keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 511/24.10.2018 privind aprobarea trecerii din domeniul privat al Municipiului Timisoara in domeniul public al Municipiului Timisoara a terenului inscris in C.F. nr. 443778 - Timisoara

24.10.2018

Hotararea Consiliului Local 511/24.10.2018
privind aprobarea trecerii din domeniul privat al Municipiului Timisoara in domeniul public al Municipiului Timisoara a terenului inscris in C.F. nr. 443778 - Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr.CT2018 - 3705 din 11.09.2018, privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara, domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. CT2018 - 3705 din 11.09.2018, al Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest - Biroul Cladiri-Terenuri II Vest din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic nr. CT2018 - 3705 din 12.09.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. CT2018 - 3705 din 11.09.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere actele de donatie autentificate sub nr.880 din 31.08.2016, 878 din 31.08.2016, respectiv nr.879 din 31.08.2016 ;
Avand in vedere prevederile art. 8, alin. (1) si Anexa III din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, modificata;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) si alin. (2) lit. b) si lit. c) din Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001- privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba trecerea din domeniul privat al Municipiului Timisoara in domeniul public al Municipiului Timisoara, a terenului situat in str. Armoniei nr.21, inscris in C.F. nr.443778-Timisoara, in suprafata de 1.515 m.p., cu destinatia de teren pentru drum.

Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest - Biroul Cladiri Terenuri II Vest si Directia Ecomomica - Biroul Evidenta Patrimoniului, din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site -ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Cladiri, Terenuri, Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri, Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Directiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Biroului Audit;
- O.C.P.I. Timis;
- Domnului Petrut Ioan ;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS SULI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI şi DOTĂRI DIVERSE II VEST BIROUL CLĂDIRI-TERENURI II VEST Nr. CT2018-3705 din 11.09.2018 RAPORT de SPECIALITATE,

privind aprobarea trecerii din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara a terenului înscris în C.F. nr.443778-Timișoara

Având în vedere adresa nr.CT2018-3705 din 27.07.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara de către numitul Petruț Ioan, prin care solicită, emiterea de către Consiliul Local Timișoara, a unei hotărâri, referitor la aprobarea trecerii terenului situat în str. Armoniei nr.21, înscris în C.F. nr.443778-Timișoara, din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara ; Având în vedere Expunerea de motive nr.CT2018-3705 din 11.09.2018, a Primarului Municipiului Timișoara ; Având în vedere că, terenul menționat, în suprafață de 1515 m.p., a fost donat Municipiului Timișoara, de către persoane fizice, conform actelor de donație autentificate sub nr.879 din 31.08.2016, 878 din 31.08.2016, respectiv nr.880 din 31.08.2016, în scopul de a fi folosit ca ”Drum în intravilan”.

Prin H.C.L. nr.268 din 02.06.2015, a fost aprobat Planul urbanistic Zonal ”Dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare str. Armoniei nr.21”, iar la art.5 se prevede că ” Autorizația de Construire se va putea elibera, doar după ce terenurile afectate de drumuri, vor deveni domeniu public”, motiv pentru care, este necesar ca, imobilul-teren înscris în C.F. nr.443778-Timișoara, constând în teren intravilan pentru drum, să aparțină domeniului public al Municipiului Timișoara .

Având în vedere că, destinația terenului respectiv este de ”Drum în intravilan”, iar conform Regulamentului Local de urbanism, cap.II, art.7.6, ”toate drumurile din oraș sunt publice, cu excepția drumurilor de incintă ale agenților economici”, în temeiul art.8, alin.1 din Legea nr.213/1998 – privind bunurile proprietate publică, ”trecerea bunurilor din domeniul privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale în domeniul public al acestora, se face, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a consiliullui județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București ori a consiliului local”.

Având în vedere cele menţionate mai sus, înaintăm spre dezbaterea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, proiectul de hotărâre, privind aprobarea trecerii din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara, a terenului situat în str. Armoniei nr.21, înscris în C.F. nr.443778-Timișoara, în suprafață de 1.515 m.p., cu destinația de teren pentru drum.

DIRECTOR, ŞEF BIROU,

Mihai Boncea Diana Rof

CONSILIER,

Ilie Dumbravă

Cod FO 53-01, Ver.1

Atasament: Expunere_motive.pdf

JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR Nr. CT2018-3705 din 11.09.2018

EXPUNERE de MOTIVE, PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

referitor la aprobarea trecerii din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara a terenului înscris în C.F.

nr.443778-Timișoara

Prin adresa nr.CT2018-3705 din 27.07.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara de către numitul Petruț Ioan, se solicită, emiterea de către Consiliul Local Timișoara, a unei hotărâri, prin care să se aprobe trecerea terenului situat în str. Armoniei nr.21, înscris în C.F. nr.443778-Timișoara, din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara. Terenul menționat mai sus, în suprafață de 1515 m.p., a fost donat Municipiului Timișoara de către Druță Ioan-Gavril și Druță Floarea, conform actului de donație autentificat sub nr.879 din 31.08.2016, în cotă de 23/1515 părți, Tiriteu Liviu-Daniel și Tiriteu Ramona, conform actului de donație autentificat sub nr.878 din 31.08.2016, în cotă de 23/1515 părți, respectiv Petruț Ioan și Petruț Livia, conform actului de donație autentificat sub nr.880 din 31.08.2016, în cotă de 1469/1515 părți, având categoria de folosință ”Drum în intravilan”. Prin H.C.L. nr.268 din 02.06.2015, a fost aprobat Planul urbanistic Zonal ”Dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni complementare str. Armoniei nr.21”, care la art.5 prevede că ” Autorizația de Construire se va putea elibera, doar după ce terenurile afectate de drumuri, vor deveni domeniu public”.

Având în vedere cele menţionate mai sus, considerăm necesar și oportun, iniţierea unui proiect de hotărâre, privind aprobarea trecerii terenului menționat mai sus, din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timişoara, cu destinaţia de teren pentru drum. PRIMAR, VICEPRIMAR,

Nicolae Robu Imre Farkas

DIRECTOR, Mihai Boncea

Cod FO53-03,Ver.2