keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 403/16.11.2010 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2010

16.11.2010

Hotararea Consiliului Local 403/16.11.2010
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2010


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având in vedere Referatul nr. SC2010 - 26674 / 05.11.2010 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor si Comisiei pentru cultura, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport si culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Legea nr. 11/2010 a bugetului de stat pe anul 2010;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.334/28.09.2010 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2010;
În conformitate cu prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.19, alin.1 şi 2 si art. 20, alin.1, art.22 alin.1 şi art.23 alin.1 şi 2 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.b) si alin.(4), lit.a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2010 conform Anexei nr. 1 - Bugetul Local pe anul 2010, Anexei nr.2 - Buget venituri proprii şi subvenţii, Anexei nr.3 - Buget venituri şi cheltuieli evidenţiate în afara bugetului local, Anexei nr.4 - Buget credite interne, Anexei nr.5 - Programul de investiţii pe anul 2010.

Art.2: La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, se modifica in mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr.334/28.09.2010 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2010.
Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economica, Direcţia Patrimoniu, Instituţia Arhitectului Şef, Direcţia Comunicare, Direcţia Dezvoltare, Direcţia de Mediu şi Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara.
Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timisoara ;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Instituţiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Biroului Control Intern si Managementul Calităţii;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Timiş;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN PAU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_nr_4.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA ECONOMICA SERVICIUL BUGET DENUMIREA INDICATORILOR BUGET CREDITE INTERNE 2010 Cod indicator Program initial influenta Anexa nr.4 mii lei Program rectificat TOTAL CHELTUIELI 20.000,00 20.000,00 CHELTUIELI CURENTE 01 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 20.000,00 20.000,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 1 20.000,00 20.000,00 Partea a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 64.07 1.700,00 1.700,00 Cultura, recreere si religie 67.07 1.700,00 1.700,00 CHELTUIELI CURENTE 01 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 1.700,00 1.700,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 71 1.700,00 1.700,00 Din totai capitol Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei 67.07.50 1.700,00 1.700,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 69.07 3.876,27 3.876,27 Locuinte, servicii si dezvoltare publica 790.07 3.876,27 3.876,27 CHELTUIELI CURENTE 01 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 3.876,27 3.876,27 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 71 3.876,27 3.876,27 Din total capitol Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 70.07.05 Alimentare cu apa 70.07.0501 Pagina 1/2

DENUMIREA INDICATORILOR Alte servicii in domeniul locuintei. serviciilor si dezvolterii comunale Cod indicator 70.07.50 Program initial 55588 Program rectificat 208,88 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 79.07 14.423,73 14.423,73 Transporturi 84.07 14423,73 CHELTUIELI CURENTE 01 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 14423,73 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 71 14.423,73 Din toial capitol Transportrutier 84.07.03 14.423,73 Drumuri si poduri 84.07.03.01 6.649,13 Strazi 84.07.03.03 7.774,60 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DERICIT 0,00 0,80 REZERVE 0,00 0,00 EXCEDENT 09,00 0,00 DEFICIT PRIMAR DR.ING CIUHANDU = LL 20.000,00 20.000,00 DIRECTOR ECONOMIC EC.SMARANDA HARACICU Pagina 2/2

Atasament: Anexa_nr_3.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA ECONOMICA SERVICIUL BUGET DENUMIREA INDICATORILOR TOTAL VENITURI 2010 Cod indicator 00.01 Program initial 21.376,83 BUGET VENITURI SI CHELTUIELI EVIDENTIATE IN AFARA BUGETULUI LOCAL influenta Anexa nr.3 lei Program rectificat 1. VENITURI CURENTE 00.02 21.376,83 C. VENITURI NEFISCALE 00.03 21.376,83 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 00.04 21.376,83 Diverse venituri 36.11 21.376,83 Taxe speciale 36.11.06 3.320,00 3.320,00 Depozite speciale pentru constructii de locuinte 36.11.08 1.800,00 1.800,00 Fondul de risc 36.11.09 900,00 900,00 Fond de rulment olaj a N] = 36.11.10 120,00 120,00 Alte venituri o 36.11.50 15.236,83 15.236,83 TOTAL CHELTUIELI 36.673,74 37.486,68 CHELTUIELI CURENTE 4.728,00 5.272,00 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 900,00 900,00 TITLUL IMBUNURI SI SERVICII 3.828,00 4.372,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 29.975,63 30.244,57 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 29.975,63 30.244,57 TITLUL XV IMPRUMUTURI 1.870,11 1.970,11 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 1.970,11 1.970,11 Alte servicii publice generale 1.870,11 1.970,11 CHELTUIELI CURENTE 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 0,00 0,00 Pagina 1/4

DENUMIREA INDICATORILOR Cad Cad indicator Program i influenta Program rectificat rand TITLUL XV IMPRUMUTURI 22 80 1.970,11 0,00 1.970,11 Din iotal capitol Fond de rulment 23 54.11.08 1.970,11 0,00 1.970,11 Alte servicii publice generale 24 54.11.50 0,00 0,00 0,00 Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA 25 59.11 157,00 0,00 157,00 NATIONALA Ordine publica si siguranta nationala 26 61.11 157,00 0,00 157,00 CHELTUIELI CURENTE 27 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 28 70 157,00 0,00 157,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 29 71 157,00 0,00 157,00 Din total capitol Ordine publica 30 61.11.03 157,00 0,00 157.00 Politie comunitara 31 61.11.03.04 157.00 0,00 157,00 Partea a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 32 64.11 2.820,56 41,20 2.861,76 invatamant 33 65.11 556,46 0,00 556,46 CHELTUIELI CURENTE 34 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 35 70 556,46 0,00 556,46 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 36 71 556,46 0,00 556,46 Din total capitol invatamant secundar 37 85.11.04 556,46 0,00 556,48 invatamant secundar superior 38 65.11.04.02 556,46 0,00 556,46 Sanatate 39 66.11 12,10 0,00 12,10 CHELTUIELI CURENTE 40 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 41 70 12,10 0,00 12,10) TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 42 71 12,10 0,00 12,10 Din total capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 43 66.11.06 12,10 0,00 12,10 Spitale generale 44 66.11.06.01 12,10 0,00 12,10 Pagina 2/4

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program i Influenta Program rectificat rand Cultura, recreere si religie 45 67.11 2.252,00 41,20 2.293,20 CHELTUIELI CURENTE 46 01 668,00 0,00 668,00 TITLUL H BUNURI SI SERVICII 47 20 668,00 0,00 668,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 48 70 1.584,00 41,20 1.825,20 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 49 71 1.584,00 41,20 1.625,20 Din total capitol Servicii recreative si sportive 50 67.11.05 2.252,00 41,20 2.293,20 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 51 67.11.05.03 2.252,00 41,20 2.293,20 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, 52 69.11 29.351,76 TT1,T4 30.123,50 MEDIU Si APE Locuinte, servicii si dezvoltare publica 53 70.11 29.351,76 771,74 30.123,50 CHELTUIELI CURENTE 54 01 2.320,00 544,00 2.864,00 TITLUL ICHELTUIELI DE PERSONAL 55 10 900,00 0,00 900,00 TITLUL IEBUNURI SI SERVICII 56 20 1.420,00 544,00 1.964,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 57 70 27.031,76 227,74 27.259,50 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 58 71 27.031,76 227,74 27.259,50 Din fotal capitol Locuinte 59 70.11.03 25.330,63 0,00 25.330,63 Dezvoltarea sistemului de locuinte 60 70.11.03.01 25.330,63 0,00 25.330,63| Alimentare cu apa si amenajari hidroiehnice 61 70.11.05 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa 62 70.11.05.01 0,00 0,00 0,00 Huminat public si electrificari rurale 63 70.11.06 1.555,00 0,00 1.555,00 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 64 70.11.50 2.466,13 771,74 3.237,87 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 65 79.11 2.374,31 0,00 2.374,31 Transporturi 66 84.11 2.374,31 0,00 2.374,31 CHELTUIELI CURENTE 67 01 1.740,00 0,00 1.740,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 68 20 1.740,00 0,00 1.740,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 69 70 634,31 0,00 634,31 Pagina 3/ 4

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Influenta Program rectificat rand TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 70 71 634,31 0,00 634,31 Din total capitol Transportrutier 71 84.11.03 1.800,31 0,00 1.900,31 Drumuri si poduri 72 84.11.03.01 0,00 0,00 0,00 Transportin comun 73 84.11.03.02 0,00 0,00 0,00 Strazi 74 84.11.03.03 1.900,31 0,00 1.900,31 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 75 84.11.50 474,00 0,00 474,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DERCIT 76 36.11 0,00 0,00 0,00 REZERVE m 97.11 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 78 98.11 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 79 99.11 15.296,91 812,94 16.109,85 PRIMAR, | DR.ING.GHEORGHE CIUHANDU DIRECTOR ECONOMIC Pagina 4/4

Atasament: Anexa_nr_2.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA ECONOMICA SERVICIUL BUGET BUGET VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 2010 Anexa nr.2 lei DENUMIREA INDICATORILOR Cod indicator Program initial influenta Program rectificat TOTAL VENITURI 1 00.01 25.380,33 2.368,00 [IL VENITURI CURENTE 2 00.02 21.474,33 2.368,00 Re VENITURI NEFISCALE 3 00.07 21.474,33 2.368,00 23.842,33 C+1. VENITURI DIN PROPRIETATE 4 00.08 1.512,00 0,00 1.512,00 Venituri din proprietate 5 30.10 1.512,00 0,00 1.512,00 Venituri din concesiuni si inch 6 30.10.05 1.493,80 0,00 1.493,80 Alte venituri din proprietate 7 30.10.50 18,20 0,00 18,20 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVIC 8 00.09 19.962,33 2.368,00 22.330,33 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 3 33.10 15.703,27 2.221,00 17.924,27 Taxe si alte venituri in invatamant 10 33.10.05 2.250,00 0,00 2.250,00 Venituri din prestari de servi 11 33.10.08 500,00 0,00 500,00 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine 12 33.10.14 10.871,00 2.164,00 12.835,00 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 13 33.10.16 40,00 0,00 40,00 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profe: 14 33.10.17 27,00 0,00 27,00 specializare si perfectionare Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si 15 33.10.19 251,00 0,00 251,00 sportive Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 16 33.10.50 1.964,27 57,00 2.021,27 Venituri din taxe administrative, eliberari permise 17 34.10 1.889,00 0,00 1.889,00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise 18 34.10.50 1.889,00 0,00 1.889,00 Amenzi, penalitati si confiscari 19 35.10 52,00 0,00 52,00 Alte amenzi, penalitati si confiscari 20 35.10.50 52,00 0,00 52,00 Diverse venituri 21 36.10 456,80 147,00 603,80 Pagina 1/4

DENUMIREA INDICATORILOR Alte venituri Cod indicator 36.10.50 Program initial 456,80 Influenta 147,00 Program rectificat Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.10 1.861,26 0,00 Donatii si sponsorizari 37.10.01 1.825,26 0,00 Alte transferuri voluntare 37.10.50 36,00 0,00 H. VENITURI DIN CAPITAL 00.10 2,00 0,00 Venituri din valorificarea unor bunuri 39.10 2,00 0,00 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.10.01 2,00 0,00 IV. SUBVENTII 00.12 3.904,00 0,00 Subventii de la alte administra 43.10 3.904,00 0,00 Subventii pentru institutii publice 43.10.09 3.904,00 0,00 TOTAL CHELTUIELI 49.10 25.380,33 2.368,00 CHELTUIELI CURENTE 01 24.886,99 1.779,29 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 10 4.877,11 315,87 TITLUL Il BUNURI SI SERVCII 20 18.697,32 1.458,27 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57 1.512,00 5,05 TITLUL XALTE CHELTUIELI 59 0,56 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 493,34 588,71 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 71 493,34 588,71 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 3.773,00 9,00 3.773,00 Alte servicii publice generale 3.773,00 0,00 3.773,00 CHELTUIELI CURENTE 01 3.456,50 0,00 3.456,50 TITLUL ICHELTUIELI DE PERSONAL 10 214843 0,00 2.148,43 TITLUL BUNURI SI SERVICII 20 1.308,07 0,00 1.308,07 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 316,50 0,00 316,50 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 71 316,50 0,00 316,50 Din fotal capitol Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 54.10.10 3.773,00 0,00 3.773,00 Partea a Ill-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 64.10 21.607,33 2.368,00 23.975,33 Pagina 2/4

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicatar Program initial influenta Program rectificat rand invatamant 49 65.10 17.969,06 2.164,00 20.133,06 CHELTUIELI CURENTE 50 01 17.869,06 1.695,28 19.664,35 TITLUL FCHELTUIELI DE PERSONAL 51 10 2.220,68 315,97 2.536,65 [TITLUL i BUNURI SI SERVICII 52 20 15.747,82 1.374,27 17.122,09 [TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 53 57 0,00 5.05 5.05 TITLUL XALTE CHELTUIELI 54 58 0,56 0,00 0,56 CHELTUIELI DE CAPITAL 55 70 0,00 468,71 468,71 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 56 71 0,00 468,71 468,71 Din total capitol Invatamant prescolar si primar 57 65.10.03 9.766,46 21,87 9.788,33 Invatamant prescolar 58 65.10.03.01 7.515,86 0,00 7.515,86 invatamant primar 59 65.10.03.02 2.250,60 21,87 2.272,47| invatamant secundar 60 65.10.04 5.434,54 1.670,02 7.104,56 Invatamant secundar inferior 61 65.10.04.01 50,00 844 58,44 invatamant secundar superior 62 65.10.04.02 4.471,72 1.577,78 6.049,50 invatamant profesional 53 65.10.04.03 912,82 83,80 996,62 invatamant postliceal 64 65.10.05 908,06 177,50 1.085,56 Servicii auxiliare pentru educatie 65 65.10.11 1.860,00 294,61 2.154,61 internate si cantine pentru elevi 66 65.10.11.03 1.860,00 294,61 2.154,61 Alte servicii auxiliare 67 65.10.11.30 0,00 0,00 0,00| Cultura, recreere si religie 68 67.10 1.682,00 180,00 1.882,00 CHELTUIELI CURENTE 69 01 1.505,16 60,00 1.565,16 TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL 70 10 308,00 0,00 308,00 TITLUL SI SERVICII 7 20 1.187,16 60,00 1.257,16 CHELTUIELI DE CAPITAL 72 70 176,84 120,00 296,84 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 73 7 176,84 120,00 296,84 Din total capitoi Servicii culturale 74 67.10.03 1.682,00 180,00 1.862,00 Însiitutii publice de spectacole si concerte 75 67.10.0304 1.072,00 180,00 1.252,00 Case de cultura 76 67,10.03.06 610.00 0,00 610,00 Pagina 3/ 4

DENUMIREA INDICATORILOR Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei Cod indicator 67.10.50 Program initial 0,00 Influenta Program rectificat Asigurari si asistenta sociala 68.10 1.956,27 CHELTUIELI CURENTE 01 1.956,27 TITLUL SI SERVICII 20 444,27 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57 1.512,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 0,00 Din toial capitol Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 68.10.05 144.27 Asistenta sociala în caz de invaliditate 68.10.05.02 444,27 | Asigurari si asistenta sociala 68.10.06 1.512,00 Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT REZERVE EXCEDENT DEFICIT Pagina 4/4

Atasament: Anexa_nr_1.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA ECONOMICA SERVICIUL BUGET tr BUGET LOCAL 2010 Anexa nr.1 DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial Influenta Program rectificat rand [TOTAL VENITURI A 00.01 668.152,63 14.400,00 682.552,63 VENITURI PROPRII 2 48.02 493.052,00 1.440,00 494.492,00| 1, VENITURI CURENTE 3 00.02 610.583,00 1.440,00 612.023,00 A. VENITURI FISCALE 4 00.03 573.603,00 1.440,00 575.043,00 A1, IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 5 00.04 304.745,00 1.440,00 306.185,00 A11. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DELA & 00.05 1.594,00 1.440,00 3.034,00 PERSOANE JURIDICE impozit pe profit 7 01.02 1.594,00 0,00 1.594,00 impozit pe profit de la agentii economici 8 01.02.01 1.594,00 0,00 1.594,00 Impozit pe venit 3 03.02 0,00 1.440,00 1.440,00 Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimaniul 10 03.02.18 0,00 1.440,00 1.440,00 personal A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA 11 00.06 300.700,00 0,00 300.700,00 PERSOANE FIZICE Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 12 04.02 300.700,00 0,00 300.700,00 Cote defalcate din impozitul pe venit 13 04.02.01 299.951,00 0,00 299.951,00 Sume alocate de la consiliul judetean pentru echilibarea bugetelor locale 14 04.02.04 749,00 0,00 749,00 A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 15 00.07 2.451,00 0,00 2.451,00 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 16 05.02 2.451,00 0,00 2.451,00 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 17 05.02.50 2.451,00 0,00 2.451,00 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 18 00.09 7 99.181,00 0,00 99.181,00 Impozite si taxe pe proprietate 19 07.02 99.181,00 0,00 99.181,00 Impozit pe cladiri 20 07.02.01 84.947,00 0,00 84.947,00 Pagina 1 / 10

pr mmm aro DENUMIREA INDICATORILOR Impozit pe cladiri - PF Cod rand Cod indicator 07.02.01.01 Program initial 84.947,00 influenta Program rectificat 84.947,00 Împozit pe terenuri 22 [07.02.02 10.260,00 0,00 10.260,00 Impozit pe terenuri - PF 23 07.02.02.01 10.260,00 0,00 10.260,00 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alie 24 07.02.03 3.837,00 0,00 3.837,00 taxe de timbru -—= La bugetul de stat = restante anii anteriori = Alte impozite si taxe de proprietate 25 07.02.50 137,00 0,00 137,00 A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI Si SERVICII 26 00.10 167.801,00 0,00 167.801,00 Sume defalcate din TVA 27 11.02 137.434,00 0,00 137.434,00 Sume defalcate din TVA pt finantarea cheltuielilor des centralizate la nivelul 28 11.02.02 137.254,00 0,00 137.254,00 comunelor, oraselor, mun. si sectoarele mun. Bucuresti Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 29 11.02.06 180,00 0,00 180,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si service 30 12.02 559,00 0,00 559,00 Taxe hoteliere 31 12.02.07 659,00 0,00 659,00 Taxe pe servicii specifice 32 15.02 378,00 0,00 378,00 Impozit pe spectacole 33 15.02.01 215,00 0,00 215,00 Alte taxe pe servicii specifice 34 15.02.50 163,00 0,00 163,00 Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea u bunurilor sau pe 35 16.02 29.330,00 0,00 293.330,00 desfasurarea de activitati Taxa asupra mijloacelor de transport 36 16.02.02 21.361,00 0,00 21.361,00 Taxa asupra mijloacelor de transport PF 37 16.02.0201 17.381,00 0,00 17.361,00 Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 38 16.02.02.02 4.000,00 0,00 4.000,00 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 38 18.02.03 81,00 0,00 81,00 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe 40 16.02.50 7.888,00 0,00 7.888,00 desfasurare de activitati AS. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 41 00.11 1.876,00 0,00 1.876,00 Alte impozite si taxe fiscale 42 18.02 1.876,00 0,00 1.875,00 Alte impozite si taxe 43 18.02.50 1.876,00 0,00 1.876,00 C. VENITURI NEFISCALE 44 00.12 36.980,00 0,00 36.980,00 Cf. VENITURI DIN PROPRIETATE 45 00,13 22.868,00 0,00 22.868,00 Venituri din proprietate 46 30.02 21.728,00 0,00 21.728,00 Venituri din concesiuni si inchirieri 47 30.02.05 18.855,00 0,00 18.855,00 Venituri din dividende 48 |30.02.08 2.873,00 0,00 2.873,00 Pagina 2/ 10

mmm ra DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial influenta Program rectificat rand REnur din do a ali pioni 46 [30020802 | 2873.00 0.00 2873.00 Venituri din dobanzi 50 [31.02 1.140,00 0,00 1.140,00 Alfa venituri din dobanzi 51 31.02.03 1.140,00 5.08 1.140,00 CZ. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII "52 |00.14 14.112,00 0,00 14.112,00 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 53 33.02 _ 519,00 0,00 519,00 Venituri din prestari de servi 54 33.02.08 1,00 0,00 1,00 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in 55 33.02.10 280,00 0,00 280,00 crese Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 56 33.02.12 216,00 0,00 216,00 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, împutati si despagub 57 330228 22,00 0,00 22,00 Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 58 34.02 2.448,00 0,00 2.448,00 Taxe extrajudiciare de timbru 59 34.02.02 2.448,00 0,00 2.448,00 Amenzi, penalitati si confisca 80 35.02 8.394,00 0,00 8.394,00 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 81 35.02.01 8.954,00 0,00 8.954,00 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declara 82 35.02.02 17,00 0,00 17,00 impozite si taxe incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume 63 35.02.03 1,00 0,00 1,00 constatate odata cu confiscarea potrivit legi Alte amenzi, penalitati si confiscari 64 35.02.50 22,00 0,00 22,00 Diverse venituri 65 36.02 1.805,00 0,00 1.805,00 Alte venituri 66 36.02.50 1.805,00 0,00 1.805,00 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 67 37.02 346,00 0,00 346,00 Donatii si sponsorizari 58 37.02.01 346,00 0,00 346,00 If. VENITURI DIN CAPITAL 69 [00.15 20.249,00 0,00 20.249,00 Venituri din valorificarea unor bunuri 70 39.02 20.248,00 0,00 20.249,00 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 71 39.02.01 19,00 0,00 19,00 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 72 39.02.03 8.800,00 0,00 8.800,00 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 73 39.02.07 11.430,00 0,00 11.430,00 IV. SUBVENTII 74 00.17 37.320,63 12.360,00 50.280,83 SUBVENTII DELA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 75 |00.18 37.320,63 12.560,00 50.280.683 Subventii de la bugetul de stat 76 42.02 35.142,63 11.891,00 47.133,83 Pagina 3/ 10

mmm mmm, DENUMIREA INDICATORILOR A. De capital Cod Cod indicator Program initial 7.500,00 Influenta 0,00 Program rectificat 7.500,00 Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit 78 42.02.12 7.500,00 0,00 7.500,00 E, Curente 75 27.642,63 11.391,00 39.633,63 Subventii pentru compensarea cresteritor vizionate ale preturilor la 80 42.02.32 21.769,00 0,00 21.769,00 combusti Sprijin financiar pentru constituirea familiei 81 42.02.33 1.312,00 0,00 1.312,00 Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combusti 82 420234 0,00 161,00 161,00 Trusouri pentru nou nascuti 83 42.02.36 0,00 330,00 330,00 Subventii de la bugetul de stat peniru finantarea sanatatii 42.02.41 4.561,83 0,00 4.561,63 Tre şt : 42.02.48 0,00 11.500,00 11.500,00 45.02 2.178,00 365,00 3.147,00 Fondul European de Dezvoltare regionala 87 45.02.01 0,00 369,00 969,00 Sume primite in contul platilor efectuate În anul curent 88 45.02.01.01 0,00 910,00 910,00 Sume primite in contul platilor efectuate în anii anteri 89 45.02.01.02 0,00 59,00 59,00 Fondul Social European ED) 45.02.02 2.178,00 0,00 2.178,00 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 91 45.02.02.01 1.782,00 0,00 1.782,00 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori 92 45.02.0202 396,00 0,00 396,00| TOTAL CHELTUIELI 93 [49.02 668.152,63 14.400,00 682.552,63 CHELTUIELI CURENTE 94 01 548.204,05 35.921,24 584.125,28| TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 95 10 194.103,24 -850,00 1983.253,24 TITLUL II BUNURI SIE SERVICII 96 20 204.802,65 25.908,24 230.710,89 TITLUL Il DOBANZI 97 30 24.800,00 -5.000,00 18.800,00 TITLUL IVSUBVENTII 98 40 82.955,00 13.500,00 96.455,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 99 51 1.792,47 0,00 1.782,47 [TITLUL VI ALTE TRANSFERURI 100 55 13.026,60 1.876,00 15.002,60 Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 101 56 2.680,80 467,00 3.147,80 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 102 |57 22.639,29 -80,00 22.559,29 TITLUL XALTE CHELTUIELI 103 |59 1.404,00 0,00 1.404,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 104 70 96.718,58 -21.521,24 75.197,34 Pagina 4/ 10

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program i influenta Program rectificat rand TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 105 |71 96.718,58 -21.521,24 75.197,34 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 108 [81 23.230,00 0,00 23.230,00 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 107 | 50.02 75.039,97 4.356,00 70.683,97 Autoritati publice si actiuni externe 108 51.02 41.234,50 656,00 41.890,50 CHELTUIELI CURENTE 109 [01 38.535,97 756,00 38.291,97 TITLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL 110 | 10 22.695,18 0,00 22.695,18 TITLUL SI SERVCII 111 [20 15.240,79 756,00 15.896,79 TITLUL XALTE CHELTUIELI 112 59 600,00 0,00 600,00 CHELTUIELI DE CAPITAL "113 70 2.698,53 -100,00 2.598,53 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 4 [71 2.698,53 -100,00 2.598,53 Din total capitol Autoritati executive si legislative 115 51.02.01 41.234,50 656,00 41.890,50| Autoritati executive 116 51.02.01.03 41.234,50 556,00 41.890,50 Alte servicii publice generale 117 |54.02 9.005,47 -12,00 8.993,47 CHELTUIELI CURENTE 118 01 2.810,47 -12,00 2.798,47 TITLUL IL BUNURI SI SERMCII 118 |20 1.018,00 -12,00 1.006,00 TITLUL M TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 120 |51 1.792,47 0,00 1.792,47 CHELTUIELI DE CAPITAL 121 (70 945,00 0.00 945,00 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 122 [71 945,00 0,00 945,00 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 123 |81 5.250,00 0,00 5.250,00 Din total capitol Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de 124 54.02.07 5.250,00 0,00 5.250,00 administratiile publice locale Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 125 54.02.10 2.737,47 0,00 2.737,47 Alte servicii publice generale 126 |54.02.50 1.018,00 -12,00 1.008,00 Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi 127 |55.02 24.800,00 -5.000,00 19.800,00 CHELTUIELI CURENTE 128 "fai 24.800,00 -5.000,00 16800,00 TITLUL Il DOBANZI 129 (30 24.800,00 -5.000,00 18.800,00 Pagina 5 / 10

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial influenta Program rectificat rand CHELTUIELI DE CAPITAL 130 |70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol IN Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA 131 59.02 12.463,40 0,00 12.463,40 NATIONALA Ordine publica si siguranta nationala 132 [61.02 12.463,40 0,00 12.463,40 CHELTUIELI CURENTE 133 [01 11.267,20 0,08 11.267,20, TITLUL DE PERSONAL 134 10 7.520,00 0,00 7.520,00 TITLUL HI BUNURI SI SERVICII 135 [20 3.747,20 0,00 3.747,20 CHELTUIELI DE CAPITAL 136 (70 1.186,20 0,00 1.186,20 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 137 [71 1.196,20 0,00 1.196,20 Din fotal capitol Ordine publica 138 61.02.03 12.088,40 0,00 12.089,40| Politie comunitara 139" 1.089,40 0,00 12.085 40| Proiectie civila si protectia contra incendiilor 140 61.02.05 374,00 0,00 374,00! Partea a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 141 63.02 288.387,34 12.530,60 300.917,94 invatamant TI 142 [65.02 166.473,94 13.548,00 180.021,94 CHELTUIELI CURENTE 143 |01 185.713,56 13.928,00 179.642,56 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 144 (10 127.342,00 0,00 127.342,00 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 145 |20 34.416,26 13.521,00 47.937,26 Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 146 56 2.081,30 408,00 2.489,30 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 147 57 1.070,00 0,00 1.070,00 TITLUL XALTE CHELTUIELI 148 |59 804,00 0,00 804,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 149 70 760,38 -381,00 379,38 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 150 71 760,38 -381,00 379,38 Din total capitol Invatamant prescolar şi primar 151 65.02.03 71.655,34 8.165,11 79.820,45 Invatamant prescolar 152 65.02.0301 30.276,43 1.902,15 32.178,58 invatamant primar 153 |65.02.03.02 41.378,91 6.262,96 47.641,87| invatamant secundar 154 65,02.04 94.167,82 5.333,89 99.501,71 Pagina 6 / 10

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial Influenta Program rectificat rand Invatamant secundar inferior 155 65.02.04.01 3.597,58 150,00 3.747,58 învatamani secundar superior 156 |65.02.04.02 81.344,26 1.625,89 85.974,15 invatamant profesional 157 |65.02.04.03 9.225,98 554,00 9.779,98 invatamant postliceal 158 [65.02.05 650,78 49,00 699,78 159 10.169,01 680,00 10.849,01 CHELTUIELI CURENTE 160 |01 8.902,02 858,00 9.761,02 TITLUL ICHELTUIELI DE PERSONAL 161 10 4.561,83 0,00 4.561,83 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 182 20 4.340,39 800,00 5.140,38 Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 163156 0,00 59,00 59,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 184 |70 1.266,99 -179,00 1.087,99 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 185 |71 1.266,99 -178,00 1.087,98 Din toial capitol Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 166 66.02.06 4.466,99 680,00 5.746,99 Spitale generale 167 66.02.06.01 4.466,99 680,00 5.146,99 Servicii de sanatate publica 168 66.02.08 5.702,02 0,00 5.702,02 Cultura, recreere si re 169 67.02 65.067,16 -1.697,40 63.369,76 CHELTUIELI CURENTE 170 [01 58.290,44 0,00 58.290,44 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 171 [10 11.782,12 0,00 11.782,12 TITLUL HI BUNURI SI SERVICII 172 20 45.908,82 0,00 45.908,82 Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 173 56 599,50 0,00 599,50 CHELTUIELI DE CAPITAL 174 |70 6.776,72 -1.897,40 5.078,32 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 175 |71 8.776,72 -1.697,40 5.079,32 Din total capitol Servicii culturale 176 67.02.03 17.596,39 0,00 17.596,39 institutii pub lice de spectacole si concerte 177 |67.02.03.04 13.783,06 0,00 13.783,06 Case de cultura 178 |67.02.03.06 3.813,33 0,00 3.813,33 Servicii recreative si sportive 179 67.02.05 47.110,77 -1.897,40 45.413,37| Sport 180 57.02.05.01 11.778,40 0,00 11.778,40 Tineret 181 57.02.05.02 0,00 0,00 0,00

DENUMIREA INDICATORILOR intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement Cod rand Cod indicator 67.02.05.03 Program 35.332,37 mmm rm rr ma, influenta 1.697,40 Program rectificat Servicii religioase 183 |67.02.06 0,00 0.00 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 184 67.02.50 360,00 0,00 Asigurari si asistenta sociala 185 68.02 46.677,23 0,08 46.677,23 CHELTUIELI CURENTE 186 01 46,314,83 0,00 46314,83 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 187 |10 17.903,20 0,00 17.803,20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 188 |20 6.842,34 80,00 6.922,34 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 189 57 21.569,29 -80,00 21.489,29 CHELTUIELI DE CAPITAL 1980 |70 362,40 0,00 362,40 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 191 |71 362,40 0,00 382,40 Din total capitol Asistenta sociala în caz de boli si invaticditati 192 68.02.05 1.188,08 0,00 1.189,08 Asistenta sociala in caz de invaliditate 193 68.02.05.02 1.188,08 0,00 1.189,08 Asistenta sociala pentru familie si copii 194 58.02.06 4.838,18 0,00 4.838,18 Crese 195 68.02.11 1.592,95 0,00 1.592,95 Prevenirea excluderii sociale 196 68.02.15 32.883,02 0,00 32.883,02 Ajutor social 197 |68.02.15.01 30.603,77 0,00 30.603,77 Cantine de ajutor social 198 68.02.15.02 2.279,25 0,00 2.279,25 Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor si asistentei sociale 199 68.02.50 6.174,00 0,00 6.174,00 Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, 200 |69.02 106.783,07 1.107,96 107.891,03 MEDIU SI APE Locuinte, servicii si dezvoltare publica 201 70.02 86.280,37 1.105,96 87.386,33 CHELTUIELI CURENTE 202 (01 28.185,16 5.450,00 34.635,16 TITLUL PERSONAL 203 10 2.109,31 -850,00 1.259,31 TITLUL IF BUNURI SE SERVICII 204 (20 27.075,85 6.300,00 33375.85 CHELTUIELI DE CAPITAL 205 70 39.115,21 4.344,04 34.771,17 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 206 71 38.115,21 -4.344,04 34.771,17 TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE 207 |81 17.980,00 0,00 17.880,00 Din totaf capitol mmm Pagina 8/ 10

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program influenta Program rectificat rand TITEI 4.908,31 -850,00 4.058,31 Dezvoltarea sistemului de focuinte 209 70.02.03.01 1.254,00 0,00 1.254,00 Alte chelfîuieli in domeniul locuintelor 210 |70.02.03.30 3.654,31 2.804,31 Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 211 70.02.05 30.191,80 -2.324,04 27.867,76| Alimentare cu apa 212 |70.02.05.01 30.191,80 -2324,04 27:867,76 Huminat public si electrifcari rurale 213 70.02.06 14.954,00 0,00 14.954,00 Alimentare cu gaze naturale in localitati 214 70.02.07 20,00 0,00 20,00 Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 215 70.02,50 36.206,26 4.280,00 40.486,26 Protectia mediului 218 |74.02 20.502,70| 2,00 20.504,70 CHELTUIELI CURENTE 217 01 20.375,00 2,00 20.377,00 TITLUL II BUNURI SI SERVCII 218 20 20.375,00 2,00 20.377,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 219 (70 127,70 0,00 127,70 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 220 (71 127,70 0,00 127,70 Din total capitol Salubritate si gestiunea deseurilor 221 74.02.05 20.502,70 2,00 20.504,70| Salubritate 222 74.02.0501 10.777,70 0,00 10.777,70| Colectarea, îratarea si distrugerea deseurilor 223 74.02.05.02 9.725,00 2,00 9.727,00 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 224 74.02.06 0,00 0,00 0.00 Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 225 |79.02 185.478,85 5.117,44 190,.596,29 si energie 226 81.02 68.525,41 13.476,00 82.001,41 CHELTUIELI CURENTE 227 01 61.795,80 13.476,00 75.271,80 TITLUL IV SUBVENTII 7 48.769,00 11.500,00 50.269,00 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 229 55 13.026,60 1.876,00 15.002,60 CHELTUIELI DE CAPITAL 230 70 6.729,81 0,00 6.729,81 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 23171 6.72581 000 672581 Din total capitol Energie termica 232 81.02.06 58.525,41 13.476,00 82.001,41 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare 233 83.02 276,80 12,00 288,80 Pagina 9 / 10

DENUMIREA INDICATORILOR Cod Cod indicator Program initial Influenta Program rectificat CHELTUIELI CURENTE 01 276,80 12,00 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 235 (10 189,80 0,00 189,80 TITLUL Il BUNURI SI SERVICII 236 [20 87,00 12,00 99,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 237 |70 0,00 0,00 0,00 Din total capitol Agricultura 238 83.02.03 276,80 12,00 288,80 Protectia plantelor si carantina fitosanitara 239 |83.02.03.03 276,80 12,00 288,80 Transporturi 240 84.02 116.678,64 -8.370,56 108.306,08 CHELTUIELI CURENTE 241 (01 78.937,00 5.449,24 86.386,24| TITLUL IBUNURI SI SERVICI 242 20 45.751,00 4.449,24 50.200,24 TITLUL IV SUBVENTII 243 [40 34.186,00 2.000,00 36.186,00 CHELTUIELI DE CAPITAL 244 [70 36.739,84 -14.819,80 21.919,84 TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE 245 71 36.739,64 -14.818,80 21.919,84 Din tatal capitol Transportrutier 246 84.02.03 110.750,64 -8.044,56 102.706,08 Drumuri si poduri 247 |84.02.03.01 10.185,30 -5.899,78 4.265,52 Transport in comun 248 84.02.03.02 38.926,95 1.827,84 40.754,79 Strazi 249 84.02.03.03 51.658,39 -3.972,62 57.685,77| Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 250 |84.02.50 5.926,00 -326,00 5.600,00 Partea a Vil-a REZERVE, EXCEDENT/DERICIT 251 96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 252 97.02 0,00 0,00 0,00 EXCEDENT 253 98.02 0,00 0,00 DEFICIT PRIMAR RT A DIRECTOR ECONOMIC DR.ING.GHEORGHE CIUHANDU EC.SMARANDA HARACICU 4 Ge TE f ai SEFIA,

Atasament: Anexa_nr_5.pdf

ROMÂNIA Anexa 5 JUDEȚUL TIMIŞ APROBAT, _ MUNICIPIUL TIMIŞOARA A SC 2010 - 26674/5.11.2010 Dr. Ing. Gheorg PROGRAM INVESTIȚII 2010 Rectificare 4 mii lei ALTE FOND FOND DE DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2010 SURSE | RULMENT | LOCUINȚE CREDITE LOCAL 1 2 3 4 5 6 TOTAL GENERAL 125.397,78| 21.444,57| 7.000,00) 1.800,00| 20.000,00| 75.452,09 LUCRĂRI ÎN CONTINUARE - A 79.752,46| 21.091,63; 1.765,00 0,00) 15.623,73| 41.272,10 LUCRĂRI NOI -B 18.724,39 0,00, 2.956,57) 1.800,00j 4.376,27| 9.890,43 DOTĂRI INDEPEND. SI ALTE INV. -C 26.920,93 352,94; 2.278,43 0,00 0,00) 24.283,56 TOTAL GENERAL | 125.397, 718| 2144457) 1.800,00) 20.000,00| 75.452.09 din care pe capitole Capitolul 51.02 Autorităţi Executive şi Acţiuni 2.598,53 0,00 0,00 0,00 0,00| 2.598,53 Externe 51.02.01.03 Autorităţi executive 2.598,53 0,00 0,00 0,00 0,00 A.Lucrări în continuare 337,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amenajare spații PMT (corp Il si sediu Banc Post), HCL 103/2007,HCL 335/2008 337,00 0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00) 0,00 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 2.261,53 0,00 0,90 0.00 0,00 - Dotări independente 1.335,78 0,00 0,00 0.00 0,00) 1.335,78 Dotări Primărie 907,94 0,00 907,94 Dotari directia Fiscala 427,84 427,84 Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a 604,00 604,00 proiectelor si a altor studii aferente obiectivelor de investitii Sistem infogeografic de administrare a PMT 601,00 601,00 Stema oficiala a municipiului Timisoara 3,00 3,00 Cheltuieli de expertiza , proiectare si executie privind consolidari si interventii 321,75 321,75 PT Reparatii capitale corp clădire V.Alecsandri nr.1 163,03 163,03 PT Reabilitare imobil P-ta Libertatii nr.1HCL 464/2009 158,72 158,72 Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale 945,00 945,00 54.02.10 Servicii publice comunitare de evidență 945,00 0,00 0,00 0,00 0,00 945,00 a populatiei A.Lucrări în continuare 945,00 0,00 0,00 0,00 0,00 945,00 Casa casatoriilor si directia de evidenta a persoanelor, HCL 597/2006 945,00 0,00 945,00 Capitolul 61.02. Ordine publică şi siguranța națională 1.353,20 0,00 157,00 0,00 0,00| 1.196,20 61.02.03.Ordine publică 1.353,20 0,00 157,00 0,00 0,00 1.196,20 51.02.03.04 Poliţie comunitară 1.053,20 0,00 157,00 0,00 0,00 896,20 A. Lucrări în continuare 1.083,20 0,00 157,00 0,00 0,00 896,20 Amenajare sediu politia comunitara (Clubul 1 Mai), HCL 49/2007 1.053,20 157,00 896,20 61.02.05. Protecţie Civilă 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 C. Dotări independente şi alte investiții 300,00 0,00 0.00 0,00 0,00 300,00 Dotări independente 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Dotări 300,00 300,00 Studii şi proiecte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Capitolul 65.02 Învățământ 935,84 0,00 556,46 0,00 0,00 379,38 65.02.03'Învățărnânt preşcolar şi primar 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228,00 65.02.03.01. Învățământ preşcolar 164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2010 FOND RULMENT FOND DE LOCUINȚE CREDITE 0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 C.Dotări independente şi alte investiții 164,00 0,00 0,00 0,00 Dotări independente 85,00 0,00 0,00 0,00 Achizitie si montare CT la GR. PP 12 30,00 Achizitie plita electrica la Gradinita PP 31 55,00 Studii şi proiecte 79,90 0,00 0,00 0,00 PT Extindere gradinita PP 32 49,00 DALI+ PT bransament gaz gradinita PP 6 15,00 DALI + PT bransament gaz cu CT proprie gradinita PP 25 15,00 65.02.03.02 Învățământ primar 64,00 A.Lucrări în continuare 0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00) C.Dotări independente şi alte investiții 64,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,00 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o 0,00 Studii şi proiecte 84,00 0,00 0,00 0,00 0,09 64,00 SF + PT Constr.sală sport (si utilitati) Gen 15 64,00 64,00 65.02.04. Învățământ secundar 707,84 0,00|::::.556,46 9,00 0,00 151,38 65.02.04.02 Învăţământ secundar superior 707,84 0,00 556,46 0,00 0,00 151,38 A, Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 539,69 0,00 531,34 0,00 0,00 8,35 PT+ Amenajare campus scolar la Scoala generala 9, pt.Liceul de Arte plastice, HCL 434/2007 539,68 531,34 8,35 C. Dotări independente şi alte investiții 168,15, 0,00 25,12 0,00 0,00 143,03 Dotări independente 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Achizitie si montaj plita gaz si masina de gatit la Liceul Sportiv Banatul 50,90 50,00 Cheltuieli de expertiza , proiectare si executie privind consolidari si interventii 118,15 0,00 25,12 0,00 0,00 93,03 DALI + PT Reabilitare Liceul N Lenau HCL 415/2009 35,12 25,12 10,00 DAL] + PT Reabilitare C.D.Loga HCL 414/2009 30,01 30,01 DALI + PT Reabilitare Liceul JL Calderon HCL 413/2009 27,52 27,52 DALI + PT Reabilitare, modernizare Grup Sc.industrie Alimentara 25,50 25,50 Capitolul 66.02 Sănătate 1.159,09 0,00 12,10 0,00 0,00 1.146,99 66.02.06 Spitale 1.159,09, 0,00 12,10 0,00 0,00) 1.146,99 A. Lucrări în continuare 15,50 0,00 0,00 0,00 0,00 15,50 Constructie centru MRF HCL 54/2004, 306/2006 15,50 15,50 B. Lucrări noi 580,00 0,00 12,10 0,00 0,00 547,90 Reabilitare,modernizare ambulatoriu spital clinic Dr.Victor Babes HCL 11/2009,HCL 23/2010 COFINANTARE 450,00 12,10 447,90 PT+ Reabilitare,modernizare Ambulatoriu Clinicii de Chirurgie Cranio- Maxilo - Faciala al SCMU 100,00 0,00 Timisoara HCL303/2009 COFINANTARE 100,00 C. Dotări independente şi alte investiții 583,59 0,00 0,00 0,00 0,00 583,59| Dotari independente 84,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 84,00 Dotari 84,00 84,00 Studii şi proiecte 280,00 0,00 0,00 0,00, 0,00 280,00 SF +PT Extindere corp B sectiile chirurgie, prematuri si laborator pneumoftiziologie si reabilitare cladire existenta la Spitalul L..Turcanu 280,00 280,00 Cheltuieli de expertiza , proiectare si 219,59 0,00 0,00 0,00 0,00 219,59 executie privind consolidari si interventii

ALTE FOND FOND DE BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2010 SURSE | RULMENT | LOCUINȚE CREDITE LOCAL DALI +PT Reabilitare anexa Spital Dermato 9959 Venerice Str.Marasesti nr.5 99,59 DALI Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Ambulatoriului Spitalului Clinic de 60.00 Urgență pentru Copii "Louis Țurcanu", Timişoara , Str. l.Nemoianu nr 3 560,00 PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie "Dr. Dumitru Popescu 50,00 50,00 Capitolul 67.02 Cultură, recreere şi religie 8.600,27 125,20) 1.500,00 0,00| 1.700,00) 5.275,07| 67.02.05.01 Sport 198,40 9,00 0,00 0,00 0,00 198,40 C. Dotări independente şi alte investitii 198,40 0,00 0,00 0,00 0,00 198,40 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 0,00 0,00 Studii şi proiecte 198,40) 0,00 0,00 0,00 0,00 198,40 DM + PT Reabilitare fatada, intrari, sonorizare, climatizare si extindere Sala C. Jude 198,40 198,40 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement 8.401,87 125,20 1.500,00 0,00; 1.700,00j 5.076,67 67:02:95.03 Intreținere grădini parcuri zone A El verzi, baze sportive şi de-agrement (Gradina : E SA : sl Zoologica si Botanica) i 0,00) 0,00 9,00). A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 Cladire educationala muttifunctionala la Gradina Zoo, HCL 383/2007;HCl 354/2009 1.500,00 0,00 1.500,00 C. Dotări independente şi alte investiții 125,20 125,20 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotări independente 125,20 125,20 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotari 125,20 125,20 0,00 Studii şi proiecte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 67.02-05.03 Întrețiriere grădini parcuri zone E a E TI i , verzi, baze'sportive şi de agrement. -;. 6.106,67. 0,00: 1.500,00 0,00|::1:700;00[.:3.576,67 A. Lucrări în continuare 1.466,48 0,00 0,00 0,00 700.00[ 766,48 Reamenajare Parcul Poporului, HCL 499/2006 1.433,48 700,00 733,48 Amenajare Parc zona Bucovina, HCL 161/2008 33,00 33,00 B. Lucrări noi 3.417 46 0,00) 1.500,00 0,00) 1.000,00 917,46 Modernizare Scuar Arcidava, HCL 490/2007 250,23 0,00 250,23 Modernizare Scuar Paun Pincio( Sf. Nicolae) HCL 486/2007 288,95 288,95 Reamenajarea şi modernizarea Grădina Botanică, HCL 181/2007, 430/2007 100,00 100,00 Reamenajarea şi modernizarea Parcului Rozelor, HCL 180/2007 15,08 15,08 Reamenajare Parcul Justiției, HCL 485/2007 100,00 0,00 100,00 Modernizarea Parcului Stadion, HCL 32/2008 0,30 0,30 Modernizarea Parcului Studentesc, HCL 33/2008 0,30 0,00 0,30 Modernizare Parcul Carmen Sylva (Doina), HCL 553/2008 1.002,60 1.000,00 2,60 Modernizarea Parcului A. Mocioni (ILSA), 554/2008 10,00 10,00 Modernizare Parcul Alpinet, HCL 34/2008 10,00 10,00 PT Amenajare Zona verde Strada Eternității, HCL nr. 555/2008 60,00 60,00 PTAmenajare zona verde Zona Dambovita - lon Barac, HCl. nr. 552/2008 60,00 60,00 PT Amenajare Zona verde Bulevardul Budai Deleanu, HCL nr. 306/2009 20,00 20,00 Reamenajare si modernizare Parcul Copiilor lon Creanga HCL 305/2009 1.500,00 1.500,00 0,00

ALTE FOND FOND DE BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2010 SURSE | RULMENT | LOCUINȚE CREDITE LOCAL C. Dotări independente şi alte investiții 1.892,73 0,00 0,00 0,00 0,00) 1.892,73 Dotări independente 195,75 0,00 0,00 0,00 0,00 195,75 Cofinantare proiect transfrontalier Gradina ZOO Timisoara Szeged HCL 7/2009 195,75 195,75 Studii şi proiecte 1.696,98 0,00 0,00 0,00 0,00 1.696,98 DALI +PT Modernizare Parcul Lidia (Pădurice Giroc) 100,00 100,00 Reaclualizare S.F. "Transformarea biomasei în materiale refolosibile - Stația de compostare deşeuri vegetale" aprobat prin H.C.L. nr. 12/2009 257,92 257,92 SF+PT Reconstrucția ecologică a bălții de pe strada Lămâiței 150,00 150,00 SF+PT Amenajare parcare ecologica Intrarea 6051 Castanilor nr. 1 - 2 si Harniciei nr. 3 7 60,51 SF+PT Amenajare parcare ecologica str. Circumvalatiunii nr. 37 60,51 0,00 0.00 60,51 SF+PT Amenajare parcare ecologica str. Intrarea 6051 Sabinei nr 1, 2, 3 si Str. Muzicescu nr. 12 60,51 SF+PT Amenajare parcare ecologica str. Zarand nr3, 5, 7,9 50.51 DOD 8,00 60,51 SF+PT Amenajare parcare ecologica b-dul 59.01 Dambovita nr. 80 ! 59,01 SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita Calea 43,90 0,00 0,00 Buziasului 43,90 SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita str. 4390) Orion 43,90 SF + PT Amenajare loc de joaca intrarea Doinei 43,40 0,00 0,00 43,40 SF + PT Amenajare loc de joaca lorgovanului 28,92 28,92 SF + PT Amenajare loc de joaca si canisita str.Mures 43,90 43,50 Amenajament silvic 24,99 24,99 DALI + PT Reamenajare Parcul Rozelor 103,00 0,00 0,00 103,00 DALI + PT Reamenajare Parcul Justitiei 103,00 0,00 103,00 Drepturi de autor asupra DTE + PT Reamenajare si modernizare Parcul Copiilor i. Creanga 350,00 0,00 350,00 DALI+ PT Reamenajare Parcul Alpinet 103,00 0,00 103,00 Capitolul 68.02 Asigurări şi Asistența Socială 362,40 0,00 0,00 0,00 0,00 362,40 68.02.06 Asistenta socială pentru familie si Sepii 0.00 0,00 0:00 000 0,00 58.02.06 Centrul pentru voi 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00: A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.02.15.01. Centru comunitar 287,40 0,00; 0,00 0,00 0,00 287,40 C. Dotări independente şi alte investiții 287,40 0,00 0,00 0,00 0,00 287,40 Dotări independente 58,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,00 Dotări 58,00 58,00 Studii şi proiecte 229,40| 0,00 0.00 0,00 0,00 229,40 DALI+PT Reabilitarea Serviciului pentru Protectia Copilului si Familiei str. Platanilor nr.2 41,00 41,00 DALI+PT Reabilitare si mansardare Centrul de zi pentru copii cu dizabilitati Podul Lung 80,40 80,40 DALI+PT Reabilitare Camin pentru persoane varstnice 100,00 100,00 Expertiza tehnica pentru reabilitare cladire str.Plavosin nr.21 8,00 8,00 68.02.1502 Cantine de ajutor social 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C Dotări independente şi alte investiții 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00! 4

ALTE FOND FOND DE DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2010 SURSE | RULMENT | LOCUINȚE CREDITE Dotari 0,00 Studii şi proiecte 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DALI + PT Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea Cantinei de Ajutor Social pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost 75,00 Cabo 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare 65.608,06| 21.319;37| 4.140,13, 1.800,00) 3.577,39 70.02.03 Locuinte : 24.764,63121.091,63 119,00|:1.800,00 0,00 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe 24.264,63| 21.081,63 119,00| 1.800,00 0,00 A.Lucrări în continuare 21.091,63| 21.091,63 0,00 0,00! 0,00 Reabilitare termică Piaţa Mărăști nr. 1-2 1.009,75| 1.009,75 Reabilitare termică str. 1 Decembrie 1918, nr.20 53,06 53,06 Reabilitare termică str. Petre Râmneanțu, nr.15/A 100,09 100,08 Reabilitare termică str. Zlatna, nr.6 142,16 142,16 Reabilitare termică str. Petre Râmneanţu, nr. 6 53,72 53,72 Reabilitare termică Calea Al. loan Cuza, nr.8 686,52 686,52 Reabilitare termică Calea Torontalului, nr.13 1.189,85) 1.159,85 Reabilitare termică Aleea F.C. .Ripensia, nr.10-12 1.051,54) 1.051,54 Reabilitare termică Bv. General Dragalina, nr.42 324,66 324,66 Reabilitare termică Str.Burebista, nr.10 187,64 167,64 Reabilitare termică Bv. 16 Decembrie 1989, nr.47 1.312,90; 1.312,90 Reabilitare termică str.A.lpătescu,nr.16-Fructelor, nr.8 433,80 433,80 Reabilitare termică intrarea Zenit, nr. 8 58,33 58,33 Reabilitare termică str.Dinu Lipatti, nr. 2 820,34 820,34 Reabilitare termică str. Salciei, nr.2, sScA 78,73 78,73 Reabilitare termică str. Constantin Stere nr. 18 383,17 383,17 Reabilitare termică str. Constantin Stere nr. 10, bi. 275,67 27557 Reabilitare termică str. Hotinului nr. 1 315,83 315,83 Reabilitare termică str. invățătorului nr. 5 331,13 331,13 Reabilitare termică Aleea Scurtă, nr.2, bl. 94 269,28 269,28 Reabilitare termică str. Verde, nr. 10, bl 130 285,32 285,32 Reabilitare termică str. Leandrului, nr. 21, bl. 21 190,25 190,25 Reabilitare termică str. Perlei, nr. 10 253,96 253,96 Reabilitare termică str, Gh. Ostrogovich, nr.16, bi. 103 183,13 183,13 Reabilitare termică str. Răsăritului , nr. 10 125,99 125,99 Reabilitare termică str. Titan nr. 9, sc. B+C 595,85 595,86 Reabilitare termica str. Titan nr. 6, sc. Tapia 716,07 716,07 nr. 13, sc. C Reabilitare termică str. Golescu nr. 8 270,31 270,31 Reabilitare termică str Mareşal Averescu, nr.35, bi. 236,06 236,06 Reabilitare termică str, Lidia, nr.104, sc.B+C 331,98 331,98 Reabilitare termică Calea Martirilor, nr.37, sc A+B 320,12 320,12 Reabilitare termică str. Versului, nr. 6 151,12 151,12 Reabilitare termică str. Nicolae Ilieşu, nr.8 262,83 262,83 Reabilitare termică str. Orion, nr.2 320,80 320,80 Reabilitare termică str. Balanței, nr.18 726,39 726,39 Reabilitare termică str. Cosminului nr. 27 398,15 398,15 Reabilitare termică str. Cosminului nr. 31, sc. AB 404,42 404,42 Reabilitare termică Bv. Liviu Rebreanu nr. 132, sc. 555,10 555,10 ilitare termică str. Diaconu Coressi nr. 119, 415,77 415,77 Reabilitare termică str. Dr. lon Mureşan nr. 107 133,18 133,18

DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2010 ALTE SURSE FOND RULMENT FOND DE LOCUINȚE CREDITE itare termică str. Martir D-tru Jugănaru, nr. 248,81 248,81 Reabilitare termică str. Aron Cotruş, nr. 2. bl.D 9/6 41157 411,57 0,00 Reabilitare termică str. Martir D-tru Jugănaru, nr. 27 314,05 314,05 0,00 Reabilitare termică str. Meziad, nr.2 280,74 280,74 Reabilitare termică str. Gavril Musicescu nr. 1A, bl. 15/2 169,42 169,42 Reabilitare termică str. Cornel Grofşoreanu nr. 14, sc.B 218,93 218,93 Reabilitare termică str. Cornel Grofşoreanu nr. 14, sc. A 235,52 235,52 Reabilitare termică str. Zarand nr. 3-5-7-9 1.010,10) 1.010,10 Reabilitare termică str. Filateliei, nr. 6 179,99 179,99 Reabilitare termică str. Filateliei, nr. 1 89,43 85,43 Reabilitare termică str. Virgil Birau, nr.3 244,22 244,22 Reabilitare termică str. Mioriţa, nr.2, bl.3 605,98 605,98 Reabilitare termică str. Socrate, nr.15, sc.A+B 298,23 298,23 Reabilitare termică str. Burebista, nr. 1 522,03 522,03 Reabilitare termică str. Burebista, nr. 3 357,63 357,63 B. Lucrări noi 2.790,00 0,00 0,00) 1.800,00 PT+ Executie Locuinte sociale str. l.i.de la Brad, HCL 435/27,11,2007(RATT) 1.800,00 1.800,00 Reabilitare termică str. Piatra Craiului, nr.1 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Coriolan Brediceanu, nr.13- 15 0,00 0,00 Reabilitare termică Calea Circumvalațiunii, nr.26 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Stelelor, nr.6 0,00 0,00 Reabilitare termică Aleea Cristalului, nr.1, bl.74 0,00 0,00 Reabilitare termică str. lancu Flondor, bl. E17 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Bucovinei nr. 40 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Dropiei nr. 7 0,00 0,00 Reabilitare termică Calea Torontalului nr. 14, bl, 7B, sc. A+B 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Uranus, nr. 27, bl. 87 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Azuga, nr.1, Bl. 17 0,00 0,00 Reabilitare termică Bv. Dâmbovița, nr. 22A 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Ana lpătescu, nr. 9 0,00 0,00 Reabilitare termică str. lon Slavici, bl.18 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Cutezătorilor, nr. 2, Sc AB 0,00 0,00 Reabilitare termică str. Corneliu Coposu, nr.32, sc A+B 10,00 0,00 Reabilitare termică P-ta Bihor, nr.14 0,00 0,00 Reabilitare termica la 82 obiective 820,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 383,00 0,00 119,00 0,00 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 0,00 Studii şi proiecte 383,00 0,00 119,00 0,00 Asistenta tehnica la 72 imobile 383,00 118,00 70.02.03.30 Alte servicii in domeniul locuintelor 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 500,00 0,00 0,00 0,00 0,09 Dotari 353,00 0,00 0,90 0,00 0,00 Dotari Sala Olimpia Complex Bega 353,00 Studii si proiecte 147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SF + PT cimitir C. Buziasului racord canalizare si retea canalizare 22,00 SF + PT cimitirul Saracilor nr.7(constructie casa funerara bransament utilitati, camera frigorifica) 9,00 9,00

ALTE FOND FOND DE DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2010 SURSE | RULMENT | LOCUINȚE CREDITE LOCAL SF + PT cimitir C.Stuparilor racord canalizare si retea canalizare 18,00 16,00 SF + PT cimitir R.Sirianu racord canalizare si retea canalizare 16,00 16,00 SF + PT cimitir C.Sagului racord canalizare si retea canalizare 28,00 28,00 SF + PT cimitir C.Lipovei racord canalizare si retea canalizare 28,00 28,00 SF + PT cimitirul nr.& Amurgului 28.00 28,00 10.02.05 Alimontări cu Apă şi amenajări 19.116.35 0,00 0,00|.:-0,00|._3'577,39[.15538,96 hidrotehnice 70.02.05.01 Alimentări cu apă 19.116,35 0,00 0,00 0,00 3.577,39) 15.538,96 A. Lucrări în continuare 14.412,92 0,00 0,00 0,00 500,00| 13.912,92 Extindere retele apa canal Plopi Sud, Str. 2-5, HCL 101/2007 340,00 0,90 340,00 Realizare fantana ornamentala P-ta Huniade, HCL. 283/2007 50,00 0,00 50,00 Sistem major canal Cartier Plopi - etapa Il, HCL 281/2007 6,66 0,00 6,66 Sistem major canal Zona Aleea Ghirodei - etapa a l-a, HCL 178/2007 465,00 465,00 Extindere retea canal zona Colonia Radio Plopi, HCL 96/2007 134,88 0,00 134,88 Viabilizare terenuri cu utilitati, zona Armoniei nr.4- 5 TMS, HCL 488/2007 89,48 89,48 Viabilizare canal B-dul industriilor - Calea Mosnitei, HCL 179/2007 104,80 0,00 104,80 Extindere retele apa-canal Plopi, zona Jokai Mor, HCL 243/2008 21,34 21,34 Extindere retele apa zona Rudolf Walter, HCL 242/2008 256,05 0,00 256,05 Extindere retele apa-canal Ciarda Rosie, zona Cheveres, HCL 237/2008 1.222,59 1.222,59 Extindere retele apa-canal Ciarda Rosie, zona Jupiter, HCL 246/25008 188,67 189,67 Extindere retea apa-canal str. Ana Lugojana , zona Lidia Mures , HCL 241/2008 5,36 5,36 Extindere retele apa-canal sir. Ernest Neumann zona Torontal), HCL245/2008 5,09 0,00 5.08 Extindere retele apa cartier Kuntz, HCL 239/2008 440,00 0,00 440,00 Alimentari cu apa industriala fantani ornamentale si zone verzi HCL 280/2008 915,00 0,00 500,00 415,00 Extindere retele apa-canal Ronat ( zona Comoarei) HOL, 281/2008 3.232,00 0,00 3.232,00 Extindere retele apa-canal zona Biascovici 513/2008 1.225,00 1.225,00 Extindere retele apa-canal Plopi-zona Repin 514/2008 1.530,00 1.530,00 Extindere retele canal Plopi- zona Parang 509/2008 1.875,00 1.675,00 Extindere retele apa-canal Plopi-zona Martir lon Tanase 511/2008 1.205,00 1.205,00 Extindere retele apa-canal Mehala - zona Mesteacanul 512/2008 1.300,00 1.300,00 B. Lucrări noi 4.122,43 0,00 0,00 0,00, 3.077,39) 1.045,04 Executie canalizare menajera Calea Sagului etapa HCL 139/2009 101,44 101,44 Extindere retele apa cartier Plopi HCL 222/2009 2.203,00 0,00 2.200,00 3,00 Extindere retele canal Fratelia zona Cercului 557/2008 860,00 860,00 Extindere retele apa-cartier Ghiroda 558/2008 878,49 877,39 1,10 7, PA

ALTE FOND FOND DE DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2010 SURSE | RULMENT | LOCUINȚE CREDITE Extindere retele canal Ciarda Rosie - zona Matei Millo 510/2008 15,00 Extindere retele canal cariier Ciarda Rosie-zona Calea Buziasului HCL 220/2009 24,00 0,00 Extindere retele canal cartier Ciarda Rosie-zona Urseni HCL 219/2009 24,00 0,00 Extindere retele apa cartier Ciarda Rosie HCL 223/2009 15,50 0,00 Extinderi retele apa canal Ghiroda - str. Radu Tudoran HCL 221/2009 1,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotări independente 0,00 0,00, 0,00 0,00 0,00 Studii şi proiecte 581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SF Sistem major cana! - cartier Ciarda Rosie et.lii 98,00 0,00 SF Intregiri retele apa - canal Municipiul Timisoara et. | 75,00 0,00 SF Reabilitare conducta apa si bransamente zona Fabric 122,00 0,90 SF Reabilitare conducta apa strada Uzinei 75,00 0,00 SF Alimentari cu apa potabila. Fantani publice forate. 6,00 6,00 SF+PT Reabilitare retea de apa zona Ronat triaj si canal Calea Ghirodei 25,00 25,00 SF Intregiri retele apa - canal Municipiul Timisoara et. Il 75,00 75,00 SFReabilitare retele apa canal str. C. Brancoveanu 10,00 10,00 SF Reabilitare retele apa canal str.V. Hugo - str. Alunis 10,00 10,00 Studiu privind capacitatea de transport a retelei de canalizare din zonele cu risc de inundabilitate din Municipiul Timisoara 85,00 85,00 70.02.06: luminat public şi electrificări:rurale 7.496,00 0,00|_1:555,00 0,00 0,00... 5.941,00 A. Lucrări în continuare 7.496,00 0,00) 1.555,00 0,00 0,00) 5.941,00 Extindere rețele iluminat public zona de nord, HCL 136/2005 3.850,00 805,00 3.045,00 Extindere rețele iluminat public zona de sud, HCL 136/2005 3.646,00 750,00 2.896,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.02.07. Alone cu:gaze naturale localități 20,00 0.00 0.00 0,00 000 30,00 C. Dotări independente şi alte investiții 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Dotări independente 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00| 0,00 Studii si proiecte 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 SF extindere si intregire retele gaze naturale 20,00 20,00 70.02.50::Alte Servicii: în domeniile locuintelor, n E : i 14:211,08 221,14, .2:466,13 0,00 0,00|.:11.517,21 serviciilor:şi:dezvoltărit comunale. : Ă A. Lucrări în continuare 5.800,00 0,00 53,00 0,00 0,00) 5.747,00 Reabilitare P-ţa losefin , HCL 414/2002HCL 350/2009 3.000,00 0,00 3.000,00 Reabilitarea şi revitalizarea fortificației Cetăţii Timişoara - Bastionul Therezia, HCL 156/2007 2.800,00 53,00 2.747,00 B. Lucrări noi 1.513,13 0,00 913,13 0,00 0,00 600,00 PT Reabilitarea ansamblului urban Interbelic Corso HCL 302/2008 913,13 913,13 0,00

ALTE FOND FOND DE BUGET DENUMIREA OBIECTIVULUI TȚOTAL 2010 SURSE | RULMENT | LOCUINȚE CREDITE LOCAL Cofinantare Amenajarea malurilor Canalului Bega 300,00 300,00 Cofinantare Structuri locale pentru sprijinirea! afacerilor în Comuna Dumbravita 300,00 300,00 C. Dotări independente şi alte investiții 6.897,95 227,74| 1.500,00 0,00 0,00) 5.170,21 Dotări independente 249,68 158,42 0,90 0,00 0,00 91,26 website pentru Proiect - Transferul de actiuni(activitati) in cadrul mobilitatii durabile pentru regiunile europene-PIMMS Transfer 9,00 9,00 Sister de informare si comunicare facil pentru cetateni 10,88 10,85 Dotari URBANISM 158,42 158,42 0,00 Dotari directia MEDIU 71,40 71,40 Studii şi proiecte 6.648,27 69,32) 1.500,00 0,00 0,00| 5.078,95| Consultanta + Studii si proiecte pentru accesare fonduri europene 442,20 0,00 442,20 Studiu de oportunitate si Cerere finantare pt. "Sistem de informare si comunicare facil pentru cetateni" 117,80 117,80 Studiu de oportunitate si cerere de finantare pt. Sistemul de supraveghere pentru cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in municipiul Timişoara 77,10 77,10 Studiu de oportunitate , PUZ, SF+PT Infrastructura regionala de afaceri si inovare in sectorul TIC 627,00 627,00 SF Centru Regional intermodal de Transport 90,00 0,00 90,00 SF+PT traflc management si supraveghere video 500,00 500,00 CF+ Documentatie pentru modernizarea statiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de 135,00 135,00 DALI + PT Sistem agro-logistic integrat 330,00 330,00 SF+ PT Amenajarea malurilor Canalului Bega 510,00 0,00 510,00 Documentatie topo cadastrala pentru PUZ zona malurilor Canalului Bega 176,00 176,00 Actualizare SF + PT Reabilitarea spatiilor publice din centrul istoric al Municipului Timisoara CETATE 917,60 0,00 917,60 SF+PT Centru Regional de Competente si Dezvoltare a Furnizorilor in Sectorul Automotive 315,00 315,00 SF Modernizare retele edilitare zona Soarelui 10,00 10,00 SF Modernizare retele edilitare zona Traian 10,00 10,00 SF Modernizare retele edilitare zona Stadion 10,00 10,00 SF Modernizare retele edilitare zona Calea Sagului Vest 10,00 10,00 Studiu de impact privind amenajarea unei piete volante in Freidorf 14,80 14,80 Studiu privind radioactivitatea apelor in Municipiul Timisoara 34,16 34,16 Studiu privind reducerea nivelului de zgomot folosind asfalt cauciucat 49,27 49,27 Cartarea radioactivitatii in zona Timisoara 73,00 73,00 Cartarea privind metale grele din Municipiul Timisoara 73.00 73,90 Studiu privind conservarea biodiversitatii in Municipiul Timisoara 22,02 22,02 SF+PT Reducerea nivelului de zgomot folosind asfalt cauciucat str. Negoiu 10,00 10,00 PUG Digital + studii necesare 1.500,00 1.500,00 0,00 PUZ Piata 700 150,00 0,00 150,00 Studiu Modelare 3D cladire Primaria Municipiului Timisoara 69,32 69,32 0,00

FOND FOND DE DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2010 RULMENT | LOCUINȚE CREDITE DALI + PT Reabilitare imobil Regele Carol | Nr.23 100,00 SF + PT Spatiu depozitare arhiva si utilitati la Parc Industrial Freidorf (inclusiv generator curent) 225,09 PUZ Viabilizare teren pentru c-tii ANL Calea Mosnitei 50,00 Capitolul 74.02 Protectia mediului 127,70 74.02.05 Salubritate şi gestiunea deşeurilor 127,70 A. Lucrări în continuare 0,00 B. Lucrări noi 0,00 C. Dotări independente şi alte investiții 127,70 0,00 0,00 0,00 0,00 127,70 Dotări independente 117,70 0,00 0,09 0,00 0,00 117,70 Achizitie sistem pentru optimizare si monitorizare a activitati de salubrizare stradala, colectare si transport deseuri menajere in Municipiul Timisoara 117,70 117,70 Studii şi proiecte 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 SF, S impact in vederea realizarii unei statii de reciclare a deseurilor rezultate din constructii si demolari 10,00 10,00 Capitolul 81.02 Combustibili si energie 6.729,81 0,00 9,00 0,00 298,88) 6.729,31 81.02.06 Energie termică 6.729,81 0,00 0,00 0,00 298,88| 6.729,81 A. Lucrări în continuare 5.797,25 0,00 0,00 0,00 0,00) 5.797,25 Retehnologizarea, modernizarea si dezvoltarea sistemului centralizat de producere si distributie aj energiei termice in municipiul Timisoara 5.797,25 0,00 0,00 0,00 5.797,25 Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoarel termiceCT BUZIAS HCL 556/2006 979,26 979,26 Retehnologizarea centralelor termice de cartier CT Dunarea prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice HCL 556/2006 963,28 963,28 Reabilitare RTS Zona Soarelui HCL 288/2008 54,75 54,75 Reabilitare RTS cartierul Calea Şagului , HCL 292/2008 102,22 102,22 Reabilitare RTS Cartierul GiroculuiHCL 289/2008 121,40 121,40 Reabilitare RTS Campus Universitar HCL 290/2008 15401 154,01 Reabilitare RTS Zona Calea Aradului, HCL 92/2004 111,29 111,29 Reabilitare RTS ZONA Circumvalațiunii, HCL 275/2006 92,41 92,41 Reabilitare RTS ZONA Lipovei, HCL 276/2006 251,27 251,27 Reabilitare RTS ZONA Lunei HCL 291/2008 88,93 88,93 Retehnologizare CAFtip PTVMJ de 50 Gcal/h CET Centru, HCL 167/2004 36,15 36,15 Reabilitare retele primare de termoficare din municipiul Timisoara , HCL 166/2004 1.811,50 1.811,50 Reabilitare modernizare retele termice secundare in municipiul Timisoara, HCL 557/2006 480,43 480,43 Preievare „evacuare si transport zgura si cenusa sub forma de slam la cazanele 1,2,3 din CET SUD, HCL 57/2006 185,87 185,87 Reabilitare si modernizare statie de tratare apa din CET SUD Timisoara , HCL30/2007 290,93 290,93 Construirea unui punct termic str. Torac-Bitolea- Apateu, HCL 29/2007 73,55 73,55 B. Lucrări noi 10,00 0,00 0,00 0,90 298,88 10,00

ALTE FOND FOND DE DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2010 SURSE | RULMENT | LOCUINȚE CREDITE Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind 10.00 298,88 emisiile poluante în aer şi pentru creşterea ! eficienței în alimentarea cu căldură urbană - HCL 347/29.09.2009 C. Dotări independente şi alte investiții 922,56 0,00 0,00 0,00 0,00 922,56 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Studii şi proiecte 922,56 0,00 0.00 0,00 0,00 922,58 SF Modernizare RTS zona Dorobantilor 10,00 10,00 SF Modernizare RTS zona |.[. Brad 10,00 10,00 SF Modernizare RTS zona Calea Aradului Vest 10,00 10,00 SF Modernizare RTS zona Bucovina M.Basarab 10,00 10,00 SF Modernizare RTS Calea Sagului Est 10,00 10,00 SF Modernizare RTS Calea Martirilor 10,00 10,00 SF Modernizare RTS zona Soarelui - Buziasului 10,00 10,00 SF Modernizare RTP zona Izlaz 10,00 10,00 SF Modernizare RTP str. Letea 10,00 10,00 SF Modernizare RTP str. Eternitatii 10,00 10,00 DALI+PT Reabilitare termica cladiri - proiectare obiective Municipiul Timisoara 822,56 822,56 Capitolul 84.02 Transporturi 36.977,88 0,00 634,31 0,00 14.423,73, 21.919,84 84.02.03. Transport rutier 36:971.88|:: 0,00 634,31 84.02.03.02 Transportul în comun 4.368,79 0,00 0,00 0,00 0,00, 4.368,79 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 1.535,57 9,00 0,00 0,00 0,00 1.535,57 Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 1, Dir. Stefan cel Mare HCL 473/2009 543,63 543,63 Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor, stradale în municipiul Timişoara, traseul 2, Calea Stan Vidrighin HCL 474/2009 21,00 21,00 Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor| stradale în municipiul Timişoara, traseul 3, Calea Buziasului HCL 475/2009 30,00 30,00 Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelori stradale în municipiul Timişoara, traseul 4, B-dul Cetatii HCL 476/2009 21,00 21,00 Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor| stradale în municipiul Timişoara, traseul 5 Calea Bogdanestilor HCL 472/2009 21,00 21,00 Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 6 Str. Avram Imboane , Str. Spitalul Nou HCL 471/2009 HCL 18,00 18,00 Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor| stradale în municipiul Timişoara, traseul 7, Str.Ana Ipatescu, V.Hugo, Str.Alunis,Str.Drubeta, HCL 470/2009 HCl 473/2009 28,00 28,00 Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea trarnelor| stradale în municipiul Timişoara, traseul B, Str, Ardealul, HCL 469/2009 HCL 473/2009 26,00 26,00 Reabilitarea liniilor de tramvai şi modernizarea tramelor stradale în municipiul Timişoara, traseul 9, sir, loan Slavici, sir. Polona, HCL 468/2009 411,94 411,94 Linie de troleibuz pe str. Lidia, HCL nr. 252/27.10.1998 215,00 215,90 Amenajare parcare Str. Labirint 200,00 200,00 C. Dotări independente şi alte investiții 2.833,22 0,00 0,00 0,00 0,00j 2.833,22 Dotări independente 1.375,00 0,00 0,00 0,00 0,900) 1.375,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 900,00 0,00 0,00 0,00 900,00) A

ALTE FOND FOND DE DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2010 SURSE | RULMENT | LOCUINȚE CREDITE LOCAL Tramvaie folosite 850,00 850,00 Achizitii tramvaie noi 50,00 50,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 475,00 0,00 0,00 0,00 475,00 Achizitii refugii calatori 475,00 475,00 Studii şi proiecte 1.458,22 0,00 0.09 0,00 1.458,22 Studii si proiecte Primarie 215,10 0,90 0,00 0,00 0,00 215,10) Studiu de extindere a retelei de transport publici local si metropolitan 119,00 119,00 Studiu privind dezvoltarea infrastructurii, reglementării şii organizării parcării publice în mun. Timişoara 96,10 96,10 Studii și proiecte RATT 1.243,12 0,00 0,00 0,00 0,00] 1.243,12 Studiu privind ridicarea liniei CF pe estacada in mun. Timisoara 285,60 285,60 SF Amenajare alveole 50,00 50,00 SF + PT Statie intermodala Dambovita 104,21 104,21 SF+PT Extindere retea troleibuz Dumbrăvița 298,00 298,00 SF+ PT Extindere retea troleibuz Ghiroda 273,00 279,00 Studiu privind valorificarea potentialului de trafic naval pe Canalul Bega 70,00 70,00 SF + PT Extindere linie cale Mosnita 156,31 0,00 156,31 84.02.03.01 Drumuri și poduri 10.914,65 0,00 0,00 0,00| 6.649,13| 4.265,52 A. Lucrări în continuare 9.249,35, 0,00 0,00 0,00| 6.649,13| 2.600,22 Consolidare pasaj Cal. $agului, HCL 94/2007 9.249,35 0,00 6.649,13| 2.600,22 B. Lucrări noi 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520,00 Consolidare Pod Uzina de Apa, HCL 22/2005;HCL 396/2009 510,00 510,00 Amenajare Complex rutier zona Michelangelo 10,00 10,00 C. Dotări independente şi alte investiții 1.145,30 0,00 0,00 0,00 0,00, 1.145,30 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Studii şi proiecte 1.145,30 0,00 0,00 0,00 0,00) 1.145,30 Expertiza Podul Stefan cel Mare 65,00 65,00 Expertiza Podul Muncii 112,00 112,00 Expertiza Podul Tinereţii 61,30 61,30 Expertiza Podul Michelangelo 12,00 12,00 SF.+ PT Amenajare Complex rutier zona Michelangello 760,00 760,00 Expertiza Podul Eroilor 135,00 0,00 135,00 84.02.03.03 Străzi 15.620,44 0,00 160,31 0,00| 7.774,60| 7.685,53 A. Lucrări în continuare 12.088,13 0,00 0,00 0,00) 7.774,60) 4.313,53 Amenajare str. Busuioc, HCL 274/2008 335,20 0,00 335,20 Amenajare str. Olarilor, HCL 425/2006 815,78 815,78 Amenajare str, Pius Brânzeu, HCL 403/2006 20,47 0,00 20,47 Amenajare str Barsei, HCL 426/2006 295,22 0,00 295,22 Amenajare str Berzei, HCL 405/2006 511,81 0,00 511,81 Amenajare str Gr Alexandrescu, HCL 417/2006 1.229,75 0,00 1.229,75 Amenajare str Vânătorilor, HCL 413/2006 474,60 0,00 474,60 0,00 Amenajare str. Bârzava, HCL 416/2006 389,02 0,00 389,02 Amenajare str. Liege, HCL 158/2008 229,10 229,10 Amenajare strada Moise Dobosan( Calimanesti) HCL 160/2008 3.077,94 2.601,00 476,94 Modernizare Calea Torontalului si extindere HCL 247/2008;HCL 467/2009 4.699,00 4.899,00 0,00 Modernizare B-dul L.Rebreanu 10,24 10,24 B. Lucrări noi 2.216,11 0,00 0,00 0,00 0,00, 2.216,11 Modernizare str.Closca si extindere HCL159/2008 2,70 2,70 PT + Amenajare str, Muzicescu HCL 395/2009 332,20 332,20 PT+ Amenajare strada Steaua HCL 280/2009 32,87 32,87

Smaranda HARAGĂ Verificat SEF SERVICIUL nds Gabriela BICA i (o Aurelia JW ALTE FOND FOND DE DENUMIREA OBIECTIVULUI TOTAL 2010 SURSE | RULMENT | LOCUINȚE CREDITE LOCAL Cofinantare Reabilitare Str. Vacarescu intre B-dul Regele Carol si bd, 16 Decembrie HCL 353/2009 350,00 0,00 350,00 Amenajare str. Brazilor HCL 24/2010 250,23 250,23 Amenajare zona Polona HCL 466/2009 510,50 510,50 Amenajare str. Neculce HCL 25/2010 137,61 73781 C. Dotări independente şi alte investiții 1.316,20 0,00 160,31 0,00 0,00) 1.155,89 Dotări independente 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 Studii şi proiecte 1.316,20 0,00 160,31 0,00 0,00 SF Modernizare şi extindere blv. Sudului HCL 26/20 342,19 342,19 SF+PT Amenajare str. Brazilor 20,00 20,00 SF+PT Amenajare zona Polonă 24,25 24,25 SF+PT Amenajare str. Cronicar Neculce 40,00 40,00 SF+PT Amenajare str. Gladiolelor 18,00 18,00 SF+PT Amenajare Zona Campului 72,85 72,85 SF+PT Amenajare zona Petuniei -Magnoliei 149,10 149,10 SF+PT Amenajare zona Weismuller-Laurenţiu Nicoară 71,00 71,00 SF+PT Amenajare str. Anul 1848 48,10 48,10 SF+PT Reamenajare geometrie intersectie P-ta Balcescu 36,90 36,90 SF+PT Amenajare str . Gh. Cotoşman 30,90 30,90 Alte studii şi proiecte drumuri 0,10 0,00 0,10 Studiu de impact, Actualizare SF+PT Modernizare strada Closca si extindere 223,00 223,00 Actualizare SF Reabilitare str. Vacarescu intre b- dul Regele Carol si Splaiul T. Vladimirescu 60,15 0,00 60,15 Studiu de oportunitate ,SF + PT Reabilitare Str. Vacarescu intre B-dul Regele Caro! si bd. 16 179,66 160,31 19,35 84.02.50 Alte cheltuieli in domeniul 6.074,00 0,00 474,00 0,00 0,00| 5.600,00 transporturilor A. Lucrari în continuare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B.Lucrari noi i 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.09 0,00 0,00 C.Dotari independente si alte investitii 6.074,00 0,00 474,00 0,00 0,00) 5.600,09) Dotari independente 6.074,00 0,00 474,00 0,00 0,00) 5.600,00) Achizitii mijloace de transport HCL 47/2004 6.074,00 5.600,00 DIRECTOR DIRECȚIA a DIRECTOR DIRECȚIA [ EZVOLTARE 13

Atasament: Referat.pdf

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA APROBAT / DIRECTIA ECONOMICĂ P RIMA n A SERVICIUL BUGET Nr. SC2010 — 26674 / 05.11.2010 VICEPRIMAR SORIN GRINDEANU CTT REFERAT privind rectificarea bugetului local al municipiului Timisoara pe anul 2010 Având în vedere: Adresa nr.754419/02.11.2010 a Ministerului Administraţiei Publice privind alocarea sumei de 11,500 mii lei pentru achitarea obligațiilor restante ale operatorilor economici de termoficare conform HG 671/29.09.2010, publicată în Monitorul Oficial nr.671/01.10.2010. Adresa nr. SC2010-25550/26.10.2010 a Serviciului Juridic privind suplimentarea cheltuielilor materiale; Adresa nr.1084/27.10.2010 a Direcţiei Economice privind diminuarea sumelor alocate pentru cheltuieli dobânzi; Adresa nr.145/27.10.2010 a Centrului Bugetar Grădiniţe privind suplimentarea cheltuielilor materiale; Adresa nr.1674/03.11.2010 a Centrului Bugetar Moisil privind suplimentarea cheltuielilor materiale; Adresa nr.580/01,11.2010 a Centrului Bugetar Energetic privind suplimentarea cheltuielilor materiale; f Adresa nr. SC2010-26290/03.11.2010 a Direcţiei Patrimoniu privind suplimentarea cheltuielilor materiale şi diminuarea cheltuielilor de capital;

= Adresa nr. 1675/03.11.2010 — a Centrului Bugetar Moisil privind evidențierea atât pe venituri cât şi pe cheltuieli a proiectului cu finanțare FSE POSDRU 19/1.3/G/ID a Colegiului Național Bănăţean; = Adresa nr.SC2010-26359/03.11.2010 a Direcţiei Dezvoltare privind transferul de sume între titluri; = Adresa nr.3370/04.11.2010 a Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară privind transferul unor sume între titluri precum şi suplimentarea cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local; = Adresele nr.SC2010-25714/28.10.2010 şi SC2010-25913/01.11.2010 ale direcţiei Tehnice privind suplimentarea cheltuielilor materiale şi diminuarea cheltuielilor de capital; = Adresele nr.SC2010-25706/28.10.2010 şi SC2010- 25706a/28.10.2010 ale Direcţiei de Mediu privind suplimentarea cheltuielilor de capital şi a cheltuielilor materiale, precum şi suplimentarea cheltuielilor de capital în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli evidențiate în afara bugetului local; a Adresa nr.689/03.11.2010 a SANAVET privind suplimentarea cheltuielilor materiale; = Adresa nr.26153/02.11.2010 a Instituţiei Arhitectului Șef privind suplimentarea cheltuielilor materiale şi de capital în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli evidențiate în afara bugetului local; = Adresa nr.646/03.11.2010 a Centrului Bugetar Energetic privind suplimentarea cheltuielilor curente în cadrul bugetului de venituri proprii; = Adresa nr.1641/21.10.2010 a Filarmonicii Banatul Timişoara privind suplimentarea cheltuielilor materiale şi de capital în cadrul bugetului de venituri proprii; = Adresa nr.3468/05.11.2010 a Teatrului German privind suplimentarea cheltuielilor de capital în cadrul bugetului de venituri proprii; = Adresa nr.SC201-26295/03.11.2010 a Direcţiei comunicare privind suplimentarea cheltuielilor de capital; = Solicitarea Serviciului energetic privind evidenţierea sumelor necesare în bugetul local pentru transferul către surse în afara bugetului local a unor sume aferente reabilitării termice. = Având în vedere HCL nr.97/30.03.2010, Hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor nr.1761/25.10.2010 precum şi contractul nr.DMNR48/29,10.2010 încheiat cu Banca Comercială Română privind linia de finanțare pentru proiecte de investiții în sumă de 7.500.000 EUR; Astfel, bugetul local prezintă influențe după cum urmează:

Mii lei Nr.ort.| Capitor| | 9 Influențe indicatori rectificat TOTAL VENITURI, din care; 668.152,63 682.552,63 14.400,00 Impozit pe veniturile din transferul 1 tati proprietatilor 0302.18 _ [imobiliare - 1.440,00 1,440.00 Subventii de la 2 bugetul de stat 42.02 35.142,83 47.133,83 11.991,00 Sume FEN 3 postaderare in contul 45.02 platilor efectuate 2.178,00 3.147,00 969,00 TOTAL CHELTUIELI, din care: 662.871,63 668.152,63 14.400,00 6 51.02 Autorităţi publice 41.234,50 41.890,50 656,00 Alte servicii publice 54.02 enerale 9.005,47 8.993,47 -12,00 Tranzactii privind datoria publica si 55.02 imprumuturi 24.800,00 19.800,00 -5.000,00 8 85.02 învăţământ 168.473,94 180.021,94 13.548,00 9 66.02 Sănătate 10.169,91 10.849,01 880,00 Cultura, recreere si 67.02 religie 65.067,16 63.369,76 -1.897,40 11 Asigurări şi asistenţă 68.02 socială = - 0,00 12 Locuinţe, servicii şi 70.02 dezvoltare publică 86.280,37 87.386,33 1.105,96 74.02 | Protectia mediului 20.502,70 20.504,70 2,00 Combustibili şi 81.02 energie 68.525,41 82.001,41 13.4786,00 83.02 | Agricultura 276,80 288,80 12,00 13 [8402 | Transporturi 116.676,84 108.306,08 -8.370,56 Având în vedere Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr.11/26.01.2010; în conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale art. 1, art. 4 alin. 1, art.5, art.19, alin.1 si art. 20 alin.1 si Legea 215/2001 privind administrația publică locală art. 36, alin. 2, lit. b şi alin. 4 lit. a, art. 45, alin2, lit. a, art.63 alin.1, lit. e şi alin. 4, lit. b, Serviciul Buget propune modificarea bugetului local pe anu! 2010 conform anexelor: = Anexa nr. ] — Bugetul Local pe anul 2010

+ Anexa nr, 2 — Buget venituri proprii şi subvenții = Anexa nr. 3 — Buget venituri şi cheltuieli evidențiate în afara bugetului local = Anexa nr. 4 — Buget credite interne = Anexa nr. 5 — Programul de investiții pe anul 2010 DIRECTOR ECONOMIC SEF SERVICIU BUGET EC, SMARANDA HARACICU EC. STELIANA STANCIU ÎN Cod FP 53 01, Ver. 1