keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 327/25.01.2000 privind privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Calea Buziaşului Timişoara, şi a Regulamentului de Urbanism aferent

25.01.2000

Hotararea Consiliului Local 327/25.01.2000
privind privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Calea Buziaşului Timişoara, şi a Regulamentului de Urbanism aferent


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SCO99- 17789/09.12.1999 al Direcţiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu , Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local Timişoara;
În baza Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată;
Având în vedere H.G. nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
În conformitate cu prevederile art.20 lit. (g) şi (m) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 alin.1 şi 2 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Calea Buziaşului Timişoara" şi
Regulamentul de Urbanism aferent, conform Proiectului nr. 40/1999 întocmit de
S.C. "Arhitect Trîmbiţaş" S.R.L., care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Planul Urbanistic Zonal "Calea Buziaşului Timişoara" se va integra în
prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara.

Art.2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia Urbanism şi Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului
Timişoara .

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Relaţii Comunicare;
- Biroului Corp Control Primar;
- S.C. IPROTIM S.A;
- Mass-mediei locale.


Presedinte de sedinta
IOAN RADU GROZA
Contrasemneaza