keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 241/26.05.2015 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului casa de locuit situat în Timişoara, strada Bulevardul 16 Decembrie 1989 nr.1 ,corp B la preţul de 20.000 euro

26.05.2015

Hotararea Consiliului Local 241/26.05.2015
privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului casa de locuit situat în Timişoara, strada Bulevardul 16 Decembrie 1989 nr.1 ,corp B la preţul de 20.000 euro


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2015-12172/11.05.2015 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa cu nr.CT2015-002763 din data de 04.05.2015 înregistrată la Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse- Compartimentul Monumente de către Petersel Emeric în calitate de împuternicit al domnului Mihalyfi Ferdinand Adalbert, prin care solicită ca Primăria Municipiului Timişoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune, la intenţia de înstrăinare a imobilului Casa de locuit, situat în Timişoara, strada Bulevardul 16 Decembrie 1989 nr.1 , identificat cu C.F nr.406371, nr.topo 406371-C2, compusă din 4 încăperi cu suprafaţă utilă de 58,45 m.p, pentru care vânzătorul cere un preţ de 20.000 euro, respectiv 342,18 euro /mp.;
-Din adresa cu nr. CT2015-002763 din 05.05.2015 a Direcţiei de Urbanism - Biroul Reabilitare şi Conservare Clădiri Istorice, rezultă că imobilul de la adresa mai sus menţionata este înclus în Sirul Urban ,,Vechiul cartier Iosefin", Cod TM-II-s-B-06098, poziţia 63 în Lista Monumentelor Istorice -2010;
Faţada clădirii prezintă degradări vizibile şi necesită reparaţii, unele de urgenţă. Acoperişul reabilitat parţial (circa jumătate din suprafaţă ).Tâmplăria de lemn a vitrinelor de la parter şi a ferestrelor de la etaj a fost înlocuită cu rame din PVC inadecvate clădirilor istorice protejate. Poarta de acces originală s-a păstrat în stare relativ bună, dar are nevoie de lucrări de conservare şi restaurare. Deasemenea, imobilul necesită asanarea instalaţiilor parazitare (alarme, cabluri de electricitate şi de date);
-Conform adresei nr.1111 din 14.04.2015 a Direcţiei Judeţene pentru Cultură Timiş, rezultă că aceasta nu îşi exercită dreptul de preemţiune asupra imobilului din Bulevardul 16 Decembrie 1989 nr.1, corp B oraşul Timişoara, judeţul Timiş, inclus în Situl urban ,,Vechiul cartier Iosefin" ,Cod TM-II-s-B-06098, poziţia 63 din Lista Monumentelor Istorice-2010, judeţul Timiş;
- Biroul Locuinţe din cadrul Direcţiei Clădiri,Terenuri şi Dotări Diverse ne raspunde conform adresei CT2015-002763 din 05.05.2015, că nu a prevăzut în bugetul pe anul 2015 sume pentru cumpărare imobile istorice;
Ţinând cont de art.4, alin.4 din Legea nr.422/2001, modificată şi republicată de Legea nr 259/2006 privind protejarea monumentelor istorice;
În conformitate cu prevederile art.36, alin. (4), litera c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Consiliul Local al Municipiului Timişoara nu îşi exercită dreptul de preemţiune la intenţia de înstrăinare a imobilului casa de locuit situat în Timişoara, strada Bulevardul 16 Decembrie 1989 nr.1 ,corp B, identificat cu C.F nr.406371, nr.topo 406371 -C2 la preţul de 20.000 euro.
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse prin Compartimentul Monumente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Domnului Mihalyfi Ferdinand Adalbert prin împuternicit Petersel Emeric;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
RAMONA OLTEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

APROBAT: JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR, MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECTIA CLADIRI, TERENURI SI ALTE DOTARI DIVERSE COMPARTIMENTUL MONUMENTE SC2015-12172/11.05.2015 NICOLAE ROBU REFERAT

Cu privire la neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului casa de locuit situat în Timişoara, strada Bulevardul 16 Decembrie 1989 nr.1 ,corp B la preţul de 20.000 euro.

COMPARTIMENTUL MONUMENTE:

Având în vedere adresa cu nr.CT2015-002763 din data de 04.05.2015 înregistrate la Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse- Compartimentul Monumente de către Petersel Emeric în calitate de împuternicit al domnului Mihalyfi Ferdinand Adalbert ,prin care solicită ca, Primăria Municipiului Timişoara să se pronunţe asupra dreptului de preemţiune, la intenţia de înstrăinare a imobilului Casa de locuit ,situat în Timişoara, strada Bulevardul 16 Decembrie 1989 nr.1 , identificat cu C.F nr.406371 şi nr.topo 406371-C2, compusă din 4 încăperi cu suprafaţă utilă de 58,45 mp, pentru care vânzătorul cere un preţ de 20.000 euro, respectiv 342,18 euro /mp.

-Din adresa cu nr. CT2015-002763 din 05.05.2015 a Direcţiei de Urbanism-Biroul Reabilitare şi Conservare Clădiri Istorice rezultă că imobilul de la adresa mai sus menţionata este înclus în Sirul Urban ,,Vechiul cartier Iosefin, Cod TM-II-s-B-06098, poziţia 63 în Lista Monumentelor Istorice - 2010.

Faţada clădirii prezintă degradări vizibile şi necesită reparaţii, unele de urgenţă. Acoperişul reabilitat parţial (circa jumătate din suprafaţă ).Tâmlpăria de lemn a vitrinelor de la parter şi a ferestrelor de la etaj a fost înlocuită cu rame din PVC inadecvate clădirilor istorice protejate.Poarta de acces originală s-a păstrat în stare relativ bună,dar are nevoie de lucrări de conservare şi restaurare. Deasemenea imobilul necesită asanarea instalaţiilor parazitare (alarme, cabluri de electricitate şi de date).

-Conform adresei nr.1111 din 14.04.2015 a Direcţiei Judeţene pentru Cultură Timiş, rezultă că aceasta nu îşi exercită dreptul de preemţiune, asupra imobilului din Bulevardul 16 Decembrie 1989 nr.1, corp B oraşul Timişoara, judeţul Timiş, inclus în Situl urban ,,Vechiul cartier Iosefin ,Cod TM- II-s-B-06098, poziţia 63 din Lista Monumentelor Istorice-2010, judeţul Timiş.

- Biroul Locuinţe din cadrul Direcţiei Clădiri,Terenuri şi Dotări Diverse ne raspunde conform adresei CT2015-002763 din 05.05.2015, că nu are prevăzut în bugetul pe anul 2015 sume pentru cumpărare imobile istorice.

Ţinând cont de art.4, alin.4 din Legea nr.422/2001, modificată şi republicată de Legea nr 259/2006 privind protejarea monumentelor istorice;

Având în vedere prevederile art.2, din Hotărârea nr.67/26.02.2008 a Consiliului Local al

Municipiului Timişoara;

Cod.FO53-01,ver.2

PROPUNE:

Emiterea unei Hotărâri, prin care Consiliul Local Timişoara, nu îşi exercită dreptul de preemţiune privitor la cumpărarea imobilului Casă de locuit , situat în Timişoara, strada Bulevardul 16 Decembrie 1989 nr.1 ,corp B , identificat cu C.F nr. 406371, nr.topo 406371-C2, la preţul de 20.000 euro.

ADMINISRTRATOR PUBLIC PT. SECRETAR Sorin Iacob Dragoi Simona Drăgoi

DIRECTOR, D.C.T.D.D Laura Koszegi Stoianov

DIRECTOR, D.I.S.M.S.C Mihai Costa CONSILIER, Luminita Mirica AVIZAT, Serviciul Juridic +

Cod.FO53-01,ver.2