keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 31/13.02.2015 privind închirierea imobilului situat în Timişoara, str. Martir Leontina Bînciu nr. 5, fostă str. Ocsko Terezia fostă str. Narciselor în care se desfăşoară activitatea Grădiniţei cu program prelungit nr. 19 şi a Creşei nr. 6

13.02.2015

Hotararea Consiliului Local 31/13.02.2015
privind închirierea imobilului situat în Timişoara, str. Martir Leontina Bînciu nr. 5, fostă str. Ocsko Terezia fostă str. Narciselor în care se desfăşoară activitatea Grădiniţei cu program prelungit nr. 19 şi a Creşei nr. 6


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2015 -2781/03.02.2015 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa cu nr. SC 2015-002671/02.02.2015 a Grădiniţei cu program prelungit nr. 19;
Având în vedere Adresa cu nr. SC 2015 - 002139/28.01.2015,a dl Krivinyi Georg cetăţean austriac prin mandatar av. Alexandra Răzvan Mihalcea;
Ţinând seama de prevederile art. 104 alin. (2) lit. d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) şi d) şi alin. (6) lit. a) pct. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba închirierea imobilului situat în Timişoara str. Martir Leontina Bînciu nr. 5, ( fostă str. Ocsko Terezia, fostă str. Narciselor ) înscris în CF nr. 405657 Timişoara, CF vechi nr. 133760, cu nr. top 125 , pentru desfăşurarea activităţii Grădiniţei cu program prelungit nr. 19 şi a Creşei nr. 6, proprietatea dl. Krivinyi Georg, pe o perioadă de 12 luni, începând cu data de 04.02.2015, până la data de 03.02.2016, cu posibilitate de prelungire prin acordul părţilor.

Art. 2: Valoarea chiriei lunare achitate va fi in suma de 4.100 euro/lună , care se va plăti în lei la cursul de referinta al BNR din data de de 04.02.2015.

Art. 3: Se aprobă modelul contractului de închiriere conform Anexei nr. 1, care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică - Serviciul Financiar şi Direcţia Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale -Compartiment Scoli, din cadrul Primariei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroul Audit;
- Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş;
- Grădiniţei cu Program Prelungit nr.19";
- Creşei nr. 6;
- Av. Alexandra Răzvan Mihalcea;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

FO 53-01, ver. 2

ROMĂNIA APROBAT, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA, INSTITUŢII ŞCOLARE, MEDICALE, Nicolae Robu SPORTIVE ŞI CULTURALE COMPARTIMENT ŞCOLI Nr.SC2015 -2781/03.02.2015

REFERAT

Privind închirierea imobilului situat în Timişoara, str. Martir Leontina Bînciu nr. 5, fostă str. Ocsko Terezia fostă str. Narciselor în care se desfăşoară activitatea Grădiniţei

cu program prelungit nr. 19 şi a Creşei nr. 6

Se supune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului

Timişoara materialul întocmit de Direcţia Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale,

privind închirierea imobilul situat în situat în Timişoara, str. Martir Leontina Bînciu nr. 5,

fostă str. Ocsko Terezia fostă str. Narciselor în care se desfăşoară activitatea Grădiniţei cu

program prelungit nr. 19 şi Creşa nr. 6.

Imobilul situat în Timişoara str. Martir Leontina Bînciu nr.5, fostă str.Ocsko Terezia,

fostă str. Narciselor înscris în CF nr. 405657 CF vechi nr. 133760 Timişoara cu nr. top 125

compus din Clădire în regim D+P+1E +M cu suprafaţă construită desfăşurată de 1460,21 mp

şi teren construit şi neconstruit în suprafaţă de 1883 mp a fost retrocedat dl. Krivinyi Nikolaus

cu Dispoziţia nr.1661/15.06.2006, emisă în baza Legii nr.10/2001. După perioada de

menţinere a afectaţiunii, de 5 ani, au fost încheiate contracte de inchiriere succesive, cu o

chirie negociată de Comisia de negociere cu terţii a Consiliului Local al Municipiului

Timişoara în cuantum de 4100 euro/lună.

Contractul de închiriere nr. SC 2014-18144/03.08.2014 încheiat în baza Hotărârii

Consiliului Local nr. 355/18.07.2014 expira la data de 03.02.2015 şi prin adresa nr. SC 2015-

002671/02.02.2015, Grădiniţa cu program prelungit nr. 19, solicita prelungirea contractului de

inchiriere pentru a menţine activitatea grădiniţei în acelasi imobil.

Prin adresa nr. SC 2015-002139/28.01.2015, proprietarul imobilului, Krivinyi Georg

cetăţean austriac, prin mandatar av. Alexandra Răzvan Mihalcea şi-a exprimat dorinţa de a

încheia un nou contract de închiriere în aceleaşi condiţii pe o perioadă de 12 (doisprezece)

luni, începând din data de 04.02.2015 până la data de 03.02.2016, cu posibilitate de prelungire

FO 53-01, ver. 2

prin acordul părţilor, cu o chirie de 4100 Euro/lună, echivalent în lei la cursul de schimb

valutar din data de 04.02.2015.

Având în vedere cele de mai sus şi faptul că în prezent nu dispunem de altă locaţie

pentru mutarea activităţii Grădiniţei cu program prelungit nr. 19, supunem spre aprobare

Consiliului Local;

1. Închirierea imobilului situat în Timişoara str. Martir Leontina Bînciu nr. 5, fostă

str.Ocsko Terezia fostă str. Narciselor înscris în CF nr. 405657 Timişoara, CF vechi nr.

133760, cu nr. top 125 , pentru desfăşurarea activităţii Grădiniţei cu program prelungit nr. 19

şi Creşa nr. 6, proprietatea dl. Krivinyi Georg, pe o perioadă de 12 luni, începând cu data de

04.02.2015 până la data de 03.02.2016 cu posibilitate de prelungire prin acordul părţilor, cu o

chirie lunară de 4.100 euro/lună care se va plăti în lei la cursul BNR din data de de

04.02.2015

2. Aprobarea modelului de contract de închiriere conform anexei nr. 1. VICEPRIMAR, Pt. SECRETAR, Dan Diaconu Simona Dragoi DIRECTOR EXECUTIV Mihai Ioan Costa CONSILIER, Anca Laudatu DIRECŢIA ECONOMICA DIRECTOR

Smaranda Haracicu Avizat,

Serviciul juridic

Atasament: Anexa_1.pdf

1

ROMÂNIA Anexa nr. 1 la HCL nr …………. JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA Nr........................................................... CONTRACT DE INCHIRIERE

Prezentul contract se încheie azi……………………….în baza Hotărârii Consiliului Local nr……………………………………………. al municipiului Timişoara.

I. PARTILE CONTRACTANTE

A. Krivinyi Georg - cetăţean cetăţean austriac, domiciliat în Austria, A 1000 Viena (Wien) identificat cu cartea de identitate nr. 10612409/2010 eliberată la data de 02.09.2010, de către autorităţile competente austriece, prin mandatar avocat Răzvan Mihalcea Alexandra Emanuela din Baroul Timiş, legitimată cu CI seria TM nr. 649051 emis de SCLEP Timişoara la data de 11.02.2008, CNP 2620523354804, domiciliată în Romania,Timişoara, P-ţa I. I. C. Brătianu, nr. 2 ap.14, cu sediul profesional în Timişoara, str. Traian Doda nr. 3, ap. 6, împuternicit cu procura autentificată sub nr. 234/04.11.2015 la Biroul Notarului Public Nan Alexandra, în calitate de LOCATOR. B. Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 19 cu sediul în Timişoara, str. Martir Leontina Bânciu nr. 5, fostă str. Ocsko Terezia, fostă str. Narciselor reprezentată de Borlovan Angela director, în calitate de CHIRIAŞ (Locatar) şi Municipiul Timişoara, cu sediul în Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, reprezentat de prof. univ. dr. ing. Nicolae Robu, primar, în calitate de Ordonator Principal de Credite. II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1: Obiectul contractului constă în închirierea imobilului situat in Timişoara, str. Martir Leontina Banciu nr.5, (fosta str. Ocsko Terezia, fosta str. Narciselor), înscris CF nr. 405657 Timişoara , CF vechi nr. 133760 cu nr. top 125, deţinut de Krivinyi Georg în calitate de titular al dreptului de proprietate asupra imobilului prin moştenire. Art. 2: La data închirierii, imobilul este utilizat de locatar, exclusiv pentru activitatea Grădiniţei cu Program Prelungit nr.19 şi a Creşei nr. 6 din Timişoara. Art. 3: Imobilul se închiriază exclusiv pentru desfăşurarea activităţii de învăţământ –Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 19 şi a Creşei nr. 6 din Timişoara. III. DURATA CONTRACTULUI

Art.4: Prezentul contract se încheie pentru o durata de 12 luni începând cu data de 04.02.2015 până la data de 03.02.2016, cu posibilitatea prelungirii prin acordul părţilor. Art.5: Durata contractului a fost stabilită cu acordul proprietarului şi a Hotărârii nr. ………….. a Consiliului Local al Municipiului Timişoara. Art. 6: Tacita relocaţiune nu este permisă.

2

IV. PREŢUL ÎNCHIRIERII Art. 7: Cuantumul chiriei lunare este de 4.100 euro/lună, stabilit la cursul BNR din data de 04.02.2015, aprobat prin Hotărârea nr. ……………………… a Consiliului Local al Municipiului Timişoara. V. PLATA CHIRIEI Art. 8: Plata chiriei se va face lunar de către Municipiul Timişoara, Direcţia Economică, Serviciul Financiar , până cel târziu la 5 (cinci) a fiecărei lunii calendaristice pentru luna în curs, prin virarea sumei datorate în contul locatorului deschis la la UniCredit Ţiriac Bank Timişoara, cont IBAN RO89BACX0000000978089000. Art.9: Neplata chiriei în termen de 15 (cincisprezece ) zile de la data scadenţei şi în cuantumul fixat, duce la calcularea de penalităţi de întârziere calculate cu un procent de 1,5 % pe zi de întârziere din suma datorată. Art.10: Neplata chiriei şi a utilităţilor în termen de 30 (treizeci) de zile de la data scadenţei (data emiterii documentului justificativ) şi în cuantumul fixat, duce la desfiinţarea prezentului contract de închiriere, fără punere în întârziere, fără alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei instanţe de judecată. În acest caz va opera rezilierea contractului de închiriere de drept, fără somaţie si punere in întârziere, fără vreo alta formalitate, locatarul obligându-se să elibereze de îndată spaţiul închiriat şi să îl predea locatorului proprietar, achitând toate obligaţiile de plată rezultate din contract. În această situaţie, prezentul contract constituie titlu executoriu pentru evacuarea necondiţionată a locatarului din imobil. Art. 11: Obligaţia de plată a chiriei cade în sarcina Municipiul Timişoara – Serviciul Financiar. VI. OBLIGATIILE LOCATORULUI Art.12: Locatorul închiriază locatarului bunul la starea existentă la momentul încheierii prezentului contract şi va fi consemnată într-un proces verbal de predare-primire. Art. 13:Locatorul nu va stânjeni pe locatar în exercitarea dreptului de folosinţă asupra bunului închiriat şi nici nu va face acte care ar putea restrânge folosinţa acestuia. Art. 14: Locatorul asigură locatarilor folosinţa spaţiului situat in Timişoara, str. Martir Leontina Banciu nr.5, spaţiu compus din construcţie şi teren, conform identificării imobilului din cartea funciară corespunzătoare acestuia. Art. 15: Lucrările de întreţinere, lucrări de reparaţii curente, aduse spaţiului închiriat, dacă aceste lucrări au fost considerate de către chiriaş ca fiind necesare pentru activitatea pe care o desfăşoară în acest imobil, se vor executa cu acordul locatorului. VII. OBLIGATIILE LOCATARULUI Art. 16: Locatarul se obligă, ca pe toată durata închirierii, sa păstreze în bune condiţii bunul închiriat, să nu îl degradeze sau deterioreze, sub sancţiunea rezilierii contractului. Art. 17:Locatarul va folosi bunul închiriat numai potrivit destinaţiei prevăzute în prezentul contract. Art. 18: Locatarul prin Municipiul Timişoara - Serviciul Financiar, se obligă să plătească locatorului chiria la termenele şi în condiţiile prevăzute la art. 8 din prezentul contract. Art. 19: Pe toata durata închirierii, locatarul va suporta toate cheltuielile referitoare la utilităţile consumate pentru folosinţa bunului închiriat, respectiv întreţinerea, apa curentă, canal, termoficarea, gaz, curent electric, abonament cablu TV, internet, telefon, evacuarea deşeurilor menajere, întreţinerea curăţeniei, pază, cheltuieli colaterale, dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare etc.(prezenta enumerare fiind cu titlu exemplificativ).

3

Ca urmare, la încetarea contractului locatorul nu va avea nici o obligaţie fata de terţii furnizori de servicii si utilităţi pentru prestaţiile de care au beneficiat locatarii. Art. 20: Locatarul va răspunde de distrugerea totală sau parţială a bunului închiriat şi îl va despăgubi în totalitate pe locator pentru distrugerea bunului. Locatarii vor executa la timp şi în bune condiţii, pe cheltuiala lor, toate lucrările de întreţinere si reparaţii curente, inclusiv pentru degradările produse din culpa lor. Art. 21: Locatarul se va abţine de la orice activitate care tulbură sau limitează buna folosire a spatiilor comune sau învecinate, exploatând în siguranţă spatiile închiriate. Art. 22: Locatarul va suporta toate costurile legate de igienizarea imobilului (dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare si orice alte cheltuieli colaterale), precum şi cele de natură a conserva imobilul (zugrăveli, tencuieli, reparaţi instalaţii sanitare, termice, electrice şi de orice alta natură). Art. 23: Locatarul va răspunde de pagubele pricinuite bunului închiriat de eventuale incendii, dacă nu va dovedi că incendiul a provenit din caz fortuit sau forţă majoră. Art. 24: Locatarul va asigura pe cheltuiala proprie paza imobilului. Art. 25: Locatarul îi va permite locatorului sau mandatarilor săi să controleze modul cum este folosit bunul închiriat şi starea acestuia. Art. 26: Locatarul, la expirarea acestui contract, va elibera şi restitui locatorului bunul închiriat împreună cu toate accesoriile acestuia, în aceeaşi stare în care le-au primit, stare constatată prin proces verbal. Art. 27: Subînchirierea de către locatar, în tot sau în parte, a bunului imobil închiriat sau cesiunea contractului de închiriere unui terţ, precum si orice altă formă de transmitere către terţi a bunului închiriat este strict interzisă. Art. 28: Orice stricăciune pricinuită bunului închiriat va fi reparată de către locatar. Art. 29: Schimbarea destinaţiei spaţiului ori folosirea imobilului pentru alte activităţi decât cele ale Grădiniţei cu Program Prelungit nr.19 şi Creşei nr. 6 atrag sancţiunea imperativă a rezilierii de plin drept a contractului de închiriere. Art. 30: Lucrările de investiţie de orice fel, inclusiv modernizări, extinderi, instalare de dotări suplimentare decât cele cu care este înzestrat imobilul la data predării etc. (acestea fiind menţionate cu titlu exemplificativ) care pot duce la modificarea bunului sunt strict interzise locatarului. In mod cu totul excepţional, ele pot fi realizate numai cu acordul prealabil, scris şi explicit, dovedit exclusiv prin înscris autentic, al proprietarului locator. VIII. RASPUNDEREA PARTILOR CONTRACTANTE Art. 31: Pentru nerespectarea obligaţiilor prevăzute in acest contract de către una dintre părţi, cealaltă parte va solicita denunţarea contractului, iar partea in culpa datorează celeilalte părţi daune- interese conform legii. IX. INCETAREA CONTRACTULUI Art. 32: La expirarea termenului pentru care a fost încheiat, contractul încetează de drept. Art. 33: Prin excepţie, contractul poate înceta înainte de expirarea termenului prevăzut la art. 4 din iniţiativa locatarului, printr-o notificare transmisă proprietarului cu 30 de zile înainte. X. LITIGII Art. 34: Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătură cu acest contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă, iar daca părţile nu cad de acord, vor fi soluţionate de instanţele de judecata competente. XI. FORTA MAJORA Art. 35: Forta majoră, legal notificată, exonerează de răspundere partea ce o invoca, în condiţiile legii.

4

XII. ALTE CLAUZE Art. 36: Notificările şi comunicările dintre părţi referitoare la executarea contractului, ca şi orice formă de corespondenţă dintre părţi se va face în scris (scrisori recomandate cu confirmare de primire etc.). Nici o notificare sau comunicare verbală nu va fi luată în considerare de nici una dintre părţi. Art. 37: Acest contract are ca temei dispoziţiile legislaţiei în vigoare pe toată durata derulării acestuia, inclusiv cele ale Noului Cod Civil român în vigoare din data de 1 octombrie 2011. Art. 38: Prezentul contract conţine 4 (patru) pagini şi a fost încheiat în 6 (şase) exemplare originale, câte două pentru fiecare parte contractantă.

LOCATOR LOCATAR Dr. Krivinyi Georg Grădiniţa cu program prelungit nr.19 prin prin Avocat Razvan Mihalcea Alexandra Emanuela Director Prof. Borlovan Angela

AVIZAT MUNICIPIUL TIMIŞOARA

PRIN

PRIMAR Nicolae Robu

DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ Ec. Smaranda Haracicu

DIRECTIA INSTITUŢII ŞCOLARE, MEDICALE, SPORTIVE ŞI CULTURALE

PT. DIRECTOR Ioan Mihai Costa

SERVICIUL JURIDIC