keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 588/09.12.2014 privind modificarea Hotărârii nr. 333/18.06.2013 a Consiliului Local al Municipiului Timişoara privind schimbarea destinaţiei imobilului, situat în Timişoara str. Războieni nr. 2, înscris în CF nr. 406435, nr. top 18194, proprietatea publică a Municipiului Timişoara

09.12.2014

Hotararea Consiliului Local 588/09.12.2014
privind modificarea Hotărârii nr. 333/18.06.2013 a Consiliului Local al Municipiului Timişoara privind schimbarea destinaţiei imobilului, situat în Timişoara str. Războieni nr. 2, înscris în CF nr. 406435, nr. top 18194, proprietatea publică a Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-31761/26.11.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 333/18.06.2013 privind schimbarea destinaţiei imobilului, situat în Timişoara str. Războieni nr. 2, înscris în CF nr. 406435, nr. top 18194, proprietatea publică a Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.112 alin. (6) din Legea nr. 1/2011 a Educatiei Nationale;
Având în vedere Avizul Conform nr. 9795/28.08.2014 al Ministrului Educaţiei Naţionale si Anexei la acesta;
Având în vedere art. 867 şi 868 din Codul civil;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi art.123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea art. 2 al Hotărârii nr. 333/18.06.2013 a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, care va avea următorul conţinut:
Se transmite din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în administrarea Consiliului Judeţean Timiş, pe o perioada de 5 ani, a spaţiului cu suprafaţa utilă 768,38 mp si 904,18 mp teren, din imobilul situat in Timisoara, str. Războieni nr. 2, înscrisă in CF nr. 406435, nr. top.18194, Timisoara, in vederea desfăşurării activităţii Bibliotecii Judeţene Timiş, a cărei finanţare se asigură de la Consiliul Judeţean.

Art. 2: Se aprobă modificarea cap. III, art. 3.1 din Contractul de administrare Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 333/2013 care va avea urmatorul conţinut:."Obiectul prezentului contract este darea in administrare gratuita a spaţiului cu suprafaţa utilă de 768,38 mp si 904,18 mp teren din imobilul situat în Timişoara, str. Războieni nr. 2, înscrisă in CF nr. 406435, nr. top. 18194, Timisoara, aflat în proprietatea publică a municipiului Timişoara";

Art. 3: Celelalte prevederi ale Hotărârii nr. 333/18.06.2013 a Consiliului Local al Municipiului Timişoara rămân neschimbate.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale-Compartiment Şcoli, Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Bibliotecii Judeţene Timiş;
- Inspectoratului Scolar Judetean Timiş;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

Cod FP 53-01, var. 2

ROMĂNIA APROBAT, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA, INSTITUTII ŞCOLARE, MEDICALE, Nicolae Robu SPORTIVE ŞI CULTURALE COMPARTIMENT ŞCOLI NR. SC 2014- 31761 /26.11.2014

REFERAT

privind modificarea Hotărârii nr. 333/18.06.2013 a Consiliului Local al Municipiului Timişoara,

Se supune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara materialul întocmit de Direcţia Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale, privind modificarea Hotărârii nr. 333/18.06.2013 a Consiliului Local al Municipiului Timişoara. Imobilul-clădirea Şcoală Generală nr. 11, corp vechi şi terenul aferent de 2473 mp, situat în str. Războieni nr. 2, înscris în CF nr. 406435, nr. top. 18194, proprietatea publică a Municipiului Timişoara, a devenit disponibil prin mutarea activităţii şcolare intr-o clădire nouă, situată la aceeaşi adresă. Imobilul devenind disponibil a fost atribuit unor instituţii pentru desfăşurarea unor activităţii de interes public şi anume:

- În baza HCLMT 14/31.01.2012, a fost atribuit în folosinţă gratuită pe o perioadă de 10 ani, a spaţiului în suprafaţă de 121,12 mp şi teren în suprafaţă de 223,82 mp, situat in corpul vechi al Şcolii Generale nr. 11 din str. Războieni nr. 2, către Direcţia Poliţiei Locale Timişoara cu destinaţia de sediu;

- În baza HCLMT nr. 132/29.03.2011, fost atribuit în folosinţă gratuită pe o perioadă de 5 ani, a spaţiului de 60 mp, situat in corpul vechi al Şcolii Generale nr. 11 din str. Războieni nr. 2, către Direcţia de Asistenta Socială pentru Centru de Incluziune Socială; - În HCLMT nr. 333/18.06.2013, art. 2 s-a aprobat transmiterea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în administrarea Consiliului Judeţean Timiş, pe o perioadă de 5 ani a unui spaţiu în suprafaţă de 768,38 mp si 1870 mp teren, din imobilul situat in Timişoara, str. Războieni nr. 2, înscris in CF nr. 406435, nr. top. 18194, Timişoara, in vederea desfăşurării activităţii Bibliotecii Judeţene Timiş, a cărei finanţare se asigură de la Consiliul Judeţean Timis.

Prin HCLMT nr. 333/18.06.2013, art.1, s-a mai aprobat schimbarea destinaţiei imobilului situat în Timişoara, str. Războieni nr. 2, înscris in CF nr. 406435, nr. top. 18194 Timişoara din spaţiu pentru învăţământ, in spaţiu pentru desfăşurarea activităţilor de interes public, aceasta putând să-şi producă efecte după obţinerea Avizului conform al Ministrului Educaţiei, privind schimbarea destinaţiei spaţiului, conform art. 5 din hotărâre.

Conform art. 112, alin. 6, din Legea nr.1/2011 privind educaţia naţională s-a solicitat, Ministrului Învăţământului avizul de schimbare a destinaţiei a clădirii - şcoală veche şi a terenului de 2470 mp, din spaţiu pentru învăţământ, in spaţiu pentru desfăşurarea activităţilor de interes public, urmând ca după obţinerea avizului să fie încheiate contractele de comodat respectiv de administrare pentru instituţiile publice mai sus amintite. Ministrul Educaţiei a emis Avizul conform nr. 9795/28.08.2014, pentru schimbarea parţială pe o perioadă de 5 ani a imobilului Şcoala cu clasele I-VIII nr. 11 din str. Războieni nr. 2, ( corp vechi şi terenul de 1128 mp din totalul de 2470 mp), din spaţiu de învăţământ în spaţiu pentru desfăşurarea unor activităţi de interes public, descrise în anexa la aviz.

Cod FP 53-01, var. 2

Având în vedere că avizul Ministrul Educaţiei nu a fost eliberat pentru toată suprafaţa de teren solicitată de 2470 mp, se impune modificarea HCLMT nr. 333/18.06.2013 în sensul că se va modifica art. 2 conform datelor prevăzute în anexa la avizul conform nr. 9795/28.08.2014 şi cap. III, art.3.1din contractul de administrare prevazut in Anexa nr. 1 la HCLMT nr. 333/2013. Având în vedere cele de mai sus supunem spre analizare şi aprobare Consiliului Local: 1. Modificarea art. 2 al Hotărârii nr. 333/18.06.2013 a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, care va avea următorul conţinut: „Art.2.Se transmite din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în administrarea Consiliului Judeţean Timiş, pe o perioada de 5 ani, a spaţiului cu suprafaţa utilă 768,38 mp si 904,18 mp teren, din imobilul situat in Timisoara, str. Războieni nr. 2, înscrisă in CF nr. 406435, nr. top. 18194, Timisoara, in vederea desfăşurării activităţii Bibliotecii Judeţene Timiş, a cărei finanţare se asigură de la Consiliul Judeţean”. 2. Se aprobă modificarea cap. III, art. 3.1 din Contractul de administrare conform Anexei nr. 1 la HCL 333/2013 care va avea urmatorul continut:” obiectul prezentului contract este darea in administrare gratuita a spatiului cu suprafata utila de 768,38 mp si 904,18 mp teren din imobilul situat in Timisoara, str. Razboinei nr. 2, inscrisa in CF nr. 406435, nr. top 18194, Timisoara, aflat in proprietatea publica a municipiului Timisoara”. Darea în administrare produce efecte juridice de la data semnării contractului de administrare. VCEPRIMAR, SECRETAR,

Dan Diaconu Ioan Cojocari

Pt. DIRECTOR EXECUTIV,

Mihai Ioan Costa

Compartiment Şcoli,

Mariana Mureşan

AVIZAT,

Serviciul Juridic

Atasament: Anexa_1.pdf

1

Anexa nr. 1 la HCL………. ROMANIA CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA

CONTRACT DE ADMINISTRARE

NR....................../.................................

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

MUNICIPIUL TIMISOARA, cu sediul in Timisoara, Bd.C.D.Loga nr.1, cod fiscal RO

14756536, tel 0256/408300, fax 0256/204177, reprezentata prin Nicolae Robu – Primar, în calitate de

PROPRIETAR,

şi

CONSILIUL JUDETEAN TIMIS cu sediul în Timişoara, Bv. Revoluţiei din 1989 nr.17, cod

fiscal………...reprezentat prin Presedinte Titu Bojin în calitate de ADMINISTRATOR,

II. BAZA LEGALA

2.1. Baza legală încheierii prezentului contract este:

a) Legea 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare;

b) Articolele 867, 868, 869, si 870 Cod Civil;

c) Hotărârea Consiliului Local al Mun.Timisoara nr. 333/18.06.2013 si Hotărârea Consiliului Local al

Mun.Timisoara nr……

III. OBIECTUL CONTRACTULUI

3.1. Obiectul prezentului contract este darea in administrare gratuita a spaţiului cu suprafaţa utilă de

utilă 768,38 mp si 904,18 mp teren din imobilul situat în Timişoara, str. Războieni nr. 2, înscrisă in

CF nr. 406435, nr. top. 18194, Timisoara, aflat în proprietatea publică a municipiului Timişoara.

IV. DESTINATIA SPAŢIULUI DAT IN ADMINISTRARE

4.1. Bunul prevăzut la punctul 3.1 este dat în administrare în vederea desfăşurării activităţii Bibliotecii

Judeţene Timiş, a cărei finanţare se asigură de catre Consiliul Judeţean Timis.

V. DURATA CONTRACTULUI

5.1. Prezentul contract se încheie pentru o perioadă de 5 ani începând cu data…………………………

VI. DREPTURILE SI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

6.1. Drepturile si obligatiile administratorului:

a) Dreptul de folosinta gratuita, in baza caruia administratorul poate exercita folosinta imobilului in

limita cerintelor impuse de functionarea Bibliotecii Judeţene Timiş;

b) Să folosească bunul primit in administrare potrivit destinaţiei prevăzută la punctul 4.1;

2

c) Să execute la timp şi în bune condiţii, pe cheltuiala sa, toate lucrările de reparaţii locative şi reparaţii

curente, inclusiv pentru degradările produse din culpa sa;

d) Să nu depoziteze mărfuri toxice sau inflamabile şi să ia toate măsurile necesare pentru exploatarea

în siguranţă a spaţiilor date în administrare;

e) Să-l anunţe pe proprietar de acţiunea intentată de un terţ care priveşte proprietatea sau posesia

spaţiului dat în administrare;

f) Să nu efectueze amenajări sau modificări ale spaţiului, lucrari de investitii, reabilitare, modernizare,

precum si orice alte lucrari indiferent de natura acestora fara acordul scris si prealabil al Consiliului

Local al municipiului Timisoara;

g) Să permită inspecţiile reprezentanţilor proprietarului pentru verificarea imobilului dat în

administrare;

h) Să suporte toate costurile legate de igienizarea imobilului (dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare şi

orice alte cheltuieli colaterale), precum şi cele de natură a conserva imobilul (zugrăveli, tencuieli,

reparaţii instalaţii sanitare, termice, electrice şi de orice altă natură);

i) Să răspundă pentru degradarea bunului în timpul folosinţei sale, inclusiv cea cauzată de incendiu,

dacă nu dovedeşte că a survenit fortuit;

j) Să asigure paza imobilului, pe cheltuiala proprie;

k) Să obţină toate avizele prevăzute de lege şi normele în vigoare, pentru desfăşurarea în bune condiţii

a activităţii proprii;

l) Să incheie contracte cu furnizorii precum si sa achite cheltuielile ce-i revin pentru consumul propriu

de utilităţi: apa, canal, energie electrica, gaz, telefon, evacuarea deşeurilor menajere, întreţinerea

curăţeniei, paza, cheltuieli colaterale, etc.;

m) Să întreţină permanent spaţiile exterioare;

6.2. Drepturile si obligatiile proprietarului

a) Dreptul de a aproba sau aviza lucrarile de reparatii, investitii, modernizari, precum si orice alte

lucrari de aceasta natura necesare imobilului pe care urmeaza sa le execute administratorul cladirii;

b) Contravaloarea lucrarilor executate asupra imobilului, indiferent de natura acestuia, raman in

proprietatea Municipiului Timisoara, fiind integrate in valoarea bunului imobil si nu pot fi revendicate

de administrator, indiferent de natura lucrarilor executate;

c) Să predea administratorului bunul prevăzut la punctul 3.1 pe bază de proces verbal de predare

primire;

d) Să asigure buna folosire a căilor de acces;

e) Să asigure folosinţa spaţiului pe toată durata contractului;

f) Să nu împiedice activităţile şcolare şi extraşcolare desfăşurate de locatar;

g) Să controleze modul cum este folosit şi întreţinut de către administrator imobilul şi să ia măsurile

ce se impun în vederea unei mai bune întreţineri şi folosiri judicioase, potrivit destinaţiei.

3

VII. INCETAREA CONTRACTULUI DE ADMINISTRARE

7.1. Încetarea prezentului contract poate avea loc în următoarele cazuri :

a) la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat;

b) înainte de expirarea termenului, prin acordul comun al celor doua părţi, la iniţiativa uneia dintre

acestea;

c) odată cu încetarea dreptului de proprietate publică sau prin actul de revocare emis, în condiţiile

legii, dacă interesul public o impune, de organul care la constituit, potrivit art. 869 din Codul civil.

VIII. CLAUZE PRIVIND REZILIEREA CONTRACTULUI

8.1. Contractul de administrare se reziliaza, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, in una din

urmatoarele situatii:

a) Administratorul schimba destinaţia imobilului primit in administrare fără aprobarea Consiliului

Local al Municipiului Timişoara;

b) Administratorul nu execita obligatiile stabilite in sarcina sa prevazute la art.6.1.

d) Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil

şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul desfiintat de plin drept, fara somatie, punere

in intarziere sau interventia instantei de judecata conform pactului comisoriu de gradul IV si de a

pretinde plata de daune – interese.

IX. FORŢA MAJORĂ

9.1 Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea în termen sau/şi de

executarea în mod necorespunzător total sau/şi parţial a oricărei obligaţii care îi revine, în baza

prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost

cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.

9.2 Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice în scris celeilalte părţi în termen de 3 zile

producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.

9.3 Dacă în termen de 3 zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-

şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-

interese.

X. MODIFICAREA CONTRACTULUI

10.1 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea

clauzelor contractului, prin act adiţional, numai după o prealabilă notificare scrisă, cu acordul ambelor

părţi, prin act adiţional.

10.2 Prezentul contract va fi adaptat corespunzător reglementărilor legale ulterioare încheierii acestuia,

care îi sunt aplicabile.

4

XI. LITIGII

11.1. Partile prezentului contract vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin

tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătura cu

îndeplinirea contractului.

11.2. Dacă după 15 de zile de la începerea acestor tratative partile nu reuşesc să rezolve în mod amiabil

o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele

judecătoreşti competente.

XII. DISPOZIŢII FINALE

12.1 Prezentul contract a fost încheiat in 4 exemplare , asigurându-se cate două pentru fiecare parte

contractanta.

PROPRIETAR, ADMINISTRATOR,

MUNICIPIUL TIMISOARA, CONSILIUL JUDETEAN TIMIS, P R I M A R, PRESEDINTE, NICOLAE ROBU TITU BOJIN VICEPRIMAR, DAN DIACONU SERVICIUL JURIDIC, DIRECŢIA INSTITUTII ŞCOLARE, MEDICALE, SPORTIVE ŞI CULTURALE DIRECTOR IOAN MIHAI COSTA BIROUL LICITATII CONTRACTE S.A.D., CONSILIER,

DANIELA BEATRICE CHINDRIS