keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 34/29.01.2008 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizarea Parcului Alpinet" din Municipiul Timişoara

29.01.2008

Hotararea Consiliului Local 34/29.01.2008
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizarea Parcului Alpinet" din Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2008 - 274 / 09.01.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome,societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Legea nr. 213/17.11.1998 - privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, modificată;
Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. (b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Modernizarea Parcului Alpinet" din municipiul Timişoara conform proiectului numărul DP 1034/2007 întocmit de SC DRUM-PROIECT SRL Timişoara, cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre,

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu - Serviciul Spaţii verzi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
Mass - media locale.Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA Se aprobă JUDEŢUL TIMIŞ Primar, MUNICIPIUL TIMIŞOARA Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU PRIMĂRIA DIRECŢIA DE MEDIU SERVICIUL SPAŢII VERZI NR SC 2008- 274 / 09.01.2008

REFERAT

Având în vedere Legea nr. 24/2007, privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane, prin care autorităţile publice locale au obligaţia să asigure integritatea, refacerea, îngrijirea, protecţia şi conservarea spaţiilor verzi pentru menţinerea biodiversităţii lor, să elaboreze şi să aplice un complex de măsuri privind aducerea şi menţinerea spaţiilor verzi în starea corespunzătoare funcţiilor lor şi să asigure finanţarea materialului dendrofloricol şi a lucrărilor aferente necesare pentru amenajare şi regenerarea vegetaţiei în spaţiile verzi; Parcul Alpinet este situat pe malul stâng al Canalului Bega, între Podul Tinereţii şi Podul Traian, făcând parte din salba de parcuri de pe acest mal. Prima amenajare ca parc a acestui teren este menţionată începând cu anul 1930. Forma finală a amenajării acestui parc a avut loc în anul 1967 cu ocazia Expoziţiei de flori.

Datorită inexistenţei unei reţele electrice cascada nu este funcţională, iar întregul parc nu este luminat. Reţeaua de alimentare cu apă şi hidranţii nu sunt funcţionali, fiind necesară efectuarea unui foraj şi instalarea unui sistem de irigare prin aspersiune. Îmbrăcămintea bituminoasă a aleilor este degradată de creşterea rădăcinilor arborilor.

Primăria Municipiului Timişoara a întocmit în cursul lunii noiembrie 2007 Studiul de Fezabilitate pentru „Modernizarea Parcului Alpinet” din municipiul Timişoara, realizat de SC DRUM-PROIECT SRL.

Având în vedere starea actuală a parcului, propunem Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Timişoara aprobarea Studiului de Fezabilitate „Modernizarea Parcului Alpinet” din municipiul Timişoara în valoare de 1.578.818,10 lei conform proiectului numărul DP 1034/2007 întocmit de SC DRUM-PROIECT SRL Timişoara.

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei sunt: 1) Valoare totală 1.578.818,10 Din care construcţii-montaj 1.421.389,30 2) Eşalonarea investiţiei: în anul 2008, 2009; 3) Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică: - cheltuieli pentru avize, acorduri, reţele 3.500,00 - cheltuieli pentru proiectare 49.410,00 - cheltuieli pentru organizare licitaţii 1.000,00 - Asistenţă tehnică, consultanţă 7.140,00 Total 61.050,00

4) Cheltuieli pentru investiţia de bază: - lucrări rutiere 707.356,20 - lucrări peisagistică 463.287,20 - reţele edilitare 149.437,80 - reţele electrice 66.640,00 Total 1.386.721,90 5) Alte cheltuieli: - organizare de şantier (2,5%) 34.668,00 - comisionul băncii finanţatoare (0,5%) 7.106,90 - cota Inspecţia de Stat în Construcţii (0,7%) 9.949,70 - fond casa socială a constr. (0,5%) 6.933,60 - Cheltuieli diverse şi neprevăzute (5%) 72.388,60 Total 131.046,80

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU SEF SERVICIU SPAŢII VERZI VASILE CIUPA DIANA MIHAELA NICA

AVIZAT JURIDIC

Atasament: Anexa.pdf

ANEXA: Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei sunt: 1) Valoare totală 1.578.818,10 Din care construcţii-montaj 1.421.389,30 2) Eşalonarea investiţiei: în anul 2008, 2009; 3) Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică: - cheltuieli pentru avize, acorduri, reţele 3.500,00 - cheltuieli pentru proiectare 49.410,00 - cheltuieli pentru organizare licitaţii 1.000,00 - Asistenţă tehnică, consultanţă 7.140,00 Total 61.050,00 4) Cheltuieli pentru investiţia de bază: - lucrări rutiere 707.356,20 - lucrări peisagistică 463.287,20 - reţele edilitare 149.437,80 - reţele electrice 66.640,00 Total 1.386.721,90 5) Alte cheltuieli: - organizare de şantier (2,5%) 34.668,00 - comisionul băncii finanţatoare (0,5%) 7.106,90 - cota Inspecţia de Stat în Construcţii (0,7%) 9.949,70 - fond casa socială a constr. (0,5%) 6.933,60 - Cheltuieli diverse şi neprevăzute (5%) 72.388,60 Total 131.046,80

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU SEF SERVICIU SPAŢII VERZI VASILE CIUPA DIANA MIHAELA NICA