keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 323/26.06.2014 privind aprobarea Proiectului "Dezvoltarea creativităţii şi a capacităţii de inovare prin abordări interdisciplinare şi facilitarea inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii", proiect propus şi câştigat de Colegiul Naţional "C.D. Loga" din Timişoara şi finanţat prin POSDRU

26.06.2014

Hotararea Consiliului Local 323/26.06.2014
privind aprobarea Proiectului "Dezvoltarea creativităţii şi a capacităţii de inovare prin abordări interdisciplinare şi facilitarea inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii", proiect propus şi câştigat de Colegiul Naţional "C.D. Loga" din Timişoara şi finanţat prin POSDRU


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-12614/29.05.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată;
În temeiul art. 105, alin. 2 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;
Luând în considerare Adresa de la Colegiul Naţional "C.D. Loga" din Timişoara, nr. de ieşire 1660/16.05.2014, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2014-12614/16.05.2014;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin.(2) lit. b) şi alin. (4) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă proiectul "Dezvoltarea creativităţii şi a capacităţii de inovare prin abordări interdisciplinare şi facilitarea inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii", în valoare totală de 2.165.970.lei, câştigat de Colegiul Naţional "C.D. Loga" din Timişoara ca partener şi finanţat prin Programul POSDRU.

Art.2: (1) Se aprobă alocarea în bugetul local al Municipiului Timişoara a sumei de 362.507 lei, reprezentând contribuţia Colegiului Naţional "C.D. Loga" ca partener în proiect, cu titlu de avans rambursabil, conform tabelului de mai jos:


Bugetul proiectului pentru Colegiul Naţional "C. D. Loga"
Perioada de implementare preconizată
05.05.2014 -
.11.2015 Total
(Lei) FSE
(lei) Buget Naţional
(lei) Contribuţie proprie
(lei)
0 1=2+3+4 2 3 4
05.05.2014-
31.12.2014 242.000 208.369 28.791 4.840
01.01.2015 -
31.11.2015 120.507 103.760 14.337 2.410
Total: 362.507 312.129 43.128 7.250

(2) Suma de 355.257 lei necesară pentru derularea proiectului se va recupera în termen de maxim 3 luni de la finalizarea proiectului, de la CNDIPT Organismul Intermediar POSDRU.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Directiei Urbanism;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Colegiului Naţional "C. D. Loga" Timişoara;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DOREL BOGLUŢ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

FP 53-01, Ver. 1

1

ROMÂNIA SE APROBĂ: JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR, DIRECŢIA ECONOMICĂ Serviciul Financiar Nicolae ROBU SC2014 - 12614/29.05.2014

REFERAT

privind aprobarea Proiectului “Dezvoltarea creativităţii şi a capacităţii de inovare prin abordări interdisciplinare şi facilitarea inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii”, proiect propus de Colegiul Naţional “C. D. Loga” din Timişoara

Colegiul Naţional “C. D. Loga” din Timişoara, prin adresa nr. 1660/16.05.2014, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2014-12614/16.05.2014, şi adresa nr. 1653/16.05.2014, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2014-12612/16.05.2014, solicită hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara din care să rezulte aprobarea Proiectului “ Dezvoltarea creativităţii şi a capacităţii de inovare prin abordări interdisciplinare şi facilitarea inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii”, proiect depus în calitate de partener 1, din fonduri externe nerambursabile.

Proiectul “Dezvoltarea creativităţii şi a capacităţii de inovare prin abordări interdisciplinare şi facilitarea inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii”, înaintat de către Colegiul Naţional “C. D. Loga” din Timişoara, este aprobat în cadrul axei prioritare nr. 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”, cu numărul de identificare al contractului: POSDRU/161/2.1/G/133468, Cod SMIS: 51965 şi cererea de finanţare nr. 133468 din data de 12.07.2013, aprobată în data de 24.04.2014, de către CNDIPT OI POSDRU prin Decizia nr. 683 – în cadrul căreia Colegiul Naţional “C. D. Loga” din Timişoara este partener 1.

În vederea derulării acestui proiect, Colegiul Naţional “C. D. Loga” din Timişoara solicită hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara din care să rezulte atât aprobarea proiectului cât şi acordul pentru cofinanţarea proiectului din bugetul local, întrucât Primarul Municipiului Timişoara este ordonatorul principal de credite.

În Legea educaţiei naţionale, nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, se specifică modalităţile de finanţare a activităţilor din cadrul unităţilor de învăţământ.

“Art. 103 (2) Consiliile locale şi consiliul judeţean, respectiv consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti pot contribui din bugetele proprii la finanţarea de bază şi complementară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat. Art. 105 (1) Finanţarea complementară asigură cheltuieli de capital, cheltuieli sociale şi alte cheltuieli asociate procesului de învăţământ preuniversitar de stat.

FP 53-01, Ver. 1

2

(2) Finanţarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de învăţământ preuniversitar, din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugată, pentru următoarele categorii de cheltuieli:...lit. k) cheltuieli pentru participarea în proiecte europene de cooperare în domeniul educaţiei şi formării profesionale.”

Proiectul “Dezvoltarea creativităţii şi a capacităţii de inovare prin abordări interdisciplinare şi facilitarea inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii” se derulează pe perioada a 18 luni, începând cu data de 05.05.2014, în parteneriat între Universitatea de Vest ca beneficiar şi Colegiul Naţional “C. D. Loga “ ca partener 1, respectiv Colegiul Silvic “Casa Verde” ca partener 2.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 2.165.970 lei.

Contribuţia necesară derulării proiectului pentru Colegiul Naţional “C. D. Loga” din Timişoara este de 362.507 lei, după cum rezultă din bugetul proiectului ataşat solicitării. Colegiul Silvic “Casa Verde”...

Principalele activităţi din proiect sunt următoarele:

1. informare şi publicitate a proiectului;

2. campanie de informare a elevilor şi studenţilor în sprijinul orientării profesionale;

3. campanie de informare a elevilor şi studenţilor asupra proiectului şi înregistrarea de grup ţintă;

4. identificarea partenerilor pentru stagiile de practică ale elevilor şi studenţilor;

5. elaborarea, editarea şi distribuirea materialelor suport pentru stagiile de pregătire practică;

6. identificare şi stabilirea de metode, tehnici şi instrumente de consiliere şi orientare profesională adaptate la nevoile specifice grupului ţintă;

7. consilierea şi orientarea în carieră a grupului ţintă;

8. consilierea elevilor şi studenţilor în domeniile ştiinţelor naturii;

9. excursii tematice pentru elevi şi studenţi în vederea sprijinirii activităţilor de consiliere şi orientare profesională;

10. desfăşurarea şi evaluarea stagiilor de pregătire practică a elevilor şi studenţilor;

11. schimb de experienţă şi diseminare de bune practici privind stagiile de practică ale elevilor şi studenţilor.

Proiectul are ca obiectiv general: dezvoltarea creativităţii şi a capacităţii de inovare, a spiritului de întreprinzător şi facilitarea inserţiei pe piaţa muncii prin abordări interdisciplinare a unui număr de 160 de elevi şi 200 de studenţi.

Obiectivele specifice ale proiectului:

- management adecvat pentru asigurarea implementării proiectului;

- consiliere şi orientare pentru carieră a unui număr de 160 de elevi şi 200 de studenţi, pentru o piaţă a muncii reală, promovarea competitivităţii şi a spiritului întreprinzător;

- organizarea de stagii de pregătire practică şi de vizite de studiu/excursii tematice pentru realizarea proiectului.

FP 53-01, Ver. 1

3

Proiectul se înscrie în Axa Prioritară 2. Domeniul major de intervenţie DMI 2.1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă.

Programul POSDRU este un program de rambursare a sumelor utilizate în proiecte, cu excepţia cofinanţării de 2% pentru instituţiile finanţate de la bugetul de stat – unităţile de învăţământ. Cofinanţarea de 2% (suma de 7.250 lei) este nerambursabilă, şi va fi suportată din bugetul local. Se solicită suma de 362.507 lei cu titlu de avans rambursabil din bugetul local. Suma de 355.257 lei se va recupera de la organismul intermediar – CNDIPT - O I POSDRU, în termen de 3 luni de la finalizarea proiectului prin cereri de rambursare depuse de către beneficiar şi parteneri.

Suma alocată va fi cuprinsă în buget la Capitolul 65.02.04.02 Învăţământ secundar superior.

Date fiind cele prezentate, ordonatorul principal de credite fiind Primarul Municipiului Timişoara, instituţia de învăţământ Colegiul Naţional “C. D. Loga” din Timişoara solicită efectuarea demersurilor legale pentru aprobarea proiectului şi includerea în bugetul local pe perioada implementării acestuia a sumei de 362.507 lei, conform tabelului anexat.

Proiectul “Dezvoltarea creativităţii şi a capacităţii de inovare prin abordări interdisciplinare şi facilitarea inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii” se va derula pe parcursul anului 2014 şi 2015, iar principalele activităţi corelate proiectului sunt următoarele:

1. Management; 2. Consiliere şi orientare. 3. Stagii de practică şi vizite de studiu / excursie tematice. Costurile legate de proiect sunt prezentate în anexă. Având în vedere cele expuse mai sus,

Propunem: 1. aprobarea proiectului “Dezvoltarea creativităţii şi a capacităţii de inovare prin abordări interdisciplinare şi facilitarea inserţiei absolvenţilor pe piaţa muncii”,, în valoare totală de 2.165.970 lei, propus de Colegiul Naţional “C. D. Loga” din Timişoara, cu finanţare prin POSDRU.

2. aprobarea alocării în bugetul local al Municipiului Timişoara a sumei de 362.507 lei, pentru Colegiul Naţional “C. D. Loga” din Timişoara, conform bugetului estimativ, după cum urmează:

Bugetul proiectului pentru Colegiul Naţional “C. D. Loga”

Perioada de implementare preconizată

05.05.2014 –

.11.2015

Total

(Lei)

FSE

(lei)

Buget Naţional

(lei)

Contribuţie proprie

(lei)

0 1=2+3+4 2 3 4

05.05.2014-

31.12.2014

242.000 208.369 28.791 4.840

FP 53-01, Ver. 1

4

01.01.2015 –

31.11.2015

120.507 103.760 14.337 2.410

Total: 362.507 312.129 43.128 7.250

DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ SECRETAR,

Smaranda HARACICU Ioan COJOCARI

SERVICIUL FINANCIAR Consilier,

Lelica CRIŞAN Mihaela JURCA

AVIZAT JURIDIC

Consilier Juridic,

FP 53-01, Ver. 1

5

Anexa

CATEGORII DE CHELTUIELI (COSTURI)

TOTAL

(cu TVA*) - Lei -

1. Resurse umane 239.250

2. Diurna 312

3. Transport 3.600

4. Cazare 4.800

5. Transport + cazare + masă 49.500

6. Alte tipuri de costuri, din care: 32.500

6.1. Materiale consumabile 4.000

6.2 Amenajare şi dotare centru 28.500

7. Total cheltuieli directe (1+2+3+4+5+6) 329.962

8. Total cheltuieli indirecte/cheltuieli generale de administraţie (max. 15 % din total cheltuieli directe, mai puţin cheltuielile de tip FEDR) 9,24%

32.545

9. VALOAREA TOTALA ELIGIBILĂ A PROIECTULUI pentru Colegiul Naţional “C. D. Loga” ( 5+6 ), din care:

362.507

10. CONTRIBUŢIA SOLICITANTULUI prin Bugetul Local 7.250

11. ASISTENŢA FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ ( 7-10 ) 355.257

• Conform prevederilor H.G. nr. 759/2007, cu modificările şi completările ulterioare, din care reiese că TVA nedeductibilă este eligibilă, costurile care alcătuiesc Bugetul proiectului conţin şi TVA aferentă acestora