keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 37/29.07.2016 privind apartamentarea imobilului situat în Timisoara str. Mărăşeşti nr. 5, schimbarea destinaţiei unei părţi din imobil şi retragerea dreptului de administrare a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara

29.07.2016

Hotararea Consiliului Local 37/29.07.2016
privind apartamentarea imobilului situat în Timisoara str. Mărăşeşti nr. 5, schimbarea destinaţiei unei părţi din imobil şi retragerea dreptului de administrare a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2016-18080/22.07.2016, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere Adresa cu nr. SC2016-16663/07.07.2016, a Compartimentului Administrare Fond Funciar;
Avand in vedere Adresa cu nr. SC2016-16663/08.07.2016, a de Biroului Cladiri;
Avand in vedere Adresa cu nr. CT 2016-16663/13.07.2016, a Serviciului Juridic;
Având în vedere Adresa cu nr. 18310/09.11.2015 a Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara sub nr. SC.2015-29971/12.11.2015 şi Hotărârea nr. 2778/09.02.2016 a Consiliului de Administraţie al Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timisoara, privind acordul de apartamentare a imobilului şi schimbarea parţială a destinaţiei unei părţi din imobil;
Având în vedere Adresa Atelierului Arhitext SRL cu nr. SC2016-7797/30.03.2016. şi documentaţiile tehnice de apartamentare cu nr. T82/2016 şi nr. T83/2016 întocmite de PFA-ing. Bonchiş Cătălin Răzvan, receptionate de OCPI Timis cu nr.146434/22.07.2016,respectiv nr.146435/22.07.2016;
Având în vedere Adresa cu nr.VVV 1501/79879/05.07.2016 , inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. SC2016-016380/06.07.2016, prin care Ministerul Sănătăţii a transmis acordul de schimbarea a destinaţiei unei părţi din imobilul situat în Timişoara, str. Mărăşesti nr. 5, pentru obiectivul de investiţii "Refuncţionalizare clădire din funcţiunea de spital de dermatologie în clădire cu funcţiunea de spaţiu multicultural";
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 146/29.03.2005 privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în administrarea Spitalului Clinic Municipal Timişoara a imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea acest spital şi care fac parte din domeniul public al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 403/22.09.2015 privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii pentru obiectivul de investitii "Refunctionalizare cladire din functiunea de spital de dermatologie in cladire cu functiunea de spatiu Multicultural, str. Marasesti nr. 5, Timisoara";
Având în vedere prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, modificată;
Având în vedere prevederile art.132, alin. 1 din Regulamentul de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara aprobat prin Ordinul nr. 700/2014 al Ministerului Administratiei si Internelor - Agentia Nationala de Cadastru şi Publicitate Imobiliara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.c) şi art 123 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă apartamentarea Corpului de clădire A(C2 ), în regim de înălţime D+P+1E, situat în Timişoara, str. Mărăşeşti nr 5, înscris în CF 400295 Timişoara, CF vechi nr. 1, cu nr. cadastral 400295-C2, conform Documentaţiei de apartamentare nr. T82/2016, întocmită de PFA- ing. Bonchiş Cătălin Răzvan, receptionata de OCPI Timis cu nr.146434/22.07.2016,
care face parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:
-S.A.D. nr. 1- Spital de Stat, situat in corpul A de cladire, compus din: 1 hol si 2 camere la demisol, 1 hol, 13 camere, 7 Wc-uri, 1 grup sanitar si 2 bai la parter, iar la etaj 3 holuri, 12 camere, 2 grupuri sanitare, 8 Wc-uri si 1 baie, cu 34.07% (Cpc) cote parti indivize si 916/4307 (Cpt) mp teren in folosinta.
- S.A.D. nr. 2 - Spatiu multicultural, situat in corpul A de cladire, compus din: 1 hol cu casa scarii si 17 camere la demisol, 5 holuri, 36 camere, 4 Wc-uri si 1 intrare uscata la parter, iar la etaj 10 holuri, 32 camere, 5 grupuri sanitare, 6 Wc-uri si 2 bai si podul de deasupra corpului A de cladire, cu 65.93% (Cpc) cote parti indivize si 1774/4307 (Cpt) mp teren in folosinta.

Art. 2: Se aprobă apartamentarea Corpului de clădire C (C4), în regim de înălţime
S tehnic +P, situat în Timişoara, str. Mărăşesti nr 5, înscris în CF 400295 Timişoara, CF vechi nr. 1 cu nr. cadastral 400295-C4, conform Documentaţiei de apartamentare nr. T83/2016, întocmită de PFA- ing. Bonchiş Cătălin Răzvan, receptionata de OCPI Timis cu nr.146435/22.07.2016, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel:
- S.A.D. nr. 3 - Spital de Stat, situat in corpul C de cladire, compus din: 2 holuri, 3 camere, 6 Wc-uri si 2 grupuri sanitare la parter si podul de deasupra corpului C de cladire, cu 23.79% (Cpc) cote parti indivize si 73/4307 (Cpt) mp teren in folosinta.
-S.A.D. nr. 4 - Spatiu multicultural, situat in corpul C de cladire, compus din: 3 camere la subsol, 1 hol si 4 camere la parter, cu 76.21% (Cpc) cote parti indivize si 232/4307 (Cpt) mp teren in folosinta.
Art. 3: Se aprobă retragerea dreptului de administrare a Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timisoara asupra S.A.D. nr. 2 situat in corpul A, S.A.D. nr. 4 situat in corpul C, respectiv a Corpului B şi Corpului E, prevăzute la art. 4 şi art.5 din prezenta hotărâre.
Art. 4: Se aprobă schimbarea destinaţiei din Spital de stat în spaţii multiculturale a
spaţiilor S.A.D. nr. 2, situat in corpul A de cladire şi S.A.D. nr. 4, situat in corpul C, prevăzute la art.1şi art.2 din prezenta hotărâre.
Art. 5: Se aprobă schimbarea destinaţiei din Spital de stat în spaţii multiculturale a Corpului B de clădire, în regim de înălţime Subsol tehnic+ P+1E, înscris în CF 400295 Timişoara, CF vechi nr. 1, cu nr. cadastral 400295 - C3 şi a Corpului E de clădire în regim de înălţime Subsol tehnic partial + P+1E partial , înscris în CF 400295 Timişoara, CF vechi nr. 1, cu nr. cadastral 400295 - C6.
Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse - Serviciul Terenuri Banca de Date Urbane şi Cadastru şi Biroul Clădiri, Direcţia Economică - Biroul Evidenţă Patrimoniu, Biroul Sport- Cultură si Biroul Şcoli- Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Biroul Şcoli-Spitale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Tehnic din subordinea Administratorului Public;
- Biroului Sport- Cultură;
- Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SANDU CONSTANTIN ŞTEFAN
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

ROMĂNIA APROBAT, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA BIROUL SPORT CULTURĂ Nicolae Robu Nr. SC2016-18080/22.07.2016

REFERAT

privind apartamentarea imobilului situat în Timisoara str. Mărăşeşti nr. 5, schimbarea destinaţiei unei părţi din imobil şi retragerea dreptului de administrare a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara

Se supune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara

materialul întocmit de către Biroul Sport- Cultură şi Biroul Şcoli-Spitale, privind apartamentarea imobilului situat în Timisoara, str. Mărăşeşti nr. 5, schimbarea destinaţiei unei parti din imobil din spaţii cu destinaţia de sănătate - spital în spaţii multiculturale şi retragerea dreptului de administrare a Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, asupra spaţiilor multiculturale. Imobilul, înscris în CF nr. 400295 provenit din CF nr.1, cu nr. cad 400295, nr. top 221, situat în Timişoara, str. Maraseşti nr. 5, cu destinaţia de spital de stat este proprietatea Municipiului Timişoara şi a fost dat în administrarea Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara pentru desfăşurarea activităţii medicale a Clinicii de Dermatovenerologie şi Clinicii de Radioterapie. Imobilul este compus din teren construit şi neconstruit în suprafaţă de 4307 mp şi construcţii, având următoarea structură: - Corp A în regim de înălţime D+P+1E; - Corp B în regim de înălţime Subsol tehnic+ P+1E; - Corp C în regim de înălţime Subsol tehnic +P; - Corp D în regim de înălţime Subsol tehnic + P+1E; - Corp E în regim de înălţime Subsol partial+P +1E. Clădirile au fost construite în anul 1754 şi imobilul este înscris pe lista Monumentelor Istorice, clasa A de importanta naţională, înregistrat la cod LMI TM –II-m-A-06149. După mutarea activităţii medicale a Clinicii de Dermatovenerologie şi a laboratorului, în imobilul din str. Daliei nr. 17, o parte din spaţiile din imobilul din str. Mărăşeşti nr. 5 au rămas disponibile, iar o parte sunt ocupate de Clinica de Radioterapie. Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 403/22.09.2015, a fost aprobată Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii ( DALI) pentru obiectivul de investiţii „Refuncţionalizare clădire din funcţiunea de spital de dermatologie în clădire cu funcţiunea de spaţiu multicultural , str. Marasesti nr. 5”. Obţinerea avizului Comisiei de Monumente Timişoara care va fi inclus in documentaţia Proiectului Tehnic este condiţionată de obţinerea acordului de schimbare de destinaţie din partea Ministerului Sănătăţii pentru spatiile pe care municipalitatea intenţionează să le refuncţionalizeze în spaţii multiculturale. Partea din imobil care urmează să fie refuncţionalizată în spaţiu multicultural a fost stabilită în urma Documentaţiilor propuse (DALI, DTAC şi PT), întocmite de Atelierul Arhitext SRL. Pentru refuncţionalizarea părţii din imobil, rămasă disponibilă după mutarea Clinicii de Dermatovenerologie, este necesara schimbarea destinaţiei imobilului cu avizul Ministerului Sănătăţii conform prevederilor art. 1 alin. 2 din Ordonanţa de Guvern nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, actualizată, apartamentarea imobilului actual si retragerea dreptului de administrare al Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara, asupra spatiilor care urmează să fie refuncţionalizate în spaţiu multicultural. În vederea obţinerii avizului Ministerului Sănătăţii a fost întocmită o documentaţie topo cadastrală cu propunere de apartamentare şi stabilirea spaţiilor care îşi vor schimba destinaţia şi spaţiile care îşi vor menţine destinaţia din imobilul situat în str. Mărăşeşti nr. 5, de către Atelierul Arhitext SRL, prin PFA- ing. Bonchiş Cătălin Răzvan, după cum urmează:

Cod.FO 53-01,Ver.1

- Spaţiu cu altă destinaţie S.A.D. nr. 1, situat în corpul A , care îşi menţine destinaţia de spaţiu pentru sănătate Clinica de Radioterapie a Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă; - Spaţiu cu altă destinaţie -S.A.D. nr. 2, situat în corpul A propus pentru schimbarea destinaţiei în spaţiu multicultural ; . - Corp B în regim de înălţime Subsol tehnic+ P+1E, propus pentru schimbarea destinaţiei în spaţiu multicultural; - Spaţiu cu altă destinaţie S.A.D. nr. 3, situat în corpul C regim de înălţime D+P+1E care îşi menţine destinaţia de spaţiu pentru sănătate - Clinica de Radioterapie a Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă; - Spaţiu cu altă destinaţie -S.A.D. nr. 4, situat în corpul C regim de înălţime D+P+1E propus pentru schimbarea destinaţiei în spaţiu multicultural; - Corp D în regim de înălţime Subsol tehnic + P+1E, care îşi menţine destinaţia de spaţiu pentru sănătate - Clinica de Radioterapie a Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă; - Corp E în regim de înălţime Subsol partial+P +1E, propus pentru schimbarea destinaţiei în spaţiu multicultural. Conform adresei cu nr. 18310/09.11.2015 înregistrată la Municipiul Timişoara sub nr. SC.2015-29971/12.11.2015, şi a Hotărârii nr. 2778/09.02.2016, Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă a emis acordul privind apartamentarea imobilului şi schimbarea destinaţiei a spaţiului din activitate medicală în activitate multiculturală, conform documentaţiei propuse. Prin Adresa cu nr.VVV 1501/79879/.05.07.2016 , inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. SC2016-016380/06.07.2016, Ministerul Sănătăţii a transmis acordul de schimbarea a destinaţiei unei părţii din imobilul situat în Timişoara ,str. Mărăşesti nr. 5, pentru obiectivul de investiţii „Refuncţionalizare clădire din funcţiunea de spital de dermatologie în clădire cu funcţiunea de spaţiu multicultural”.

Atelierul Arhitext SRL prin persoană autorizată ANCPI ing. Bonchiş Cătălin Răzvan, a întocmit documentaţia de apartamentare a corpului de clădire imobilului din str. Mărăşesţi nr. 5, înregistrată la Municipiul Timişoara sub nr. SC2016-7797/30.03.2016. Documentatia de apartamentare cu doua dosare nr. T82/2016 si nr. T83/2016, a fost receptionata de OCPI Timis cu nr.146434/22.07.2016,respectiv nr.146435/22.07.2016. Totodata, Biroul Sport-Cultura a primit urmatoarele comunicari:

-prin Adresa nr.SC2016-16663/07.07.2016 emisa de Compartimentul Administrare Fond Funciar s-a comunicat ca privind Legea nr.18/1991, Legea nr.1/2000 si Legea nr.247/2005, parcela cu nr.top 221 vechi, actual cu nr. cadastral /topografic 400295,inscrisa in CF nr 400295- Timisoara,,nr.CF vechi-1, situata in str. Marasesti nr.5, nu este solicitata de catre fostii proprietari sau mostenitorii acestora ; -prin Adresa nr.SC2016-16663/08.07.2016 emisa de Biroul Cladiri s-a comunicat ca pentru imobilul situat in Timisoara, str.Marasesti,nr.5, inscris in CF nr 400295-Timisoara,,nr.CF vechi-1 Timisoara, nr.top 221, nu au fost depuse cereri de revendicare, prin notificari,conform prevederilor Legii nr.10/2001 si nici ale OUG nr.94/2000, modificata si completata prin OUG nr. 209/2005. - prin Adresa nr.CT2016-16663/13.07.2016 emisa de Serviciul Juridic s-a comunicat ca nu figureaza litigii pe rolul instantelor de judecata in curs de solutionare, cu privire la imobilul situat in Timisoara, str. Marasesti nr.5, inscris in CF nr. 400295 Timisoara, (CF vechi 1, nr. top 221), teren nr. top 400295 si constructii nr. cad./nr. top. 400295-C2, 400295-C3, 400295-C4, 400295-C5, 400295-C6. Având în vedere că pentru executarea lucrărilor de refuncţionalizare a părţi din imobil din str. Mărăşeşti 5, care va deveni spaţiu multicultural, este necesară apartamentarea imobilului, schimbarea destinaţiei din spital de stat în spaţiu multicultural şi retragerea dreptului de administrare al Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara, asupra spatiilor care urmează să fie refuncţionalizate, supunem spre analiza şi aprobare Consiliului Local, emiterea unei hotărâri de Consiliul local care să se aprobe: Cod.FO 53-01,Ver.1

1. Apartamentarea Corpului de clădire A(C2 ) în regim de înălţime D+P+1E, situat în Timişoara Str. Mărăşesţi nr 5, înscris în CF 400295 Timişoara, CF vechi nr. 1, cu nr. cadastral 400295-C2,conform Documentaţiei apartamentare nr. T82/2016 , întocmită de PFA- ing. Bonchiş Cătălin Răzvan, care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre, astfel: - S.A.D. nr. 1- Spital de Stat, situat in corpul A de cladire, compus din: 1 hol si 2 camere la demisol, 1 hol, 13 camere, 7 Wc-uri, 1 grup sanitar si 2 bai la parter, iar la etaj 3 holuri, 12 camere, 2 grupuri sanitare, 8 Wc-uri si 1 baie, cu 34.07% (Cpc) cote parti indivize si 916/4307 (Cpt) mp teren in folosinta. - S.A.D. nr. 2 -Spatiu multicultural, situat in corpul A de cladire, compus din: 1 hol cu casa scarii si 17 camere la demisol, 5 holuri, 36 camere, 4 Wc-uri si 1 intrare uscata la parter, iar la etaj 10 holuri, 32 camere, 5 grupuri sanitare, 6 Wc-uri si 2 bai si podul de deasupra corpului A de cladire, cu 65.93% (Cpc) cote parti indivize si 1774/4307 (Cpt) mp teren in folosinta.

2. Apartamentarea Corpului de clădire C(C4) în regim de înălţime S tehnic +P, situat în Timişoara Str. Mărăşesţi nr 5, înscris în CF 400295 Timişoara, CF vechi nr. 1, cu nr. cadastral 400295 – C4, conform Documentaţiei de apartamentare nr. T83/2016 întocmită de PFA- ing. Bonchiş Cătălin Răzvan, care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre,astfel: - S.A.D. nr. 3 -Spital de Stat, situat in corpul C de cladire, compus din: 2 holuri, 3 camere, 6 Wc-uri si 2 grupuri sanitare la parter si podul de deasupra corpului C de cladire, cu 23.79% (Cpc) cote parti indivize si 73/4307 (Cpt) mp teren in folosinta. -S.A.D. nr. 4 -Spatiu multicultural, situat in corpul C de cladire, compus din: 3 camere la subsol, 1 hol si 4 camere la parter, cu 76.21% (Cpc) cote parti indivize si 232/4307 (Cpt) mp teren in folosinta. 3. Retragerea dreptului de administrare a Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timisoara, asupra S.A.D. nr. 2 ,situat in corpul A si S.A.D. nr. 4, situat in corpul C, respectiv a Corpului B şi Corpului E, prevăzute la pct.4 si pct.5 din prezentul referat. 4. Schimbarea destinaţiei din Spital de stat în spaţiu multicultural a spaţiilor S.A.D. nr. 2, situat in corpul A de cladire şi S.A.D. nr. 4, situat in corpul C, prevăzute la pct.1 şi pct.2 din prezentul referat. 5.Schimbarea destinaţiei din Spital de stat în spaţii multiculturale a Corpului B de clădire, în regim de înălţime Subsol tehnic+ P+1E, înscris în CF 400295 Timişoara, CF vechi nr. 1, cu nr. cadastral 400295 – C3 şi a Corpului E de clădire în regim de înălţime Subsol tehnic partial + P+1E partial , înscris în CF 400295 Timişoara, CF vechi nr. 1, cu nr. cadastral 400295 – C6. Viceprimar, Pt. Sef Birou Sport-Cultura, Dan Diaconu Ioan Mihai Costa Director, Pt.Sef Birou Scoili-Spitale, Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse, Adrian Faur Laura Koszegi Consilier, Ioana Ciucur

AVIZAT,

Serviciul Juridic, Daniela Ştefan

Cod.FO 53-01,Ver.1

Atasament: Anexa_T83.pdf

A. SITUAŢIA ÎNAINTE DE APARTAMENTARE : Nr. CF Nr.Cad. Descriere imobil S mp Proprietari tabulari Sarcini

400295 Timisoara 400295

Teren curti constructii intravilan cu 5 corpuri de cladiri in str. Marasesti, nr. 5.

4307

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA, intabulare, drept de proprietate, dobandit prin conventie, cota actuala 1/1.

- act, posesor la localizare, cumparare, expropriere, unificare, schimb, donatiune, incheiere nr. 371/16.02.1949.

Drept de administrare in favoarea

SPITALUL CLINIC MUNICIPAL.

B.SITUAŢIA CU PROPUNEREA DE APARTAMENTARE :

Nr. CF Nr.Cad. Descriere imobil S mp Unitati individuale Observaţii

400295 Timisoara

col. 400295

Teren curti constructii intravilan cu 5 corpuri de cladiri in loc. Timisoara, str. Marasesti, nr. 5. Partile comune indivize sunt constituite din toate dependintele folosite in comun: terenul construit si neconstruit exceptand suprafata de 340 mp teren neconstruit asupra caruia se va institui folosinta exclusiva in favoarea SAD nr. 1 si SAD nr. 3, racordurile si bransamentele folosite in comun, intrarea uscata (incapere nr. 1).

4307 S.A.D. nr. 3 cu 23.79% Cpc si 73/4307 mp teren S.A.D. nr. 4 cu 76.21% Cpc si 232/4307 mp teren

Loc. Timisoara, str. Marasesti, nr. 5, Spital de Stat Corp C (C4)

Nr. CF Nr. Cad. Descriere unitate individuala Proprietari tabulari Sarcini

400295-C4-U1 Timisoara 400295-C4-U1

S.A.D. nr. 3 Spital de Stat, situat in corpul C de cladire, compus din: 2 holuri, 3 camere, 6 Wc- uri si 2 grupuri sanitare la parter si podul de deasupra corpului C de cladire, cu 23.79% (Cpc) cote parti indivize si 73/4307 (Cpt) mp teren in folosinta.

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA, intabulare, drept de proprietate, dobandit prin conventie, cota actuala 1/1 SPITALUL CLINIC MUNICIPAL, intabulare drept de administrare

Nu sunt.

400295-C4-U2 Timisoara 400295-C4-U2

S.A.D. nr. 4 Spatiu multicultural, situat in corpul C de cladire, compus din: 3 camere la subsol, 1 hol si 4 camere la parter, cu 76.21% (Cpc) cote parti indivize si 232/4307 (Cpt) mp teren in folosinta.

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA, intabulare, drept de proprietate, dobandit prin conventie, cota actuala 1/1. - act, posesor la localizare, cumparare, expropriere, unificare, schimb, donatiune, incheiere nr. 371/16.02.1949.

Nu sunt.

Intocmit: Ing. Bonchis Catalin

Atasament: Anexa_T82.pdf

A. SITUAŢIA ÎNAINTE DE APARTAMENTARE : Nr. CF Nr.Cad. Descriere imobil S mp Proprietari tabulari Sarcini

400295 Timisoara 400295

Teren curti constructii intravilan cu 5 corpuri de cladiri in str. Marasesti, nr. 5.

4307

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA, intabulare, drept de proprietate, dobandit prin conventie, cota actuala 1/1.

- act, posesor la localizare, cumparare, expropriere, unificare, schimb, donatiune, incheiere nr. 371/16.02.1949.

Drept de administrare in favoarea SPITALUL CLINIC MUNICIPAL.

B.SITUAŢIA CU PROPUNEREA DE APARTAMENTARE :

Nr. CF Nr.Cad. Descriere imobil S mp Unitati individuale Observaţii

400295 Timisoara

col. 400295

Teren curti constructii intravilan cu 5 corpuri de cladiri in loc. Timisoara, str. Marasesti, nr. 5. Partile comune indivize sunt constituite din toate dependintele folosite in comun: terenul construit si neconstruit exceptand suprafata de 340 mp teren neconstruit asupra caruia se va institui folosinta exclusiva in favoarea SAD nr. 1 si SAD nr. 3, racordurile si bransamentele folosite in comun, intrarea uscata si casa scarii (incapere nr. 1), holul cu casa scarii de la demisol (incapere nr. 72), holul de la etaj (incapere nr. 94) si camera (incapere nr. 121).

4307 S.A.D. nr. 1 cu 34.07% Cpc si 916/4307 mp teren S.A.D. nr. 2 cu 65.93% Cpc si 1774/4307 mp teren

Loc. Timisoara, str. Marasesti, nr. 5, Spital de Stat Corp A (C2)

Nr. CF Nr. Cad. Descriere unitate individuala Proprietari tabulari Sarcini

400295-C2-U1 Timisoara 400295-C2-U1

S.A.D. nr. 1 Spital de Stat, situat in corpul A de cladire, compus din: 1 hol si 2 camere la demisol, 1 hol, 13 camere, 7 Wc-uri, 1 grup sanitar si 2 bai la parter, iar la etaj 3 holuri, 12 camere, 2 grupuri sanitare, 8 Wc-uri si 1 baie, cu 34.07% (Cpc) cote parti indivize si 916/4307 (Cpt) mp teren in folosinta.

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA, intabulare, drept de proprietate, dobandit prin conventie, cota actuala 1/1 SPITALUL CLINIC MUNICIPAL, intabulare drept de administrare

Nu sunt.

400295-C2-U2 Timisoara 400295-C2-U2

S.A.D. nr. 2 Spatiu multicultural, situat in corpul A de cladire, compus din: 1 hol cu casa scarii si 17 camere la demisol, 5 holuri, 36 camere, 4 Wc-uri si 1 intrare uscata la parter, iar la etaj 10 holuri, 32 camere, 5 grupuri sanitare, 6 Wc-uri si 2 bai si podul de deasupra corpului A de cladire, cu 65.93% (Cpc) cote parti indivize si 1774/4307 (Cpt) mp teren in folosinta.

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA, intabulare, drept de proprietate, dobandit prin conventie, cota actuala 1/1. - act, posesor la localizare, cumparare, expropriere, unificare, schimb, donatiune, incheiere nr. 371/16.02.1949.

Nu sunt.

Intocmit: Ing. Bonchis Catalin