara aprobat de către Primarul Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 30332/13.12.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
În conformitate cu prevederile art.3, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, modificat şi completat prin Hotărârea Guvernului nr. 584/ 10.08.2016;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Timişoara, prevăzut în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă modificarea Organigramei Serviciului pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Timişoara, prevăzută în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 3: Se aprobă modificarea Statului de Funcţii prevăzut în Anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara;
- Serviciului pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat_aprobare_ROF.pdf

CONSILIUL LOCAL TIMIȘOARA Aprobat , DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ COMUNITARĂ Primar SERVICIUL PENTRU PROTECȚIA PERSOANELOR CU HANDICAP Nicolae Robu Nr. AS2016-11568/16.11.2016

R E F E R A T privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului pentru Protecția

Persoanelor cu Handicap Timișoara, Organigramei și Statului de Funcții

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.180/2010 Serviciul

pentru Protecţia persoanelor cu Handicap s-a reorganizat ca serviciu cu personalitate juridică, păstrându-se sediul, codul fiscal 13251063, contul şi ştampila proprie şi personalul existent, şeful serviciului fiind ordonator terţiar de credite, aprobându-se totodată, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Organigrama şi Statul de Funcţii.

Conform prevederilor H.G nr.867/2015 - pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale modificat și completat prin Hotărârea Guvernului nr. 584/ 10.08.2016 , la art.3, alin. (1) este prevăzut: “Furnizorii publici şi privaţi de servicii sociale au obligaţia de a elabora, pentru fiecare tip de serviciu social aflat în administrare, regulamente proprii de organizare şi functionare, pe care le aprobă prin hotărâre/decizie a organului de conducere prevăzut de lege”.

În scopul asigurării unui cadru organizatoric bine structurat privind desfăşurarea activităţilor serviciilor entităţii, precum şi stabilirea relaţiilor funcţionale şi de colaborare între acestea, în vederea respectării H.G.nr. 867/2015, s-a procedat la revizuirea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru tipul de serviciu social furnizat.

Având în vedere cele expuse, în baza art.36 alin.(2) lit.a) şi alin.(3) lit.b) din Legea

215/2001 privind administraţia publică locală.

PROPUNEM:

1. Modificarea și aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului pentru Protecția Persoanelor cu Handicap Timișoara, prevăzut în Anexa nr.1;

2. Modificarea și aprobarea Organigramei Serviciului pentru Protecția Persoanelor cu Handicap Timișoara, prevăzută în Anexa nr.2;

3. Modificarea și aprobarea Statului de Funcții prevăzut în Anexa nr.3. Viceprimar, Farkas Imre

Şef serviciu, Consilier juridic, Daniela Lung Larissa Welker Cod FO 53-01 ver.2

Atasament: Anexa_1_ROF_FINAL_2016_CU_SERV_SOC..pdf

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap Timisoara 

1/21

Anexa nr_________la H.C.L.M.T nr.__________

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ COMUNITARĂ TIMIȘOARA SERVICIUL PENTRU PROTECȚIA PERSOANELOR CU HANDICAP TIMIȘOARA

REGULAMENT de organizare si funcționare a serviciului public de asistență socială de

interes local

SERVICIUL PENTRU PROTECȚIA PERSOANELOR CU HANDICAP TIMIȘOARA

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap Timisoara 

2/21

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Art.1. (1) Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap Timișoara este instituția de asistență socială, înființată și organizată de Consiliul Local al Municipiului Timișoara, sub formă de serviciu public de interes local, cu personalitate juridică. (2) Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap Timișoara se află în subordinea Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara, conform HCLMT nr.468/20.12.2005. Art.2. Scopul Serviciului pentru Protecția Persoanelor cu Handicap Timișoara îl reprezintă protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu domiciliul sau resedința în Municipiul Timișoara, în conformitate cu legislația în vigoare. Art.3. Serviciul pentru Proțectia Persoanelor cu Handicap Timișoara dispune de cod fiscal propriu eliberat de Ministerul Finanțelor Publice, cont bancar propriu deschis la Trezoreria Timișoara, gestiune și stampilă proprie. Art.4. (1) Sediul administrativ al Serviciului pentru Protecția Persoanelor cu Handicap Timișoara se află în municipiul Timișoara, str. Simion Bărnuțiu nr. 11 Sc. B, spațiu atribuit prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.518/08.12.2015.

(2) Pe toate actele emise de Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap Timișoara, se va menționa: Consiliul Local al Municipiului Timișoara, Directia de Asistență Socială Comunitară Timișoara, Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap Timișoara și sediul serviciului. Art.5. Durata de funcționare a Serviciului pentru Protecția Persoanelor cu Handicap Timișoara este nelimitată. Art.6. Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap Timișoara își desfășoară activitatea în baza prezentului Regulament de Organizare și Funcționare. Art.7. (1) Structura organizatorică a Serviciului pentru Protecția Persoanelor cu Handicap Timișoara cuprinde în funcție de volumul, complexitatea și specificul activității, birouri și compartimente.

(2) Compartimentul poate fi organizat fie independent, fie în cadrul unui serviciu sau birou. Art.8. Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare detaliază modul de organizare al Serviciului pentru Protecția Persoanelor cu Handicap Timișoara și a subdiviziunilor sale organizatorice și stabilește regulile de funcționare.

CAPITOLUL II ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA SERVICIULUI PENTRU

PROTECȚIA PERSOANELOR CU HANDICAP TIMIȘOARA

Subcapitolul II. 1. ACTIVITATEA ȘI CONDUCEREA Serviciului pentru Protecția

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap Timisoara 

3/21

Persoanelor cu Handicap Timișoara Art.9. (1) Obiectul de activitate al Serviciului pentru Protecția Persoanelor cu Handicap Timișoara îl constituie acordarea de servicii sociale menite să asigure prevenirea, limitarea situațiilor de risc pentru persoane încadrate în grad de handicap grav cu domiciliul sau reședința în municipiul Timișoara. (2) Atribuțiile Serviciului pentru Protecția Persoanelor cu Handicap Timișoara sunt:

a) înființează, organizează și furnizează servicii sociale primare pentru persoanele încadrate în grad de handicap grav ; b) încheie convenții de parteneriat și inițiază programe de colaborare cu alte autorități locale, institutii publice și private, structuri asociative, recunoscute de lege pentru furnizarea serviciilor sociale, în funcție de nevoile identificate ; c) acționează și ia măsuri de conștientizare și sensibilizare socială ; d) elaborează și implementează proiecte cu finanțare națională și internațională în domeniu ; e) sprijină persoanele aflate în dificultate pentru menținerea acestora în comunitate ; f) asigură servicii sociale de ingrijire la domiciliul persoanelor încadrate în grad de handicap grav prin angajarea în condițiile legii a unui asistent personal ; g) informează și consiliază persoanele încadrate în grad de handicap/familia sau reprezentanții legali ai acestora, cu privire la drepturile și obligațiile specifice ; h) identifică nevoile sociale individuale și familiale pentru persoanele încadrate în grad de handicap și asigură pentru acestea servicii de consiliere socială, pshiologică și juridică ; i) asigură instruirea asistenților personali în problematica specifică persoanelor cu dizabilități ; j) efectuează plata drepturilor de natura salarială pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav și a indemnizațiilor lunare acordate persoanelor cu handicap conform legislației în vigoare ; k) elaborează și propune proiectul de buget anual pentru susținerea serviciilor sociale și a altor măsuri de asistență socială privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, în conformitate cu planul de acțiune propriu ; l) furnizează informațiile și datele solicitate de instituțiile și autoritățile publice cu responsabilități în domeniu, în condițiile legii ;

Art.10. În domeniul administrării și acordării de beneficii sociale respectiv, indemnizații lunare acordate persoanelor cu handicap grav, Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap Timișoara are următoarele atribuții principale:

a. asigură și organizează activitatea de primire a cererilor privind beneficiile sociale respectiv, de acordare a indemnizației lunare ;

b. verifică îndeplinirea condițiilor de legalitate privind acordarea indemnizațiilor lunare - conform procedurilor prevăzute de lege, sau după caz, stabilite prin hotărâre a consiliului local - și pregătește documentația necesară în vederea stabilirii dreptului la măsurile de asistență socială ;

c. întocmește dispozițiile pentru acordarea/prelungirea/încetarea/modificarea indemnizațiilor lunare și le prezintă primarului pentru aprobare;

d. comunică beneficiarilor dispozițiile legale cu privire la drepturile/facilitățile/obligații la care sunt îndreptățiți ;

e. organizează activitatea financiar - contabilă privind beneficiile sociale, elaborează și fundamentează propunerea de buget pentru finanțarea beneficiilor sociale ;

f. efectuează anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc și excludere socială

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap Timisoara 

4/21

și propun măsuri adecvate de sprijinire pentru persoanele cu dizabilități. Art.11. Conducerea, coordonarea și controlul Serviciului Pentru Protecția Persoanelor cu Handicap Timișoara se realizează prin:

- Primarul Municipiului Timișoara ; - Viceprimarul delegat cu probleme sociale ; - Directorul executiv al Direcției de Asistență Socială Comunitară a Municipiului Timișoara ; - Directorul executiv adjunct al Direcției de Asistență Socială Comunitară a Municipiului

Timișoara ; - Șeful serviciului.

Art. 12. (1) Șeful de serviciu asigură conducerea curentă și controlul Serviciului pentru Protecția Persoanelor cu Handicap și este subordonat Consiliului Local al Municipiului Timișoara, Primarului Municipiului Timișoara, Viceprimarului Municipiului Timișoara delegat, Directorului executiv al Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara și Directorului executiv adjunct al Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara. (2) Șeful Serviciului pentru Protecția Persoanelor cu Handicap Timișoara este ordonator terțiar de credite și angajator. (3) În exercitarea atribuțiilor ce-i revin șeful Serviciului pentru Protecția Persoanelor cu Handicap Timișoara emite decizii. (4) Șeful Serviciului pentru Protecția Persoanelor cu Handicap are urmatoarele responsabilități pentru îndeplinirea atribuțiilor serviciului: a. răspunde de managementul domeniului său de activitate ; b. conduce serviciul și răspunde de funcționarea acestuia în condiții de eficiență și eficacitate ; c. răspunde de întocmirea și gestionarea unei baze de date reală și actualizată, în format

electronic, specifică domeniului de activitate ; d. răspunde de organizarea controlului intern, cu privire la activitățile domeniului său de

activitate; e. răspunde de implementarea proiectelor cu finanțare internă sau externă ; f. răspunde de organizarea managementului calității.

Art.13. Legatura dintre Consiliul Local al Municipiului Timisoara, Direcția de Asistență Socială Comunitară a Municipiului Timișoara și Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap Timișoara se face prin viceprimarul delegat/ directorul executiv/ directorul executiv adjunct și șeful serviciului. Art.14. Angajarea personalului se face în condițiile legii, de către șeful Serviciului pentru Protecția Persoanelor cu Handicap Timișoara în limita posturilor aprobate din statul de funcții aprobat prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara. Art.15. Activitatea Serviciului pentru Protecția Persoanelor cu Handicap Timișoara este coordonată de directorul executiv adjunct al Direcției de Asistență Socială Comunitară a Municipiului Timișoara. Art.16. Conducerea curentă a Serviciului pentru Protecția Persoanelor cu Handicap Timișoara este asigurată de șeful Serviciului pentru Protecția Persoanelor cu Handicap Timișoara.

Subcapitolul II.2 STRUCTURA ORGANIZATORICĂ a Serviciului pentru Protecția Persoanelor cu Handicap Timișoara

Art.17. Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap Timișoara este organizat conform organigramei aprobate :

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap Timisoara 

5/21

1. Biroul - Asistență Socială 2. Compartimentul Relații cu Publicul 3. Compartimentul Resurse Umane 4. Compartimentul Financiar Contabilitate 5. Compartimentul Transport Adaptat 6. Compartiment Audit Public Intern

Art.18. Biroul de Asistenţă Socială are ca scop principal furnizarea de servicii sociale primare pentru persoanele încadrarate în grad de handicap grav, conform legislației în vigoare, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap în acord cu obiectivele serviciului. Șeful de birou este subordonat șefului de serviciu și răspunde de:

- managementul domeniului său de activitate ; - elaborarea programelor și proiectelor menite să asigure îmbunătățirea și dezvoltarea

serviciilor sociale oferite persoanelor cu dizabilități ; Prin Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap Timișoara se furnizează servicii sociale care au rolul de a asigura protecție socială pentru - persoanele cu dizabilități încadrate în grad de handicap grav și familiilor acestora - în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirea și combaterea riscului de excluziune socială, prin promovarea încluziunii sociale și creșterea calității vieții acestor categorii de persoane.

18.1 Identificarea serviciului social

Serviciul la domiciliu destinat persoanelor adulte cu dizabilități prin asistent personal cod serviciu social 8810 ID IV, este înființat în cadrul Biroului de Asistență Socială din cadrul Serviciului pentru Protecția Persoanelor cu Handicap Timișoara, serviciu cu personalitate juridică, administrat de furnizorul Direcția de Asistență Socială Comunitară a Municipiului Timișoara, acreditat conform Certificatului de Acreditare seria AF numărul 001206 din data de 16.04.2014. Sediul serviciului social este în municipiul Timișoara str.Simion Bărnuțiu nr.11, sc.B.

18.2 Scopul serviciului social

Scopul - Serviciului la domiciliu destinat persoanelor adulte cu dizabilități prin asistent personal îl reprezintă prevenirea instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități în centre rezidențiale publice de îngrijire și asistență, prin acordarea de asistență și îngrijire personală la domiciliul beneficiarilor pentru:

- ajutor la activitățile de bază ale vieții zilnice – igienă corporală, îmbrăcare și dezbrăcare, hrănire și hidratare, mobilizare și transfer, deplasare în interior/exterior, comunicare ;

- ajutor pentru activități instrumentale ale vieții zilnice – prepararea hranei sau livrarea acesteia, efectuarea de cumpărături, activități de menaj, însoțirea pe mijloacele de transport, facilitarea deplasării în exterior, companie, activități de însoțire la centrele medicale și de recuperare.

18.3 Cadrul legal de organizare și funcționare:

Serviciul la domiciliu destinat persoanelor adulte cu dizabilități prin asistent personal, funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr.292/2011 - asistenței sociale (actualizată), Legea

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap Timisoara 

6/21

nr.448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului ;

Standard minim aplicabil Ordinul MMFSPV nr.67/2015 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități, anexa nr.3.

Serviciul la domiciliu destinat persoanelor adulte cu dizabilități prin asistent personal este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

18.4 Principiile care stau la baza acordării serviciului social

Serviciul la domiciliu destinat persoanelor adulte cu dizabilități prin asistent personal se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile.

Principii generale a) solidaritatea socială, potrivit căreia întreaga comunitate participă la sprijinirea persoanelor vulnerabile care necesită suport şi măsuri de protecţie socială pentru depăşirea sau limitarea unor situaţii de dificultate, în scopul asigurării incluziunii sociale a acestei categorii de populaţie; b) subsidiaritatea, potrivit căreia, în situaţia în care persoana sau familia nu îşi poate asigura integral nevoile sociale, intervin colectivitatea locală şi structurile ei asociative şi, complementar, statul; c) universalitatea, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul la asistenţă socială, în condiţiile prevăzute de lege; d) respectarea demnităţii umane, potrivit căreia fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii, îi sunt respectate statutul individual şi social şi dreptul la intimitate şi protecţie împotriva oricărui abuz fizic, psihic, intelectual, politic sau economic; e) abordarea individuală, potrivit căreia măsurile de asistenţă socială trebuie adaptate situaţiei particulare de viaţă a fiecărui individ; acest principiu ia în considerare caracterul şi cauza unor situaţii de urgenţă care pot afecta abilităţile individuale, condiţia fizică şi mentală, precum şi nivelul de integrare socială a persoanei; suportul adresat situaţiei de dificultate individuală constă inclusiv în măsuri de susţinere adresate membrilor familiei beneficiarului; f) parteneriatul, potrivit căruia autorităţile publice centrale şi locale, instituţiile publice şi private, organizaţiile neguvernamentale, instituţiile de cult recunoscute de lege, precum şi membrii comunităţii stabilesc obiective comune, conlucrează şi mobilizează toate resursele necesare pentru asigurarea unor condiţii de viaţă decente şi demne pentru persoanele vulnerabile;

g) participarea beneficiarilor, potrivit căreia beneficiarii participă la formularea şi implementarea politicilor cu impact direct asupra lor, la realizarea programelor individualizate de suport social şi se implică activ în viaţa comunităţii, prin intermediul formelor de asociere sau direct, prin activităţi voluntare desfăşurate în folosul persoanelor

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap Timisoara 

7/21

vulnerabile; h) transparenţa, potrivit căreia se asigură creşterea gradului de responsabilitate a administraţiei publice centrale şi locale faţă de cetăţean, precum şi stimularea participării active a beneficiarilor la procesul de luare a deciziilor; i) nediscriminarea, potrivit căreia persoanele vulnerabile beneficiază de măsuri şi acţiuni de protecţie socială fără restricţie sau preferinţă faţă de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, categorie socială, opinie, sex ori orientare sexuală, vârstă, apartenenţă politică, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infectare HIV sau apartenenţă la o categorie defavorizată; j) eficacitatea, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are în vedere îndeplinirea obiectivelor programate pentru fiecare dintre activităţi şi obţinerea celui mai bun rezultat în raport cu efectul proiectat; k) eficienţa, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are la bază respectarea celui mai bun raport cost-beneficiu; l) respectarea dreptului la autodeterminare, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul de a face propriile alegeri, indiferent de valorile sale sociale, asigurându-se că aceasta nu ameninţă drepturile sau interesele legitime ale celorlalţi; m) activizarea, potrivit căreia măsurile de asistenţă socială au ca obiectiv final încurajarea ocupării, în scopul integrării/reintegrării sociale şi creşterii calităţii vieţii persoanei şi întărirea nucleului familial; n) caracterul unic al dreptului la beneficiile de asistenţă socială, potrivit căruia pentru aceeaşi nevoie sau situaţie de risc social se poate acorda un singur beneficiu de acelaşi tip; o) proximitatea, potrivit căreia serviciile sunt organizate cât mai aproape de beneficiar, pentru facilitarea accesului şi menţinerea persoanei cât mai mult posibil în propriul mediu de viaţă; p) complementaritatea şi abordarea integrată, potrivit cărora, pentru asigurarea întregului potenţial de funcţionare socială a persoanei ca membru deplin al familiei, comunităţii şi societăţii, serviciile sociale trebuie corelate cu toate nevoile beneficiarului şi acordate integrat cu o gamă largă de măsuri şi servicii din domeniul economic, educaţional, de sănătate, cultural etc.;

q) concurenţa şi competitivitatea, potrivit cărora furnizorii de servicii sociale publici şi privaţi trebuie să se preocupe permanent de creşterea calităţii serviciilor acordate şi să beneficieze de tratament egal pe piaţa serviciilor sociale; r) egalitatea de şanse, potrivit căreia beneficiarii, fără niciun fel de discriminare, au acces în mod egal la oportunităţile de împlinire şi dezvoltare personală, dar şi la măsurile şi acţiunile de protecţie socială; s) confidenţialitatea, potrivit căreia, pentru respectarea vieţii private, beneficiarii au dreptul la păstrarea confidenţialităţii asupra datelor personale şi informaţiilor referitoare la viaţa privată şi situaţia de dificultate în care se află; t) echitatea, potrivit căreia toate persoanele care dispun de resurse socio-economice similare, pentru aceleaşi tipuri de nevoi, beneficiază de drepturi sociale egale; u) focalizarea, potrivit căreia beneficiile de asistenţă socială şi serviciile sociale se adresează celor mai vulnerabile categorii de persoane şi se acordă în funcţie de veniturile şi bunurile acestora; v) dreptul la liberă alegere a furnizorului de servicii, potrivit căruia beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia are dreptul de a alege liber dintre furnizorii acreditaţi. Principiile specifice sunt următoarele:

a. respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap Timisoara 

8/21

beneficiare; b. protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce

priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

c. asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;

d. deschiderea către comunitate; e. asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi

exercitarea drepturilor lor; f. asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin

încadrarea în unitate a unui personal mixt; g. ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia,

ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitatea de exerciţiu;

h. promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; i. asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei

beneficiare; j. preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a

serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent;

k. încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;

l. asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; m. asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; n. responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaţilor legale cu privire la

exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor de întreţinere; o. primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la

dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

p. colaborarea serviciului/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială. q. asistarea persoanelor aflate în situaţii de dificultate şi vulnerabilitate

socială, prin implicarea în identificarea, înţelegerea, evaluarea corectă şi soluţionarea problemelor individuale;

r. evitarea oricărei forme de discriminare bazate pe rasă, etnie, sex şi orientare sexuală, statut marital, convingeri politice sau religioase, deficienţă fizică sau psihică, situaţie materială şi/sau orice altă preferinţă, caracteristică, condiţie sau statut.

s. promovarea principiului justiţiei sociale prevăzute de actele normative în vigoare;

t. egalitatea şanselor privind accesul persoanelor asistate la informaţii, servicii, resurse şi participarea acestora la procesul de luare a deciziilor;

u. respectarea demnităţii individului, unicităţii şi valorii fiecărei persoane.

18.5. Beneficiarii serviciilor sociale

Beneficiarii Serviciului la domiciliu destinat persoanelor adulte cu dizabilități prin asistent personal

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap Timisoara 

9/21

sunt:

a. persoane dependente care, ca urmare a pierderii autonomiei funcţionale din cauze fizice, psihice sau mintale, necesită ajutor semnificativ pentru a realiza activităţile uzuale ale vieţii de zi cu zi, care au fost încadrate in grad de handicap grav și sunt posesoare de certificat de încadrare în grad de handicap cu mențiunea - asistent personal ;

b. membrii familiei persoanelor adulte cu dizabilități.

18.6. Condiţiile de acces/admitere la Serviciul la domiciliu destinat persoanelor adulte cu dizabilități prin asistent personal : a) Acte necesare pentru solicitarea angajării unui asistent personal :

1. Cerere tip de la DGASPC Timiș cu opțiunea asistent personal adresată Serviciului pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap în care se soliciă admiterea în centrul de îngrijire la domiciliu a persoanei adulte cu dizabilități prin asistent personal ;

2. Certificat de încadrare în grad de handicap grav, cu mențiunea Grav cu asistent personal, însoțit de Programul individual de recuperare, readaptare și integrare socială, emis de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu dizabilități ;

3. Buletin/carte de identitate pentru persoana adultă cu dizabilități ; 4. Buletin/carte de identitate pentru persoana propusă spre angajare în funcția de asistent

personal ; 5. Buletin/carte de identitate a solicitantului care poate fi membru al familiei/reprezentant

legal/reprezentatnt ONG ;

Dosarul de angajare ca asistent personal conține: 1. Buletin/carte de identitate ; 2. Acte de stare civilă ; 3. Acte de studii (diploma de absolvire a ultimei școli sau adeverință) ; 4. Decizie de pensionare și ultimul cupon de pensie (dacă este cazul) ; 5. Adeverință de la Casa Judeteana de Pensii Timis în care să fie precizate numărul

dosarului de pensionare, tipul de pensie și cuantumul acesteia la momentul angajării (în original) ;

6. Carnet de muncă/sau adeverință privind stagiul de cotizare și punctajul mediu (în original)

7. Declarație pe proprie răspundere în care specifică faptul că solicitantul nu a mai lucrat (în original) ;

8. Cazier judiciar (in original) ; 9. Curriculum Vitae (in original) ; 10. Certificat medical cu recomandarea – apt pentru prestarea activității de asistent personal

; 11. Acord de angajare exprimat în scris din partea persoanei adulte cu dizabilități, a

reprezentantului legal, sau al familiei, după caz (în original).

La prelungirea contractului individual de muncă al asistentului personal sunt necesare următoarele documente :

1. Adresa de la DGASPC cu opțiunea asistent personal ; 2. Buletin/carte de identitate pentru persoana încadrată în grad de handicap ;

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap Timisoara 

10/21

3. Buletin/carte de identitate a solicitantului, care poate fi membru al familiei/reprezentant legal/reprezentant ONG ;

4. Certificat medical prin care se constată faptul că cel în cauza este apt pentru angajarea în funcția de asistent personal;

b) Criterii de eligibilitate Pentru acordarea serviciului la domiciliu destinat persoanei adulte cu dizabilități prin asistent personal, este eligibilă persoana care îndeplinește următoarele condiții:

1. persoana cu dizabilități este încadrată în grad de handicap grav și posedă un certificat de încadrare în grad de handicap cu mentiunea GRAV CU ASISTENT PERSONAL;

2. beneficiarul are domiciliul sau are reședința în municipiul Timișoara; 3. persoana cu dizabilități nu se află în întreținerea deplină a statului, nu primește îngrijire

specializată în unități sociale rezidențiale publice sau private ; 4. reprezentantul legal al acestuia depune cerere cu 30 de zile înainte de transferul planificat

din instituțiile sociale de specialitate publice pentru a fi îngrijit la domiciliu; 5. asistentul personal este apt pentru funcția de asistent personal în conformitate cu

recomandările medicale.

c) Decizia de admitere/respingere

1. Îngrijirea la domiciliu a persoanelor adulte cu dizabilități prin asistent personal se realizează în baza unei evaluări a nevoilor individuale și a situației personale a fiecărui beneficiar.

2. Evaluarea nevoilor de îngrijire personală se realizează la domiciliul beneficiarului, indiferent dacă acesta a fost supus anterior evaluarii realizate de structurile de evaluare complexă, sau după caz, de unități sanitare, cabinet de medicină de familie, cabinet de specialitate etc...

3. La realizarea evaluării nevoilor individuale ale beneficiarului, personalul de specialitate ține cont de rezultatele evaluarilor complexe, documentele medicale, precum și de recomandările formulate de către specialiști în documentele prezentate de beneficiar.

4. Evaluarea nevoilor individuale ale beneficiarului se efectuează în termen de 5 zile lucrătoare de la preluarea solicitării - de îngrijire la domiciliu a persoanei adulte cu dizabilități, prin asistent personal;

5. În cadrul evaluării nevoii de îngrijire la domiciliu a persoanei cu dizabilități se verifică respectarea condițiilor de eligibilitate pentru acordarea serviciului social de îngrijire la domiciliu a persoanei adulte cu dizabilități încadrate în grad de handicap grav.

6. Referatul de aprobare a Deciziei de admitere/respingere întocmit și înregistrat de asistentul social are la bază rezultatul evaluării nevoilor individuale, recomandarea managerului de caz și aprobarea șefului de birou.

7. Decizia de admitere/respingere se întocmește în baza referatului de aprobare a deciziei de admitere/respingere emisă de către șeful Serviciului pentru Protecția Persoanelor cu Handicap.

8. Dispoziţia de admitere/ respingere poate fi contestată în contencios administrativ în termen de 30 de zile de la data comunicării.

d) Modalitatea de încheiere a contractului de furnizare de servicii şi modelul acestuia

1. Contractul de acordare a serviciului social la domiciliu destinat persoanei adulte cu dizabilități prin asistent personal, este încheiat între beneficiar /reprezentatul său legal și

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap Timisoara 

11/21

Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap pe o perioadă de un an, cu posibilitatea de prelungire prin act administrativ;

2. Modelul contractului este reglementat de Ordinul MMSSF 73/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditaţi conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale.

18.7. Condiţii de încetare a serviciilor sociale

a. Serviciul la domiciliu destinat persoanelor adulte cu dizabilități prin asistent personal încetează/sistează prin Decizia de încetare/sistare, întocmită în baza referatului de specialitate. Decizia de încetare/sistare este emisă de către șeful Serviciului pentru Protecția Persoanelor cu Handicap.

b. Decizia de încetare/sistare se comunicată beneficiarului în scris în termen de 10 zile și poate fi contestată în instanța de contencios administrativ în termen de 30 de zile de la data comunicării acesteia.

c. Modalitățile de realizare a încetării/sistării acordării serviciilor sociale de îngrijire la domiciliu a persoanelor adulte prin asistent personal sunt la cerere, prin decizie unilaterală a beneficiarului sau a furnizorului de servicii, prin acordul ambelor părți și poate avea loc în următoarele situaţii:

1. refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, exprimat în mod direct sau prin reprezentant ;

2. nerespectarea în mod repetat de către beneficiarul de servicii sociale a prezentului regulament de organizare și funcționare;

3. retragerea autorizaţiei de funcţionare sau a acreditării furnizorului de servicii sociale;

4. limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale;

5. schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale;

6. neîncadrarea beneficiarului în gradul grav cu asistent personal, de către Comisia de Expertiză Medicală a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi;

7. beneficiarul nu mai are nevoie de servicii de îngrijire la domiciliu, ca urmare a reevaluării;

8. nerespectarea de către beneficiar a oricăreia dintre obligaţiile prevăzute în contractul de acordare de servicii;

9. expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul; 10. acordul părţilor privind încetarea contractului ; 11. scopul contractului a fost atins ; 12. forţa majoră, dacă este invocată ; 13. schimbarea domiciliului beneficiarului în altă localitate; 14. decesul beneficiarului; 15. beneficiarii sunt internați într-un centru rezidențial cu îngrijire permanentă;

Situaţiile enumerate mai sus constituie motive de sistare a contractului de servicii la domiciliu destinat persoanei adulte cu dizabilități prin asistent personal.

18.8. Angajarea asistentului personal

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap Timisoara 

12/21

a. În urma evaluării inițiale se recomandă acțiuni de intervenție care sunt stabilite în planul

individualizat de îngrijire/asistență al beneficiarului ; b. Planul individualizat de îngrijire/asistență este elaborat cu consultarea beneficiarului sau,

după caz, a reprezentantului său legal ; c. Planul individualizat de îngrijire/asistență conține informația detaliată despre procedurile de

efectuat de către asistentul personal, serviciile oferite, numărul de ore de îngrijire/asistență repartizate pe săptămână, timpul și locul oferirii serviciilor ;

d. Responsabilitatea coordonării și a urmăririi respectării planului individualizat de îngrijire și asistență revine managerului de caz și este verificată de către șeful de birou (centru) ;

e. Planul individualizat de îngrijirea/asistență este revizuit cu ocazia reevaluarii necesităților beneficiarului, o dată pe an sau la nevoie, în baza solicitării beneficiarului sau a reprezentantului său legal, ca urmare a schimbări stării de sănătate a beneficiarului, condițiilor de trai, familiale, etc.

f. Beneficiarul sau, după caz, reprezentantul său legal, pe de o parte și șeful de birou pe de altă parte, semnează un acord de colaborare în baza planului individualizat de îngrijire/asistență. Acordul cu beneficiarul sau, după caz, cu reprezentantul său legal este semnat în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei privind acceptarea beneficiarului la serviciul social de îngrijire la domiciliul a persoanei cu dizabilități prin asistent personal. g. Contractul individual de muncă al asistentului personal se încheie după verificarea

condițiilor de eligilibitate a persoanei propuse pentru funcția de asistent personal, după care se organizează consilierea/ instruirea, persoanei propuse pentru angajare în funcția de asistent personal ;

h. Programul de lucru al asistentului personal este de 8 ore pe zi, maxim 40 ore pe săptămână pentru un singur beneficiar ;

i. Asistentul personal în funcție de planul individualizat de îngrijire și asistență oferă asistatului activități de :

- îngrijire personală – igienă personală, alimentație, îmbrăcare și dezbrăcare etc.; - mobilitate – deplasare în cadrul locuinței și în afara acesteia, ridicare, așezare,

transfer, manipularea scaunului rulant etc.; - sarcini menajere de bază – suport pentru prepararea hranei, curățenie, spălatul

hainelor, procurarea alimentelor și produselor, achitarea facturilor; - participare la viață socială – suport pentru deplasare în exterior și în comunicarea

cu ceilalți, acces la serviciile comunitare, recreere, viață culturală educație și activitate de muncă;

- supraveghere și îndrumare – ajutor pentru a se orienta în timp și spațiu, si în relaționarea cu celelalte persoane.

18.9. Drepturile beneficiarilor

Persoanele beneficiare de serviciile sociale furnizate de Serviciul la domiciliu destinat persoanelor adulte cu dizabilități prin asistent personal, au următoarele drepturi:

a. să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială;

b. să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap Timisoara 

13/21

la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; c. să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; d. să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se menţin

condiţiile care au generat situaţia de dificultate; e. să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de

exerciţiu; f. să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; g. să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; h. să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt persoane cu

dizabilităţi; i. să fie protejați împotriva riscului de abuz și neglijare; j. să-și exprime liber opinia cu privire la serviciile oferite; k. să primească servicii sociale prevăzute în planul de intervenție; l. să refuze, în condiții obiective, primirea serviciilor sociale; m. să fie informați în timp util și în termeni accesibili, asupra oportunității acordării

altor servicii sociale; n. să fie informați în timp util și în termeni accesibili, asupra regulamentului; o. să aibă acces la propriul dosar; p. să fie informați cu privire la drepturile sociale, serviciile primite, precum și cu

privire la situațiile de risc ce pot apărea pe parcursul derulării serviciilor de îngrijire la domiciliu.

18.10. Obligațiile beneficiarilor

Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de Serviciul la domiciliu destinat persoanelor adulte cu dizabilități prin asistent personal, au următoarele obligaţii:

a. să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi economică, să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

b. să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor socială/medicală; c. să respecte prevederile prezentului regulament; d. să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de

asistenţă şi îngrijire; e. să anunţe când lipsesc de la domiciliu; f. să respecte asistentul personal și personalul centrului; g. să permită verificarea la domiciliu de către personalul de specialitate al centrului

18.11. Activităţi şi funcţii

Principalele funcţii ale serviciului la domiciliu destinat persoanelor adulte cu dizabilități prin asistent personal sunt următoarele:

a) De furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea următoarele activităţi:

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap Timisoara 

14/21

1. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 2. asigură îngrijiri individualizate şi personalizate la domiciliul persoanei adulte cu handicap

grav prin angajarea în condițiile legii a unui asistent personal; b) De informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:

1. elaborează materiale informative pe suport scris accesibil - braille, fluturași, pliante, brosuri;

2. elaborează materiale informative pe suport electronic -fotografii, date de informare sau publicitare postate la sediul serviciului sau pe site;

3. transmite comunicate de presă și articole; 4. întocmește rapoarte de activitate.

c) De promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 1. organizarea de activități comune cu diverse instituții pe teme ce țin de promovarea

drepturilor persoanelor cu dizabilități, sănătate, educație, angajarea în muncă; 2. aplicarea de chestionare privind gradul de satisfacere a beneficiarilor; 3. organizarea de sesiuni periodice de instruire a personalului cu privire la activităţile de

îngrijire acordate; d) De asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 2. întocmirea evaluărilor periodice a serviciilor prestate de către asistentul personal; 3. întocmirea raportului informativ privind chestionarul de verificare a satisfacției beneficiarilor 4. monitorizarea activității desfășurate de către asistentul personal corelat cu programul individualizat de îngrijire/asistență ; 5. elaborarea rapoartelor de activitate; e) De administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin

realizarea următoarelor activităţi:

1. întocmirea necesarului de buget propriu al serviciului; 2. propuneri de achiziții de produse și materiale; 3. întocmirea de referate de necesitate privind necesarul de resurse umane ; 4. întocmirea de propuneri privind planul de formare/perfecționare profesională a personalului; 5. instruirea anuală a asistenților personali; 6. întocmirea de propuneri/referate privind ocuparea posturilor .

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap Timisoara 

15/21

18.12. Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal

a. Serviciul la domiciliu destinat persoanelor adulte cu dizabilitati prin asistent personal funcţionează cu personal de specialitate și asistență și personal de îngrijire (asistent personal) conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

b. Încadrarea personalului se realizează în funcţie de nevoile persoanelor beneficiare, cu respectarea numărului maxim de posturi prevăzut în statul de funcţii aprobat.

c. Raportul asistent personal/beneficiar este 1/1 și asigură prestarea serviciilor de îngrijire personală la domiciliul persoanei beneficiare sau la domiciliul persoanei care acordă îngrijirea, în funcţie de nevoile persoanelor beneficiare, de gradul de dependenţă în care aceasta a fost încadrată în urma evaluării complexe, cu respectarea standardelor minime de calitate.

Personalul de conducere - şef de serviciu /șef birou - 2 persoane

(1) Atribuţiile personalului de conducere sunt: a. asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul

serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

b. elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

c. propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare;

d. colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

e. întocmeşte raportul anual de activitate; f. asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii centrului; g. propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a

numărului de personal; h. desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; i. ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la

încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; j. răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul centrului şi

dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

k. organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi funcţionare;

l. reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale; m. asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă

socială de la nivel local / judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

n. întocmeşte proiectul bugetului propriu al centrului ; o. asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi

beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare;

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap Timisoara 

16/21

p. asigură împreună cu personalul de specialitate din cadrul compartimentului resurselor umane din cadrul SPPHT încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

q. are atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. (2) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs, sau prin examen în condiţiile legii.

Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau sunt absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

(3) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în condiţiile legii.

Personalul de specialitate şi asistenţă:

a. asistent social (263501) – 8 persoane ; b. psiholog (263411) – 1 persoană ; c. alt personal de specialitate în asistență socială – 1 persoană ;

Personalul de îngrijire - asistent personal ( 532203 ) – 700 persoane Atribuţii ale personalului de specialitate :

a. asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament ;

b. colaborează cu specialişti din alte centre sociale pentru soluţionarea cazurilor și identificarea de resurse ;

c. monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; d. sesizează conducerii situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de

nerespectare a prevederilor prezentului regulament; e. întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; f. face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi

respectării legislaţiei; g. alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

Atribuțiile personalului de specialitate sunt conform fișelor de post elaborate de către șeful

de birou .

18.13. Finanţarea serviciului social

În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, se are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse:

a. bugetul de stat, conform legii anuale a bugetului de stat ; b. bugetul local al Municipiului Timișoara;

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap Timisoara 

17/21

c. donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din străinătate;

d. fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; e. alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

18.14. Atribuții specifice în cadrul biroului de asistență socială: 1. identifică și verifică statutul, contextul social şi condiţiile în care persoana cu handicap

grav trăieşte și întocmește anchete sociale pentru evaluarea nevoilor persoanelor cu deficiențe grave care solicită servicii de îngrijire din partea asistenților personali ;

2. acordă servicii de informare, consiliere psiho – socială, pentru persoanele încadrate în grad de handicap grav ;

3. întocmește și gestionează în format electronic baza de date cu persoanele cu handicap grav aflate în situație de risc social ;

4. efectuează anchete sociale pentru persoanele cu handicap cu domiciliul sau reședința în Municipiul Timișoara necesare la Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap conform legislației în vigoare ;

5. întocmește raportul de anchetă socială și eliberează dovada, în vederea admiterii persoanelor încadrate în grad de handicap în centre publice rezidenţiale sau de zi din judeţul Timiş sau din alte judeţe conform prevederilor legale ;

6. efectuează evaluări sociale pentru intrarea în programul de transport adaptat al persoanelor cu handicap locomotor ;

7. ține evidența și avizează rapoartele de activitate întocmite semestrial de către asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav;

8. organizează instructajul anual pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav;

9. monitorizează și controlează activitatea desfașurată de asistenții personali ; 10. colaborează cu instituții, asociații și organizații neguvernamentale și face demersurile

necesare pentru încheierea de parteneriate sau convenții de colaborare cu acestea ; 11. identifică nevoile sociale ale persoanelor cu handicap și realizează programe sociale

menite să îmbunătățească serviciile oferite persoanelor cu dizabilități ; 12. întocmește proiecte sociale pentru atragerea de finanțări în vederea dezvoltării de

servicii sociale; 13. elaborează și perfecționează documentația pentru acreditarea serviciilor sociale oferite la

nivelul serviciului ; 14. intreprinde acțiuni în vederea conștientizării și sensibilizării sociale față de problematica

persoanelor cu dizabilități ; 15. întocmește statistici și rapoarte privind activitatea desfășurată la nivelul biroului ; 16. arhivează documentele gestionate la nivelul biroului ;

Art.19. Compartimentul Relații cu Publicul este în subordinea directă a șefului de serviciu al Serviciului pentru Protecția Persoanelor cu Handicap Timișoara. Scopul principal al activității compartimentului îl reprezintă informarea și consilierea socială a beneficiarilor. Atribuții :

1. informează și consiliază cetățenii privind serviciile sociale acordate persoanelor încadrate în grad de handicap ;

2. asigură activitatea de primire, înregistrare, repartizare și predare a corespondenței

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap Timisoara 

18/21

precum și expedierea acesteia către destinatari; 3. programează și înscrie în audiențe cetățenii la șeful de serviciu; 4. monitorizează respectarea termenelor legale pentru transmiterea către beneficiari a

răspunsurilor solicitate. Art.20. Compartimentul Resurse Umane este în subordinea directă a șefului de serviciu al Serviciului pentru Protecția Persoanelor cu Handicap. Are ca scop principal gestionarea resurselor umane și respectarea condițiilor de legalitate a actelor și a măsurilor întreprinse de către Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap atât pentru personalul propriu cât și pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav. Atribuții:

1. întocmește formalitățile și urmărește respectarea legalității privind încadrarea, modificarea, suspendarea și încetarea raporturilor de muncă ;

2. organizează activitatea de personal, salarizare, pregătire și perfecționare profesională ; 3. gestionează și actualizează în condițiile legii dosarele profesionale și personale ; 4. gestionează și actualizează baza de date privind indemnizațiile acordate conform Legii

nr.448/2006, persoanelor cu handicap grav ; 5. întocmește situații statistice periodice sau anuale privind activitatea de resurse umane ; 6. acordă consultanță juridică și reprezintă Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu

Handicap, pe baza de delegație, în fața tuturor instantelor judecătorești ; 7. redactează, vizează și contrasemnează actele cu caracter juridic ; 8. asigură respectarea normelor de sănătate în muncă, protecția muncii și a celor de

prevenire și stingere a incendiilor ;

Art.21. Compartimentul Financiar - Contabilitate este în subordinea directă a șefului de serviciu al Serviciului pentru Protecția Persoanelor cu Handicap Timișoara. Scopul principal al activității compartimentului îl reprezintă gestionarea resurselor financiare alocate, în condiții de eficiență și eficacitate economică, cu responsabilități în:

1. întocmirea și fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli ; 2. organizarea activității finaciar – contabile ; 3. organizarea activității privind achizițiile publice și aprovizionare ;

Atribuții: 1. elaborează și fundamentează proiectul de buget anual precum și propunerile de

rectificare a acestuia ; 2. întocmește și transmite ordonatorului secundar de credite documentația necesară

deschiderilor de credite bugetare ; 3. conduce contabilitatea angajamentelor bugetare conform legii ; 4. exercită atribuții de control financiar preventiv ; 5. conduce contabilitatea astfel încât să asigure cunoașterea, gestiunea și controlul

indicatorilor economici privind activele, creanțele, disponibilitățile, datoriile, capitalurile și rezultatul patrimonial al exercitiului din activitatea financiar – contabilă;

6. înregistrează cronologic și sistematic în contabilitate toate operațiunile economice efectuate la nivelul serviciului ;

7. întocmește și transmite documentația privind execuția bugetului propriu ; 8. efectuează analiza periodică a rezultatelor financiare și întocmește situațiile financiare,

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap Timisoara 

19/21

potrivit reglementărilor contabile aplicabile ; 9. întocmește situații statistice specifice solicitate de instituțiile abilitate sau de ordonatorii

de credite: terțiar, secundar sau principal ; 10. efectuează operațiuni de încasări și plăți în numerar, întocmește și ține evidența

documentelor justificative privind operațiunile în numerar ; 11. întocmește documentele de plată și efectuează plata cheltuielilor bugetare cu ordine de

plată și cec-uri de ridicare de numerar prin Trezoreria Timișoara ; 12. conduce contabilitatea de gestiune, adaptată la specificul activității serviciului ; 13. răspunde de organizarea inventarierii anuale și de valorificarea rezultatelor acesteia

potrivit dispozițiilor legale; 14. răspunde de păstrarea și arhivarea documentelor justificative/registrelor și bilanțurilor

contabile ; 15. gestionează și organizează activitatea privind achizițiile publice în conformitate cu

prevederile legale în vigoare ; 16. conduce evidența tuturor materialelor, obiectelor de inventar, mijloacelor fixe, a

echipamentelor de lucru și de protecție ; Art.22. Compartimentul de Transport Adaptat este în subordinea directă a șefului de serviciu al Serviciului pentru Protecția Persoanelor cu Handicap Timișoara și are ca scop principal asigurarea transportului adaptat al persoanelor cu handicap locomotor încadrate în grad de handicap grav. Atribuții:

1. organizează activitatea de transport adaptat pentru persoanele utilizatoare de fotolii rulante sau alte dispozitive de mers cu autonomie sau fară autonomie în manipularea căruciorului;

2. transportă beneficiarii de la domiciliu la locul stabilit și retur, la orele prestabilite, în limita capacitații de transport și a încadrării în cotele de combustibil aprobate ;

3. întocmește graficele de transport pe număr de persoane și mașină în funcție de solicitări; 4. stabilește locurile de staționare și ora de preluare a beneficiarilor pe care le va comunica

atât beneficiarului cât și transportatorului ; 5. asigură pe fiecare mijloc de transport adaptat o persoană de însoțire cu pregatire în

domeniul social pentru sprijinirea persoanelor beneficiare. Art.23. Compartimentul Audit public intern este în subordinea directă a șefului Serviciului pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Timişoara. Scopul principal al activității compartimentului îl reprezintă asigurarea auditului public intern şi a sistemului de control intern managerial la nivelul Serviciului pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Timişoara. Atribuții:

a) planifică activitatea de audit intern şi pregăteşte misiunea de audit intern ; b) formulează constatări, concluzii şi recomandări de audit intern şi documentează activităţile

de audit intern ; c) elaborează raportul de audit intern şi asigură valorificarea recomandărilor de audit intern ; d) evaluează sistemul organizaţional, sistemul privind managementul riscului, controlul intern şi

guvernanţa, activitatea financiar - contabilă, activitatea juridică, activitatea privind tehnologia informaţiei, procesul de finanţare ;

e) îndeplineşte atribuții necesare sistemului de control intern managerial care sunt compatibile cu structura instituţiei şi funcţia de auditor.

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap Timisoara 

20/21

CAPITOLUL III PATRIMONIUL ȘI FINANȚELE Serviciului pentru Protecția Persoanelor cu Handicap Timișoara Art.24. Patrimoniul este format din bunuri mobile și imobile dobândite de Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap din achiziții publice, sponsorizări, donații. Art.25. Finanțarea cheltuielilor curente și de capital, se asigură din Bugetul Local, (alocații bugetare la cap. 68.02 – Asistența Socială) pe baza bugetului anual de venituri și cheltuieli al Serviciului pentru Protecția Persoanelor cu Handicap Timișoara aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timișoara. Art.26. Proiectul de Buget al Serviciului pentru Protecția Persoanelor cu Handicap Timișoara se depune la Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara, ordonator secundar de credite, care îl va depune la Direcția Economică din cadrul Primariei Timișoara. Art.27. Situațiile financiare întocmite de Serviciul Pentru Protecția Persoanelor cu Handicap Timișoara se depun la Direcția de Asistență Socială Comunitară a Municipiului Timișoara. Art.28. Execuția de casă a Serviciului Pentru Protecția Persoanelor cu Handicap Timișoara se ține în cadrul Compartimentului financiar contabilitate. Art.29. Angajarea și efectuarea cheltuielilor din creditele bugetare aprobate în buget se aprobă de către ordonantorul terțiar de credite și se efectuează numai cu viza prealabilă de control financiar preventiv. Art.30. Ordonatorul terțiar de credite aprobă efectuarea plăților în limita creditelor bugetare aprobate, avizate de control financiar preventiv, iar plata se efectuează de către Compartimentul financiar - contabilitate. Art.31. În cazul desființării Serviciului pentru Protecția Persoanelor cu Handicap Timișoara patrimoniul acestuia revine Consiliului Local al Municipiului Timișoara. Art.32. Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap Timișoara își va organiza arhiva proprie pe care o va păstra în conformitate cu prevederile legale.

CAPITOLUL IV RESPONSABILITĂȚI, COMPETENȚE ȘI REGULI APLICABILE PERSONALULUI din

cadrul Serviciului pentru Protecția Persoanelor cu Handicap Timișoara Art.33. Personalul Serviciului pentru Protecția Persoanelor cu Handicap Timișoara este format din personal contractual conform statului de funcții, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara. Art.34. Personalul din cadrul Serviciul Pentru Protecția Persoanelor cu Handicap Timișoara are următoarele responsabilități:

a) răspunde de păstrarea confidențialității informațiilor deținute, sau la care are acces ca urmare a executării atribuțiilor de serviciu;

b) răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine și în mod conștiincios a îndatoririlor de serviciu și se abține de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituției;

c) răspunde de realizarea la timp și întocmai a atribuțiilor de serviciu ce-i revin potrivit legii/ programelor aprobate sau dispuse expres de conducerea serviciului și de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

d) răspunde potrivit dipozițiilor legale, de corectitudinea și exactitatea datelor, informațiilor și măsurilor prevăzute în documentele întocmite;

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap Timisoara 

21/21

e) răspunde de îndeplinirea atribuțiilor stabilite prin fişa postului. Art.35. Personalul din cadrul Serviciului pentru Protecția Persoanelor cu Handicap Timișoara are următoarele competențe:

a) reprezintă și angajează instituția numai în limitele atribuțiilor de serviciu și al mandatului încredințat de către conducerea instituției;

b) se preocupă permanent de perfecționarea pregătirii profesionale; Art.36. Normele de conduită profesională a personalului contractual sunt reglementate de Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice. Art.37. Personalul Serviciului pentru Protecția Persoanelor cu Handicap Timișoara este obligat să cunoască și să respecte prevederile prezentului regulament.

CAPITOLUL V

DISPOZIȚII FINALE

Art.38. Prevederile prezentului Regulament se completează de drept cu prevederile altor acte normative în domeniu. Art.39. Modificările prezentului regulament intră în vigoare la data aprobării sale prin Hotărârea Consililului Local al Municipiului Timișoara și produce efecte față de salariați, din momentul luării la cunoștință de către aceștia. Art.40. Modificările prezentului regulament se vor face numai cu aprobarea Consiliului Local al Muncipiului Timișoara.

Șef Serviciu, Daniela Lung

Consilier juridic, Larissa Welker  

 

 

Atasament: Anexa_2_organigrama_spph_var.2.pdf

ANEXA ___LA HCLMT Nr.____________ Aprobat Primar

Nicolae Robu SERVICIUL PENTRU PROTECŢIA PERSOANELOR CU HANDICAP

CONSILIUL LOCAL AL PRIMAR MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

VICEPRIMAR

Birou de 11 Compartiment 2 Asistenţă 1 Audit Public Socială 10 Intern 2 Serv. la domiciliu destinat pers. adulte 700 cu dizabilităţi prin asistent personal 700

Compartiment 3 Compartiment 6 Compartiment 4 Compartiment 4 Relaţii cu Resurse Financiar Transport Publicul 3 Umane 6 Contabilitate 4 Adaptat 4

Numar total posturi 731 - de conducere 2 - de executie 729

ŞEF SERVICIU

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DIRECŢIA DE ASISTENTŢĂ SOCIALĂ COMUNITARĂ TIMIŞOARA

SERVICIUL PENTRU PROTECŢIA PERSOANELOR CU HANDICAP

Atasament: Anexa_3_stat_functii.pdf

ANEXA.______ la HCLMT Nr._____/_____ Aprobat Primar Nicolae Robu

STAT DE FUNCŢII "SERVICIUL pentru PROTECŢIA PERSOANELOR CU HANDICAP TIMIŞOARA "

Nr. crt.

Denumirea funcţiei Nivel studii

Post contractual Nr.posturi Grad

A. Funcţii personal contractual de conducere 1 Şef serviciu S 1 II 2 Şef birou - Inspector de specialitate S 1 I B. Funcţii personal contractual de executie

3 Asistent social specialist S 5 4 Asistent social practicant S 3 5 Asistent social debutant S 1 6 Psiholog practicant S 1 7 Consilier juridic S 1 II 8 Inspector de specialitate S 5 I 9 Inspector de specialitate S 3 II 10 Auditor S 1 IA 11 Auditor S 1 II 12 Referent SSD 1 I 13 Referent M 3 IA 14 Referent M 2 II 15 Casier M 1 16 Şofer M 1 17 Asistent personal G 700 Total personal contractual 29+700 TOTAL GENERAL 31+700

Şef Serviciu, Daniela Lung Insp.de spec. resurse umane Camelia Moraru

Atasament: Ref._sustinere.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR SC2016 -30332/13.12..2016 APROBAT, REFERAT privind susținerea proiectului de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap, a Organigramei şi Statului de Funcţii Având în vedere referatul Serviciului pentru Persoanelor cu Handicap Timişoara, înregistrat cu nr. AS2016-11568/16.11.2016 privind modificarea şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, a Organigramei şi Statului de Funcţii; Având în vedere prevederile art.36 alin.(2) lit.a şi alin.(3) lit.b din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale; Propunem susținerea proiectului de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Timişoara şi a Organigramei şi Statului de Funcții. Avizat jurjdic, Şef Serviciu Resurse Umane, Rodica Aurelia dl