keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 486/31.10.2006 privind parcarea vehiculelor grele pe teritoriul Municipiul Timişoara

31.10.2006

Hotararea Consiliului Local 486/31.10.2006
privind parcarea vehiculelor grele pe teritoriul Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2006 - 20449/16.10.2006 al Primarului Primăriei Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Luând în considerare avizul Comisiei de Circulaţie a Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, modificata si completata prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 63/2006;
Ţinând seama de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.38 alin.(2) lit. d) si alin (6) lit a) pct 13 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, modificată şi completată de Legea nr. 286/2006;
În temeiul art. 46 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată de Legea nr. 286/2006;


HOTARASTE

Art.1: (1) Se interzice staţionarea voluntară a vehiculelor cu o masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 t pe drumurile publice şi terenurile aparţinând domeniului public sau privat ale municipiului Timişoara.
(2) Această restricţie se exceptează pe timpul efectuării operaţiunilor de încărcare/descărcare sau îmbarcare/debarcare, conducătorii acestor vehicule având obligaţia să respecte semnalizarea rutieră din zonă.
(3) Se interzice comercializarea de produse sau prestarea de servicii direct din aceste vehicule.
(4) Interdicţiile de la alin.1 nu sunt aplicabile vehiculelor aparţinând instituţiilor prevăzute la art.32, alin.2, lit."a" şi "b" din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice cu modificările şi completările ulterioare, atunci când se află în acţiuni de intervenţie sau în misiuni care impun urgenţă.

Art.2: Parcarea vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 t este permisă numai în autobaze sau în locuri speciale destinate acestui scop semnalizate prin indicatoare sau marcaje şi avizate de către Comisia de Circulaţie din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: (1) Încălcarea prevederilor art.1, alin. (1) şi (3) din prezenta hotărâre constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda de la 1.000 la 2.500 lei. Pentru abateri repetate se poate aplica şi măsura blocării sau ridicării vehiculelor.
(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la Art 1, alin (1) şi (3) se efectuează de către ofiţerii şi agenţii de Poliţie, personalul Poliţiei Comunitare şi de către împuterniciţii Primarului Municipiului Timişoara, conform competenţelor ce le revin.
(3) Contravenţiilor prevăzute la Art.1 alin (1) şi (3) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Contravenientul poate achita în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului verbal de contravenţie jumătate din minimul amenzii.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Transport şi Siguranţa Circulaţiei din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Institutiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Direcţiei Edilitare;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern;
- Centrului de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Biroul Transport şi Siguranţa Circulaţiei;
- Biroului Relaţii Publice;
- Poliţiei Rutiere a Municipiului Timişoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRE PETRIŞOR
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_-_Parcare_vehicule_grele.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR BIROUL TRANSPORT ŞI SIGURANŢA CIRCULAŢIEI NR. ………………./………………..

APROBAT PRIMAR

Dr. ing. Gheorghe Ciuhandu

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

REFERAT privind staţionarea vehiculelor grele pe teritoriul Municipiul Timişoara

S-a constatat că pe străzile din municipiul Timişoara, pe aleile dintre blocuri şi în parcajele aferente acestora, staţionările voluntare ale vehiculelor grele sunt extrem de frecvente.

Astfel, un număr semnificativ de vehicule din această categorie sunt fie parcate la domiciliul şoferilor sau proprietarilor, fie sunt abandonate de multă vreme pe diverse artere. Mare parte a acestor vehicule aparţin unor societăţi cu garaje amenajate, dar care permit şoferilor să parcheze vehiculele în afara acestora.

De asemenea, micii particulari deţinători de astfel de vehicule le parchează în curţile proprii sau în vecinătatea acestor, perturbând liniştea locatarilor din zonă.

Acest fenomen reduce semnificativ capacitatea de circulaţie şi staţionare pe arterele rutiere, fiind o piedică în calea desfăşurării fluente şi în condiţii de siguranţă a traficului şi, de asemenea, produce poluare fonică în zonele rezidenţiale.

Măsura de interzicere a staţionării vehiculelor grele ar putea fi materializată prin amplasarea de indicatoare rutiere în acest sens, dar având în vedere amploarea fenomenului, aceasta ar fi foarte costisitoare şi practic nerealizabilă. De aceea se impune stabilirea unei norme cu caracter general asupra întregului oraş.

Având în vedere cele de mai sus, pentru asigurarea fluenţei şi siguranţei traficului rutier şi pietonal, în scopul creşterii numărului de locuri de parcare pentru autoturisme şi al gradului de confort al cetăţenilor

Propunem adoptarea unei hotărâri privind interzicerea staţionărilor voluntare a vehiculelor cu o

masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 t pe drumurile publice şi pe terenurile aparţinând domeniului public sau privat ale municipiului Timişoara.

ŞEF BIROU T.S.C., CONSILIER B.T.S.C., CULIŢĂ CHIŞ OVIDIU RĂDULESCU

AVIZAT JURIDIC, MIRELA LASUSCHEVICI