keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 378/15.07.2019 privind aprobarea derularii proiectului ROOF finantat prin Programul de Cooperare URBACT III al Comisiei Europene (fonduri FEDR), a participarii Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara la implementarea proiectului si a contributiei Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara in acest proiect

15.07.2019

Hotararea Consiliului Local 378/15.07.2019
privind aprobarea derularii proiectului ROOF finantat prin Programul de Cooperare URBACT III al Comisiei Europene (fonduri FEDR), a participarii Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara la implementarea proiectului si a contributiei Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara in acest proiect


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. 9477/09.07.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. 9476/09.07.2019 al Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 10.07.2019 - Anexa la Raportul de specialitate nr. 9476/09.07.2019;
Avand in vedere Avizul Directiei Economice - Anexa la Raportul de specialitate nr. 7476/09.07.2019;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu si Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Ordonanta Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinantarii publice nationale, pentru obiectivul "Cooperare teritoriala europeana" in perioada 2014-2020, precum si normele de punere in aplicare;
Avand in vedere Legea nr. 500/2002, a finantelor publice, cu modificarile si completarile ulterioare si Legea nr. 273/2006 cu privire la finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. a) si alin. (3), lit. c) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
In temeiul art. 139 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba derularea proiectului ROOF - Faza 1, finantat prin Programul de Cooperare URBACT III al Comisiei Europene (fonduri FEDR).

Art. 2: Se aproba valoarea totala a bugetului propus pentru Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara, in suma de 9.843 € pentru implementarea proiectului ROOF - Faza 1, defalcat pe surse de finantare, dupa cum urmeaza:
- Bugetul solicitat UE: 8.366,55 €;
- Contributia de la Bugetul de stat: 1.279,59;
- Contributie proprie beneficiar, din bugetul local al Municipiului Timisoara: 196,86 €.

Art. 3: Se aproba valoarea totala a bugetului propus pentru Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara, in suma de 9.843 € pentru implementarea proiectului ROOF - Faza 1, defalcat pe ani, dupa cum urmeaza:
- Pentru anul 2019 suma de 3.502,50 €
- Pentru anul 2020 suma de 6.340 €.

Art. 4: Se aproba alocarea in bugetul local a sumei de 9.843 € ce constituie cheltuieli eligibile, in cadrul proiectului ROOF - Faza 1 precum si a cheltuielilor neeligibile sau conexe aferente acestui proiect care pot aparea pe parcursul implementarii proiectului.

Art. 5: Contributia din bugetul UE si cofinantarea nationala se vor recupera conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinantarii publice nationale, pentru obiectivul "Cooperare teritoriala europeana" in perioada 2014-2020, precum si normele de punere in aplicare.

Art.6: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara.

Art. 7: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarulu;
- Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL, CAIUS SULI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: [email protected]

Nr. 9476/09.07.2019

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea derulării proiectului ROOF finanțat prin Programul de Cooperarea URBACT III al

Comisiei Europene (fonduri FEDR), a participării Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara la implementarea proiectului și a contribuției Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara în

acest proiect În data de 01.04.2019 a fost semnată de către domnul Imre Farkas, viceprimar al municipiului Timișoara și de către doamna director general a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara Scrisoarea de intenție (înregistrată la DAS MT cu numărul 4298/01.04.2019) privind participarea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ca partener în proiectul ROOF, cofinanțat prin Programul de Cooperare URBACT III al Uniunii Europene. În data de 26.06.2019 s-a primit prin e-mail Scrisoarea de Notificare înregistrată cu numărul 8840/27.06.2019 transmisă de Secretariatul URBACT orașului Ghent (Belgia), care este leader de proiect, prin care se confirmă aprobarea Fazei 1 a proiectului ROOF, prin Decizia Comitetului de Monitorizare din data de 25 iunie 2019. Parteneri în proiectul ROOF sunt: orașul Ghent (Belgia) leader de proiect, orașul Napoli (Italia), orașul Salonic (Grecia), orașul Braga (Portugalia), Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara (România), orașul Gasgow (Regatul Unit al Marii Britanii), orașul Gothenburg (Suedia), Zona Metropolitană Toulouse (Franța) și municipalitatea Utrecht (Olanda).

Obiectivul general al proiectului ROOF este promovarea incluziunii sociale, iar obiectivul specific este să elimine problema lipsei de adăpost în orașe. Obiectivul specific va fi atins, în principal, prin urmatoarele metode:

 colectarea și evaluarea metodologiilor folosite pentru înregistrarea, colectarea și analizarea datelor cantitative și calitative despre persoanele fără adăpost

 colectarea și evaluarea metodologiilor folosite pentru a face trecerea de la managementul simptomatic al fenomenului lipsei de adăpost înspre eliminarea acestui fenomen folosind concepte inovative de tip ”housing first”

 ghidarea fiecăruia dintre orașele participante în elaborarea de planuri locale de acțiune de tip integrat legate de obiectivul strategic de eradicare a fenomenului lipsei de adăpost. Fiecare plan va conține soluții și inițiative care să ducă la acest rezultat, ținând cont de diverse grupuri de persoane fără adăpost și de persoanele în risc de a deveni fără adăpost

 împărtășirea cunoștințelor acumulate cu partenerii din rețea, alte națiuni/orașe europene, sectorul locuințelor și al serviciilor pentru persoane fără adăpost și cu factori de decizie de la nivel european pentru a impulsiona dezvoltarea de politici europene în ceea ce privește lipsa de adăpost.

În Faza 1 a proiectului ROOF principalele activități vor fi: (1) stabilirea unei bune relații de colaborare între parteneri prin participarea la două întâlniri transnaționale – organizate în orașele Napoli și Ghent; (2) completarea unui Studiu de Bază (Baseline Study) unde va fi descrisă situația privind fenomenul lipsei de adăpost de la nivelul fiecărui oraș și cu ce obstacole se confruntă orașele în găsirea

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: [email protected]

de soluții pentru a combate acest fenomen – vor fi organizate vizite de studiu ale experților orașului lead partener în fiecare oraș din cadrul rețelei; (3) crearea de Grupuri Locale URBACT – fiecare partener va identifica și va aduce să lucreze împreună actori locali relevanți, cum ar fi funcționari publici, aleși locali, organizații de caritate și ONG-uri, întreprinderi sociale, antreprenori, etc.; (4) completarea și trimiterea Cererii de finanațare pentru faza a 2-a; (5) activități de comunicare – scrierea de articole pentru site-ul proiectului, publicarea de anunțuri și știri despre proiect pe site-ul/paginile de social media ale partenerilor; (6) pregătirea Planurilor de acțiune.

Faza 1 a proiectului ROOF are o durată de 6 luni (02 septembrie 2019 – 02 martie 2020). În ceea ce privește bugetul proiectului ROOF (Faza 1) situația este următoarea: - Bugetul total: 149.818,17 €, din care contribuția FEDR este de 111.354,99 € și cofinanțarea

publică este de 38.463,18 €. - Buget Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara: 9.843 € din care:

o contribuția FEDR: 8.366,55 € o contribuția națională 1.476,45 € din care o contribuția de la bugetul de stat 1.279,59 € (reprezentând 13%) o contribuție proprie beneficiar: 196,86 € (reprezentând 2%)

- Bugetul Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, împărțit pe ani este o Anul 2019: 3.502,50 € o Anul 2020: 6.340 €

În conformitate cu prevederile legislației naționale, respectiv Ordonanţa Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul ”Cooperare teritorială europeană” în perioada 2014-2020, precum şi normele de punere în aplicare, OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, Legea nr. 500/2002, a finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 273/2006 cu privire la finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

PROPUNEM:

- aprobarea derulării proiectului ROOF – Faza 1, finanțat prin Programul de Cooperarea URBACT III al Comisiei Europene (fonduri FEDR);

- aprobarea valorii totale a bugetului propus pentru Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, în sumă de 9.843 € pentru implementarea proiectului ROOF – Faza 1, defalcat pe surse de finanțare, după cum urmează:

- Bugetul solicitat UE: 8.366,55 €; - Contribuția de la Bugetul de stat: 1.279,59; - Contribuție proprie beneficiar, din bugetul local al Municipiului Timișoara: 196,86 €

- aprobarea valorii totale a bugetului propus pentru Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, în sumă de 9.843 € pentru implementarea proiectului ROOF – Faza 1, defalcat pe ani, după cum urmează:

- Pentru anul 2019 suma de 3.502,50 € - Pentru anul 2020 suma de 6.340 €

- aprobarea alocării în bugetul local a sumei de 9.843 € ce constituie cheltuieli eligibile, în cadrul proiectului ROOF – Faza 1 precum şi a cheltuielilor neeligibile sau conexe aferente acestui proiect care pot apărea pe parcursul implementării proiectului;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: [email protected]

- contribuția din bugetul UE și cofinanțarea națională se vor recupera conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul ”Cooperare teritorială europeană” în perioada 2014-2020, precum şi normele de punere în aplicare; Având în vedere cele expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea

derulării proiectului ROOF – faza 1 și a cheltuielilor aferente, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local. Director General Director general adjunct Șef Serviciu Strategii Programe Jr. Rodica Surducan Gheorghe Florin Voichescu Codruța Darida Șef Serviciu Contabilitate-Buget-Finanțe Întocmit, Dana Bădău Consilier gr. superior Angela Ciupa-Rad

Atasament: Expunere_motive.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: [email protected]

Nr. 9477/09.07.2019

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Secțiunea 1 Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea privind aprobarea derulării proiectului ROOF finanțat prin Programul de Cooperarea URBACT III al Comisiei Europene (fonduri FEDR), a participării Direcției de

Asistență Socială a Municipiului Timișoara la implementarea proiectului și a contribuției Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara în acest proiect

Secțiunea a 2 - a Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situației actuale Conform Scrisorii de intenție (înregistrată la DAS MT cu numărul 4298/01.04.2019), semnată în data

de 01.04.2019 de către domnul Imre Farkas, viceprimar al municipiului Timișoara și de către doamna director general a Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, s-a manifestat intenția ca Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara să participe ca partener în proiectul ROOF, cofinanțat prin Programul de Cooperare URBACT III al Uniunii Europene.

Conform Scrisorii de Notificare înregistrată cu numărul 8840/27.06.2019 transmisă de Secretariatul URBACT orașului Ghent (Belgia), care este leader de proiect, s-a confirmat aprobarea Fazei 1 a proiectului ROOF, prin Decizia Comitetului de Monitorizare din data de 25 iunie 2019.

Obiectivul general al proiectului ROOF este promovarea incluziunii sociale, iar obiectivul specific este să elimine problema lipsei de adăpost în orașe. Obiectivul specific va fi atins, în principal, prin urmatoarele metode:

 colectarea și evaluarea metodologiilor folosite pentru înregistrarea, colectarea și analizarea datelor cantitative și calitative despre persoanele fără adăpost

 colectarea și evaluarea metodologiilor folosite pentru a face trecerea de la managementul simptomatic al fenomenului lipsei de adăpost înspre eliminarea acestui fenomen folosind concepte inovative de tip ”housing first”

 ghidarea fiecăruia dintre orașele participante în elaborarea de planuri locale de acțiune de tip integrat legate de obiectivul strategic de eradicare a fenomenului lipsei de adăpost. Fiecare plan va conține soluții și inițiative care să ducă la acest rezultat, ținând cont de diverse grupuri de persoane fără adăpost și de persoanele în risc de a deveni fără adăpost

 împărtășirea cunoștințelor acumulate cu partenerii din rețea, alte națiuni/orașe europene, sectorul locuințelor și al serviciilor pentru persoane fără adăpost și cu factori de decizie de la nivel european pentru a impulsiona dezvoltarea de politici europene în ceea ce privește lipsa de adăpost.

Faza 1 a proiectului ROOF are o durată de 6 luni (02 septembrie 2019 – 02 martie 2020). Bugetul proiectului ROOF (Faza 1) este următorul:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: [email protected]

- Bugetul total: 149.818,17 €, din care contribuția FEDR este de 111.354,99 € și cofinanțarea publică este de 38.463,18 €.

- Buget Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara: 9.843 € din care: o contribuția FEDR: 8.366,55 € o contribuția națională 1.476,45 € din care o contribuția de la bugetul de stat 1.279,59 € (reprezentând 13%) o contribuție proprie beneficiar: 196,86 € (reprezentând 2%)

- Bugetul Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, împărțit pe ani este o În anul 2019 bugetul este 3.502,50 € o În anul 2020 bugetul este 6.340 €

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate: Aprobarea derulării proiectului ROOF – Faza 1, finanțat prin Programul de Cooperarea URBACT III al Comisiei Europene (fonduri FEDR);; Aprobarea valorii totale a bugetului propus pentru Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, în sumă de 9.843 € pentru implementarea proiectului ROOF – Faza 1, defalcat pe surse de finanțare, după cum urmează:

- Bugetul solicitat UE: 8.366,55 €; - Contribuția de la Bugetul de stat: 1.279,59; - Contribuție proprie beneficiar, din bugetul local al Municipiului Timișoara: 196,86 €

Aprobarea valorii totale a bugetului propus pentru Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, în sumă de 9.843 € pentru implementarea proiectului ROOF – Faza 1, defalcat pe ani, după cum urmează:

- Pentru anul 2019 suma de 3.502,50 € - Pentru anul 2020 suma de 6.340 €

Aprobarea alocării în bugetul local a sumei de 9.843 € ce constituie cheltuieli eligibile, în cadrul proiectului ROOF – Faza 1 precum şi a cheltuielilor neeligibile sau conexe aferente acestui proiect care pot apărea pe parcursul implementării proiectului; Contribuția din bugetul UE și cofinanțarea națională se vor recupera conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul ”Cooperare teritorială europeană” în perioada 2014- 2020, precum şi normele de punere în aplicare;

3. Alte informatii - nu este cazul

4. Concluzii

Pentru motivele expuse pe larg mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea derulării proiectului ROOF în cadrul Programului de Cooperarea URBACT III al Comisiei Europene (fonduri FEDR), a participării Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara la implementarea proiectului și a contribuției Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara în acest proiect.

PRIMAR VICEPRIMAR NICOLAE ROBU FARKAS IMRE

DIRECTOR GENERAL jr. RODICA SURDUCAN