keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 716/20.12.2018 privind modificarea şi aprobarea Statului de funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara

20.12.2018

Hotararea Consiliului Local 716/20.12.2018
privind modificarea şi aprobarea Statului de funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. 8361/10.12.2018, privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Conform Raportului de specialitate nr. 8367/10.12.2018 al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 13.12.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. Sc2018 - 8367/10.12.2018;
Având în vedere Avizul Serviciului Resurse Umane din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, nr. SC2018 - 0302068;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu art. 63 şi art. 68 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile art.5, lit.B, cap.I din Anexa nr.VIII privind Nomenclatorul funcţiilor necesare desfăşurării activităţilor specifice fiecărei instituţii sau autorităţi a administraţiei publice locale, precum şi ierarhia funcţiilor din Legea nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
În baza prevederilor art. 63, art. 64 şi art. 65 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art.125 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
Conform prevederilor art. 107 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În concordanţă cu prevederile art. 3, alin. (1) şi (4) din Legea nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 549 din 20.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, începând cu data de 01.01.2018, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 79/08.11.2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
În baza art. 36, alin (2), lit. a) şi alin. (3) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică şi se aprobă Statul de funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 499/24.10.2018 a Consiliului Local al Municipiului Timişoara privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.
Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.
Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţia Generală Drumuri , Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Raport_de_specialitate.pdf

Cod FO 53-01, ver. 1

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA POLIȚIEI LOCALE NR. 8367/10.12.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind modificarea şi aprobarea Statului de funcţii pentru Direcția Poliţiei Locale Timişoara

Având în vedere expunerea de motive nr. 8361 din 10.12.2018 a Direcției Poliției Locale și Proiectul de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de funcții pentru Direcția Poliției Locale Timișoara prin care se propune modificarea statului de funcții al Direcției Poliției Locale Timișoara;

Facem următoarele precizări: În conformitate cu art. 63 şi art. 68 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor

publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ”în carieră, funcţionarul public poate promova în funcţia publică, în condiţiile legii, iar promovarea în clasă nu este condiţionată de existenţa unui post vacant. În urma dobândirii unei diplome de studii de nivel superior, funcţionarii publici de execuţie au dreptul să participe la examenul organizat pentru ocuparea unei funcţii publice într-o clasă superioară celei în care sunt încadraţi, dacă studiile absolvite sunt în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau dacă autoritatea ori instituţia publică apreciază că studiile absolvite sunt utile pentru desfăşurarea activităţii” coroborat cu prevederile art.5, lit.B, cap.I din Anexa nr.VIII privind Nomenclatorul funcțiilor necesare desfășurării activităților specifice fiecărei instituții sau autorități a administrației publice locale, precum și ierarhia funcțiilor din Legea nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice - ”funcționarii publici care absolvă studii universitare de licentă, în domeniul de activitate al autorității sau instituției publice, încadrați pe funcții publice cu nivel de studii inferior, se numesc, în condițiile legii, într-o funcție publică de execuție care să le asigure cel puțin salariul de bază avut din clasa corespunzătoare studiilor absolvite, păstrându-și gradația avută la data promovării”.

În baza celor expuse, propunem modificări în structura de funcții publice respectiv transformarea unor posturi – funcții publice, ca urmare a rezultatelor examenului de promovare în clasă, după cum urmează: - 2 posturi de POLITIST LOCAL, clasa a III-a, gradul profesional asistent în 2 posturi de

POLITIST LOCAL, clasa I, gradul profesional asistent; - 1 post de POLITIST LOCAL, clasa a III-a, gradul profesional principal în 1 post de

POLITIST LOCAL, clasa I, gradul profesional asistent; În conformitate cu art. 63 şi art. 64 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor

publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art.125 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, funcţionarul public poate promova în funcţia publică, în condiţiile legii, iar promovarea în grade profesionale nu este condiţionată de existenţa unui post vacant. Promovarea în funcţia publică de execuţie în gradul profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarul public se face prin concurs sau examen, organizat semestrial de către instituţia publică, prin transformarea postului ocupat de funcţionarul public, ca urmare a promovării concursului sau examenului, în limita funcţiilor publice rezervate promovării, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate.

În conformitate cu prevederile art.65 alin.(2) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a putea participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

Cod FO 53-01, ver. 1

b) să fi obţinut cel puţin calificativul «bine» la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;

c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii. Ținând cont de cele expuse, propunem modificări în structura de funcții publice respectiv

transformarea unor posturi – funcții publice, ca urmare a rezultatelor examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, după cum urmează: - 1 post de POLITIST LOCAL, clasa a III-a, gradul profesional asistent în 1 post de POLITIST

LOCAL, clasa III, gradul profesional principal; - 1 post de POLITIST LOCAL, clasa a III-a, gradul profesional principal în 1 post de

POLITIST LOCAL, clasa III, gradul profesional superior. - 1 post de CONSILIER, clasa a I-a, gradul profesional asistent în 1 post de CONSILIER, clasa

I, gradul profesional principal; - 12 posturi de POLITIST LOCAL, clasa a I-a, gradul profesional asistent în 12 posturi de

POLITIST LOCAL, clasa I, gradul profesional principal; - 5 posturi de POLITIST LOCAL, clasa a I-a, gradul profesional principal în 5 posturi de

POLITIST LOCAL, clasa I, gradul profesional superior;

În vederea eficientizării activității instituției, propunem transformarea unei funcții publice vacante, după cum urmează:

-1 post de polițist local, clasa III, gradul profesional superior, la Biroul Monitorizare Video într-un post de polițist local, clasa I, gradul profesional principal, la Biroul Monitorizare Video

În concordanță cu prevederile art.3, alin.(1) și (4) din Legea nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 549 din 20.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Direcției Poliției Locale Timișoara, începând cu data de 01.01.2018, conform O.U.G. nr. 79/08.11.2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

Menționăm că modificările propuse nu impun creșterea numărului de posturi în organigrama instituției.

Având în vedere aspectele prezentate, propunem modificarea Statului de funcții al Direcției Poliției Locale Timișoara, conform anexei la prezentul proiect de hotărâre.

Ținând cont de prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Direcției Poliției Locale Timișoara, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării consiliului local.

Director Executiv Adjunct, Jr. Ec. DOREL COJAN Șef Serviciu Resurse Umane, Jr. IOAN HADA Șef Serviciu Juridic, Jr. MARIN BLAJIN

Consilier, VIOLETA ROBU

Atasament: Expunere_de_motive.pdf

Cod FO 53-03, ver. 1

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR Nr. 8361/10.12.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Secțiunea 1 Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Statului de funcţii pentru Direcția Poliţiei Locale Timişoara

Secțiunea a 2-a Motivul emiterii proiectului de hotărâre

Promovarea în clasă și promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut a funcționarilor publici

1. Descrierea situației actuale Având în vedere prevederile art. 63 şi art. 68 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul

funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în carieră, funcţionarul public poate promova în funcţia publică, în condiţiile legii, iar promovarea în clasă nu este condiţionată de existenţa unui post vacant. În urma dobândirii unei diplome de studii de nivel superior, funcţionarii publici de execuţie au dreptul să participe la examenul organizat pentru ocuparea unei funcţii publice într-o clasă superioară celei în care sunt încadraţi, dacă studiile absolvite sunt în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau dacă autoritatea ori instituţia publică apreciază că studiile absolvite sunt utile pentru desfăşurarea activităţii.

Ținând cont de art. 14 alin. (1) din Ordinul nr. 1.932/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici.

Având în vedere prevederile art. 63 şi art. 64 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art.125 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, funcţionarul public poate promova în funcţia publică, în condiţiile legii, iar promovarea în grade profesionale nu este condiţionată de existenţa unui post vacant. Promovarea în funcţia publică de execuţie în gradul profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarul public se face prin concurs sau examen, organizat semestrial de către instituţia publică, prin transformarea postului ocupat de funcţionarul public, ca urmare a promovării concursului sau examenului, în limita funcţiilor publice rezervate promovării, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate.

În conformitate cu prevederile art.65 alin.(2) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a putea participa la concursul sau examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; b) să fi obţinut cel puţin calificativul «bine» la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2

ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate; c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

Cod FO 53-03, ver. 1

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate Având în vedere Raportul final nr.13398/15.11.2018 încheiat cu ocazia desfăşurării

examenului de promovare în clasă organizat în data de 12.11.2018 – proba scrisă şi 14.11.2018 – interviul, pentru funcționarii publici din cadrul Direcției Poliției Locale Timișoara, încadraţi pe funcţii publice cu nivel de studii inferior, care au absolvit o formă de învăţământ superior de lungă durată, studii universitare de licenţă în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau dacă autoritatea ori instituţia publică apreciază că studiile absolvite sunt utile pentru desfăşurarea activităţii, solicităm transformarea posturilor ocupate de persoanele care au susţinut și promovat examenul de promovare în clasă, astfel:

Funcția existentă Nr.

posturi Mutația intervenită Funcția modificată

Polițist local, clasa III, grad

profesional asistent 2

Transformare posturi

prin promovare

Polițist local, clasa I, grad

profesional asistent

Polițist local, clasa III, grad

profesional principal 1

Polițist local, clasa I, grad

profesional asistent

Ținând cont de art.3 alin (1) și (4), art. 11, art.31, alin (2) și (4), art.37 alin (1) și (2) din Legea nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, coroborat cu art.5 din cap. I, lit. B – Reglementări specifice funcționarilor publici din Anexa nr. VIII la Legea nr.153/28.06.2017.

În baza art. 63, art. 64 şi art. 68 alin. (1) și (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art.144 alin. (1) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificarile şi completările ulterioare;

În concordanță cu art.39, alin (1) din Legea nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Având în vedere Raportul final nr.14473/10.12.2018 încheiat cu ocazia desfăşurării examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, organizat în data de 04.12.2018 – proba scrisă şi 07.12.2018 – interviul, pentru funcționarii publici din cadrul Direcției Poliției Locale Timișoara, solicităm transformarea posturilor ocupate de persoanele care au susţinut și promovat examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, astfel:

Funcția existentă Nr. posturi Mutația intervenită Funcția modificată

Polițist local, clasa III, grad profesional asistent 1

Transformare posturi prin promovare

Polițist local, clasa III, grad profesional principal

Polițist local, clasa III, grad profesional principal 1

Polițist local, clasa III, grad profesional superior

Consilier, clasa I, grad profesional asistent 1

Consilier, clasa I, grad profesional principal

Polițist local, clasa I, grad profesional asistent 12

Polițist local, clasa I, grad profesional principal

Polițist local, clasa I, grad profesional principal 5

Polițist local, clasa I, grad profesional superior

Ținând cont de art.3 alin. (1) și alin.(4) din Legea nr.153 din 28.06.2017 privind salarizarea

personalului plătit din fonduri publice prevede:

Cod FO 53-03, ver. 1

”(1) Gestionarea sistemului de salarizare a personalului din institutiile si autoritatile publice se asigura de fiecare ordonator de credite.

(4) Ordonatorii de credite au obligatia sa stabileasca salariile de baza/soldele de functie/salariile de functie/soldele de grad/salariile gradului profesional detinut, gradatiile, soldele de comanda/salariile de comanda, indemnizatiile de incadrare/indemnizatiile lunare, sporurile, alte drepturi salariale in bani si in natura prevazute de lege, sa asigure promovarea personalului in functii, grade si trepte profesionale si avansarea in gradatii, in conditiile legii, astfel incat sa se incadreze in sumele aprobate cu aceasta destinatie in bugetul propriu.”

În vederea eficientizării activității instituției, propunem transformarea unei funcții publice vacante, după cum urmează:  1 post de polițist local, clasa III, gradul profesional superior, la Biroul Monitorizare Video

într-un post de polițist local, clasa I, gradul profesional principal, la Biroul Monitorizare Video

3. Alte informații Luând în considerare cele de mai sus, propunem modificări în structura funcțiilor publice

mai sus menționate. 4. Concluzii Menționăm că modificările solicitate nu impun creșterea numărului de posturi în

organigrama instituției. Precizăm că în bugetul instituției sunt prevăzute și aprobate cheltuieli de personal pentru

posturile transformate, conform prevederilor legale. Având în vedere aspectele prezentate, propunem modificarea și aprobarea Statului de

funcții, conform anexei.

PRIMAR DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT NICOLAE ROBU Jr. Ec. DOREL COJAN

Atasament: Anexa_1.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA

Anexa nr. 1 la H.C.L. Nr. .............. din ......................

Nr. posturi Clasa Grad

1 Director executiv S 1 II 0 1 2 Director executiv adjunct S 3 II 3 0 3 Sef serviciu S 10 II 10 0 4 Şef birou S 10 II 7 3

24 20 4

5 Auditor S 2 I superior 2 0 6 Auditor S 0 I principal 0 0 7 Consilier S 14 I superior 14 0 8 Consilier S 5 I principal 5 0 9 Consilier S 5 I asistent 5 0

10 Consilier S 1 I debutant 0 1 11 Consilier juridic S 3 I superior 3 0 12 Consilier juridic S 0 I principal 0 0 13 Consilier juridic S 0 I asistent 0 0 14 Consilier juridic S 2 I debutant 0 2 15 Politist local S 31 I superior 31 0 16 Politist local S 44 I principal 41 3 17 Politist local S 49 I asistent 49 0 18 Politist local S 0 I debutant 0 0 19 Politist local SSD 1 II superior 1 0 20 Referent M 5 III superior 4 1 21 Referent M 0 III principal 0 0 22 Referent M 0 III asistent 0 0 23 Referent M 0 III debutant 0 0 24 Politist local M 71 III superior 70 1 25 Politist local M 19 III principal 18 1 26 Politist local M 38 III asistent 36 2 27 Politist local M 0 III debutant 0 0

290 279 11 314 299 15

Grad 28 Sef serviciu S 1 II 1 0

Grad/Treapta 29 Inspector de specialitate S 1 I A 1 0 30 Inspector de specialitate S 0 I 0 0 31 Referent M 2 IA 2 0 32 Secretar - dactilograf M 1 IA 1 0 33 Arhivar M 1 1 0 34 Agent de securitate (guard) G/M 49 49 0

35 Muncitor calificat (mecanic) G 1 I 1 0 36 Ingrijitor G 2 2 0

58 58 0 372 357 15

Număr total posturi 372

1. Funcţii publice 314 - de conducere 24 - de execuţie 290 2. Personal contractual 58 - de conducere 1 - de execuţie 54 - de deservire 3

Vacante

DIRECTIA POLITIEI LOCALE TIMISOARA

Total functii publice de conducere

A. 1. Functii publice de conducere

Nr. crt. Denumirea funcţiei

Nivel studii

Funcţii publice/ Posturi contractuale

prevazute Ocupate

Directia Politiei Locale Timisoara APROB, PRIMAR

STAT DE FUNCŢII

NICOLAE ROBU

Director Executiv Adjunct, Jr. Ec. DOREL COJAN

TOTAL FUNCTII PUBLICE

din care:

Total functii publice de executie

TOTAL PERSONAL CONTRACTUAL

A. 2. Functii publice de executie

B. 1. Functii personal contractual conducere

B. 2. Functii personal contractual executie

B. 3. Functii contractuale de deservire

TOTAL DIRECTIA POLITIEI LOCALE TIMISOARA