keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 442/15.12.2009 privind stabilirea redeventelor aferente contractelor de concesiune pentru cabinete medicale

15.12.2009

Hotararea Consiliului Local 442/15.12.2009
privind stabilirea redeventelor aferente contractelor de concesiune pentru cabinete medicale


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 83/02.12.2009 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 297/28.07.2009 privind stabilirea nivelului minim al redeventei aferente contractelor de concesiune incheiate pentru cabinetele medicale potrivit Hotararii Guvernului Romaniei nr. 884/03.06.2004;
Având în vedere procesul-verbal al sedintei din data de 17.11.2009 a Comisiei de negociere cu tertii constituita in baza Hotărârea Consiliului Local nr. 350/2008, modificata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 66/2009;
În baza Hotararii Guvernului Romaniei nr. 884/03.06.2004 privind concesionarea unor spatii cu destinatia de cabinete medicale;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba redeventele aferente contractelor de concesiune pentru cabinete medicale prevazute in Anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ELENA WOLF
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

ANEXA LA H.C.L. NR____________

DIN DATA DE________________

ANEXA Pentru stabilirea nivelului minim al redeventei aferente contractelor de concesiune pentru

cabinete medicale

Zona A0 A B C D E

Redeventa lei/m.p./an 265 220 160 90 70 45

Zonele tarifare sunt delimitate prin HCLMT nr.44/24.11.1992 astfel :

Zona specială – Zona A0 (p-ţa Victoriei, str.Alba Iulia, str.L.Blaga, str.V.Alecsandri, str.Ungureanu, str.Mărăşeşti, str.G-ral Grigorescu, str.Muşat, str.Regimentul 5, str.Corvin, str.G.Coşbuc, str.Popa Şapcă, str.Griselini, str.Paul Chinezu, str.Doda T., str.Mercy, p-ţa Unirii, str.E.Pacha, p-ţa Libertăţii, p-ţa Sf.Gheorghe,p-ţa Huniade,str.Sf.Ioan, str.G.Dima, p-ţa Mărăşti, str.Oituz, p-ţa I.C.Brătianu, str.Hector, str.9 Mai, str.Proclamaţia de la Timişoara, p-ţa Ţepeş Vodă.

Zona 0 – Zona A (mai puţin cele menţionate la zona specială) Zona I – Zona B Zona II – Zona C Zona III – Zona D Zona IV – Zona E

DIRECTOR BIROU SPATII – TERENURI Ec. Miut Nicusor Constantin ing. Voicu Marius

Atasament: Referat.pdf

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA APROBAT DIRECTIA PATRIMONIU PRIMAR BIROU SPATII – TERENURI NR. 83/02.12.2009 dr. ing. Gheorghe Ciuhandu

REFERAT In evidentele noastre avem contracte de concesiune pentru cabinete medicale. Contractele de concesiune au fost incheiate potrivit dispozitiilor Hotararii Guvernului Romaniei nr. 884/03.06.2004 privind concesionarea unor spatii cu destinatia de cabinete medicale. Hotararea Guvernului Romaniei nr. 884/03.06.2004 prevede la art. 4, urmatoarele : “ (1) Concesionarea spatiilor se face in schimbul unei redevente anuale, platita de concesionar. (2) Modul de calcul al redeventei se stabileste de catre concedent, iar valoarea redeventei se negociaza cu concesionarul si va fi de 1 euro/mp/an in primii 5 ani. (3) Dupa primii 5 ani, nivelul minim al redeventei se va stabili de catre concedent, pornind de la pretul pietei, sub care redeventa nu poate fi acceptata. (4) Redeventa obtinuta prin concesionare se face venit la bugetul de stat sau la bugetul local al comunei, orasului, judetului ori al municipiului Bucuresti, dupa caz, in functie de concedentul bunurilor imobile concesionate. “ Prin Hotarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 297/28.07.2009 s-a stabilit nivelul minim al redeventei aferenta contractelor de concesiune incheiate pentru cabinete medicale. Comisia de negociere este imputernicita prin art. 2 al Hotararii Consiliului Local al Municipiului nr. 297/28.07.2009 sa negocieze redeventa aferenta fiecarui cabinet medical concesionat. In sedinta din data de 17.11.2009 a Comisiei de negociere cu tertii constituita in baza HCL nr. 350/2008, modificata prin HCL nr. 66/2009 s-a hotarat ca redeventa pentru cabinetele medicale concesionate sa fie pentru fiecare cabinet egala cu redeventa minima stabilita pentru respectivul cabinet medical. Avand in vedere cele prezentate,

PROPUNEM :

Aprobarea de catre Consiliului Local al Municipiului Timisoara a unui proiect de hotarare privind stabilirea redeventelor, aferente contractelor de concesiune pentru cabinete medicale conform Anexei care va face parte integranta din hotarare. Redeventa pentru cabinetele medicale concesionate va fi pentru fiecare cabinet egala cu redeventa minima stabilita pentru respectivul cabinet medical, prin Hotarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 297/28.07.2009.

VICEPRIMAR DIRECTOR

ing. Adrian Orza ec. Miut Nicusor Constantin

BIROU SPATII - TERENURI ing. Voicu Marius REFERENT SPEC. sing. Kovacs Ileana

AVIZAT SERVICIUL JURIDIC

jur. Mirela Lasuschevici

  • VICEPRIMAR DIRECTOR
    • AVIZAT
    • SERVICIUL JURIDIC