keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 432/09.09.2019 privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara

09.09.2019

Hotararea Consiliului Local 432/09.09.2019
privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. 6126/12.08.2019 a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 6127/12.08.2019 al Direcţiei Poliţiei Locale;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 13.08.2019 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019 - 6127/13.08.2019;
Având în vedere Avizul Serviciului Resurse Umane nr. SC2019 - 20571/13.08.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere amendamentul formulat de domnul consilier Dan Diaconu - Viceprimar;
Având în vedere Procesul - verbal al şedinţei în plen a Consiliului Local al Municipiului Timişoara din data de 09.09.2019;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. a) şi alin. (3), lit. c), coroborat cu prevederile art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art.139, ali. 1 şi 3 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se modifică şi se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara, conform Anexelor nr. 1 şi 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Anexa nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 499/24.10.2018 privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara şi Anexa nr. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 280/21.05.2019 privind modificarea şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi a Statului de funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Serviciului Şcoli-Spitale, Baze Sportive;
- Serviciului Resurse Umane;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: organigrama_stat_de_functii.pdf

Consiliul Local al Municipiului Timişoara Anexa nr._ 4 la H.C.L. nr. 04203 COMPARTIMENT 2 Audit Public Intern COMPARTIMENT 1 Control Intern SERVICIUL Resurse Umane COMPARTIMENT ecuritate și Sănătate în Muncă| SERVICIUL APROB Primar ww NICOLAE ROBU 312 din care - funcţii publice de conducere 24 - funcţii publice de executie 305 - funcţii contractuale de conducere, 1 - funcţii contractuale de execuţie 39 - funcţii contractuale de deservire 3 DIRECTOR EXECUTIV SERVICIUL Juridic inspecţie Comercială SERVICIUL Disciplina în Construcţii SINUCIS EI SERVICIUL Protecţia Mediului TRIST TI ADJUNCT DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT ADJUNCT DIRECTOR EXECUTIV 1+9 "COMPARTIMENT 1+16 1+12 1+7 1+4+2 116 COMPARTIMENT Logistic, COMPARTIMENT Auto și Armament 116 o + Ss IN + _—

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA Directia Politiei Locale Timisoara Anexa nr.2 la HCL. Nr. 27. di APROB, PRIMAR NICOLAE ROBU Denumirea fu DIRECTIA POLITIEI LOCALE TIMISOARA coi Director executiv Director executiv adjunct Sef serviciu 4 f birou Fotal functii publice de conducere e su rinci asistent debutant superior Consilier Consilier Consilier Consilier 9 |Consilier juridic 10 |Consilier juridic 11 |Consilier juridic 12 |Consilier juridic 13 |Auditor 14 |Auditor 15 |Consilier achizitii publice 16 |Consilier achizitii publice 17 |Politist local 18 |Politist local 19 [Politist local 20 [Politist local 21 [Politist local 22 |Referent 23 |Referent 24 |Referent 25 |Referent 26 |Politist local 27 _|Politist local 28 |Politist local 29 |Politist local otal functii publice de executie AL FUNCTII PUBLICE 1. Functii contractual conducere 30 |Sef serviciu 2. Functii contractual executie. 31 or de ialitate 32 or de ialitate 33 |Referent 34 |Secretar - dactil 35 |Arhivar 36 de securitate 3. Funcţii contractuale de deservire 37 |Muncitor calificat (mecanic 38 itor OTAL PERSONAL CONTRACTUAL TOTAL DIRECTIA POLITIEI LOCALE TIMISOARA asistent debutant superior inci ||| voua |v|v]| n el ior înci asistent debutant T ior rinci| asistent debutant T Blu = i a Y rinci| asistent debutant <|<|<|<|< |<|<|£ Număr total posturi | 372 din care: 1. Funcţii publice 329 - de conducere 24 - de execuţie 305 |2- Personal contractual 43 - de conducere 1 - de execuţie 39 - de deservire 3 p- Director Executi Jr. Ec. DOR!

Atasament: Anexa_nr_2.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA

Nr. posturi Clasa Grad

1 Director executiv S 1 II 0 1 2 Director executiv adjunct S 3 II 3 0 3 Sef serviciu S 10 II 10 0 4 Şef birou S 10 II 8 2

24 21 3

5 Consilier S 13 I superior 13 0 6 Consilier S 5 I principal 4 1 7 Consilier S 4 I asistent 2 2 8 Consilier S 1 I debutant 1 0 9 Consilier juridic S 3 I superior 2 1

10 Consilier juridic S 0 I principal 0 0 11 Consilier juridic S 0 I asistent 0 0 12 Consilier juridic S 2 I debutant 2 0 13 Auditor S 2 I superior 2 0 14 Auditor S 0 I principal 0 0 15 Consilier achizitii publice S 1 I superior 0 1 16 Consilier achizitii publice S 1 I principal 1 0 17 Politist local S 31 I superior 31 0 18 Politist local S 42 I principal 42 0 19 Politist local S 49 I asistent 49 0 20 Politist local S 0 I debutant 0 0 21 Politist local SSD 1 II superior 1 0 22 Referent M 5 III superior 3 2 23 Referent M 0 III principal 0 0 24 Referent M 0 III asistent 0 0 25 Referent M 0 III debutant 0 0 26 Politist local M 70 III superior 69 1 27 Politist local M 19 III principal 19 0 28 Politist local M 50 III asistent 48 2 29 Politist local M 1 III debutant 0 1

300 289 11 324 310 14

Grad 30 Sef serviciu S 1 II 1 0

Grad/Treapta 31 Inspector de specialitate S 1 I A 1 0 32 Inspector de specialitate S 0 I 0 0 33 Referent M 2 IA 2 0 34 Secretar - dactilograf M 1 IA 1 0 35 Arhivar M 1 1 0 36 Agent de securitate (guard) G/M 39 39 0

37 Muncitor calificat (mecanic) G 1 I 1 0 38 Ingrijitor G 2 1 1

48 47 1 372 357 15

Număr total posturi 372

1. Funcţii publice 324 - de conducere 24 - de execuţie 300 2. Personal contractual 48 - de conducere 1 - de execuţie 44 - de deservire 3

DIRECTIA POLITIEI LOCALE TIMISOARA

Total functii publice de conducere

A. 1. Functii publice de conducere

Nr. crt. Denumirea funcţiei

Nivel studii

Funcţii publice/ Posturi contractuale

prevazute Ocupate Vacante

Directia Politiei Locale Timisoara

STAT DE FUNCŢII

Anexa nr. 2 la H.C.L. Nr. .............. din ...................... APROB, PRIMAR

NICOLAE ROBU

p. Director Executiv, Jr. Ec. DOREL COJAN

TOTAL FUNCTII PUBLICE

din care:

Total functii publice de executie

TOTAL PERSONAL CONTRACTUAL

A. 2. Functii publice de executie

B. 1. Functii personal contractual conducere

B. 2. Functii personal contractual executie

B. 3. Functii contractuale de deservire

TOTAL DIRECTIA POLITIEI LOCALE TIMISOARA

 • 07

  Atasament: Expunere_de_motive.pdf

  Cod FO 53-03, ver. 1

  ROMÂNIA

  JUDEȚUL TIMIȘ

  MUNICIPIUL TIMIȘOARA

  PRIMAR

  Nr. 6126 /12.08.2019

  EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

  PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

  Secțiunea 1

  Titlul proiectului de hotărâre

  Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea

  Organigramei și Statului de funcții pentru Direcția Poliției Locale Timișoara

  Secțiunea a 2-a

  Motivul emiterii proiectului de hotărâre

  Modificarea Organigramei și Statului de funcții pentru

  Direcția Poliției Locale Timișoara

  1. Descrierea situației actuale În prezent Organigrama Direcției Poliţiei Locale Timişoara este aprobată prin Hotărârea

  Consiliului Local nr. 499/24.10.2018 iar Regulamentului de Organizare și Funcționare și Statul de

  funcții pentru Direcția Poliției Locale Timișoara sunt aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.

  280/21.05.2019.

  2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

  Modificarea Organigramei și Statului de funcții se impun datorită dinamicii cadrului

  legislativ și al complexității activităților desfășurate de către structurile instituției în baza

  prerogativelor conferite de lege Poliției Locale.

  În vederea eficientizării activității instituției, a reducerii cheltuielilor de personal și ținând

  cont de prevederile art. 409, alin. (1) și alin. (3), lit. b) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul

  administrativ, propunem transformarea a două funcții publice vacante, după cum urmează:

   funcția publică vacantă de polițist local, clasa I, gradul profesional principal, din cadrul Biroului Monitorizare Video, ID 427532, se desființează și se înființează un post vacant de polițist local,

  clasa III, grad profesional asistent, la Biroul Monitorizare Video.

   funcția publică vacantă de polițist local, clasa III, gradul profesional superior, la Biroul Ordine Publică și Intervenție Rapidă, ID 395455 se desființează și se înființează un post vacant de

  polițist local, clasa III, gradul profesional asistent, în cadrul Biroului Ordine Publică și

  Intervenție Rapidă.

  În vederea creșterii eficienței activității de menținere a ordinii publice, a creșterii gradului de

  reacție în prevenirea și combaterea fenomenului contravențional și infracțional pe raza de

  competență și la solicitarea comunității locale se impune cresterea numărului de polițiști locali din

  cadrul instituției pentru asigurarea unui climat de siguranță al cetățenilor la nivelul municipiului

  Timișoara, îndeosebi a siguranței în școli și în imediata apropiere a unităților de învățământ, cu

  încadrarea în numărul maxim de posturi stabilit conform O.U.G. nr. 63/2010.

  În prezent Direcția Poliției Locale Timișoara are prevăzut în statul de funcții 10 posturi de

  natură contractuală, ce desfășoară activități cu caracter special care implică exercitarea

  prerogativelor de putere publică, prevăzute la art. 370, alin. (3), lit. e).

  Cod FO 53-03, ver. 1

  În baza art. 370, alin. (4), art.406 și art. 407 din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul

  administrativ, propunem stabilirea celor 10 posturi de natură contractuală din cadrul Serviciului

  Pază Obiective, ca funcții publice, în condițiile legii.

  Cele 10 funcții contractuale se stabilesc ca funcții publice de polițist local, clasa III, gradul

  profesional asistent, în cadrul Biroului Ordine Publică și Intervenție Rapidă, în condițiile art. 406 și

  art. 407 din O.U.G. nr. 57/03.07.2019, întrucât fișa postului a fost completată cu atribuții prevăzute

  la art. 370, alin. (3), lit. e) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ.

  Menționăm că cei 10 angajați care ocupă posturile de natură contractuală de agenți de

  securitate (guarzi) ce desfășoară activități cu caracter special care implică exercitarea prerogativelor

  de putere publică îndeplinesc condițiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465, alin.

  (1) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ precum și condiţiile de vechime în

  specialitatea studiilor corespunzătoare clasei şi gradului profesional ale funcţiei publice.

  Numirea în funcția publică de polițist local, clasa III, gradul profesional asistent se face cu

  respectarea prevederilor art. 465, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul

  administrativ.

  Drepturile salariale ale persoanelor care vor ocupa noile funcţii publice în condiţiile

  enumerate mai sus, se stabilesc potrivit salarizării funcţiilor publice în care au fost numiți.

  Prin stabilirea celor 10 posturi de natură contractuală din cadrul Serviciului Pază Obiective

  ca funcții publice, Serviciul Pază Obiective va funcționa cu un număr de 40 de posturi (funcții

  contractuale) iar Biroul Ordine Publică și Intervenție Rapidă va avea un număr de 127 posturi de

  polițist local (funcții publice specifice).

  În prezent, în Organigrama instituției Compartimentul Achiziții Publice funcționează

  cu un număr de 2 funcționari publici (1 post de consilier, clasa I, gradul profesional principal – ID

  435874 și 1 post de consilier, clasa I, gradul profesional superior – ID 395412) care desfășoară

  activități de achiziție publică în proporție mai mare de 50%.

  În baza art. 392, alin. (1) și art. 610, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul

  administrativ, propunem stabilirea a două funcții publice de execuție de consilier achiziții publice,

  prin schimbarea denumirii celor două funcții publice de execuție de consilier din cadrul

  Compartimentului Achiziții Publice, care au în atribuţiile postului activităţi de achiziţie publică mai

  mult de 50%.

  3. Alte informații Precizăm că modificările solicitate nu impun creșterea numărului de posturi în organigrama

  instituției. Menționăm că în bugetul instituției sunt prevăzute și aprobate cheltuieli de personal

  pentru modificările propuse, conform prevederilor legale.

  4. Concluzii

  Având în vedere considerentele expuse, propunem aprobarea Organigramei și Statului de

  funcții pentru Direcției Poliţiei Locale Timişoara, conform anexelor nr. 1 și nr. 2.

  PRIMAR, p. DIRECTOR EXECUTIV,

  NICOLAE ROBU Jr. Ec. DOREL COJAN

  Atasament: Raport_de_specialitate.pdf

  Cod FO 53-01, ver. 1

  ROMÂNIA

  JUDEȚUL TIMIȘ

  MUNICIPIUL TIMIȘOARA

  DIRECȚIA POLIȚIEI LOCALE

  NR. 6127/12.08.2019

  RAPORT DE SPECIALITATE

  privind modificarea și aprobarea Organigramei și Statului de funcții

  pentru Direcția Poliției Locale Timișoara

  Având în vedere expunerea de motive nr. 6126 din 12.08.2019 a Direcției Poliției Locale și

  Proiectul de hotărâre privind modificarea și aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru

  Direcția Poliției Locale Timișoara prin care se propune modificarea și aprobarea Organigramei și

  Statului de funcții;

  Facem următoarele precizări:

  În prezent Organigrama Direcției Poliţiei Locale Timişoara este aprobată prin Hotărârea

  Consiliului Local nr. 499/24.10.2018 iar Statul de funcții este aprobat prin Hotărârea Consiliului

  Local nr. 280/21.05.2019.

  Organigrama reflectă ierarhizarea compartimentelor, subordonarea ierarhică directă față de

  managementul instituției, urmărindu-se asigurarea funcționalității instituției, precum și creșterea

  eficienței și eficacității compartimentelor de specialitate.

  Modificarea Organigramei și Statului de funcții se impun datorită dinamicii cadrului

  legislativ și al complexității activităților desfășurate de către structurile instituției în baza

  prerogativelor conferite de lege Poliției Locale.

  În vederea eficientizării activității instituției, a reducerii cheltuielilor de personal și ținând

  cont de prevederile art. 409, alin. (1) și alin. (3), lit. b) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul

  administrativ, propunem transformarea a două funcții publice vacante, după cum urmează:

   funcția publică vacantă de polițist local, clasa I, gradul profesional principal, din cadrul

  Biroului Monitorizare Video, ID 427532, se desființează și se înființează un post vacant de

  polițist local, clasa III, grad profesional asistent, la Biroul Monitorizare Video.

   funcția publică vacantă de polițist local, clasa III, gradul profesional superior, la Biroul

  Ordine Publică și Intervenție Rapidă, ID 395455 se desființează și se înființează un post

  vacant de polițist local, clasa III, gradul profesional asistent, în cadrul Biroului Ordine

  Publică și Intervenție Rapidă.

  În vederea creșterii eficienței activității de menținere a ordinii publice, a creșterii gradului de

  reacție în prevenirea și combaterea fenomenului contravențional și infracțional pe raza de

  competență și la solicitarea comunității locale se impune cresterea numărului de polițiști locali din

  cadrul instituției pentru asigurarea unui climat de siguranță al cetățenilor la nivelul municipiului

  Cod FO 53-01, ver. 1

  Timișoara, îndeosebi a siguranței în școli și în imediata apropiere a unităților de învățământ, cu

  încadrarea în numărul maxim de posturi stabilit conform O.U.G. nr. 63/2010.

  În prezent Direcția Poliției Locale Timișoara are prevăzut în statul de funcții 10 posturi de

  natură contractuală, ce desfășoară activități cu caracter special care implică exercitarea

  prerogativelor de putere publică, prevăzute la art. 370, alin. (3), lit. e):

  ”e) activităţi de specialitate şi de asigurare a suportului necesar apărării drepturilor şi

  libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea

  infracţiunilor, respectarea ordinii şi liniştii publice”

  În baza art. 370, alin. (4), art.406 și art. 407 din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul

  administrativ, propunem stabilirea celor 10 posturi de natură contractuală din cadrul Serviciului

  Pază Obiective, ca funcții publice, în condițiile legii.

  Cele 10 funcții contractuale se stabilesc ca funcții publice de polițist local, clasa III, gradul

  profesional asistent, în cadrul Biroului Ordine Publică și Intervenție Rapidă, în condițiile art. 406 și

  art. 407 din O.U.G. nr. 57/03.07.2019, întrucât fișa postului a fost completată cu atribuții prevăzute

  la art. 370, alin. (3), lit. e) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ.

  Menționăm că cei 10 angajați care ocupă posturile de natură contractuală de agenți de

  securitate (guarzi) ce desfășoară activități cu caracter special care implică exercitarea prerogativelor

  de putere publică îndeplinesc condițiile de ocupare a unei funcții publice prevăzute de art. 465, alin.

  (1) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ precum și condiţiile de vechime în

  specialitatea studiilor corespunzătoare clasei şi gradului profesional ale funcţiei publice.

  Numirea în funcția publică de polițist local, clasa III, gradul profesional asistent se face cu

  respectarea prevederilor art. 465, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul

  administrativ.

  Drepturile salariale ale persoanelor care vor ocupa noile funcţii publice în condiţiile

  enumerate mai sus, se stabilesc potrivit salarizării funcţiilor publice în care au fost numiți, respectiv

  conform prevederilor art.3, alin. (1) și (4), art. 10, art. 11, alin. (1) - (4), art. 25, art. 35, art. 37, alin.

  (1) – (2) coroborat cu art.39, alin. (1) din Legea nr. 153/28.06.2017, lege-cadru privind salarizarea

  personalului plătit din fonduri publice coroborat cu Hotărârea Consiliului Local al Municipiului

  Timișoara nr. 549 din 20.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul

  Direcției Poliției Locale Timișoara, începând cu data de 01.01.2018, conform O.U.G. nr.

  79/08.11.2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

  Prin stabilirea celor 10 posturi de natură contractuală din cadrul Serviciului Pază Obiective

  ca funcții publice, Serviciul Pază Obiective va funcționa cu un număr de 40 de posturi (funcții

  contractuale) iar Biroul Ordine Publică și Intervenție Rapidă va avea un număr de 127 posturi de

  polițist local (funcții publice specifice).

  În prezent, în Organigrama instituției Compartimentul Achiziții Publice funcționează cu un

  număr de 2 funcționari publici (1 post de consilier, clasa I, gradul profesional principal – ID 435874

  Cod FO 53-01, ver. 1

  și 1 post de consilier, clasa I, gradul profesional superior – ID 395412) care desfășoară activități de

  achiziție publică în proporție mai mare de 50%

  În baza art. 392, alin. (1) și art. 610, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul

  administrativ,

  ” art. 610 (1) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia ca în termen de maximum 120 de zile

  de la data intrării în vigoare a titlului II al părţii a VI-a să stabilească funcţia publică/funcţiile

  publice de execuţie de consilier achiziţii publice prin schimbarea denumirii funcţiilor publice de

  execuţie care au în atribuţiile postului activităţi de achiziţie publică mai mult de 50% sau prin

  transformarea ori înfiinţarea unei/unor funcţii publice de consilier achiziţii publice în situaţia în

  care nu există funcţii publice de execuţie cu atribuţii aferente activităţii de achiziţii publice mai

  mult de 50%.” ,

  propunem stabilirea a două funcții publice de execuție de consilier achiziții publice, prin

  schimbarea denumirii celor două funcții publice de execuție de consilier din cadrul

  Compartimentului Achiziții Publice, care au în atribuţiile postului activităţi de achiziţie publică mai

  mult de 50%.

  Menționăm că modificările propuse nu impun creșterea numărului de posturi în organigrama

  instituției.

  Având în vedere aspectele prezentate, propunem modificarea și aprobarea Organigramei și

  Statului de funcții pentru Direcția Poliției Locale Timișoara, conform anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la

  proiectul de hotărâre.

  Ținând cont de prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de

  hotărâre privind modificarea și aprobarea Organigramei și Statului de funcții pentru Direcția Poliției

  Locale Timișoara îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării consiliului local.

  p. Director Executiv,

  Jr. Ec. DOREL COJAN

  Șef Serviciu Resurse Umane,

  Jr. IOAN HADA

  Șef Serviciu Juridic,

  Jr. MARIN BLAJIN

  Consilier,

  VIOLETA ROBU

  Atasament: Anexa_nr_1.pdf

  COMPARTIMENT Control Intern

  SERVICIUL Resurse Umane

  COMPARTIMENT Securitate și Sănătate în Muncă

  SERVICIUL Juridic

  SERVICIUL Protecţia Mediului

  SERVICIUL Inspecţie Comercială

  SERVICIUL Disciplina în Construcţii

  şi Afişaj Stradal

  Consiliul Local al Municipiului Timișoara Anexa nr. _____ la H.C.L. nr.____________ A P R O B

  Primar NICOLAE ROBU

  ORGANIGRAMĂ

  DIRECTOR EXECUTIV

  Direcţia Poliţiei Locale Timişoara

  1

  DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

  B IR

  O U

  L C

  om un

  ic ar

  e, R

  eg is

  tra tu

  și E

  vi de

  nț ă

  O pe

  ra tiv

  ă

  B IR

  O U

  L O

  rg an

  iz ar

  e, P

  re ve

  ni re

  , S

  in te

  ză ș

  i E vi

  de nț

  a P

  er so

  an ei

  COMPARTIMENT Audit Public Intern

  SERVICIUL Ordine Publică

  B IR

  O U

  L P

  o liț

  ia P

  ie țe

  lo r

  B IR

  O U

  L O

  rd in

  e P

  u b

  lic ă

  ș i

  In te

  rv e

  n ți e

  R a

  p id

  ă

  B IR

  O U

  L

  R e c la

  m a ți i -

  S e s iz

  ă ri

  ș i E

  v e n im

  e n te

  1

  1+126 1+12 1+16 1+7 1+61+4+2

  1SERVICIUL Comunicare, Prevenire și Monitorizare Video

  1

  S E

  R V

  IC IU

  L P

  a ză

  O b ie

  ct iv

  e

  S E

  R V

  IC IU

  L C

  ir cu

  la ție

  R u tie

  B IR

  O U

  L

  P a tr

  u la

  re N

  a v a lă

  S E

  R V

  IC IU

  L D

  is p

  e c e

  ra t

  ș i C

  o n

  tr o

  l A c c e

  s

  B IR

  O U

  L M

  o n

  it o

  ri z a

  re V

  id e

  o

  B IR

  O U

  L C

  ir c u

  la ți e

  DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT 1

  DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

  C O

  M P

  A R

  T IM

  E N

  T L o g is

  ti c

  C O

  M P

  A R

  T IM

  E N

  T A

  u to

  ș i A

  rm a m

  e n t

  C O

  M P

  A R

  T IM

  E N

  T C

  .I .M

  . ș i M

  .C .

  S E

  R V

  IC IU

  L F

  in a

  n c ia

  r- C

  o n

  ta b

  ili ta

  te

  C O

  M P

  A R

  T IM

  E N

  T A

  c h iz

  iț ii

  P u b lic

  e

  1

  - funcţii publice de conducere - funcţii publice de executie

  TOTAL POSTURI din care:

  - funcţii contractuale de conducere - funcţii contractuale de execuţie - funcţii contractuale de deservire

  B IR

  O U

  L T

  ra n

  s p

  o rt

  U rb

  a n

  2

  1

  1

  10

  9

  BIROUL Consultanță și

  Evidență Juridică

  1+3

  1+7

  1+16 1+12 1+19 1+17 1+7 1+39 1+6+1 3+4 2+12 1

  1+9

  1+9

  1+7

  24

  44 1

  3

  300

  372

  1+5

  • Page 1