keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 22/02.02.2016 privind prelungirea prin act adiţional a Contractului de închiriere pentru imobilul în care se desfăşoară activitatea Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 19 şi a Creşei nr. 6, arondată Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 33

02.02.2016

Hotararea Consiliului Local 22/02.02.2016
privind prelungirea prin act adiţional a Contractului de închiriere pentru imobilul în care se desfăşoară activitatea Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 19 şi a Creşei nr. 6, arondată Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 33


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2016-1694/26.01.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.31/13.02.2015 - privind închirierea imobilului situat în Timişoara, str. Martir Leontina Bînciu nr. 5, fostă str. Ocsko Terezia fostă str. Narciselor în care se desfăşoară activitatea Grădiniţei cu program prelungit nr. 19 şi a Creşei nr. 6;
Având în vedere Contractul de închiriere nr. SC2015 -2781/04.02.2015;
Având în vedere adresa proprietarului imobilului, Krivinyi Georg cetăţean austriac, prin mandatar av.Alexandra Răzvan Mihalcea cu nr. SC2016-000929/15.01.2016;
Având în vedere adresa Grădiniţei cu program prelungit nr.19 cu nr. SC 2016-001266/20.01.2016;
Ţinând seama de prevederile art. 103 alin. (2) şi art. 104 alin. (2) lit. d) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit.c) şi alin. (6) lit. a) pct. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă prelungirea prin act adiţional a Contractului de închiriere nr. SC2015 -2781/04.02.2015 încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local nr.31/13.02.2015 pentru imobilul situat în Timişoara str. Martir Leontina Bînciu nr. 5, fostă str.Ocsko Terezia fostă str. Narciselor înscris în CF nr. 405657 Timişoara, CF vechi nr. 133760, cu nr. top 125,
pentru desfăşurarea activităţii Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 19 şi Creşa nr. 6, arondată Grădiniţei cu Program Prelungit nr.33, proprietatea dl-ui Krivinyi Georg, pe o perioadă de 12 (doisprezece) luni, începând cu data de 04.02.2016 până la data de 03.02.2017, cu o chirie lunară negociată de 4.100 euro/lună care se va plăti în lei la cursul BNR din data de de 04.02.2016. Celelalte clauze ale contractului de închiriere rămân neschimbate.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică- Serviciul Financiar şi Biroului Şcoli-Spitale - Compartiment Şcoli din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Biroului Şcoli-Spitale;
- Biroului Sport-Cultură;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Grădiniţei cu Program Prelungit nr.19;
- Av.Alexandra Răzvan Mihalcea;
- Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

 

                                  FO 53-01, ver. 2

ROMĂNIA JUDEŢUL TIMIŞ APROBAT MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR BIROUL ŞCOLI-SPITALE Nicolae Robu COMPARTIMENT ŞCOLI NR. SC 2016-1694/26.01.2016

REFERAT

Privind prelungirea prin act adiţional a contractului de închiriere pentru imobilul în care se desfăşoară activitatea Grădiniţei cu program prelungit nr. 19 şi a Creşei nr. 6, arondată

Grădiniţei cu program prelungit nr. 33 Se supune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara materialul întocmit de Biroul Şcoli-Spitale –Compartiment Şcoli, privind prelungirea prin act adiţional a contractului de închiriere pentru imobilul în care se desfăşoară activitatea Grădiniţei cu program prelungit nr. 19 şi a Creşei nr. 6, arondată Grădiniţei cu program prelungit nr.33. Grădiniţa cu program prelungit nr.33, cu sediul în Timişoara, str. Olimpiada nr.6 este unitate de învăţământ cu personalitate juridică, având arondată Grădiniţa cu program prelungit nr. 19, fără personalitate juridică,cu sediul în Timişoara, str. Martir Leontina Bânciu nr. 5, fostă str. Ocsko Terezia, fostă str. Narciselor, care este fără personalitate juridică. Imobilul situat în Timişoara str. Martir Leontina Bînciu nr.5, fostă str.Ocsko Terezia, fostă str. Narciselor înscris în CF nr. 405657, CF vechi nr. 133760 Timişoara cu nr. top 125 compus din clădire în regim D+P+1E+M cu suprafaţă construită desfăşurată de 1460,21 mp şi teren construit şi neconstruit în suprafaţă de 1883 mp a fost retrocedat dl. Krivinyi Nikolaus cu Dispoziţia nr.1661/15.06.2006, emisă în baza Legii nr.10/2001. După perioada de menţinere a afectaţiunii, de 5 ani, au fost încheiate contracte de închiriere succesive, cu o chirie negociată de Comisia de negociere cu terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara în cuantum de 4100 euro/lună. Contractul de închiriere nr. SC2015 -2781/04.02.2015 încheiat în baza HCLMT nr.31/13.02.2015 expiră la data de 03.02.2016 şi prin adresa nr. SC 2016-001266/20.01.2016, Grădiniţa cu program prelungit nr.19, solicită prelungirea contractului de închiriere pentru a menţine activitatea grădiniţei în acelaşi imobil. Prin adresa nr.SC2016-000929/15.01.2016,proprietarul imobilului, Krivinyi Georg cetăţean austriac, prin mandatar av.Alexandra Răzvan Mihalcea şi-a exprimat dorinţa de a prelungi contractul de închiriere în aceleaşi condiţii pe o perioadă de 12 (doisprezece) luni, începând din data de 04.02.2016 până la data de 03.02.2017, cu o chirie de 4100 Euro/lună, echivalent în lei la cursul de schimb valutar din data de 04.02.2016. Toate celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

 

                                  FO 53-01, ver. 2

Având în vedere cele expuse mai sus, supunem spre analiză şi aprobare Consiliului Local:

Prelungirea prin act adiţional a contractului de închiriere nr. SC2015 -2781/04.02.2015 încheiat în baza HCLMT nr.31/13.02.2015 pentru imobilul situat în Timişoara str. Martir Leontina Bînciu nr. 5, fostă str.Ocsko Terezia fostă str. Narciselor înscris în CF nr. 405657 Timişoara, CF vechi nr. 133760, cu nr. top 125, pentru desfăşurarea activităţii Grădiniţei cu program prelungit nr. 19 şi Creşa nr. 6, arondată Grădiniţei cu Program Prelungit nr.33,proprietatea dl-ui Krivinyi Georg, pe o perioadă de 12 (doisprezece) luni, începând cu data de 04.02.2016 până la data de 03.02.2017, cu o chirie lunară negociată de 4.100 euro/lună care se va plăti în lei la cursul BNR din data de de 04.02.2016. Celelalte clauze ale contractului de închiriere rămân neschimbate. VICEPRIMAR, Pt. SECRETAR Dan Diaconu Simona Drăgoi ŞEF BIROU ŞCOLI-SPITALE Adrian Faur COMPARTIMENT ŞCOLI, Anca Laudatu

DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ Ec. Smaranda Haracicu

AVIZAT,

Serviciul Juridic