keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 235/28.06.2011 privind aprobarea proiectului "Centru regional de competenţe şi dezvoltare a furnizorilor în sectorul automotive", a Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. -"Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"

28.06.2011

Hotararea Consiliului Local 235/28.06.2011
privind aprobarea proiectului "Centru regional de competenţe şi dezvoltare a furnizorilor în sectorul automotive", a Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. -"Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011 - 11408/30.05.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere", din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 137/27.04.2010 privind aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara;
În conformitate cu Decizia Comitetului de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (CMC) nr. 7/17.05.2010;
În baza Hotărârii de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
Luând în considerare Ordinul nr. 863 din 2 iulie 2008 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (în prezent Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului) pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii";
În conformitate cu Ordinul Ministerului Economiei şi Finanţelor nr. 3296/07.11.2008 şi Ordinul Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (în prezent Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului) privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru Domeniul major de intervenţie "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Axa prioritară "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - Poli urbani de creştere" din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
Conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;
Luând în considerare prevederile Ordinului Ministerul Finanţelor Publice nr. 2548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009;
În baza Ordinului ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor nr. 287/06.03.2010 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regională prin crearea şi dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a) şi d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă proiectul "Centru regional de competenţe şi dezvoltare a furnizorilor în sectorul automotive" în valoare totală de 12.625.475,62 lei (T.V.A. inclusă), în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere".

Art. 2: Se aprobă Documentaţia tehnico-economică şi Analiza cost-beneficiu în vederea realizării proiectului "Centru regional de competenţe şi dezvoltare a furnizorilor în sectorul automotive", elaborate de către S.C. "ATELIERELE ARHITECH" S.R.L., cu principalii Indicatori tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Se aprobă contribuţia proprie a Municipiului Timişoara la cofinanţarea proiectului din bugetul local cu suma de 5.334.311,21 lei, alcătuită din:
a) contribuţia Municipiului Timişoara la cheltuieli eligibile reprezentând minim 50% din valoarea eligibilă a proiectului, în sumă de 4.858.890,93 lei;
b) contribuţia Municipiului Timişoara reprezentând cheltuielile neeligibile aferente proiectului, în sumă de . 475.420,28 lei.

Art. 4: (1) Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 5.632.683,51 lei, alcătuită din:
a) T.V.A. aferentă proiectului în sumă de 2.432.273,51 lei;
b) avansul necesar implementării optime a proiectului în sumă de 3.200.410 lei.
(2) T.V.A. aferentă cheltuielilor eligibile, precum şi avansul necesar implementării optime a proiectului vor fi rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, conform legislaţiei în vigoare în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţia Locală Timişoara;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Comaprtimentului Control Intern;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

1

Anexa la HCL nr. …………………..

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI PROIECTULUI “ CENTRU REGIONAL DE COMPETENŢE ŞI DEZVOLTARE A

FURNIZORILOR ÎN SECTORUL AUTOMOTIVE” - documentaţie tehnico economică elaborată

de către S.C. ”ATELIERELE ARHITECH” S.R.L., în baza contractului de prestare de servicii nr.156/14.09.2010

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI (T.V.A. inclusă) : 12.625.475,62 lei din care: C + M (T.V.A. inclusă) : 4.444.549,47 lei

SURSE DE FINANŢARE ALE PROIECTULUI (cheltuieli eligibile): - Asistenţă financiară nerambursabilă (F.E.D.R + Buget de stat) 4.858.890,90 lei - Buget local ( minim 50%) 4.858.890,93 lei

STRUCTURA DE COST Costuri eligibile 9.717.781,83 lei Costuri neeligibile 475.420,28 lei TVA din care: 2.432.273,51 lei

TVA cheltuieli eligibile 2.332.267,63 lei TVA cheltuieli neeligibile 100.005,88 lei

TOTAL PROIECT (T.V.A. inclusă) 12.625.475,62 lei

Contribuţia proprie din Bugetul Local (eligibile şi neeligibile): 5.334.311,21 lei (fara TVA) Contribuţie Buget Local – cheltuieli eligibile fără TVA: 4.858.890,93 lei Contribuţie Buget Local – cheltuieli neeligibile fără TVA: 475.420,28 lei Asistenţă finaciară nerambursabilă solicitată: 4.858.890,90 lei Sumă totală (cheltuieli eligibile şi neeligibile) alocată în Bugetul Local al Municipiului Timişoara: 5.334.311,21 +2.432.273,51 (TVA aferentă proiectului) + 3.200.410 (avans execuţie) = 10.966.994,72 lei

TVA aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum şi avansul necesar execuţiei vor fi rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, conform legislaţiei în vigoare în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare. DURATA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI: 18 de luni de la semnarea contractului de finanţare OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE PROIECTULUI : - Crearea unei infrastructuri de afaceri, care oferă suport şi asistenţă atât celor care vor să demareze mici

afaceri cât şi impuls pentru consolidarea lor - Implementarea unui pachet de servicii şi a unor programe de training în beneficiul întreprinderilor din

sectorul automotive

2

- Creşterea numărului şi a competenţelor furnizorilor locali şi regionali din domeniul construcţii de maşini/automotive

- Crearea unui centru de competenţe şi dezvoltare a furnizorilor, cu 3 componente: academie de training automotive, portofoliu de consultanţă pentru furnizori şi laborator pentru utilizarea colaborativă de echipamente specializate;

- Valorificarea şi adaptarea potenţialului de training şi formare al universităţilor în domeniul construcţii de maşini/automotive la nevoile întreprinderilor;

- Implementarea de servicii cu valoare adăugată în beneficiul întreprinderilor din sector. - Instruiri de specializare pentru optimizarea proceselor de producţie şi îmbunătăţirea calităţii, utile firmelor

mici si mijlocii cât si firmelor mari, inclusiv multinationale. - Sprijinirea firmelor mici şi mijlocii prin oferirea de servicii de prelucrari pe maşinile cu comenzi numerice

sau de injecţie mase plastice pentru acoperirea acestor procese în cazul în care IMM-ul are nevoie pentru preluarea unei comenzi mai complexe sau pentru realizarea de prototipuri.

CAPACITĂŢI:

- Suprafaţa desfăşurată nou creată a structurilor de afaceri (mp):2000 mp. - Suprafaţa construită nou creată a structurilor de afaceri (mp): 1600 mp. - Amprenta la sol a nou createi structuri de afaceri (mp): 1789 mp. - Suprafaţa utilă nou creată a structurilor de afaceri (mp): 1924,83 mp. - Suprafaţa parcaje: 624 mp. - Suprafaţă drumuri:1710 mp. - Suprafaţă alei: 625,50 mp. - Suprafaţă spaţii verzi: 3433 mp. - Număr locuri de parcare: 50 buc

Director executiv Direcţia Dezvoltare Şef Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională Arh. Aurelia Junie Ec. Cristina Scutariu Întocmit, Cons. Olaru Bogdana

Atasament: Referat.pdf

FP 53-01, Ver.1

ROMÂNIA Se aprobă, JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR DIRECŢIA DEZVOLTARE Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU Nr. SC2011 – 11408/30.05.2011

REFERAT privind aprobarea proiectului “Centru regional de competenţe şi dezvoltare a furnizorilor în sectorul automotive”, a Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creştere Obiectivul strategic al Programului Operaţional Regional constă în sprijinirea unei dezvoltări economico- sociale durabile şi echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor României, potrivit nevoilor şi resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de creştere, îmbunătăţirea mediului de afaceri şi a infrastructurii de bază, pentru a face din regiunile României locuri atractive pentru investiţii. Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creştere” are ca scop creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă, prin reabilitarea infrastructurii urbane, inclusiv a serviciilor sociale, precum şi prin dezvoltarea serviciilor de sprijinire a afacerilor şi a antreprenoriatului. Municipiul Timişoara este membru fondator din anul 2007 al Clusterului regional Automotivest, reţea care a coagulat un nucleu de întreprinderi şi universităţi active în domeniul construcţii de maşini/automotive şi care are ca misiune facilitarea creşterii competitivităţii pe piaţă a membrilor reţelei de tip „cluster” din Regiunea de Vest, pentru industria automotive. Astfel, s-au creat premisele pentru o investiţie strategică de sprijinire a acestui sector, în vederea generării unor servicii care să influenţeze în mod direct creşterea competenţelor întreprinderilor din regiune, care se află în lanţul de furnizori al sectorului automotive internaţional, sau care intenţionează să intre în acest sistem. Pe teritoriul Polului de creştere sunt localizate peste 60 de întreprinderi din sectorul automotive, atât companii multinaţionale, cât şi firme româneşti, cu un portofoliu extins de produse. În vederea creşterii competitivităţii întreprinderilor româneşti şi a stimulării companiilor multinaţionale pentru a-şi menţine unităţile de producţie în zona Polului de creştere sunt necesare investiţii ce vizează dezvoltarea furnizorilor locali, inclusiv prin realizarea infrastructurilor de sprijin a afacerilor care să asigure accesul întreprinderilor la anumite facilităţi, la costuri substanţial reduse. Crearea unui centru de competenţe şi dezvoltare a furnizorilor, cu 3 componente: academie de training automotive, portofoliu de consultanţă pentru furnizori şi laborator pentru utilizarea colaborativă de echipamente specializate va contribui la: - Creşterea numărului şi a competenţelor furnizorilor locali în domeniul automotive; - Valorificarea şi adaptarea potenţialului de training şi formare al universităţilor în domeniul construcţii de maşini/automotive la nevoile întreprinderilor; - Implementarea de servicii cu valoare adăugată în beneficiul întreprinderilor din sector

FP 53-01, Ver.1

In vederea realizării acestui obiectiv se intenţionează atragerea de fonduri europene, astfel în Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara a fost inclus proiectul „Centru regional de competenţe şi dezvoltare a furnizorilor în sectorul automotive”, proiect ce contribuie la dezvoltarea economică a zonei Polului de creştere prin sprijinirea unuia dintre cele mai dezvoltate sectoare economice la nivel regional, şi anume automotive şi construcţii de maşini. Proiectul urmează a fi depus în cadrul Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creştere, în vederea finanţării. Fondurile structurale constituie, aşadar, o oportunitate în găsirea surselor financiare necesare pentru realizarea unui Centru regional de competenţe şi dezvoltare a furnizorilor în sectorul automotive. Proiectul „Centru regional de competenţe şi dezvoltare a furnizorilor în sectorul automotive” se găseşte pe poziţia 5 din Lista de proiecte prioritare din Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara, documente aprobate prin hotărârea nr. 137/27.04.2010 a Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi avizate prin Decizia Comitetului de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (CMC) nr. 7/17.05.2010. Proiectul se încadrează în categoria de operaţiuni b) Dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri şi este inclus în Planul Integrat de Dezvoltare al “Polului de creştere Timişoara” în cadrul obiectivul 1. Dezvoltarea economică durabilă pe baza industriilor care utilizează înaltă tehnologie, a informaticii, telecomunicaţiilor şi serviciilor creative, politica 1.1. Crearea unui mediu de afaceri atractiv, stabil şi inovativ, programul 1.1.1. Realizarea infrastructurilor de susţinere a afacerilor. Beneficiarul investiţiei „Centru regional de competenţe şi dezvoltare a furnizorilor în sectorul automotive” este Municipiul Timişoara, iar acest centru va fi amplasat în Parcul Industrial Freidorf, C.F. nr. 417703. Drept urmare, propunem spre aprobare proiectul “Centru regional de competenţe şi dezvoltare a furnizorilor în sectorul automotive”, documentaţia tehnico-economică, elaborată de către S.C.”ATELIERELE ARHITECH” S.R.L., în baza contractului de prestare de servicii nr. 156/14.09.2010, contribuţia proprie a Municipiului Timişoara la cofinanţarea proiectului, precum şi alocarea în bugetul local a T.V.A. aferentă proiectului - condiţie pentru recuperarea acesteia -, precum şi a unui avans, estimat a acoperi primele 6 luni de implementare, având în vedere condiţiile rambursării în cazul proiectelor finanţate din fonduri structurale, cu menţiunea că T.V.A. aferentă cheltuielilor eligibile, precum şi avansul necesar implementării optime a proiectului vor fi rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007- 2013, conform legislaţiei în vigoare în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare. Având în vedere cele menţionate mai sus, Propunem spre aprobare următoarele: 1. proiectul “Centru regional de competenţe şi dezvoltare a furnizorilor în sectorul automotive” în valoare totală de 12.625.475,62 lei (T.V.A. inclusă), în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creştere”. 2. Documentaţia tehnico-economică şi Analiza cost-beneficiu în vederea realizării proiectului “Centru regional de competenţe şi dezvoltare a furnizorilor în sectorul automotive”, elaborate de către S.C. ”ATELIERELE ARHITECH” S.R.L., cu principalii Indicatori tehnico-economici prevăzuţi în Anexa la prezentul referat.

FP 53-01, Ver.1

3. contribuţia proprie a Municipiului Timişoara la cofinanţarea proiectului din bugetul local cu suma de 5.334.311,21 lei, alcătuită din: a) contribuţia Municipiului Timişoara la cheltuieli eligibile reprezentând minim 50% din valoarea eligibilă a proiectului, în sumă de 4.858.890,93 lei; b) contribuţia Municipiului Timişoara reprezentând cheltuielile neeligibile aferente proiectului, în sumă de . 475.420,28 lei. 4. (1) alocarea din bugetul local a sumei de 5.632.683,51 lei, alcătuită din: a) T.V.A. aferent proiectului în sumă de 2.432.273,51 lei; b) avansul necesar implementării optime a proiectului în sumă de 3.200.410 lei. (2) T.V.A. aferentă cheltuielilor eligibile, precum şi avansul necesar implementării optime a proiectului vor fi rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, conform legislaţiei în vigoare în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare. Director executiv Direcţia Dezvoltare Director executiv Direcţia Economică Arh. Aurelia Junie Ec. Smaranda Haracicu Şef Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională Ec. Cristina Scutariu Întocmit, Cons. Olaru Bogdana