keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 357/25.10.2011 privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 414/30.11.2010 - privind aprobarea Protocolului de acordare a facilităţilor la transportul public local de persoane prin curse regulate unor categorii de cetăţeni ai municipiului Timişoara pentru anul 2011

25.10.2011

Hotararea Consiliului Local 357/25.10.2011
privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 414/30.11.2010 - privind aprobarea Protocolului de acordare a facilităţilor la transportul public local de persoane prin curse regulate unor categorii de cetăţeni ai municipiului Timişoara pentru anul 2011


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011- 23053/17.10.2011 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 445/ 20.12.2010 privind recunoaşterea cardurilor securizate studenţeşti pentru acordarea facilităţilor de transport studenţilor;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 414/30.11.2010 - privind aprobarea Protocolului de acordare a facilităţilor la transportul public local de persoane prin curse regulate unor categorii de cetăţeni ai municipiului Timişoara pentru anul 2011;
Având în vedere Adresa nr. 15584/14.10.2011 a Regiei Autonome de Transport Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică art. 1, Secţiunea 1, lit. d) din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 414/30.11.2010 cu următorul conţinut:
"d) Reducere 50% la costul abonamentelor pentru studenţii care frecventează unităţile de învăţământ din Municipiul Timişoara. Eliberarea cardurilor R.A.T.T. se face pe baza cardurilor securizate studenţeşti (indiferent de emitent) conform H.C.L. nr. 445/20.12.2010 şi a BI/CI în original, iar evidenţa acestora se păstrează şi în format electronic".

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipului Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Regiei Autonome de Transport Timişoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA Se aprobă JUDEŢUL TIMIŞ Primar, MUNICIPIUL TIMIŞOARA Dr. Ing. Gheorghe Ciuhandu DIRECŢIA TEHNICĂ SERVICIUL REGLEMENTĂRI TRANSPORTURI URBANE BIROUL TRANSPORT ŞI SIGURANŢA CIRCULAŢIEI NR. Bd.C.D.Loga nr 1,300030 Timisoara,tel:+40256 490 635 e-mail:[email protected] internet:www.primariatm.ro

REFERAT pentru modificarea Anexei la HCL nr. 414/30.11.2010

Prin HCL nr. 445/20.12.2010 Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat acordarea de

facilităţi la transportul în comun pentru toţi studenţii posesori de carduri securizate studenţeşti, indiferent de emitent.

Prin Anexa la HCL nr. 414/30.11.2010 s-a hotărât acordarea de reduceri cu 50% la costul abonamentelor studenţilor care frecventează unităţile de învăţământ din Municipiul Timişoara în baza legitimaţiei EURO<26 eliberată de Asociaţia EURO<26 România şi de reprezentanţii acesteia în Municipiul Timişoara.

Având în vedere cele de mai sus şi urmare a adresei Regiei Autonome de Transport Timişoara, propunem modificarea Anexei la HCL nr. 414/30.11.2010, după cum urmează:

,,Art. 1, Secţiunea 1, lit. d) din Anexa la HCL nr. 414/30.11.2010 se modifică şi va avea următorul conţinut:

d) Reducere 50% la costul abonamentelor pentru studenţii care frecventează unităţile de învăţământ din Municipiul Timişoara. Eliberarea cardurilor R.A.T.T. se face pe baza cardurilor securizate studenţeşti (indiferent de emitent) conform H.C.L. nr. 445/20.12.2010 şi a BI/CI în original, iar evidenţa acestora se păstrează şi în format electronic.”

DIRECTOR, DIRECTOR ECONOMIC, CULIŢĂ CHIŞ SMARANDA HARACICU

ŞEF SERVICIU, ŞEF BIROU, ADRIAN COLOJOARĂ CRISTINA GAVRA

CONSILIER,

NASTASIA MIRCEA AVIZAT JURIDIC,

Cod FP 53 -01, Ver.1

VICEPRIMAR,

SORIN GRINDEANU