keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 445/20.12.2010 privind recunoaşterea cardurilor securizate studenţeşti pentru acordarea facilităţilor de transport studenţilor

20.12.2010

Hotararea Consiliului Local 445/20.12.2010
privind recunoaşterea cardurilor securizate studenţeşti pentru acordarea facilităţilor de transport studenţilor


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere expunerea de motive a d-lui consilier Ehegartner Petru;
Având în vedere Adresa nr. SC2010-28521/07.12.2010 a Direcţiei Tehnice - Serviciul Reglementări Transporturi Urbane, aprobată de Primarul Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, vor beneficia de acordarea facilităţilor de transport în comun, toţi studenţii posesori de carduri securizate studenţeşti, indiferent de emitent.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI VEZI NOTA

Atasament: Punct_vedere.pdf

ROMÂNIA Aprobat JUDEŢUL TIMIŞ imar, |. MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Dr. Ing. fiheo ve dlobe DIRECȚIA TEHNICĂ SERVICIUL REGLEMENTĂRI TRANSPORTURI URBANE NR. SC2010-28521/07.12.2010 Br. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, ftx:-+40 256 493 017 e-mnil: primariatniQprimariatmuro internef: www. primariatm ro Către, CONSILIUL LOCAL AL, MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Referitor la proiectul de hotărâre privind recunoaşterea altor carduri securizate tip EURO<26 pentru acordarea facilităților de transport studenților, vă comunicăm următoarele: Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 414/30.11.2010 s-a aprobat Protocolul de acordare a facilităților la transportul public local de persoane prin curse regulate unor categorii de cetățeni ai municipiului Timişoara pentru anul 2011, Conform acestui protocol beneficiază de reduceri cu 50% la costul abonamentelor studenții care frecventează unitățile de învăţământ din Municipiul Timişoara în baza legitimației EURO<26 eliberată de Asociaţia EURO<26 România şi de reprezentanții acesteia în Municipiul Timişoara. Pentru recunoaşterea altor tipuri de carduri pentru acordarea de facilități la transportul public local de persoane prin curse regulate studenților este necesar a se încheia un contract de parteneriat între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi unitățile de învăţământ din Municipiul Timişoara precum şi între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi alte asociații non-guvernamentale de utilitate publică. După aprobarea contractului de parteneriat acesta trebuie supus spre aprobare Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Transport Timişoara şi apoi spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Timişoara pentru modificarea Protocolului de acordare a facilităților la transportul public local de persoane prin curse regulate unor categorii de cetățeni ai municipiului Timişoara pentru anul 2011 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 414/30.11.2010. VICEPRIMAR, sa GRINDEANI U ÎN ING. 4 CONSILIER, CONSILIER, S n JR. NASTA ga ING. VILCEANU V i h FORUM l So