keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 27/29.01.2008 privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 351/25.09.2007 privind construirea unui Centru de Zi pentru Copii în cartierul Kunz

29.01.2008

Hotararea Consiliului Local 27/29.01.2008
privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 351/25.09.2007 privind construirea unui Centru de Zi pentru Copii în cartierul Kunz


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2008 - 790/17.01.2008 - al Primarului Municipiului Timisoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere adresa Guvernului României, Agentia Nationala pentru Romi, Biroul Regional Vest, cu nr. 207/19.07.2007;
Având în vedere adresa Directiei de Patrimoniu care atesta ca terenul în suprafata de 171 m.p., situat în cartierul Kunz, str. Satu Mare nr. 41, înscris în CF. nr. 4, cu nr. topo 8163, domeniul public al Municipiului Timisoara, nu este revendicat;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru Cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.b), c) si d) si alin. (6) lit. a) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea art. 1 şi 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 351/2007 privind construirea unui Centru de Zi pentru Copii în cartierul Kunz, astfel:
Art. 1 va avea următorul conţinut: "Se aprobă construirea unui Centru de Zi pentru copii, de către Primaria Municipiului Timisoara pe terenul în suprafaţă de 171 m.p., situat în cartierul Kunz, str. Satu Mare nr. 41, înscris în CF. nr. 4, cu nr. topo 8163, domeniul public al Municipiului Timisoara";
Art. 2 va avea următorul conţinut: "Realizarea obiectivului prevăzut la Art. 1, se va face cu finanţare de la Fondul Român de Dezvoltare Sociala în cadrul Programului de Intervenţii Prioritare pentru Comunităţi Rome, cu o suma de 125.000 euro şi cu contribuţia locală, astfel: 37.500 euro de la bugetul local şi 1.510 euro contribuţia în muncă a comunităţii rome."

Art. 2: Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 351/2007 privind construirea unui Centru de Zi pentru Copii în cartierul Kunz, astfel:
"După terminarea perioadei de maxim 10 luni de co-finanţare a funcţionării Centrului de Zi, cheltuielile necesare funcţionării centrului vor fi preluate de bugetul local."

Art. 3: Celelalte articole din Hotărârea Consiliului Local nr. 351/2007 privind construirea unui Centru de Zi pentru Copii în cartierul Kunz se renumerotează.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Consiliului Judetean Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Comunicare;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Drumuri si Transporturi;
- Biroului Control Intern si Managementul Calitatii;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECTIA COMUNICARE SC 2008 – 790/17.01.2008

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 256 -204886, e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

Aprobat,

Primar Gheorghe Ciuhandu

Referat

Privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 351/25.09.2007 privind construirea unui Centru de Zi pentru Copii în cartierul Kunz

Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) al Guvernului României, în cadrul Programului de Intervenţii Prioritare pentru Comunităţi Rome a efectuat un studiu de teren în cartierul Kunz din Timişoara şi a venit cu o propunere de proiect cu abordare integrată, respectiv realizarea unui Centru de zi pentru copiii romi şi de alte etnii care locuiesc în această zonă.

Cartierul Kunz este eligibil din perspectiva FRDS, având o populaţie semnificativă de romi. Pe de altă parte în acest cartier nu există nici şcoală, nici grădiniţă, majoritatea copiilor romi rămânând neşcolarizaţi sau cu studii minime.

Având în vedere scopul proiectului, şi anume centru de zi pentru copiii defavorizaţi, care nu au fost înscrişi în învăţământul de stat, care au abandonat şcoala sau sunt în pericol de abandon şcolar, centru educativ pentru copiii preşcolari care nu sunt înscrişi la grădiniţă, dar şi situarea centrală în zona unde se află posibilii beneficiari ai Centrului de Zi, permiţând acestora accesul facil la centru; apropierea locaţiei identificate, faţă de reţeaua electrică, apă, canal; faptul că terenul este liber de sarcini, neexistând construcţii pe el care să necesite demolarea;

Propunem amplasamentul str. Satu Mare nr. 41, cu datele de identificare CF 4, nr. TOP:8163 pentru construcţia Centrul de Zi.

Anexăm extras de CF şi adresa Direcţiei de Patrimoniu care atesta ca terenul în suprafaţă de 171 m.p., situat în cartierul Kunz, str. Satu Mare nr. 41, înscris în CF. nr. 4, cu nr. topo 8163, domeniul public al Municipiului Timisoara, nu este revendicat; De asemenea, anexăm Procesul verbal de constatare care atestă că terenul este liber de sarcini.

Având în vedere faptul că printre rezultatele urmărite de „Programul de intervenţii prioritare pentru comunităţile rome”, ale Fondului Român de Dezvoltare Socială al Guvernului României, se află şi „creşterea capacităţii de organizare a comunităţii de romi, autorităţi locale şi ONG-uri şi abordarea participativă a problemelor de către comunităţile de romi”, proiectul are cerinţe de implicare atât din partea autorităţii locale, cât şi a comunităţii de romi care beneficiază de serviciile nou create. Astfel, grantul maxim pentru care o comunitate poate solicita finanţare la depunerea unui proiect este de 125.000 euro (la cursul 1 euro=3,3 lei), din care costurile destinate realizării activităţilor de mică infrastructură nu pot depăşi 90.000 de euro, restul sumei pînă la 125.000 euro fiind destinată dotărilor centrului de zi. La această sumă se adaugă „contribuţia locală” (adică, aportul efectiv al membrilor comunităţii rome şi contribuţia administraţiei publice) care trebuie să fie de cel puţin 6% din suma cerută ca finanţare de la FRDS, dar nu mai mult de 30% din suma solicitată. Propunem următoarele contribuţii:

- 125.000 euro FRDS, din care 90.000 euro pentru lucrări de construcţie şi 35.000 euro pentru dotări;

- 37.500 euro bugetul local; - 1.510 euro, contribuţia în muncă a comunităţii rome;

Perioada de realizare a obiectivului este de 18 de luni.

La finalizarea construcţiei şi a dotărilor aferente, Centrul de Zi va beneficia de o co-finanţare de maxim 10 luni din partea FRDS pentru cheltuieli de funcţionare a serviciilor nou create (salariile profesioniştilor care vor lucra în centru, costuri ale serviciilor de întreţinere a centrului, costuri de instruire şi consultanţă ale personalului şi a voluntarilor care vor activa în centru, elaborarea de materiale informative şi educative pentru populaţia din zonă etc.). Având în vedere că acesta va fi un Centru de zi aparţinând municipalităţii timişorene, după terminarea perioadei de co-finanţare, propunem aprobarea susţinerii financiare de la bugetul local a funcţionării Centrului de Zi pentru Copii. Aceasta este şi una dintre condiţiile acordării grantului.

Menţionăm faptul că termenul de depunere al proiectului la FRDS a fost prelungit până la data de 31 ianuarie 2008.

Astfel, propunem: - art. 1 să aibă următorul conţinut: „Se aproba construirea unui Centru de Zi

pentru copii, de către Primaria Municipiului Timisoara pe terenul în suprafaţă de 171 m.p., situat în cartierul Kunz, str. Satu Mare nr. 41, înscris în CF. nr. 4, cu nr. topo 8163, domeniul public al Municipiului Timisoara.”;

- art. 2 să aibă următorul conţinut: „Realizarea obiectivului prevăzut la Art. 1, se va face cu finanţare de la Fondul Român de Dezvoltare Sociala în cadrul Programului de Intervenţii Prioritare pentru Comunităţi Rome, cu o suma de 125.000 euro şi cu contribuţia locală, astfel: 37.500 euro de la bugetul local şi 1.510 euro contribuţia în muncă a comunităţii rome. ”

- Se completează cu articolul 3: „După terminarea perioadei de maxim 10 luni de co-finanţare a funcţionării Centrului de Zi, cheltuielile necesare funcţionării centrului vor fi preluate de bugetul local.”

- Celelalte articole se vor renumerota; Director Direcţia Comunicare, Violeta Mihalache Director Direcţia Economică, Smaranda Haracicu Director Direcţia Patrimoniu, Nicuşor Miuţ

Compartiment Romi, Letiţia Mark

Avizat juridic