keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 75/30.03.2004 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Teatrului de Stat Csiky Gergely Timişoara

30.03.2004

Hotararea Consiliului Local 75/30.03.2004
privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale Teatrului de Stat Csiky Gergely Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2004 - 371/23.02.2004 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, turism, sport şi culte, Comisiei pentru sănătate, muncă şi protecţie socială, ecologie şi protecţia mediului din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza Hotărârii Consiliului Local nr. 2 din 27.01.2004 privind trecerea trecerea Teatrului de Stat Csiky Gergely Timişoara sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.(d) şi (e) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii ale Teatrului de Stat Csiky Gergely Timişoara, în limita fondurilor din bugetul local aprobat, conform Anexelor 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Se acordă spor pentru condiţii grele de muncă de 15% din salariul de bază personalului artistic, conform Anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3: Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.04.2004.
Art.4 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Teatrul de Stat Csiky Gergely Timişoara şi Direcţia economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Teatrului de Stat Csiky Gergely;
- Mass - mediei locale;


Presedinte de sedinta
IULIANA FLORESCU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI