keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 364/25.07.2006 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Bloc de locuinte D+P+3E+E retras", Str. Cernăuţi, Timişoara

25.07.2006

Hotararea Consiliului Local 364/25.07.2006
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Bloc de locuinte D+P+3E+E retras", Str. Cernăuţi, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. Nr.U32006-003039/03.07.2006- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 38, alin. 2, lit. (c) din Legea nr.286/2006 - pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;
În temeiul art. 46, alin (2) din Legea nr.286/2006 - pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Bloc de locuinte D+P+3E+E retras", Str. Cernăuţi, Timişoara conform Proiectului nr. 15/2006, întocmit de S.C. CONICFORM S.R.L.care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Planul Urbanistic de Detaliu "Bloc de locuinte D+P+3E+E retras", Str. Cernăuţi, Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.
Terenul studiat, în suprafaţă totală de 800 mp, este înscris în C.F. nr.143318 Timişoara, nr. topo 22794/2/2-22794/2/1/2-22794/2/3/2-22794/2/4/2/1/2 şi 22794/2/2-22794/2/1/2-22794/2/3/2-22794/2/4/2/1/3, teren intravilan, fiind proprietatea lui Opriş Elena şi Opriş Remus.

Art. 2: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Bloc de locuinte D+P+3E+E retras", Str. Cernăuţi, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.
La realizarea construcţiilor se vor respecta condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei POliţia Comunitară;
-Biroului Control Intern;
-Biroului Relaţii Publice;
-Centrului de Consiliere pentru Cetăţeni;
-Beneficiarilor Opriş Elena şi Opriş Remus;
-Proiectantului S.C. CONICFORM S.R.L;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Reglementari.pdf

“Sati RE tote Demi -3m EREI Acea petenta EEZZ A aces pietrei pompier PUB TOCUINTE ST CERNAUTI BETIE „ra Pur vs ea, Tegenda = EEE TE CONICFORM ar OPRIS Renus si OPRIS = BLOC DE LOGUNTE DP IE. sr Ceas Tara PAN REGI FRENTARI URBANSTICE | 04

Atasament: Plan_de_situatie_existent.pdf

7 St CERNAUTI PUN SITUAT, N FUG. | 01

Atasament: Plan_avizat_de_Comisia_de_Circulatie.pdf

PLAN DE ÎNCADRARE ÎN ZONĂ <

Atasament: Referat_-_PUD_str._Cernauti.pdf

ROMÂNIA SE APROBA, JUDEŢULTIMIŞ P R I M A R PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMISOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA URBANISM SERVICIUL PLANIFICARE URBANĂ Nr.U32006-003039/03.07.2006

R E F E R A T privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Bloc de locuinte D+P+3E+E retras”,

Str. Cernăuţi, Timişoara

Către Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere prevederile Planului de Amenajare a Teritoriului Municipiului Timişoara, Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi strategia de dezvoltare şi renovare urbană promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Având în vedere documentaţia înregistrată la noi cu numărul U32006- 003039/30.05.2006 prin care se solicită avizarea din punct de vedere urbanistic a Planului Urbanistic de Detaliu “Bloc de locuinte D+P+3E+E retras”, Str. Cernăuţi, Timişoara; Având în vedere cerinţele Certificatului de Urbanism nr. 2266 din 27.04.2006; Propunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea şi avizarea din punct de vedere urbanistic a documentaţiei Planului Urbanistic de Detaliu “Bloc de locuinte D+P+3E+E retras”, Str. Cernăuţi, Timişoara;

Documentaţia este iniţiată de proprietarii terenului Opriş Elena şi Opriş Remus şi a fost elaborată de S.C. CONICFORM S.R.L., conform proiect nr. 15/2006.

Suprafaţa totală studiată în cadrul P.U.D. este de 800 mp. Terenul pe care se construieşte este înscris în CF nr. 143318 Timişoara, nr. topo 22794/2/2-22794/2/1/2-22794/2/3/2- 22794/2/4/2/1/2 şi 22794/2/2-22794/2/1/2-22794/2/3/2-22794/2/4/2/1/3, teren intravilan.

Terenul studiat în cadrul PUD “Bloc de locuinte D+P+3E+E retras”, Str. Cernăuţi, Timişoara, este situat în nordul municipiului Timişoara, în UTR 11, în PUG fiind zonă pentru locuinţe şi funcţiuni complementare.

Zona studiată, care face obiectul acestei documentaţii, nu se află în zonă protejată sau de protecţie a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Judeţean Timişoara.

Prin PUD “Bloc de locuinte D+P+3E+E retras”, Str. Cernăuţi, Timişoara se stabilesc reglementările specifice pentru amplasarea pe teren a unui bloc de locuinţe colective în regim D+P+3E+E retras.

Accesul pe parcelă se va face din str. Cernăuţi conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. TH2006-001656/18.05.2006. Menţionăm că este necesar să se asigure un loc de parcare pentru fiecare apartament conform "Studiului privind dezvoltarea spaţială în Aglomerarea Urbană Timişoara" aprobat prin HCL 325/2005.

Se va asigura necesarul minim de spaţii verzi, conform normativelor, prin plantaţii de aliniament, arbuşti, iarbă. Procentul de ocupare a terenului va fi de maxim 46,37%, iar coeficientul de utilizare a terenului de maxim 2,55.

Regim maxim de înălţime = D+P+M+3E+E retras.

La realizarea construcţiilor se vor respecta condiţiile impuse de avizatori. Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind

metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.)

PUD “Bloc de locuinte D+P+3E+E retras”, Str. Cernăuţi, Timişoara se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea o valabilitate de 10 ani.

PUD “Bloc de locuinte D+P+3E+E retras”, Str. Cernăuţi, Timişoara va fi supusă dezbaterii publice, iar concluziile dezbaterii publice se vor prezenta într-un referat anexă.

VICEPRIMAR, ŞEF SERVICIU ACC, Ing. Dorel BORZA Ing. Terez KOLOZSI

CONSILIER CONSILIER, Arh. Loredana PĂLĂLĂU Ing. Sorina POPA

AVIZAT JURIDIC Jr. Mirela LASUSCHEVICI

Red./Dact. S.P. Dact.2exemplare