keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 344/29.07.2008 privind numirea membrului Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Consiliul de Administraţie al Teatrului Maghiar de Stat "Csiky Gergely"

29.07.2008

Hotararea Consiliului Local 344/29.07.2008
privind numirea membrului Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Consiliul de Administraţie al Teatrului Maghiar de Stat "Csiky Gergely"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2008 - 015281/09.07.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere adresa nr. SC2008 - 015281/07.07.2008 a Teatrului Maghiar de Stat Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr.9/1996 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultură finanţate din venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum şi a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituţii;
Potrivit Ordonanţei Guvernului nr.21/ 2007 privind instituţiile publice de spectacole şi concerte precum şi desfăşurarea activităţilor de impresariat artistic ;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 2/27.01.2004 privind trecerea Teatrului de Stat Csiky Gergely din Timişoara sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 495/31.10.2006 privind modificarea denumirii Teatrului de Stat "Csiky Gergely" din Timişoara, aprobarea Organigramei şi Statutului de Funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Teatrului de Stat "Csiky Gergely";
În conformitate cu prevederile art. 36 alin (3) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se numeşte ca membru al Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Consiliul de Administraţie la Teatrul Maghiar de Stat, domnul consilier Szabo Francisc.
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinţează Biroului Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Teatrului Maghiar de Stat Timişoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
BÂRLEA ROMEO
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat-Teatrul_Maghiar.pdf

Red. 2ex

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA COMUNICARE BIROUL RELAŢII PUBLICE SC2008 – 015281/09.07.2008

APROBAT PRIMAR, GHEORGHE CIUHANDU

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 256 -204886, e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

REFERAT

Privind numirea membrului Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Consiliul de Administraţie al Teatrului Maghiar de Stat „Csiky Gergely”

Avându-se în vedere adresa Teatrului Maghiar de Stat cu nr. SC2008 – 015281/07.07.2008 prin

care se propune numirea membrului Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

Având în vedere prevederile art.19 lit. b) din O.G. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de

spectacole sau concerte, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.353/2007;

În conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare art.7 alin.(2) Consiliul de

Administraţie este format din cinci membri, dintre care reprezentantul autorităţii administraţiei publice

centrale ori locale în subordinea căreia funcţionează instituţia de spectacole sau concerte şi, după caz,

reprezentantul ordonatorului principal de credite desemnat de acesta.

Datorita faptului că mandatul D-lui consilier Radu Ţoancă a expirat în urma alegerilor locale

din anul 2008 şi având în vedere necesitatea numirii unui reprezentant al Consiliului Local în Consiliul

de Administraţie al Teatrului Maghiar de Stat „Csiky Gergely” susţinem propunerea acestei instituţii

de a numi ca membru în Consiliul de Administraţie al Teatrului Maghiar de Stat „Csiky Gergely”pe D-

nul consilier Szabo Francisc, reprezentantul formaţiunii politice UDMR.

Violeta Mihalache Director Comunicare

Smaranda Haracicu Director Economic

Alina Pintilie Şef Birou

Mirela Lasuschevici Avizat Juridic

Andreea Jighereanu Consilier

Cod FP 53-01 ver 1