keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 626/19.12.2014 privind tarifele pentru serviciile prestate de SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA

19.12.2014

Hotararea Consiliului Local 626/19.12.2014
privind tarifele pentru serviciile prestate de SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-32882/08.12.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere solicitarea RE2014-002110/03.12.2014 a SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA;
În temeiul art. 43 alin. 8 din Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. d) şi alin. (6) lit. a) pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă tarifele pentru serviciile prestate de SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA APROBAT, JUDETUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA NICOLAE ROBU PRIMĂRIA NR. ……….........../…………

REFERAT privind tarifele pentru serviciile prestate de SC Compania Locală de Termoficare

ColtermSA

Având în vedere adresa nr. RE2014-2110/03.12.2014 a SC Colterm SA prin care solicită iniţierea procedurilor pentru aprobarea tarifelor la serviciile practicate de companie;

Având în vedere că în Legea privind serviciile comunitare de utilităţi publice, se prevede explicit că pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilităţi publice, cum sunt eliberarea acordurilor şi avizelor, verificarea documentaţiilor tehnico-economice, expertizele tehnice, service- ul instalaţiilor de utilizare şi altele asemenea, tarifele se fundamentează pe tipuri de lucrări sau servicii prestate de operatori şi se aprobă prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale;

Având în vedere documentaţia întocmită şi depusă de SC Colterm SA prin care se justifică fiecare tarif propus spre aprobare;

Potrivit art.36 alin.2 lit.d) şi alin.6 lit.a) pct.14 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, consiliul local exercită atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni, asigurând potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind serviciile comunitare de utilitate publice.

În conformitate cu art. 43 alin. 8 din Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată;

PROPUNEM: Consiliului Local 1. Aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA prevăzute în Anexă.

VICEPRIMAR SECRETAR DAN DIACONU IOAN COJOCARI DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ CULIŢĂ CHIŞ SEF SERVICIU ENERGETIC MSUP IOAN ZUBAŞCU

Avizat juridic, CONSILIER MALAC MARCEL

Red. MM Cod FO 53-01,ver.2 Ex. 1

Atasament: MX-M502N_20150219_080019.pdf

ANCKA Compania Locala de Termoficare S.A 6 VCL nr 6-26 dn 19.12.2045 TIMISOARA TARIFE valabile începând cu data de ............... oii iii ii DENUMIRE SERVICII TARIF PROPUS fara TVA 1. Exploatare sistem repartizare costuri: PI - citire Colterm - citire Asociatie 3 1 61 PI 2.42 9 5. Aviz gospodarie subterana si supraterana pentru obtinere Aviz Unic 85,08 105,50 6. Debransare/Deconectare (conform deviz 7. Acord de furnizare de energie termica,nou, | aazsl 2580 reactualizare (conform HCL 239/2009 20475) 253,90 8. Aviz de racordare(apa fierbinte) pentru agent termic primar 9. Aviz de racordare(apa calda si/sau incalzire) | asoal 10550 pentru agent termic. secundar 85,08 105,50 10. Determinare cu FEROLUX a traseelor | a rețelelor termice 70,49 87,41 11. Determinare cu HIDROLUX a neetanseitatilor pe retelele termice (1 buc avarie 104,68 129,80 19,70 |____s95| 490| | __a00[ 000| 14. Rebransare(fara executie lucrari Director Tehnic-Dezvoltare Director Economic ing. Emil Ec. lonel Buciu 2

Compania Locala de Termoficare S.A a CL n 6-26 TIMISOARA TARIFE valabile începând cu data de DENUMIRE SERVICII - deplasare 31 2 77 39,40 - apartament 3,00 5. Aviz gospodarie subterana si supraterana pentru obtinere Aviz Unic 85,08 6. Debransare/Deconectare (conform deviz 403,23 500,00 7. Acord de furnizare de energie termica,nou, | aazsl 2580 reactualizare (conform HCL 239/2009 204,75| 253,90 8. Aviz de racordare(apa fierbinte) pentru agent [zace] termic primar 174,68 216,60 9. Aviz de racordare(apa calda si/sau incalzire) | asoal 10550 pentru agent termic secundar 85,08 105,50 10. Determinare cu FEROLUX a traseelor ral _orail rețelelor termice 70,49 87,41 11. Determinare cu HIDROLUX a neetanseitatilor pe retelele termice (1 buc avarie 104,68 129,80 Director Tehnic-Dezvoltare Director Economic Ec. lonel Buciu