keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 424/13.09.2018 privind aprobarea Oportunităţii deciziei de delegare şi modelul de Contract pentru serviciul public de salubrizare stradală în Municipiul Timişoara

13.09.2018

Hotararea Consiliului Local 424/13.09.2018
privind aprobarea Oportunităţii deciziei de delegare şi modelul de Contract pentru serviciul public de salubrizare stradală în Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC 2018-20257/30.08.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-20258/30.08.2018 al Biroului Salubrizare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 03.09.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018-20258/30.08.2018;
Având în vedere prevederile Legii nr. 51/08.03.2006, privind Serviciile comunitare de utilităti publice, republicată, art. 8, alin. (3), lit. d), d^1) si i);
Având în vedere prevederile Legii nr. 101/25.04. 2006 a Serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru Cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Procesul - Verbal al şedinţei în plen a Consiliului Local al Municipiului Timişoara din data de 13.09.2018;
Având în vedere amendamentul formulat în cadrul şedinţei în plen de către domnul DAN IDOLU - consilier local;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Oportunitatea deciziei de delegare pentru serviciul public de salubrizare stradală, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă Acordul cadru si modelul de Contract subsecvent pentru delegarea serviciului public de salubrizare stradală în Municipiul Timisoara, conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Salubrizare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu, şi totodată se comunică:
- Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relationare;
- Directiei Fiscale;
- Directiei Politiei Locale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS ŞULI

Atasament: Raport_de_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMĂRIA BIROUL SALUBRIZARE Nr. SC2018-— 2%85f/ 20.08. Zo/4 RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Oportunității deciziei de delegare și modelul de Contract pentru serviciul public de salubrizare stradală în Municipiul Timişoara Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Oportunităţii deciziei de delegare şi modelul de Contract pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare stradală în Municipiul Timişoara prin care se propune aprobarea Oportunităţii deciziei de delegare și modelul de Contract pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare stradală Facem următoarele precizări: În conformitate cu Legea nr. 51/08.03.2006 privind Serviciile comunitare de utilități publice, republicată art. 8, alin. (3) în exercitarea competențelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilități publice, autoritățile deliberative ale administrației publice locale asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de utilităţi publice și adoptă hotărâri în legătură cu: d) alegerea modalității de gestiune a serviciilor de utilități publice... d*1) aprobarea documentației de atribuire, care va include obligatoriu proiectul contractului de delegare a gestiunii ce urmează a fi atribuit şi anexele obligatorii la acestea - în cazul gestiunii delegate; i) elaborarea şi aprobarea ..... contractelor de furnizare/prestare a serviciilor şi a altor acte normative locale referitoare la serviciile de utilităţi publice, pe baza .....contractelor - cadru de furnizare/prestare ori a altor reglementări - cadru elaborate şi aprobate de autoritățile de reglementare competente; Totodată ținând cont de prevederile Legii nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilităţi publice, art.l, alin. (4) lit.d): „Serviciile de utilități publice...... au caracter permanent şi regim de funcționare continuu” Prezentăm următoarele aspecte: Prin oportunitatea deciziei de delegare a serviciului public de salubrizare, autoritatea publică locală a stabilit Acordul - cadru ca modalitate optimă de delegare a serviciului. Acordul - cadru va permite atribuirea de contracte subsecvente, în funcție de necesitățile concrete ale municipalității, în perioada de timp pentru care a fost încheiat respectivul acord, fără inițierea unei noi proceduri pentru cantitățile suplimentare şi fără ca autoritarea să deţină resursele necesare achiziţionării. Prin Acordul-cadru de salubrizare în Municipiul Timişoara, se va realiza un raport calitate/preţ cât mat bun pentru perioada de derulare a contractului (4 ani) şi un echilibru între riscurile și beneficiile asumate prin contract. Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităților prin concesiune nr. SC2006-15414/31.07.2006 încheiat între municipiul Timişoara şi RETIM Ecologic Service S.A. a fost reziliat prin HCLMT nr. 417 din 27.08.2018. Operatorul are obligația, să asigure continuitatea prestării serviciilor de salubrizare stradală — măturatul, întreţinutul, spălatul şi stropitul căilor publice, în condiţiile actuale stipulate în contractul de concesiune, până la preluarea acestora de catre concedent, dar nu mai mult de 90 de zile. Cod FO 53-01, ver.1

Procedura de atribuire a unui nou contract privind serviciul de salubrizare, care a avut loc la data de 09.072018, a fost anulată în baza Raportului de anulare nr. SC2018- 17371/23.07.2018. În aceste condiții, în vederea asigurării continuității serviciului de salubrizare la nivelul municipiului Timişoara, s-a procedat la elaborarea unui Caiet de sarcini pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare stradală, care a răspuns clarificărilor/notificărilor ofertanților . Obiectul delegării gestiunii serviciului este - Măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice, care cuprinde următoarele activități: - Măturatul manual al străzilor, trotuarelor, aleilor, parcărilor publice, staţiile mijloacelor de transport în comun, pasaje, subpasaje, poduri, pasarele, zone pietonale, piețe volante, poduri şi pasarele; - Măturatul mecanizat al carosabilului și trotuarelor; - Întreținerea curățeniei străzilor şi trotuarelor; străzi asfaltate şi balastate, parcări publice asfaltate şi pavate, stațiile mijloacelor de transport în comun, zone pietonale, mal canal Bega, piste de biciclete; - Spălatul carosabilului şi trotuarelor; - Stropitul carosabilului; - Curățatul rigolelor. Activitatea de salubrizare a municipiului Timişoara, aglomerare urbană cu peste 300.000 de locuitori, trebuie să se desfăşoare în mod continuu, fără întreruperi, sincope în funcţionare, pentru a preveni apariția unor focare epidemice la nivelul municipiului prin nesalubrizarea şi igienizarea oraşului şi totodată respectarea prevederilor legale în vigoare. Precizăm că, în conformitate cu Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viață al populației „administrația publică locală va asigura colectarea, îndepărtarea şi neutralizarea deşeurilor menajere şi stradale”. În concluzie, propunem aprobarea modelului Contractului pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare stradală, în forma corespunzătoare clarificărilor şi notificărilor derulate în timpul procedurii de achiziție. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea modelului Contractului pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare stradală îndeplineşte condițiile pentru-a-fi_supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local. ei NF ŞEF BIROU SALUBRIZA CONSILIER, | CĂLIN VICTOR FIAT MIHAELA | NO N Cod FO 53-01, ver.l

Atasament: Acord_cadru_stradal.pdf

ACORD-CADRU DE SERVICII nr. data În temeiul L 98/2016 privind achizițiile publice şi a HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice se încheie, Între MUNICIPIUL TIMISOARA prin Primar, cu sediul în Timişoara, B-dul C.D.Loga nr.1 telefon 0256- 408300, fax 0256-490635,cod fiscal 14756536, reprezentată prin NICOLAE ROBU - Primar şi Steliana Stanciu - Director Direcţia Economică, în calitate de promitent-achizitor, pe de o parte, şi SOCIETATEA „cu sediul în................ „cod unic de inregistrare „înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. .......... „telefon/fax ............ „e-mail: .......... , reprezentată prin pene - Administrator, în calitate de promitent-prestator, pe de altă parte, prezentul acord-cadru, în condițiile în care părțile promitente rămân neschimbate pe toată durata de desfăşurare. CLAUZE OBLIGATORII 1. Documente care însoțesc Acordul cadru 1.1. Documentele sunt anexe ale acordului-cadru şi constituie parte componentă a acestuia: a) Caietul de sarcini și anexele; b) Propunerea tehnică şi propunerea financiara înregistrata cu nr. c) Acordul de asociere, dacă este cazul. d) Contractele subsecvente 2. Scopul acordului cadru 2.1 Scopul acordului = 2.1.1, Prezentul Acord cadru stabileşte condiţiile de desfăşurare a activităților specifice serviciului de salubrizare stradală în Municipiul Timişoara, stabilind nivelurile de calitate şi condițiile tehnice necesare funcţionării acestui serviciu în condiții de eficiență şi siguranță. 2.1.2. Caietul de sarcini a fost elaborat pentru a servi drept documentație tehnică şi de referință în vederea stabilirii condițiilor specifice de desfăşurare a serviciului public de salubrizare stradală. 2.2. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfăşurării următoarelor activități şi constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază: Măturatul, spălatul, stropirea şi întreținerea căilor publice a). Măturatul manual al străzilor, trotuarelor, aleilor, parcărilor publice, stațiile mijloacelor de transport în comun, pasaje, subpasaje, poduri, pasarele, zone pietonale; b). Măturatul mecanizat al carosabilului şi trotuarelor; c). Întreţinerea curățeniei străzilor şi trotuarelor; străzi asfaltate şi balastate, parcări publice asfaltate și pavate, stațiile mijloacelor de transport în comun, zone pietonale, mal canal Bega, piste de biciclete, piețe volante, poduri şi pasarele; d). Spălatul manual al carosabilului şi trotuarelor; e). Spălatul mecanizat al carosabilului şi trotuarelor; f). Stropitul carosabilului; g). Curățatul rigolelor. 2.3. Specificaţiile tehnice se referă la algoritmul executării activităților, la verificarea, inspecția şi condițiile de recepție a serviciilor, precum şi la alte condiții ce derivă din actele normative şi reglementările în legătură cu desfăşurarea serviciului public de salubrizare stradală. 1

24. Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării serviciului de salubrizare stradală: - Măturatul, spălatul, stropirea şi întreținerea căilor publice. 2.5. Termenii şi noţiunile utilizate sunt prevăzute în Regulamentul Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timişoara, Anexa nr. 4 la prezentul Caiet de sarcini. 3. Durata acordului-cadru 3.1. - Durata prezentului acord-cadru este de maxim 48 luni, începând de la data semnării lui. 3.2. - Acordul cadru se consideră finalizat la epuizarea valorii acordului cadru sau la expirarea duratei acestuia, când va înceta să mai producă efecte. 3.3. - Contractele subsecvente se vor încheia anual sau în funcție de necesitățile autorității contractante şi de fondurile alocate acestei destinații, pe toată perioada de valabilitate a acordului cadru. 4. Preţul total al serviciilor 4.1. — Valoarea acordului-cadru este de maxim deci lei fără TVA. 4.2. — Tarifele unitare ale serviciilor sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la acordul-cadru . 5. Cantitatea previzionată 5.1. Cantitățile previzionate de servicii, ce vor fi prestate în baza acordului-cadru, respectiv a contractelor subsecvente sunt după cum urmează : Cantități minime şi maxime aferente acordului cadru şi contractelor subsecvente, pe activități: Cantitate Cantitate Cantitate Cantitate Nr. U minimă maximă minimă maximă Cr Activitatea M contract contract acord cadru | acord cadru t. "| subsecvent | subsecvent 0 1 2 3 4 5 6 1 | Măturatul manual al străzilor, trotuarelor, aleilor, parcărilor publice, stațiile mijloacelor de | mii transport în comun, pasaje, | mp subpasaje, poduri, pasarele, zone 136.661,04 | 227.768,40 546.644,16 911.073,60 pietonale e MEU ci al | Mii | 38359120 | 537.027,68 | 1.534.364,80 | 2.148.110,72 carosabilului şi trotuarelor mp 3 | Întreținerea curățeniei străzilor şi trotuarelor; străzi asfaltate şi balastate, parcări publice asfaltate şi pavate, stațiile mijloacelor de transport în comun, zone pietonale, mal canal Bega, piste de biciclete, pieţe volante, poduri şi pasarele 4 | Spălatul carosabilului şi trotuarelor | mii Manual (15% din suprafața totală) | mp 5 | Spălatul carosabilului şi trotuarelor mii a 431.946,62 | 755.906,59 | 1.727.786,48 | 3.023.626,36 1.746,96 2911.58 6.987,84 11.646,36 Mecanizat (40% din suprafața _ 9.317,09 12.422,79 37.268,36 49.691,16 totală) p | Stropitul carosabilului - 93.170,88 | 130.43924 | 372.683,52 | 521.756,96 p 7 | rigolelor (28% din mii cor | tame | zana so 49.691,16 suprafața totală) mp

6. Obligațiile promitentului-prestator 6.1.1. Promitentul-prestator se obligă ca, în baza contractelor subsecvente încheiate cu promitentul achizitor, să presteze activități specifice serviciului de salubrizare stradală în Municipiul Timişoara, stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență şi siguranță. 6.1.2.Serviciile menționate se încadrează în Cod CPV : 90611000-3 - Servicii de curățenie stradală 6.2. Promitentul - Prestator se obligă ca serviciile prestate să respecte toate clauzele prevăzute în prezentul acord-cadru şi caietul de sarcini cu anexele sale - parte integrantă a acordului cadru. 6.3. În cazul în care Promitentul - Prestator nu respectă obligațiile asumate prin prezentul acord-cadru, Promitentul- Achizitor are dreptul de a considera că Promitentul - Prestator nu are capacitatea de a răspunde solicitărilor Promitentului — Achizitor. 6.4. Promitentul - Prestator este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata acordului cadru. 6.5. Promitentul - Prestator îşi asuma ca obligație principala fata de autoritatea contractantă prestarea serviciilor, astfel cum a fost prevăzut în acordul-cadru respectiv Caietul de sarcini cu anexele acestuia. 6.6. Promitentul - Prestator are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin prezentul acord-cadru. 6.7. Promitentul - Prestator se obligă să răspundă solicitării Promitentului - Achizitor de a încheia un contract subsecvent. Dacă acesta declară că nu are capacitatea de a răspunde solicitării sau întrerupe prestarea serviciilor pe o perioadă mai mare de 30 de zile, Promitentul - Prestator va suferi consecințele prevăzute în acordul-cadru pentru neîndeplinirea obligaţiilor în sarcina sa, respectiv datorează daune- interese egale cu 30% pe zi, din valoarea contractului subsecvent în cauză. 7. Obligațiile promitentului-achizitor 7.1. - Promitentul-achizitor se obligă ca, în baza contractelor subsecvente atribuite promitentului- prestator, să achiziționeze activități specifice serviciului de salubrizare stradală în Municipiul Timişoara, stabilind nivelurile de calitate şi condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu în condiții de eficiență şi siguranță cu respectarea prevederilor Caietului de sarcini si a anexelor acestuia. Serviciile menționate se încadrează în Cod CPV : 90611000-3 — Servicii de curățenie stradală. 1.2. - Promitentul-achizitor se obligă să nu inițieze, pe durata prezentului acord-cadru, o nouă procedură de atribuire, atunci când intenționează să achiziționeze servicii care fac obiectul prezentului acord-cadru, cu excepția cazului în care Promitentul-Achizitor transmite Promitentului-Prestator o solicitare pentru încheierea unui contract subsecvent şi acesta refuză semnarea contractului subsecvent sau declară că nu are capacitatea de a răspunde solicitării din propria sa culpă sau întrerupe prestarea acestora pe o perioadă mai mare de 30 de zile. 8. Ajustarea preţului 8.1. - Pentru serviciile prestate, plățile datorate de către promitent-achizitor, promitentului-prestator, se determină pe baza prețurilor unitare ale serviciilor pe fiecare prestație declarată în propunerea financiară, anexă la acordul-cadru. 82. - Ajustarea tarifelor se va realiza când intervin modificări legislative, care pot afecta costurile cu serviciile de salubrizare, la solicitarea fundamentată a prestatorului. 83. - Ajustarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare se face în baza Ordinului Autorităţii Naționale de reglementare pentru serviciile comunitare de utilități publice nr. 109/2007 actualizat, art. 14, având formula: [Delta (ct) + Delta (ct) x r%] Delta (t) = ------- mmm mmm Q Delta (ct) = creşterea cheltuielilor totale determinate de influențe reale primite în costuri; r% = cota de profit a operatorului Q = cantitatea programată în unități de măsură specifice, luată în calcul la nivelul avut în vedere la determinarea tarifului actual.

8.4. - Pentru noile tarife se va încheia un act adițional la contractul subsecvent, fără modificarea valorii acordului cadru. 9. Amendamente 9.1.Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare şi în conformitate cuart. 221 din Legea 98/2016. 9.2. Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea acordului-cadru sau dreptului autorității contractante de a solicita constatarea nulității absolute acestuia în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, autoritatea contractantă are dreptul de a denunța unilateral acordul-cadru în perioada de valabilitate a acestuia, în cazul modificării contractului în alte condiții decât cele prevăzute de prevederile legale în vigoare. 10. Comunicări 10.1. - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie să fie transmisă în scris. , (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii. 10.2. - Comunicările între părți se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării. 11. Soluționarea litigiilor 11.1. Părţile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi intre ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea acordului-cadru. , 11.2, In termen de maxim 15 de zile de la apariția unei dispute, părțile se vor notifica reciproc în scris asupra pozițiilor adoptate, precum şi cu privire la soluțiile propuse pentru rezolvarea disputei respective. In cazul în care vor considera necesar, părțile se pot întâlni în scopul soluționării disputei. Fiecare parte are obligația de a răspunde în termen de 10 zile de la cererea transmisă de cealaltă parte referitor la soluționarea pe cale amiabilă a disputei. 11.3. Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative directe, părțile nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergență referitoare la acordul-cadru, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanțele judecătoreşti competente, potrivit dispozițiilor legale în vigoare. 12. Încetarea acordului cadru 12.1. (1) Prezentul acord cadru încetează de drept prin ajungerea sa la termen. (2) Acordul cadru poate înceta şi în următoarele cazuri: - prin acordul de voință al părților; - prin rezilierea de către o parte ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzător a obligațiilor asumate prin prezentul acord — cadru de către cealaltă parte, cu notificare prealabilă de 10 zile a părții în culpă. 12.2. Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea acordului-cadru sau dreptului autorității contractante de a solicita constatarea nulității absolute acestuia în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, autoritatea contractantă are dreptul de a denunța unilateral acordul-cadru în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații: a) contractantul se află, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice; b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit Promitent-Prestatorului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene. c) în cazul modificării contractului subsecvent în alte condiții decât cele prevăzute de prevederile legale în vigoare.

13. Dispoziţii finale 13.1. - Prezentul acord-cadru a fost încheiat în 3 exemplare originale, două pentru promitent- achizitor şi unul pentru promitent - prestator. ACHIZITOR PRESTATOR MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICĂ | “ | STELIANA STANCIU Gr ȘEF BIROU SALUBRIZARE CALIN VICTOR FIAT ŞEF SERVICIU JURIDIC 1 ŞULI AVIZAT JURIDIC CRISTINA BOZAN

Atasament: Oportunitatea_deciziei.pdf

1

OPORTUNITATEA DECIZIEI DE DELEGARE

PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE SALUBRIZARE STRADALĂ

ÎN MUNICIPIUL TIMIȘOARA

1. Descrierea situației actuale.

Promovarea delegării gestiunii serviciului public de salubrizare stradală în municipiul Timișoara, este determinată în principal de:

- necesitatea asigurării și îndeplinirii obiectivelor în materie de deşeuri și politici de mediu;

- identificarea și implementarea unor modalități eficiente (impuse în sarcina operatorilor economici responsabili), pentru îndeplinirea obiectivelor anuale de pregătire pentru utilizare și reciclare a deșeurilor;

Următoarele activități constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază: - măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice: - măturatul manual al străzilor, trotuarelor, aleilor, parcărilor publice, stațiile mijloacelor

de transport în comun, pasaje, subpasaje, poduri, pasarele, zone pietonale; - măturatul mecanizat al carosabilului și trotuarelor; - întreținerea curățeniei străzilor și trotuarelor; străzi asfaltate și balastate, parcări publice

asfaltate și pavate, stațiile mijloacelor de transport în comun, zone pietonale, mal canal Bega, piste de biciclete;

- spălatul carosabilului și trotuarelor; - stropitul carosabilului; - curățatul rigolelor;

2. Cerințe organizatorice minimale.

a) respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind protecția sănătății publice, protecţia muncii, gospodărirea apelor, protecţia mediului, prevenirea şi combaterea incendiilor în domeniul salubrizării stradale; b) exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor şi utilajelor cu personal autorizat, în funcţie de complexitatea instalaţiei şi specificul locului de muncă; c) respectarea indicatorilor de performanţă precizați în prezentul Caiet de sarcini și îmbunătățirea în mod continuu a calității serviciilor prestate; d) furnizarea, în termenul solicitat, autorității administraţiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., a informaţiilor solicitate, accesul la documentele/documentaţiile şi la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul public de salubrizare stradală, în condiţiile legii; e) respectarea tuturor angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului public de salubrizare stradală; f) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare; g) elaborarea planurilor anuale de revizii şi reparaţii executate cu forţe proprii şi cu terţi;

2

h) realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de rezolvare operativă a acestora; i) evidenţa orelor de funcţionare a utilajelor; j) ţinerea unei evidenţe a gestiunii deşeurilor şi raportarea situaţiei lunar și de fiecare dată când se solicită de către autoritatea contractantă; k) personalul necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract; l) conducerea operativă a activității prin dispecerat şi asigurarea mijloacelor tehnice şi a personalului de intervenţie; m) o dotare proprie cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru prestarea activităţilor în condiţiile stabilite prin contract; n) deține capacitatea tehnică minimă necesară în vederea obținerii licenței conform Hotărârii nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice. o) dotarea cu coșuri stradale noi pentru realizarea precolectării deșeurilor stradale în toate locațiile unde se impune amplasarea acestora și suplimentarea numărului coșurilor stradale în funcție de necesități; p) alte cerinţe specifice stabilite de către autoritatea contractantă. Obținerea și menținerea pe toată perioada prestării activităţii a următoarelor documente:

- Licenţa pentru Serviciul public de salubrizare a localităților, eliberată de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice – A.N.R.S.C, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

- Orice avize, acorduri, alte permise, convenții, aprobări sau autorizaţii, inclusiv Autorizaţia de Mediu şi Autorizația de gospodărire a apelor, prevăzute de legislația în vigoare cu privire la activitatea desfășurată.

3. Impactul social. Igiena urbană constituie unul dintre aspectele cu care se confruntă majoritatea

localităţilor. Timișoara este un producător de deşeuri municipale (menajere, industriale, din comerţ şi

instituţii, stradale, etc.), a căror colectare şi eliminare ridică însă serioase probleme atât din partea serviciilor de salubritate, cât şi din partea producătorilor.

Serviciile de salubrizare sunt necesare pentru protejarea sănătății urbei, iar Salubrizarea stradală, are ca scop principal realizarea şi menţinerea curățeniei căilor publice de comunicaţie, în scopul ridicării gradului de confort citadin.

Municipiul Timișoara, bine dezvoltat din punct de vedere economic, are un puternic impact asupra mediului înconjurător, în cazul de față asupra solului, datorită numeroaselor deșeuri eliminate în citadin. Ca urmare, nivelul de igienă este determinat, într-o mare măsură, şi de agenţii economici, care au obligaţia să asigure o evacuare controlată şi suportabilă pentru mediu a deşeurilor ce provin din procesele de producţie, de populaţie care reprezintă unul dintre cei mai importanţi actori în procesul de realizare şi păstrare a igienei urbane și presupune o implicare activă a cetăţenilor în actul de curăţenie al orașului prin educare și conștientizare asupra păstrării curăţeniei și asupra procesului de recuperare şi reciclare, prin colectarea selectivă a deşeurilor.

3

Programele inițiate de către compartimentul de specialitate împreună cu operatorul de servicii de salubrizare și organizații de profil, vor impune respectarea unor politici la nivel urban pentru buna gospodărire și gestionarea corespunzătoare a deșeurilor în municipiu, axate preponderent pe reciclare, valorificare și reducere a cantității de deșeuri depozitate.

Alte efecte ale prestarea serviciilor de salubrizare stradală în Municipiul Timișoara sunt: - creșterea gradului de igienă urbană; - crearea de noi locuri de muncă; - creșterea nivelului de trai și a calității vieții; 4. Impactul asupra mediului (Obiective de atins).

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată

cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, vor avea efecte pozitive asupra mediului, pe termen mediu și lung:

- creșterea ratei de reciclare a deșeurilor municipale și reducerea cantității de deșeuri municipale biodegradabile (DMB) depozitate;

- reducerea pericolului de apariție a depozitelor neconforme sau a abandonării deșeurilor în spații neamenajate și deschise, cu risc mare de poluare a mediului și de afectare a sănătății umane.

- atingerea pentru anul 2020, a unui nivel de pregătire pentru reutilizare şi reciclare de minimum 50% din masa totală a cantităţilor de deşeuri, cum ar fi hârtie, metal, plastic şi sticlă provenind din deşeurile menajere şi, după caz, provenind din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deşeuri sunt similare deşeurilor care provin din deşeurile menajere;

- atingerea în anul 2020, a unui nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi demolări;

- atingerea unui obiectiv de 60% de valorificare a deşeurilor de ambalaje din total ambalaje introduse pe piaţa naţională;

- atingerea anual, a unei cantități colectate de 4Kg/locuitor de deşeuri electrice; 5. Aspecte instituționale.

Durata contractului de delegare a serviciilor publice de salubrizare stradală în municipiul

Timișoara, este de 4 ani numai cu aprobarea prealabilă a Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

O caracteristică importantă pentru ”Delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare stradală”, prin acord cadru de lucrări, o reprezintă cazul în care necesitatea autorităţii contractante are un caracter repetitiv, prevăzut cu limite minimale şi maximale pentru o perioadă determinată, de până la 4 ani, o soluţie comodă şi la îndemână ar fi aplicarea acestui tip de procedură specială de achiziţie publică. Acordul-cadru va permite autorităţilor contractante atribuirea de contracte subsecvente, în funcţie de necesităţile concrete ale autorităţilor contractante, în perioada de timp pentru care a fost încheiat respectivul acord. Prin această modalitate de achiziţionare, autoritatea, stabilindu-şi nişte limite de contractare, va elimina stresul iniţierii unei noi proceduri pentru cantităţile suplimentare. Un alt element specific este dat

4

de posibilitatea semnării acordul-cadru, fără ca autoritarea să deţină resursele necesare achiziţionării.

6. Impactul financiar. Durata de delegare a serviciului este de 4 ani, conform legislației in vigoare. Începând cu 1 ianuarie 2017 și până la 1 iulie 2017, fiecare tonă de deșeu depus la

deponeu se taxa cu 80 de lei /tonă. Măsura are rolul de a stimula reciclarea pentru atingerea țintei până în 2020 – 50% reciclare. Din iulie 2017, se suspendă aplicarea prevederilor prevăzute la art. 9, alin. (1), lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, până la 1 ianuarie 2019.

Anul Valoarea contribuţiei pentru economia circulară (lei/tonă)

2019 30 Începând cu anul 2020 80

Incepând cu 1 ianuarie 2019 se reduce la 30 lei pentru fiecare tonă de deșeu depozitat

contribuția de plată pentru neîndeplinirea țintelor de reciclare, care pentru 2018 a crescut de la 15% - la 35%, în 2019 va fi de 42%, iar în 2020 va fi de 60%. Totodată, începând cu 2020, taxa va crește de la 80 de lei/tona de deșeu depozitat, ceea ce va duce la o creștere semnificativă a cheltuielilor municipalității în cazul neluării măsurilor de reducere a cantității de deșeuri depozitate la groapă.

Anul

Obiectivul anual de reducere a cantităţilor de deşeuri municipale eliminate prin depozitare (procent)

Total din care: Reciclare Alte forme de valorificare

2018 35% minimum 30 % 5% 2019 42% minimum 35 % 7% 2020 60% minimum 50 % 10%

Practic accentul se pune pe orientarea municipalității, respectiv a operatorului de

salubrizare în condițiile în care se estimează o creștere a cantităților de deșeuri, pentru colectare separată, procesare și valorificare a deșeurilor reciclabile, la un raport calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului de delegare de gestiune și un echilibru intre riscurile și beneficiile asumate prin contract.

Structura și nivelul tarifelor de salubrizare stradală practicate de operator vor fi stabilite prin metode competitive (procedura de achiziţie publică) și vor reflecta costul efectiv al prestatiei.

6.1. Cantități previzionate/Tarife.

5

În baza acordului-cadru vor fi prestate serviciile de salubrizare stradală în Municipiul Timișoara, în conformitate cu cerințele impuse în Caietul de sarcini și anexele la acesta. Durata acordului cadru: 4 ani Cantitățile minime și maxime aferente contractelor subsecvente și acordului cadru, pe activități, sunt prezentate în tabelul nr. 1: Tabel nr. 1

În calculul suprafețelor prevăzute în Tabelul nr. 1, coloanele 3 și 4, s-a folosit ca documentație de bază Nomenclatorul stradal al Municipiului Timișoara. Tariful de la care s-a pornit este tariful actual practicat de operatorul de salubrizare, la care s-a aplicat rata inflatiei de 4,68% corespunzatoare anului 2018 (conform tabelului nr. 2) Tariful unitar se compune din: Cheltuieli materiale: combustibil si lubrefianti, energie electrica, materii prime si materiale consumabile, echipament de lucru, reparatii, amortizarea utilajelor, alte cheltuieli materiale; Cheltuieli cu munca vie: salarii, somaj, CASS, etc.; Taxe, licente; Alte cheltuieli, etc.

Nr Crt

Activitatea U.M

Cantitate minimă contract

subsecvent

Cantitate maximă contract

subsecvent

Cantitate minimă

acord cadru

Cantitate maximă

acord cadru

0 1 2 3 4 5 6 3 x 4 ani 4 x 4 ani

1

Măturatul manual al străzilor, trotuarelor, aleilor, parcărilor publice, stațiile mijloacelor de transport în comun, pasaje, subpasaje, poduri, pasarele, zone pietonale

mii mp

136.661,04 227.768,40 546.644,16

911.073,60

2 Măturatul mecanizat al carosabilului și trotuarelor

mii mp

383.591,20 537.027,68 1.534.364,80 2.148.110,72

3

Întreținerea curățeniei străzilor și trotuarelor; străzi asfaltate și balastate, parcări publice asfaltate și pavate, stațiile mijloacelor de transport în comun, zone pietonale, mal canal Bega, piste de biciclete, piețe volante, poduri și pasarele

mii mp

431.946,62 755.906,59 1.727.786,48 3.023.626,36

4 Spălatul carosabilului și trotuarelor Manual (15% din suprafața totală)

mii mp

1.746,96 2.911,59 6.987,84 11.646,36

5 Spălatul carosabilului și trotuarelor Mecanizat (40% din suprafața totală)

mii mp

9.317,09 12.422,79 37.268,36 49.691,16

6 Stropitul carosabilului mii mp

93.170,88 130.439,24 372.683,52 521.756,96

7 Curățatul rigolelor (25% din suprafața totală)

mii mp

6.211,40 12.422,79 24.845,60 49.691,16

6

Totodată, Biroul Salubrizare a efectuat și un studiu de piață, constatându-se că valorile estimate se regăsesc în limita minimă a intervalului de valori analizate. Tabel nr. 2

T1

2018 T2

2018 T3

2018 T4

2018 Media 2018

Ţinta

2,5

Efectiv/ Prognoză**(%) 5,0 5,2 4,9 3,6 4,68

taxe constante* (%) 4,7 4,9 4,8 3,5

Interval de incertitudine (%) - ±0,5 ±0,9 ±1,2

* Exclude impactul de runda I al modificărilor operate la nivelul cotei TVA, al accizelor și al unor taxe nefiscale ** sfârşit de perioadă Sursa: INS, calcule BNR

În calculul tarifului estimat, prevăzut în Tabelul nr. 2 s-a plecat de la tariful practicat în anul 2017, la care s-a aplicat rata inflației corespunzătoare anului 2018, 4,68%.

Operatorul are obligația să își asume toate riscurile din Matricea riscurilor pentru organizarea activităților de salubrizare căi publice, precum și răspunderea asupra desfășurării întregii activități ce fac obiectul delegării de gestiune. Tabel nr. 3 - Matricea riscurilor pentru prestarea activităților de curățenie căi publice 1 2 3 4 5 Nr crt

Categoria de risc Descrierea riscului Alocare Consecințe / managementul

riscului Autoritatea contractantă

Împărțită Prestator

Riscuri de proiectare/autorizare

1 Intârzieri în obținerea avizelor / autorizațiilor pentru prestarea serviciilor

Nu pot fi obținute toate aprobările necesare sau sunt înregistrate întârzieri în obținerea acestora pentru serviciile de curățenie căi publice

X Întârzieri în începerea prestării serviciilor.

Riscuri de finanțare a serviciilor 2 Indisponibilitate

a finanțării Operatorul nu este capabil să asigure resursele financiare și de capital conform bugetului și în timpul prevăzut.

X Lipsa finanțării pentru continuarea prestării serviciilor

3 Modificări ale dobânzilor

Ratele dobânzilor sunt supuse schimbărilor, modificând astfel termenii financiari ai ofertei.

X Creștere/scăder e a costurilor serviciilor.

7

4 Modificări în sistemul de taxe și impozite

Pe parcursul derulării contractului, sistemul de impozitare se poate schimba în defavoarea operatorului.

X Impact negativ asupra veniturilor financiare ale operatorului.

Riscuri aferente cererii și veniturilor 5 Înrăutățirea

condițiilor economice generale

Producerea unor schimbări fundamentale și neașteaptate în condițiile economice generale care conduc la reducerea cererii pentru prestațiile contractate.

X Venituri sub previziunile finaciare anterioare.

6 Schimbări majore ale inflației

Rata actuală a inflației va depăși rata previzionată a inflației

X Depășirea costurilor de prestare a serviciilor.

Riscuri legislative/politice 7 Schimbări

legislative/politi ce specifice

Schimbare legislativă și/sau a politicii autorității contractante care nu poate fi anticipată la semnarea contractului și care este adresată direct, specific și exclusiv serviciului, ceea ce conduce la costuri de capital sau operaționale suplimentare din partea operatorului.

X O creștere semnificativă în costurile operaționale ale operatorului și/sau necesitatea de a efectua cheltuieli de capital pentru a putea răspunde acestor schimbări.

Riscuri naturale 8 Forța majoră Forța majoră așa cum

este definită prin lege impiedică executarea contractului.

X Distrugerea sau deteriorarea activelor aferente proiectului.

Riscuri de operare 9 Resurse de

intrare Resursele necesare pentru operare costă mai mult decât cele estimate inițial, nu au calitatea corespunzatoare sau nu sunt disponibile în cantități suficiente.

X Creșteri ale costurilor și în unele cazuri efecte negative asupra calității serviciilor furnizate în cadrul contractului.

8

10 Risc de disponibilitate general

Lucrările și serviciile care fac obiectul contractului nu sunt furnizate sau nu îndeplinesc specificațiile tehnice de calitate prevăzute în contract.

X Întârzieri importante în prestarea serviciului.

11 Risc de disponibilitate specific

Operatorul nu cunoaște în detaliu zonele în care va presta serviciul și va suplimenta numărul de utilaje și de echipe în vederea executării cât mai eficient a acestuia

X Costuri suplimentare față de cele prevăzute în contract.

12 Capacitate de management

Operatorul nu își poate îndeplini obligațiile conform contractului.

X Serviciile care fac obiectul contractului nu sunt furnizate sau sunt furnizate necorespunzător

13 Condiții neprevăzute

Condiții neprevăzute cauzează costuri mai mari pentru prestarea serviciului.

X Creșteri de cost și efecte negative asupra calității serviciilor furnizate.

14 Litigii de muncă/personal insuficient calificat

Lipsa personalului calificat pentru prestarea serviciului

X Întârziere în prestarea serviciului și creșterea costurilor

Alte riscuri 15 Creșterea

costurilor cu forța de muncă

Creșteri neprevăzute de costuri cu personalul ca urmare a modificărilor legislative ulterioare aprobării contractului.

X Operator este obligat să ia în calcul toate creșterile de costuri cu personalul la momentul încheierii contractului.

9

16 Creșterea costurilor cu prestarea serviciului

Depășirea costurilor cu realizarea serviciului

X Operatorul este obligat să ia în calcul toate creșterile de costuri cu prestarea serviciului la momentul încheierii contractului.

17 Aspecte privind protecția mediului

Nu se respectă cerințele privind protecția mediului și nu se realizează monitorizarea efectelor semnificative asupra mediului.

X Rezilierea contractului.

18 Furtul sau distrugerea

Furt de materiale sau distrugere de echipamente sau utilaje.

X Costuri mai mai de întreținre și exploatare.

19 Accidente de muncă

Accidente de muncă în timpul prestării serviciului.

X Neefectuarea în condiții optime a serviciului.

20 Servicii efectuate necorespunzător

Servicii nefinalizate, incomplete, parțiale sau necorespunzatoare din punct de vedere calitativ.

X Neefectuarea în condiții optime a serviciului va duce la costuri suplimentare, iar lucrările vor fi refăcute pe cheltuiala operatorului.

21 Condiții meteo nefavorabile

Condițiile meteo nefavorabile împiedică prestarea serviciului

X Întârziere în prestarea serviciului.

7. Concluzii. Acordul-cadru va permite autorităţilor contractante atribuirea de contracte subsecvente, în

funcţie de necesităţile concrete ale municipalității, în perioada de timp pentru care a fost încheiat respectivul acord, fără iniţierea unei noi proceduri pentru cantităţile suplimentare și fără ca autoritarea să deţină resursele necesare achiziţionării.

Prin Acordul-cadru de salubrizare în Municipiul Timișoara, se va realiza un raport calitate/preț cât mat bun pentru perioada de derulare a contractului (4 ani) și un echilibru între riscurile și beneficiile asumate prin contract.

Structura și nivelul tarifelor practicate de operator vor reflecta costul efectiv al prestației conform prevederilor legale în vigoare.

Decizia de delegare prin Acordul-cadru pentru serviciul public de salubrizare stradală în Municipiul Timișoara astfel propus, este fezabil din punct de vedere economic, prin prisma celor enunțate anterior privind resursele financiare necesare derulării serviciului.

ȘEF BIROU SALUBRIZARE,

CĂLIN VICTOR FIAT

10

Atasament: Contract_subsecvent_stradal.pdf

CONTRACT SUBSECVENT DE SERVICII Berea ere Preambul În temeiul L 98/2016 privind achizițiile publice şi a HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, se încheie prezentul contract, între: 1. Părţi contractante MUNICIPIUL TIMIŞOARA, cu sediul în blv.C.D.Loga nr.1, telefon 408300, fax 490635, cod fiscal 14756536, cont curent nr. RO90TREZ62124630270XXXXX, deschis la Trezoreria Timişoara, reprezentată prin Primar Nicolae Robu şi Director Economic Steliana Stanciu, în calitate de ACHIZITOR, și ads cu sediul în SEE DE, jud... telefon SERE serena ere TAXI esec iesenii PMB ilie ciinii ii ci e înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului cu Dr colici «SUL crame „ reprezentată prin CAT Cr , în calitate de PRESTATOR, a intervenit prezentul contract: 2. Definiții 2.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel: a. contract - reprezintă prezentul contract şi toate anexele sale; b. achizitor şi prestator - părțile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; c. prețul contractului - prețul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrala şi corespunzatoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract; d. servicii- activitati a caror prestare face obiectul contractului; e. produse- echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract si pe care prestatorul are obligația de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului; f. forța majoră - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează preşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți; g. zi —zi calendaristică; an-365 de zile. 3. Interpretare 3.1. În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 3.2. Termenul „zi” sau „zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, dacă nu se specifică în mod diferit. CLAUZE OBLIGATORII 4. Obiectul principal al contractului 4.1. Obiectul prezentului contract îl constituie Salubrizarea stradală în Municipiul Timișoara, în conformitate cu documentația de atribuire, respectiv Caietul de sarcini, anexe la Caietul de sarcini şi obligațiile asumate prin prezentul contract. MUNICIPIUL TIMISOARA 1 ADMINISTRATOR PUBLIC ROBERT KRISTOF

5. Prețul contractului 5.1. Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, este de MAXIM „la care se adaugă TVA, conform specificațiilor din tabelul de mai jos: Nr Cantitate Cantitate ce d Activitatea U.M. minimă maximă 1 | Măturatul manual al străzilor, trotuarelor, aleilor, parcărilor publice, staţiile mijloacelor de transport în comun, pasaje, subpasaje, poduri, pasarele, zone pietonale 2 | Măturatul mecanizat al carosabilului şi trotuarelor 3 |Intreţinerea curățeniei străzilor şi trotuarelor; străzi asfaltate și balastate, parcări publice asfaltate şi pavate, stațiile mijloacelor de transport în comun, zone pietonale, mal canal Bega, piste de biciclete, pieţe volante, poduri şi pasarele 4 | Spălatul carosabilului şi trotuarelor mii mp 136.661,04 227.768,40 mii mp | 383.591,20 537.027,68 mii mp 431.946,62 155.906,59 Manual (15% din suprafața totală) m mp 186 SUS 5 | Spălatul carosabilului şi trotuarelor n ; ; 317, 12.422, Mecanizat (40% din suprafața totală) m mp E 29 6 | Stropitul carosabilului mii mp | 93.170,88 130.439,24 E 5 Ş : 7 RET rigolelor (25% din suprafața mil. 6211.40 12422.79 5.2. Pentru serviciile prestate, plățile datorate de achizitor prestatorului se calculează în baza ofertei declarate câştigătoare în urma licitației publice desfăşurate. 6. Durata contractului 6.1. Prezentul contract subsecvent privind Salubrizarea stradală în Municipiul Timișoara produce efecte de la data semnării până la data împlinirii unui an calendaristic. 7. Executarea contractului 7.1. Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuție. 8. Documentele contractului 8.1. Documentele contractului sunt: a) Caietul de sarcini şi anexele la acesta; b) Oferta cu propunerile tehnice şi financiare, postată în SEAP; c) Graficul de prestare a serviciilor; d) Listă asociați cu date de identificare (dacă este cazul); e) Garanţia de bună execuție constituită conform art. 14 din prezentul contract; ) Acord de asociere (dacă este cazul); g) Angajament de susținere (dacă este cazul) 9. Standarde 9.1. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de achizitor în Caietul de sarcini şi anexele la acesta, cerințele din contract şi reglementările tehnice în vigoare. MUNICIPIUL TIMISOARA 2 ADMINISTRATOR PUBLIC ROBERT KRISTOF

10. Caracterul confidențial al contractului 10.1. Contractul are caracter de document public. Accesul persoanelor la aceste informații se realizează cu respectarea termenelor şi procedurilor prevăzute de reglementările legale privind liberul acces la informațiile de interes public şi nu poate fi restricționat decât în măsura în care aceste informații sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală, potrivit legii. 11. Obligațiile principale ale prestatorului 11.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi performanțele prevăzute în Caietul de sarcini anexă la contract; 11.2. Prestatorul se obligă să respecte indicatorii de performanță precizați în Caiet de sarcini şi anexele la acesta şi să asigure îmbunătățirea permanentă a calității serviciilor prestate; 11.3. Prestatorul se obligă să furnizeze, în termenul solicitat, autorităţii contractante şi A.N.R.S.C., informațiile solicitate, accesul la documentele/documentațiile şi la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul public de salubrizare, în condițiile legii; 11.4. Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: i) reclamaţii şi acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate, etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile achiziționate, şi ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de achizitor. 11.5. Prestatorul se obligă să presteze activităţi specifice serviciului de salubrizare stradală în Municipiul Timişoara, cu respectarea prevederilor legislației specifice în vigoare, precum şi a modificărilor și actualizărilor legislative care apar pe întreaga perioadă de derulare a contractului; 11.6. Prestatorul va face dovada deţinerii şi menținerii, pe toată perioada prestării activității, a următoarelor documente: a. Licenţa pentru Serviciul public de salubrizare a localităților, eliberată de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice — A.N.R.S.C, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; b. Toate avizele, acordurile, alte permise, convenții, aprobări sau autorizații, prevăzute de legislația în vigoare cu privire la activitatea specifică în domeniu. 11.7. Prestatorul are obligaţia de a respecta legislația, normele, prescripțiile şi regulamentele privind protecția sănătății publice, protecția muncii, gospodărirea apelor, protecția mediului, prevenirea şi combaterea incendiilor; 11.8. Prestatorul are obligația să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare; 11.9. Prestatorul va realiza un sistem de evidență a sesizărilor şi reclamațiilor şi de rezolvare operativă a acestora; 11.10. Prestatorul va asigura conducerea operativă a activității prin dispecerat, va asigura mijloacele tehnice şi a personalului de intervenție; 11.11. Prestatorul trebuie să fie integral pregătit cu utilaje, materiale, forța de muncă, program de lucru, pentru a acoperi întreaga gamă de servicii ce urmează a fi prestate conform programului aprobat; 11.12. Prestatorul are obligația de a interveni prompt la solicitarea compartimentului de specialitate privind soluționarea oricăror probleme apărute în teren pe domeniul de activitate; 11.13. Prestatorul se obligă să respecte întocmai toate cerințele şi obligațiile prevăzute în Caietul de sarcini şi anexele la acesta - parte integrantă a acordului cadru, în condiții de calitate şi eficiență. 11.14, Prestatorul/operatorul serviciilor de utilități publice aflat în oricare dintre situațiile prevăzute la art. 33 al.2 din L 51/2006 are obligația, la solicitarea autorităților administrației publice locale, de a asigura continuitatea furnizării/prestării serviciilor/activităților din sfera serviciilor de utilități publice până la data desemnării noului operator, dar nu mai mult de 90 de zile. MUNICIPIUL TIMISOARA 3 ADMINISTRATOR PUBLIC ROBERT KRISTOF

12. Obligațiile principale ale achizitorului 12.1. Achizitorul se obligă să recepționeze serviciile prestate, conform prevederilor Caietului de sarcini şi anexelor la acesta, în momentul finalizării lor. 12.2. Achizitorul se obligă să plătească prețul către prestator, conform legislaţiei specifice în vigoare. 12.3. Achizitorul va asigura fondurile necesare decontării serviciilor ce fac obiectul prezentului contract. 12.4. Achizitorul va urmări modul de realizare a lucrărilor şi va admite la plată numai lucrările corespunzătoare din punct de vedere cantitativ şi calitativ. 13. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor 13.1. (1) — Pentru neîndeplinirea obligațiilor privind prestarea serviciilor de salubrizare stradală prestatorul va fi sancționat după cum urmează: a) neefectuarea sau efectuarea parțială a salubrizării pe o stradă din vina exclusivă a operatorului va duce la refuzarea la plată a suprafeței străzii respective; b) la acestea se vor adăuga penalități lunare pentru suprafeţele nesalubrizate, cumulate lunar în următoarele cuantumuri: : - pentru neefectuarea a peste 2% din suprafaţa delegată, se penalizează cu 5% din valoarea decontului decadal al prestației de salubrizare stradală prezentat; - pentru neefectuarea a peste 5% din suprafața delegată, se penalizează cu 15% din valoarea decontului decadal al prestației de salubrizare stradală prezentat; - pentru neefectuarea a peste 10% din suprafața delegată, se penalizează cu 30% din valoarea decontului decadal al prestației de salubrizare stradală prezentat; c) neefectuarea succesivă a salubrizării stradale pe o perioadă de 3 (trei) luni de zile a mai mult de 10% din suprafața delegată, dă dreptul autorității contractante de a notifica operatorul că renunță la prestarea acestui serviciu, fără a mai fi necesară punerea în întârziere sau îndeplinirea vreunei formalități prealabile şi în termenul legal va organiza și desfăşura licitaţia publică deschisă pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare stradală. În această situație operatorul nu mai are dreptul de a mai participa la licitaţia organizată de autoritatea contractantă, însă rămâne obligat în aceleaşi condiţii să presteze serviciul până la preluarea acestuia de noul operator. 132. Aplicarea de 3 penalităţi pentru nerespectarea condițiilor prevăzute la pct. (1) conduce la rezilierea unilaterală a contractului de servicii. CLAUZE SPECIFICE 14. Garanția de bună execuție a contractului 14.1. Prestatorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 5% din valoarea fără TVA a contractului. 142. Cuantumul garanției de bună execuție este de .................. lei, reprezentând 5% din valoarea fără TVA a contractului. 14.3. Garanţia de bună execuție se constituie de către contractant în scopul asigurării achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului. Achizitorul acceptă constituirea garanţiei de bună execuție prin (operatorul va alega una din variante): - virament bancar - instrument de garantare, emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexa la contract. Instrumentul de garantare trebuie să prevadă dacă plata garanţiei se va executa condiționat sau neconditionat . sau - rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale. În acest sens contractantul are obligația de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea MUNICIPIUL TIMISOARA 4 ADMINISTRATOR PUBLIC ROBERT KRISTOF

acestuia un cont de disponibil distinct la dispoziția autorității contractante, cont care trebuie alimentat la începutul derulării contractului cu cel puțin 0,5% din prețul acestuia fără TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului, autoritatea contractantă urmează să alimenteze acest cont de disponibil prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului până la concurența sumei stabilită drept garanție de bună execuție în documentația de atribuire. Autoritatea contractantă va înştiința achizitorul despre vărsământul efectuat, precum şi despre destinația lui. Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea contractantului. 144. Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanţiei de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanţiei de bună execuție, achizitorul are obligația de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate. 145. Achizitorul se obligă să restituie garanția de bună execuție, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepție finală a lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenții asupra ei. 15. Alte responsabilități ale prestatorului 15.1. (1) Prestatorul are obligația de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică. (2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, instalațiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de, şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 15.2. Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuția serviciilor în conformitate cu graficul de prestare convenit. Totodată, este răspunzător de metodele de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. 15.3. Foloasele necuvenite constatate vor fi suportate de către prestator. 16. Alte responsabilități ale achizitorului 16.1. Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea prestării serviciilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificațiile din anexele la contract, prin reprezentantul său din cadrul Biroului Salubrizare. 16.2. Reprezentantul achizitorului numit din cadrul Biroului Salubrizare are obligația de a urmări îndeplinirea clauzelor contractuale, de a recepționa lucrările şi a viza Procesele verbale de recepție zilnice, de a viza facturile emise şi de a restitui garanția de bună execuție. 17. Recepție şi verificări 17.1. Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor de către prestator, pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din Caietul de sarcini şi anexele la acesta, 17.2. Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligația de a notifica, în scris, prestatorului, identitatea reprezentanților săi împuterniciți pentru acest Scop. 18. Începere, finalizare, întârzieri, sistare 18.1. Prestatorul are obligația de a începe prestarea serviciilor după constituirea garanţiei de bună execuție; 18.2. (1) Serviciile prestate în baza contractului trebuie finalizate în termenul convenit de părți, conform graficelor de lucrări; (2) În cazul în care din: i) motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau MUNICIPIUL TIMISOARA 5 ADMINISTRATOR PUBLIC ROBERT KRISTOF

ii) alte circumstanțe neobişnuite susceptibile de a surveni, îndreptățesc prestatorul de a solicita decalarea perioadei de prestare a serviciilor din graficele de lucrări dar nu mai mult de 48 de ore (nu presupune modificarea duratei contractului). 18.3. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta are obligația de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. 18.4. Orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități prestatorului. 19. Ajustarea prețului contractului 19.1. Pentru serviciile prestate, plățile datorate de către achizitor prestatorului, se determină pe baza prețurilor unitare ale serviciilor pe fiecare prestație declarată în propunerea financiară, anexă la acordul - cadru. 19.2. Ajustarea tarifelor se va realiza când intervin modificări legislative, care pot afecta costurile cu serviciile de salubrizare, la solicitarea fundamentată a prestatorului. 19.3. Ajustarea tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare se face în baza Ordinului Autorităţii Naționale de reglementare pentru serviciile comunitare de utilităţi publice nr. 109/2007 actualizat, art. 14, având formula: [Delta (ct) + Delta (ct) x r%] Delta (t) = ------- anna Q Delta (ct) = creşterea cheltuielilor totale determinate de influențe reale primite în costuri; 1% = cota de profit a operatorului Q = cantitatea programată în unități de măsură specifice, luată în calcul la nivelul avut în vedere la determinarea tarifului actual. 19.4, Pentru noile tarife se va încheia un act adițional la contractul subsecvent, fără modificarea valorii acordului cadru. 20. Amendamente 20.1, Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează intersele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. 21. Subcontractanți / Asociaţi 21.1. Prestatorul se va achita de obligațiile asumate, în mod direct şi nu prin subcontractanți. Sau 21.1. (1) În aplicarea prevederilor art. 218 din Legea 98/2016, autoritatea contractantă are obligația de a stabili clauze contractuale obligatorii privind cesiunea de creanță în favoarea subcontractanților legată de partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de către aceştia. (2) În vederea determinării valorii creanței, ofertantul are obligația de a cuprinde în oferta sa denumirea subcontractanților şi datele de contact ale acestora, partea/părțile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceştia, valoarea la care se ridică partea/părțile respective, precum şi acordul subcontractanților cu privire la aceste aspecte. 212. Înlocuirea/implicarea subcontractanților de către contractant în perioada de implementare a contractului poate interveni în următoarele situații: a) înlocuirea subcontractanților nominalizați în ofertă şi ale căror activități au fost indicate în ofertă ca fiind realizate de subcontractanți, MUNICIPIUL TIMISOARA 6 ADMINISTRATOR PUBLIC ROBERT KRISTOF

b) declararea unor noi subcontractanți ulterior semnării contractului de achiziție publică în condițiile în care lucrările/serviciile ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă fără a se indica inițial opțiunea subcontractării acestora, c) renunțarea/retragerea subcontractanților din contractul de achiziție publică. 21,3. În situațiile prevăzute la 21.2, autoritatea contractantă are obligația de a solicita prezentarea contractelor încheiate între contractant și subcontractanții declarați ulterior, care să conțină obligatoriu, cel puțin următoarele elemente: a) activitățile ce urmează a fi subcontractate; b) numele, datele de contact, reprezentanții legali ai noilor subcontractanți; c) valoarea aferentă prestațiilor noilor subcontractanți. 214. În situațiile prevăzute la art. 21.2, noii subcontractanți au obligația de a prezenta o declarație pe propria răspundere prin care îşi asumă respectarea prevederilor caietului de sarcini şi a propunerii tehnice depuse de către contractant la ofertă, aferentă activității supuse subcontractării. 21.5. Contractele menționate la art. 21.3 şi declarațiile menționate la art. 21.4 vor fi prezentate cu cel puţin 15 zile înainte de momentul începerii executării lucrărilor/prestării serviciilor de către noii subcontractanți. 21.6. În situațiile prevăzute la art. 21.2, noii subcontractanți au obligația de a transmite certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenței unor situații de excludere şi a resurselor/capabilităților corespunzătoare părților de implicare în contractul de achiziție publică. 21.7, Înlocuirea/implicarea subcontractanților de către contractant în perioada de implementare a contractului se realizează cu acordul autorității contractante. 21.8. Situaţia prevăzută la art. 21.2 nu reprezintă modificare substanțială, aşa cum este aceasta definită la art. 221 din L 98/2016. 2199. (1) În situația prevăzută la art. 21.2 lit. a), valoarea aferentă activităților subcontractate va fi cel mult egală cu valoarea declarată în cadrul ofertei ca fiind subcontractată, la care se poate adăuga numai ajustarea prețurilor existente în contract. (2) În situația prevăzută la art. 21.2 lit. a), obiectul noului contract de subcontractare nu trebuie să modifice obiectul contractului de subcontractare anterior. (3) Obiectul şi valoarea noului contract de subcontractare nu vor conține lucrările executate/serviciile prestate de către subcontractantul inițial şi nici valoarea aferentă acestora. 21.10. În situația prevăzută la art. 21.2 lit. b), contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanți pe durata executării contractului, cu condiția ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanțială a contractului de achiziție publică în condițiile art. 221 din L 98/2016. 21.11. Situaţia prevăzută la art. 212 lit. b) nu reprezintă o modificare substanțială aşa cum este aceasta definită la art. 221 din L 98/2016, dacă se îndeplinesc următoarele condiții cumulative: a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra îndeplinirii criteriilor de calificare/selecție sau în privința aplicării criteriului de atribuire raportat la momentul evaluării ofertelor: b) introducerea unui nou subcontractant nu modifică prețul contractului dintre autoritatea contractantă şi contractant; c) introducerea unui nou subcontractant este strict necesară pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică; d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului contractului de achiziție publică, fapt ce presupune că scopul contractului, precum şi indicatorii principali ce caracterizează rezultatul respectivului contract rămân nemodificați. 21.12. În situația prevăzută la art. 21.2 lit. c), în cazul în care un contract de subcontractare este denunțat unilateral/reziliat de către una din părți, contractantul are obligația de a prelua partea/părțile din contract aferente activității subcontractate sau de a înlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant în condițiile art. 21.2 lit. a). 21.13. (1) În cazul în care executantul întâmpină dificultăți pe parcursul executării contractului de achiziție publica, iar susținerea acordată de unul sau mai mulți terți vizează îndeplinirea criteriilor referitoare la situația economică şi financiară şi/sau capacitatea tehnică şi profesională, achizitorul va MUNICIPIUL TIMISOARA 7 ADMINISTRATOR PUBLIC ROBERT KRISTOF

solicita ofertantului ca prin actul încheiat cu terţul/terții susținător(i) să garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm. Prevederile contractuale dintre achizitor şi contractantul principal/executant vor asigura că achizitorul poate aplica această obligație. (2) Achizitorul va trebui, de asemenea, să includă în contract, printr-un act aditional, clauze specifice care să permită autorității contractante să urmărească orice pretenție la daune pe care contractantul ar putea să o aibă împotriva terțului/terților susținător/susținători pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin angajamentul ferm, cum ar fi, dar fără a se limita la, printr-o cesiune a drepturilor contractantului către autoritatea contractantă, cu titlu de garanție. 22. Cesiunea 22.1. — Prestatorului îi este permisă doar cesiunea creanţelor născute din prezentul contract numai cu acordul scris al achizitorului. 22.2. - Obligațiile născute din prezentul contract, rămân în sarcina părților contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate inițial. 23. Forţa majoră 23.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă. 23.2. Forţa majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează. 233. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a foței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia. 23.4. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor. 23.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese. 24. Încetarea şi denunțarea unilaterală şi rezilierea contractului 24.1. Fără a aduce atingere dispozițiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului autorității contractante de a solicita constatarea nulității absolute a contractului de achiziție publică, în conformitate cu dispozițiile dreptului comun, autoritatea contractantă are dreptul de a denunța unilateral un contract de achiziție publică în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații: a) contractantul se află, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164-167 Legea 98/2016; b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor care rezultă din legislația europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene. 24.2. (1) Orice modificare a unui contract de achiziție publică în cursul perioadei sale de valabilitate altfel decât în cazurile şi condițiile prevăzute la art. 221 L 98/2016 se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispozițiile prezentei legi. (2) În situația nerespectării dispozițiilor alin. (1), autoritatea contractantă are dreptul de a denunța unilateral contractul de achiziție publică inițial. 24.3. Neobţinerea de către prestator a tuturor avizelor şi acordurilor favorabile solicitate prin Caietul de sarcini duce la încetarea contractului. 24.4. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul desființat de plin drept, fără somaţie, punere în întârziere sau intervenția instanței de judecata şi de a pretinde plata de daune-interese. 23. Soluționarea litigiilor MUNICIPIUL TIMISOARA 8 ADMINISTRATOR PUBLIC ROBERT KRISTOF

25.1. Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea contractului. 25.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, litigiul va fi soluționat de către instanța competentă. 26. Limba care guvernează contractul 26.1. Limba care guvernează contractul este limba română. 27. Comunicări 271. (1) Orice comunicare dintre părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris. (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii. 27.2. Comunicările între părți se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării. 28. Legea aplicabilă contractului 28.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. Părțile au înțeles să încheie astăzi..................... prezentul contract în 3 (trei) exemplare, două pentru achizitor şi unul pentru prestator. ACHIZITOR PRESTATOR MUNICIPIUL TIMISOAR DIRECTOR DIRECȚIA ECONOMICĂ fn at STELIANA STANCIU / ȘEF BIROU SALUBRIZARE CĂLIN VICTOR FIAT (/ ţ ŞEF SERVICIU JURIDIC CRISTINA BOZAN In MUNICIPIUL TIMISOARA 9 ADMINISTRATOR PUBLIC ROBERT KRISTOF