keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 134/05.04.2016 privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în administrarea Consiliului Judeţean Timiş, a spaţiului în suprafaţă utilă de 60 mp, din imobilul situat in Timisoara, str. Războieni nr. 2, înscris in CF nr. 406435, nr. top. 18194, Timişoara, în vederea extinderii activităţii Bibliotecii Judeţene Timiş

05.04.2016

Hotararea Consiliului Local 134/05.04.2016
privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în administrarea Consiliului Judeţean Timiş, a spaţiului în suprafaţă utilă de 60 mp, din imobilul situat in Timisoara, str. Războieni nr. 2, înscris in CF nr. 406435, nr. top. 18194, Timişoara, în vederea extinderii activităţii Bibliotecii Judeţene Timiş


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2016 -7329/24.03.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 333/18.06.2013 privind schimbarea destinaţiei imobilului, situat în Timişoara str. Războieni nr. 2, înscris în CF nr. 406435, nr. top 18194, proprietatea publică a Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.112 alin. (6) din Legea nr. 1/2011 a Educatiei Nationale;
Având în vedere Avizul Conform nr. 9795/28.08.2014 al Ministrului Educaţiei Naţionale si Anexei la acesta;
Având în vedere art. 867 şi 868 din Codul civil;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi art.123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă transmiterea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în administrarea Consiliului Judeţean Timiş, a spaţiului în suprafaţă utilă de 60 mp, din imobilul situat în Timişoara,str. Războieni nr. 2, înscris in CF nr. 406435, nr. top. 18194, Timişoara, în vederea extinderii activităţii Bibliotecii Judeţene Timiş.

Art.2: Se aprobă Contractul de Administrare conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Darea în administrare produce efecte juridice de la data semnării Contractului de Administrare de către cele două părţi.

Art.3: Se împuterniceşte Primarul Municipiului Timişoara să semneze Contractul de Administrare.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroului Şcoli-Spitale- Compartiment Şcoli din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Biroului Şcoli-Spitale;
- Biroului Sport-Cultură;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Bibliotecii Judeţene Timiş;
- Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

FO 53-01, ver. 2

ROMĂNIA APROBAT, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA Nicolae Robu BIROUL ŞCOLI-SPITALE COMPARTIMENT ŞCOLI Nr.SC2016 -7329/24.03.2016

REFERAT

Privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în administrarea Consiliului Judeţean Timiş,a spaţiului în suprafaţă utilă de 60 mp, din

imobilul situat in Timisoara, str. Războieni nr. 2, înscris in CF nr. 406435, nr. top. 18194, Timişoara, în vederea extinderii activităţii Bibliotecii Judeţene Timiş

Se supune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara materialul întocmit de Biroul Şcoli-Spitale-Compartiment Şcoli privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în administrarea Consiliului Judeţean Timiş,a spaţiului în suprafaţă utilă 60 mp, din imobilul situat in Timisoara, str. Războieni nr. 2, înscris in CF nr. 406435, nr. top.18194, Timişoara, în vederea desfăşurării activităţii Bibliotecii Judeţene Timiş. Prin HCLnr.333/18.06.2013 s-a aprobat schimbarea destinaţiei imobilului situat in Timişoara, str. Razboieni nr. 2, înscris in CF nr. 406435, nr. top. 18194 Timisoara din spatiu pentru învatământ, în spaţiu pentru desfăşurarea unor activităţi de interes public. Conform art.112 alin. 6, din Legea nr.1/2011 a Educatiei Nationale, Ministrul Educaţiei a emis Avizul conform nr. 9795/28.08.2014, pentru schimbarea parţială de destinaţie, pe o perioadă de 5 ani, pâna la data de 28.08.2019, a imobilului Şcoala cu clasele I-VIII nr. 11 din str. Războieni nr. 2, (corp vechi şi terenul de 1128 mp din totalul de 2470 mp), din spaţiu de învăţământ în spaţiu pentru desfăşurarea unor activităţi de interes public, descrise în anexa la aviz. Clădirea situată în Timişoara, str. Războieni nr. 2, înscris in CF nr. 406435, nr. top.18194, Timişoara,în regim parter, are o suprafaţă utilă de 949,50 mp. In prezent, în această clădire funcţionează: - Direcţia Poliţiei Locale Timişoara, într-un spaţiu de 121,12 mp şi 370 mp teren, dat în folosinţă gratuită prin HCLMT nr. 14/31.01.2012. - Biblioteca Judeţeană Timiş, într-un spaţiu de 768,38 mp şi 904,18 mp teren, dat în administrare prin HCLMT nr. 333/18.06.2013, modificată prin 588/09.12.2014. - Direcţia de Asistenţă Socială pentru Centru de Incluziune Socială, într-un spaţiu de 60 mp, dat în folosinţă gratuită prin HCLMT nr. 132/29.03.2011 Contractul de comodat nr.3/21.11.2014 încheiat cu Direcţia de Asistenţă Socială expiră la data de 28.03.2016 iar Consiliul Judeţean Timiş, prin adresa nr. SC2016-003929/18.02.2016 a solicitat extinderea spaţiului, pentru Biblioteca Judeţeană Timiş, în vederea amenajarii Secţiei Documentar-periodice şi, implicit, o protejare a valorosului fond de carte şi periodice. Prin adresa cu nr.132/1/15.03.2016, înregistrate la instituţia noastră sub nr. SC2016- 6674/17.03.2016 Direcţia de Asistenţă Socială ne comunică ca nu mai doreşte prelungirea duratei de folosinţă a spaţiului şi ne predă spaţiul liber, degravat de orice sarcini şi în stare bună de funcţionare.

FO 53-01, ver. 2

Având în vedere cele expuse mai sus, supunem spre analiză şi aprobare Consiliului Local:

1.Aprobarea transmiterii din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în administrarea Consiliului Judeţean Timiş, a spaţiului în suprafaţă utilă de 60 mp, din imobilul situat în Timişoara,str. Războieni nr. 2, înscris in CF nr. 406435, nr. top.18194, aflat în proprietatea publică a Municipiului Timişoara, în vederea extinderii activităţii Bibliotecii Judeţene Timiş. 2. Aprobarea Actului Adiţional conform Anexei nr.1 la prezentul referat. Darea în administrare produce efecte juridice de la data semnării Actului Adiţional de către cele două părţi. 3.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Timişoara să semneze Actul Adiţional.

VICEPRIMAR, Dan Diaconu ŞEF BIROU ŞCOLI-SPITALE, Adrian Faur

CONSILIER, Anca Lăudatu

SERVICIUL JURIDIC, Daniela Ştefan

Atasament: Anexa_1.pdf

1

Anexa nr. 1 la HCL………. ROMANIA CONSILIUL JUDEŢEAN TIMIŞ JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA

ACT A D I T I O N AL NR. la Contractul de Administrare nr.2674/02.02.2015 I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

MUNICIPIUL TIMISOARA, cu sediul in Timisoara, Bd.C.D.Loga nr.1, cod fiscal RO 14756536, tel

0256/408300, fax 0256/204177, reprezentata prin ........ – Primar, în calitate de PROPRIETAR,

şi

CONSILIUL JUDETEAN TIMIŞ cu sediul în Timişoara, Bv. Revoluţiei din 1989 nr.17, cod fiscal RO

4358029 reprezentat prin Preşedinte ........... în calitate de ADMINISTRATOR, pe de o parte

de comun acord au hotărât completarea unor prevederi contractuale după cum urmează: Art.1. Se completează Cap III. OBIECTUL CONTRACTULUI cu pct.3.2. care va avea următorul conţinut:

3.2. Darea în administrare gratuită a spaţiului cu suprafaţa utilă de utilă 60 mp din imobilul situat în Timişoara,

str. Războieni nr. 2, înscrisă in CF nr. 406435, nr. top. 18194, aflat în proprietatea publică a Municipiului

Timişoara.

Toate celelalte clauze contractuale raman neschimbate . Drept pentru care s-a încheiat prezentul act aditional in 4 exemplare, din care unul pentru fiecare parte. PROPRIETAR, ADMINISTRATOR, MUNICIPIUL TIMISOARA, CONSILIUL JUDETEAN TIMIS, PRIMAR, PRESEDINTE, NICOLAE ROBU TITU BOJIN VICEPRIMAR, CONTROL FINANCIAR DAN DIACONU PREVENTIV, SERVICIUL JURIDIC, DIRECTIA BUGET-FINAŢE DIRECTOR EXECUTIV, MARCEL MARCU SEF BIROU SCOLI-SPITALE, ADRIAN FAUR CONSILIER, ANCA LAUDATU SERVICIUL JURIDIC ŞI CONTENCIOS DIRECŢIA ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI DIRECTOR EXECUTIV, RADU ŞERBAN BIBLIOTECA JUDEŢEANA TIMIŞ MANAGER TUDOR CRETU