keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 333/18.06.2013 privind schimbarea destinaţiei imobilului, situat în Timişoara str. Razboieni nr. 2, înscris în CF nr. 406435, nr. top. 18194, proprietatea publică a Municipiului Timişoara

18.06.2013

Hotararea Consiliului Local 333/18.06.2013
privind schimbarea destinaţiei imobilului, situat în Timişoara str. Razboieni nr. 2, înscris în CF nr. 406435, nr. top. 18194, proprietatea publică a Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2013 -16455/10.05.2013 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie,sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa nr. 2669/07.03.2013, a Consiliului Judeţean Timiş;
În conformitate cu prevederile art.112 alin.6 din Legea nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă schimbarea destinaţiei imobilului situat in Timişoara, str. Razboieni nr. 2, înscris in CF nr. 406435, nr. top. 18194 Timisoara din spatiu pentru invatamant, in spatiu pentru desfasurarea activitatilor de interes public.

Art. 2: Se transmite din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în administrarea Consiliului Judeţean Timiş, pe o perioadă de 5 ani, spaţiul cu suprafaţa utilă 768,38 mp si 1870 mp teren, din imobilul situat in Timisoara, str. Războieni nr. 2, înscris in CF nr. 406435, nr. top. 18194, Timişoara, în vederea desfăşurării activităţii Bibliotecii Judeţene Timiş, a cărei finanţare se asigură de la Consiliul Judeţean.

Art. 3: Se aprobă Contractul de administrare conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. Darea în administrare produce efecte juridice de la data semnării Contractului de Administrare de către cele două părţi.

Art. 4: Se împuterniceşte Primarul Municipiului Timişoara să semneze Contractul de Administrare.

Art. 5: Prezenta hotărâre va produce efecte după obţinerea Avizului conform al Ministrului Educaţiei, privind schimbarea destinaţiei spaţiului.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale-Compartiment Şcoli, Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale ;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control;
- Biroului Audit;
- Inspectoratului Scolar Judetean Timis;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_1.pdf

1

Anexa nr. 1 la HCL………. ROMANIA CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA

CONTRACT DE ADMINISTRARE

NR....................../.................................

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

MUNICIPIUL TIMISOARA, cu sediul in Timisoara, Bd.C.D.Loga nr.1, cod fiscal RO

14756536, tel 0256/408300, fax 0256/204177, reprezentata prin Nicolae Robu – Primar, în calitate de

PROPRIETAR,

şi

CONSILIUL JUDETEAN TIMIS cu sediul în Timişoara, Bv. Revoluţiei din 1989 nr.17, cod

fiscal………...reprezentat prin Presedinte Titu Bojin. în calitate de ADMINISTRATOR,

II. BAZA LEGALA

2.1. Baza legală încheierii prezentului contract este:

a) Legea 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare;

b) Articolele 867, 868, 869, si 870 Cod Civil;

c) Hotărârea Consiliului Local al Mun.Timisoara nr…………………………

III. OBIECTUL CONTRACTULUI

3.1. Obiectul prezentului contract este darea in administrare gratuita a spaţiului cu suprafaţa utilă de

utilă 768,38 mp si 1870 mp teren din imobilul situat în Timişoara, str. Războieni nr. 2, înscrisă in CF

nr. 406435, nr. top. 18194, Timisoara, aflat în proprietatea publică a municipiului Timişoara planşa 1,

anexă la prezentul contract.

IV. DESTINATIA SPAŢIULUI DAT IN ADMINISTRARE

4.1. Bunul prevăzut la punctul 3.1 este dat în administrare în vederea desfăşurării activităţii Bibliotecii

Judeţene Timiş, a cărei finanţare se asigură de catre Consiliul Judeţean.

V. DURATA CONTRACTULUI

5.1. Prezentul contract se încheie pentru o perioadă de 5 ani începând cu data…………………………

VI. DREPTURILE SI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

6.1. Drepturile si obligatiile administratorului:

a) Dreptul de folosinta gratuita, in baza caruia administratorul poate exercita folosinta imobilului in

limita cerintelor impuse de functionarea Bibliotecii Judeţene Timiş;

b) Să folosească bunul primit in administrare potrivit destinaţiei prevăzută la punctul 4.1;

2

c) Să execute la timp şi în bune condiţii, pe cheltuiala sa, toate lucrările de reparaţii locative şi reparaţii

curente, inclusiv pentru degradările produse din culpa sa;

d) Să nu depoziteze mărfuri toxice sau inflamabile şi să ia toate măsurile necesare pentru exploatarea

în siguranţă a spaţiilor date în administrare;

e) Să-l anunţe pe proprietar de acţiunea intentată de un terţ care priveşte proprietatea sau posesia

spaţiului dat în administrare;

f) Să nu efectueze amenajări sau modificări ale spaţiului, lucrari de investitii, reabilitare, modernizare,

precum si orice alte lucrari indiferent de natura acestora fara acordul scris si prealabil al Consiliului

Local al municipiului Timisoara;

g) Să permită inspecţiile reprezentanţilor proprietarului pentru verificarea imobilului dat în

administrare;

h) Să suporte toate costurile legate de igienizarea imobilului (dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare şi

orice alte cheltuieli colaterale), precum şi cele de natură a conserva imobilul (zugrăveli, tencuieli,

reparaţii instalaţii sanitare, termice, electrice şi de orice altă natură);

i) Să răspundă pentru degradarea bunului în timpul folosinţei sale, inclusiv cea cauzată de incendiu,

dacă nu dovedeşte că a survenit fortuit;

j) Să asigure paza imobilului, pe cheltuiala proprie;

k) Să obţină toate avizele prevăzute de lege şi normele în vigoare, pentru desfăşurarea în bune condiţii

a activităţii proprii;

l) Să incheie contracte cu furnizorii precum si sa achite cheltuielile ce-i revin pentru consumul propriu

de utilităţi: apa, canal, energie electrica, gaz, telefon, evacuarea deşeurilor menajere, întreţinerea

curăţeniei, paza, cheltuieli colaterale, etc.;

m) Să întreţină permanent spaţiile exterioare;

6.2. Drepturile si obligatiile proprietarului

a) Dreptul de a aproba sau aviza lucrarile de reparatii, investitii, modernizari, precum si orice alte

lucrari de aceasta natura necesare imobilului pe care urmeaza sa le execute administratorul cladirii;

b) Contravaloarea lucrarilor executate asupra imobilului, indiferent de natura acestuia, raman in

proprietatea Municipiului Timisoara, fiind integrate in valoarea bunului imobil si nu pot fi revendicate

de administrator, indiferent de natura lucrarilor executate;

c) Să predea administratorului bunul prevăzut la punctul 3.1 pe bază de proces verbal de predare

primire;

d) Să asigure buna folosire a căilor de acces;

e) Să asigure folosinţa spaţiului pe toată durata contractului;

f) Să nu împiedice activităţile şcolare şi extraşcolare desfăşurate de locatar;

g) Să controleze modul cum este folosit şi întreţinut de către administrator imobilul şi să ia măsurile

ce se impun în vederea unei mai bune întreţineri şi folosiri judicioase, potrivit destinaţiei.

3

VII. INCETAREA CONTRACTULUI DE ADMINISTRARE

7.1. Încetarea prezentului contract poate avea loc în următoarele cazuri :

a) la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat;

b) înainte de expirarea termenului, prin acordul comun al celor doua părţi, la iniţiativa uneia dintre

acestea;

c) odată cu încetarea dreptului de proprietate publică sau prin actul de revocare emis, în condiţiile

legii, dacă interesul public o impune, de organul care la constituit, potrivit art. 869 din Codul civil.

VIII. CLAUZE PRIVIND REZILIEREA CONTRACTULUI

8.1. Contractul de administrare se reziliaza, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, in una din

urmatoarele situatii:

a) Administratorul schimba destinaţia imobilului primit in administrare fără aprobarea Consiliului

Local al Municipiului Timişoara;

b) Administratorul nu execita obligatiile stabilite in sarcina sa prevazute la art.6.1.

d) Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil

şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul desfiintat de plin drept, fara somatie, punere

in intarziere sau interventia instantei de judecata conform pactului comisoriu de gradul IV si de a

pretinde plata de daune – interese.

IX. FORŢA MAJORĂ

9.1 Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea în termen sau/şi de

executarea în mod necorespunzător total sau/şi parţial a oricărei obligaţii care îi revine, în baza

prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost

cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.

9.2 Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice în scris celeilalte părţi în termen de 3 zile

producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.

9.3 Dacă în termen de 3 zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-

şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-

interese.

X. MODIFICAREA CONTRACTULUI

10.1 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea

clauzelor contractului, prin act adiţional, numai după o prealabilă notificare scrisă, cu acordul ambelor

părţi, prin act adiţional.

10.2 Prezentul contract va fi adaptat corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia,

care îi sunt aplicabile.

4

XI. LITIGII

11.1. Partile prezentului contract vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin

tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătura cu

îndeplinirea contractului.

11.2. Dacă după 15 de zile de la începerea acestor tratative partile nu reuşesc să rezolve în mod amiabil

o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele

judecătoreşti competente.

XII. DISPOZIŢII FINALE

12.1 Prezentul contract a fost încheiat in 4 exemplare , asigurându-se cate două pentru fiecare parte

contractanta.

PROPRIETAR, ADMINISTRATOR,

MUNICIPIUL TIMISOARA, CONSILIUL JUDETEAN TIMIS, P R I M A R, PRESEDINTE, NICOLAE ROBU TITU BOJIN VICEPRIMAR, DAN DIACONU SERVICIUL JURIDIC, DIRECŢIA INSTITUTII ŞCOLARE, MEDICALE, SPORTIVE ŞI CULTURALE DIRECTOR IOAN MIHAI COSTA BIROUL LICITATII CONTRACTE S.A.D., CONSILIER,

DANIELA BEATRICE CHINDRIS

Atasament: Referat.pdf

Cod FO 53-01, ver.1

ROMĂNIA APROBAT, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA, INSTITUTII ŞCOLARE, MEDICALE, Nicolae Robu SPORTIVE ŞI CULTURALE COMPARTIMENT ŞCOLI Nr. SC2013- 16455/10.05.2013

REFERAT

Privind schimbarea destinaţiei imobilului, situat în Timişoara str. Razboieni nr. 2, înscris în CF nr. 406435, nr. top. 18194, proprietatea publică a Municipiului

Timişoara Se supune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara materialul întocmit de Direcţia Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale, privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în administrarea Consiliului Judeţean Timiş a unui spaţiu din incinta fostei Scoli gimnaziale nr. 11, structura a Colegiului Tehnic "DIMITRIE LEONIDA" situat în Timişoara, str. Razboieni nr. 2 în vederea desfăşurării activităţii Bibliotecii Judeţene Timiş. Clădirea Şcolii Generale nr. 11, situată pe str. Războieni nr. 2, înscrisă in CF nr. 406435, nr. top. 18194, proprietatea publică a Municipiului Timişoara, a devenit disponibilă prin mutarea activităţii şcolare intr-o clădire nouă, situată la aceeaşi adresă.

Cladirea Scolii Generale nr. 11, in regim parter, are o suprafata utila de 949,50 mp. In prezent, in aceasta cladire funcţionează:

- Direcţia Poliţiei Locale Timişoara, într-un spaţiu de 121,12 mp, atribuit pe o perioadă de 10 ani în baza HCLMT nr. 14/31.01.2012. - Directia de Asistenta Sociala pentru Centru de Incluziune Sociala, intr-un spatiu de 60 mp, atribuiti prin HCLMT nr. 132/29.03.2011, pentru o perioada de 5 ani.

Tot in acest imobil, fucntioneaza Biblioteca Judeţeană Timiş care a avut încheiat contract de închiriere cu unitatea de învăţământ pentru o suprafaţă de 235,50 mp, contract expirat la data de 31.05.2013. Fata de suprafata utilizata in contractul mai sus mentionat, Consiliul Judeţean Timiş, prin adresa nr. 2669-07.03.2013 a solicitat extinderea spatiului, pentru Biblioteca Judeţeană Timiş, in vederea amenajarii Secţiei Documentar-periodice si transmiterea acestuia in administrare fara plata, motivand ca biblioteca ofera servicii gratuite pentru toti locuitorii Municipiului Timisoara. Imobilul mai sus mentionat, face parte din reteaua scolara si pentru a fi atribuit altor institutii de interes public, este necesara schimbarea destinatiei din spatiu pentru invatamant, in spatiu de interes public, conform prevederilor art. 112 alin. (6) din Legea nr. 1/2011 a Educaţiei Nationale.

Având în vedere cele expuse:

Cod FO 53-01, ver.1

PROPUNEM

Emiterea unei Hotărâri de Consiliul Local care să aprobe: 1. Schimbarea destinatiei imobilului situat in Timisoara, str. Razboieni nr. 2, înscrisă in CF nr. 406435, nr. top. 18194 Timisoara din spatiu pentru invatamant, in spatiu pentru desfasurarea activitatilor de interes public. 2. Transmiterea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în administrarea Consiliului Judeţean Timiş, pe o perioadă de 5 ani a unui spaţiu cu suprafaţa utilă 768,38 mp si 1870 mp teren, din imobilul situat in Timisoara, str. Războieni nr. 2, înscrisă in CF nr. 406435, nr. top. 18194, Timisoara, in vederea desfăşurării activităţii Bibliotecii Judeţene Timiş, a cărei finanţare se asigură de la Consiliul Judeţean. 3. Se aprobă Contractul de administrare conform Anexei nr. 1 la prezentul referat. Darea în administrare produce efecte juridice de la data semnării Contractului de Administrare de către cele două părţi. 4. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Timişoara să semneze Contractul de Administrare. 5. Hotărârea de consiliu local îşî va produce efectele după obţinerea Avizului conform al Ministrului Educaţiei, privind schimbarea destinaţiei spaţiului.

DIRECTOR EXECUTIV, Mihai Ioan Costa CONSILIER, Mariana Mureşan

AVIZAT, Serviciul Juridic

Teodora Gentimir