keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 399/25.07.2019 privind aprobarea participarii la Proiectul "TIPS - Tine Pasul cu Scoala", Id. 104981, contract de finantare nr. POCU /74/6/18/104981, proiect aprobat spre finantare in cadrul Programului POCU 2014-2020, in care Liceul Teoretic "Vlad Tepes" din Timisoara are intentia de a intra ca partener

25.07.2019

Hotararea Consiliului Local 399/25.07.2019
privind aprobarea participarii la Proiectul "TIPS - Tine Pasul cu Scoala", Id. 104981, contract de finantare nr. POCU /74/6/18/104981, proiect aprobat spre finantare in cadrul Programului POCU 2014-2020, in care Liceul Teoretic "Vlad Tepes" din Timisoara are intentia de a intra ca partener


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. 14092/20.06.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara, domnul Nicolae ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC 2019 -14092/20.06.2019 al Directiei Economice din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 17.07.2019 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019 - 14092/20.06.2019;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica , amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In baza Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, modificata;
Conform art. 20, alin. 1 si art. 103 alin. 2, art. 105 alin. 1 lit.k din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011;
Luand in considerare adresa de la Liceul Teoretic "Vlad Tepes" din Timisoara, nr. 2445/06.06.2019, inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. SC2019-14092/06.06.2019 cu completarea nr. 2636/24.06.2019;
In conformitate cu dispozitiile art. 129, alin. (1) si (2), lit. d), din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
In conformitate cu prevederile art. 139, alin. (1) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba participarea Liceului Teoretic "Vlad Tepes" din Timisoara, in calitate de partener, la Proiectul "TIPS - Tine Pasul cu Scoala", id. 104987, contract de finantare nr. POCU /74/6/18/104981, proiect aprobat spre finantare in cadrul Programului "POCU 2014-2020", in valoare totala de 3.280.035,91 lei.

Art. 2: (1) Se aproba alocarea din bugetul local al Municipiului Timisoara a sumei de 14.590,30 lei, pentru Liceul Teoretic "Vlad Tepes" din Timisoara, pentru perioada 2019-2021, conform bugetului estimativ din Anexa, precum si suma de 48.507,84 lei pentru asigurarea derularii proiectului pe 2019, rambursabila in momentul primirii prefinantarii de la Autoritatea de Management POCU 2014-2020.
(2) Suma de 620.087,89 lei - finantarea EU (85%), constituie avans rambursabil si se va recupera de la Autoritatea de Management a Programului POCU 2014-2020.

Art. 3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara , pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Serviciului Scoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultura;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Liceului Teoretic "Vlad Tepes" din Timisoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS SULI

Atasament: Anexa.pdf

Cod FO 53-02, Ver.1

Anexa la Proiect de HCL pentru Proiect Lic. ”Vlad Țepeș”

Proiect V. Țepeș - TIPS -”Ține Pasul cu Școala”, Programul POCU /74/6/18/104981

nr. crt.

Sursa de finanțare Anul 2019 Anul 2020 Anul 2021 Total

(lei) (mii lei) (lei) (mii lei) (lei) (mii lei) lei

1.

Contribuția proprie / BL (2 %) 2.906,00 2,90 8.045,60 8,00 3.638,70 3,60 14.590,30

2.

Finanțare EU - (85 %) 123.505,00 123,50 341.938,00 342,00 154.644,89 154,70 620.087,89

3.

Buget Național (13 %) 18.889,00 18,90 52.296,40 52,30 23.651,56 23,70 94.836,96

Total 145.300,00 145,30 402.280,00 402,30 181.935,15 182,00 729.515,15 729.515,15

Director Economic, Steliana STANCIU

Șef Birou Finanțare Școli, Ramona ROSENBLUM

Consilier, Mihaela Jurca

Atasament: Raport_specialitate.pdf

FP 53-01, Ver. 1

1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMĂRIA SC2019 – 14092/20.06.2019 BFȘ -1326/20.06.2019

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea participării la proiectul “TIPS - Ține Pasul cu Școala”, Id. 104981, proiect cofinanțat din Fondul Social European în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, în care Liceul Teoretic “Vlad Țepeș” din Timişoara are intenția de a intra ca partener

Liceul Teoretic “Vlad Țepeș” din Timişoara, în parteneriat cu Fundația pentru Cultură și Învățământ ”Ioan Slavici” ca beneficiar, își exprimă intenția de a intra în parteneriat în cadrul Proiectului ”TIPS - Ține Pasul cu Școala”, id. 104987, contract de finanțare nr. POCU /74/6/18/104981.

În acest proiect sunt înscriși ca și parteneri Școala Gimnazială ”Gheorghe Frățilă” Glimboca, precum și încă două școli partenere care nu dispun de buget propriu, de unde provine grupul țintă și anume Școala Gimnazială Chevereșu-Mare și Școala Gimnazială Cenei.

Proiectul a început în data de 15.06.2019 și se va finaliza în data de 14.04.2021. Liceul Teoretic “Vlad Țepeș” din Timişoara, prin adresa nr. 2445/06.06.2019, înregistrată la

Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC2019-14092 din data de 06.06.2019, își exprimă intenția de a participa ca partener în acest proiect ca urmare a retragerii unuia din partenerii inițiali și anume partenerul P2 ARAS Asociația Română Anti-Sida Filiala Timișoara și solicită hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara din care să rezulte acordul pentru cofinanţarea proiectului din bugetul local, întrucât Primarul Municipiului Timişoara este ordonatorul principal de credite.

În Legea educaţiei naţionale, nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, se specifică modalităţile de finanţare a activităţilor din cadrul unităţilor de învăţământ.

“Art. 103 (2) Consiliile locale şi consiliul judeţean, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti pot contribui din bugetele proprii la finanţarea de bază şi complementară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat. Art. 105 (1) Finanţarea complementară asigură cheltuieli de capital, cheltuieli sociale şi alte cheltuieli asociate procesului de învăţământ preuniversitar de stat. (2) Finanţarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar, din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată, pentru următoarele categorii de cheltuieli:...lit. k) cheltuieli pentru participarea în proiecte europene de cooperare în domeniul educaţiei şi formării profesionale.”

Valoarea totală a proiectului este: 3.280.035,91 lei. Acest proiect se desfășoară pe perioada 2019-2021. Bugetul total alocat partenerului P2 a fost de 806.186 lei, din care acesta a cheltuit 76.671 lei.

Bugetul care revine Liceului Teoretic “Vlad Țepeș” din Timişoara după înlocuirea partenerului care s-a retras, este de 729.515,15 lei.

Intrarea în acest proiect presupune o contribuție de 2% din partea Liceul Teoretic “Vlad Țepeș” din Timişoara în valoare totală de 14.590,30 lei.

S-a semnat un Acord de Parteneriat cu nr. de înregistrare 333/01.07.2019.

FP 53-01, Ver. 1

2

Obiectivele proiectului sunt: Obiectivul general al proiectului este prevenirea abandonului școlar și creșterea calității serviciilor

educaționale incluzive, prin facilitarea accesului la servicii educaționale incluzive și consilierea a 300 de elevi, 94 de preșcolari, cu accent pe cei de etnie romă, din mediul rural și dezvoltarea de competențe pentru 120 de cadre didactice.

Obiective specifice: - Creșterea numărului de preșcolari, cu accent pe copii aparținând minorității roma și a celor din

mediul rural, care beneficiază de servicii educaționale integrate în vederea prevenirii părăsirii timpurii a școlii;

- Creșterea numărului de elevi cu vârste cuprinse între 6-14 ani, cu accent pe copii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural, care beneficiază de servicii educaționale integrate în vederea prevenirii părăsirii timpurii a școlii;

- Creșterea competențelor a 120 de cadre didactice din școlile gimnaziale din județul Timiș și Caraș-Severin, prin participarea la cursuri de formare, mentorat și schimb de experiență între școli.

Activitățile care revin Liceul Teoretic “Vlad Țepeș” din Timişoara în acest proiect sunt: - Managementul proiectului - Activitatea de publicitate și asigurare a vizibilității proiectului - Servicii și programe educaționale destinate preșcolarilor, elevilor și părinților - Activitate de creștere a calității serviciilor educaționale

Achizițiile ce se vor efectua constau în: - Materii prime și materiale consumabile necesare proiectului pentru derularea activităților; - Echipamente IT: laptop; - Pavhete complete de transport, cazare și hrană pentru participanți. Organizarea a 3 tabere cu 20

de elevi pe timp de 6 nopți în județul timiș în scopul motivării elevilor. Liceul Teoretic “Vlad Țepeș” din Timişoara, prin adresa nr. 2445/06.06.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC2019-14092 din data de 06.06.2019, însoțită de Referatul de necesitate și oportunitate, solicită aprobarea participării la Proiectul ”TIPS - Ține Pasul cu Școala”, id. 104987, contract de finanțare nr. POCU /74/6/18/104981, având valoarea totală de 3.280.035,91 lei. Date fiind cele prezentate, precum şi datorită faptului că Liceul Teoretic “Vlad Țepeș” din Timişoara are venituri proprii insuficiente, iar ordonatorul principal de credite este Primarul Municipiului Timişoara, Liceul Teoretic “Vlad Țepeș” Timişoara solicită, efectuarea demersurilor legale pentru aprobarea participării la proiect şi finanțarea din Bugetul Local al Municipiului Timișoara a cheltuielilor aferente implementării Proiectului ”TIPS - Ține Pasul cu Școala”, proiect aprobat spre finanțare în cadrul Programului POCU, în care Liceul Teoretic “Vlad Țepeș” din Timişoara are intenția de a participa ca partener, și avansarea din Bugetul Local al Municipiului Timișoara a sumelor necesare implementării activităților proiectului în valoare totală eligibilă de 3.280.035,91 lei, din care contribuția UE în cadrul Programului, reprezintă un procent de 85%, iar contribuția de stat și a partenerului reprezintă un procent de 15%, având ca surse:

- Bugetul Local, suma de 14.590,30 lei, (2 % ),și - Bugetul Național – suma de 94.836,96 lei, (13%),

urmând ca sumele avansate să fie recuperate după încheierea perioadei de raportare, potrivit cerințelor și condițiilor Programului POCU 2014-2020, de la Autoritatea de Management a Programului POCU 2014-2020.

Valoarea totală a proiectului pentru partenerul Liceul Teoretic “Vlad Țepeș” din Timişoara este de 729.515,15 lei, iar contribuţia proprie a Liceului Teoretic “Vlad Țepeș” în proiect este în valoare de 14.590,30 lei aşa cum rezultă din tabelul cu cheltuieli eligibile estimate, pe surse de finanţare și pe ani,

FP 53-01, Ver. 1

3

prezentat mai jos. Suma de 14.590,30 Lei ( 2%,), de care este nevoie pentru derularea proiectului, reprezintă contribuția proprie finanțată de la Bugetul Local și nu este rambursabilă.

Proiect V. Țepeș - TIPS -”Ține Pasul cu Școala”, Programul POCU /74/6/18/104981

nr. crt. Sursa de finanțare Anul 2019 Anul 2020 Anul 2021 Total

(lei) (mii lei) (lei) (mii lei) (lei) (mii lei) lei

1.

Contribuția proprie / BL (2 %) 2.906,00 2,90 8.045,60 8,00 3.638,70 3,60 14.590,30

2.

Finanțare EU - (85 %) 123.505,00 123,50 341.938,00 342,00 154.644,89 154,70 620.087,89

3.

Buget Național (13 %) 18.889,00 18,90 52.296,40 52,30 23.651,56 23,70 94.836,96

Total 145.300,00 145,30 402.280,00 402,30 181.935,15 182,00 729.515,15

729.515,15 Programul POCU sprijină beneficiarii în implementarea proiectelor în ceea ce privește acordarea de tranșe de prefinanțare în valoare de 10% din valoarea totală a proiectului. Întrucât pot exista perioade în care beneficiarii trebuie să asigure din surse proprii contribuțiile aferente experților angajați cu contract de muncă în cadrul proiectului, Liceul Teoretic “Vlad Țepeș”solicită totodată pentru buna derulare a proiectului, și asigurarea de resurse financiare cu titlu de împrumut pentru derularea activității proiectului, după cum urmează:

- În anul 2019, suma de 48.507,84 lei, cu titlu de împrumut, pentru acoperirea contribuțiilor sociale ce trebuie plătite celor 5 experți pe o perioadă de 4 luni până la rambursarea cheltuielilor și a achiziției de materiale consumabile.

Această sumă de 48.507,84 lei acordată cu titlu de împrumut va fi rambursată în momentul primirii prefinanțării de la Autoritatea de Management POCU.

Având în vedere cele mai sus menţionate, propunem supunerea spre aprobare a participării la Proiectul ”TIPS - Ține Pasul cu Școala”, id. 104987, contract de finanțare nr. POCU /74/6/18/104981, în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2021, în valoare totală de 3.280.035,91 lei, a Liceului Teoretic ”Vlad Țepeș” din Timișoara.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport apreciem că Proiectul de hotărâre privind aprobarea participării la Proiectului ”TIPS - Ține Pasul cu Școala”, id. 104987, contract de finanțare nr. POCU /74/6/18/104981, în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2021, în care Liceul Teoretic “Vlad Țepeș” din Timişoara are intenția de a intra ca partener, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

Director Economic, Șef Birou Finanțare Școli, Steliana STANCIU Ramona ROSENBLUM

Consilier, Mihaela Jurca