keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 170/29.05.2007 privind ajustarea tarifului pentru prestarea serviciului de hidroforizare a apei reci potabile către consumatorii din Municipiul Timişoara de către S.C. Compania Locală de Termoficare Colterm S.A.

29.05.2007

Hotararea Consiliului Local 170/29.05.2007
privind ajustarea tarifului pentru prestarea serviciului de hidroforizare a apei reci potabile către consumatorii din Municipiul Timişoara de către S.C. Compania Locală de Termoficare Colterm S.A.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 11542/18.05.2007, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Memoriul nr. RE2007- 919 / 08.05.2007 al S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. Timişoara;
În conformitate cu prevederile actelor constitutive ale S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice;
Având în vedere prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal ;
În conformitate cu prevederile 36 alin. (2) lit. b) şi d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba ajustarea tarifului pentru prestarea serviciului de hidroforizare a apei reci potabile începând cu data de 01.06.2007, de la 0,4505 lei/ mc.fara T.V.A. în anul 2006 la 0,4729 lei/mc fără T.V.A.
Art. 2 : Ajustarea de tarif s-a făcut ca urmare a ratei inflaţiei de 5%, a creşterii tarifului la energia electrică şi apă rece de 8,9% respectiv 5,6% şi o creştere salarială de 20%.
Art. 3 : Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Timişoara şi S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A.
Art. 4 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroulul Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
AUREL AVRAM JECU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat_-_Tarife_hidroforizare.pdf

1

ROMÂNIA SE APROBĂ JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR PRIMĂRIA TIMIŞOARA GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA EDILITARĂ NR. SC

Referat privind ajustarea tarifului pentru prestarea serviciului de hidroforizare a apei reci potabile

către consumatorii din Municipiul Timişoara În prezent, livrarea apei reci pentru imobilele cu mai mult de P+4 nivele este în atribuţia S. C. COLTERM SA şi anume :

- întreţinere, reparaţii, exploatare cotă parte staţii hidrofor, - întreţinere, reparaţii, exploatare reţele distribuţie, - activitate de furnizare apă rece hidrofor, contractare, facturare , încasare apă rece

hidrofor, întreţinere, reparaţii, exploatare buclă de măsură. Apa rece este cumpărată de la R.A. AQUATIM la presiunea medie de 1,5 atm ( presiune oraş ), pe bază de măsură la fiecare din cele 51 de puncte, plus 8 centrale termice care au instalaţie de hidrofor. La fiecare din ele există instalaţii individuale pentru ridicarea presiunii de la 1,5 la 4,5 atm. plecare din punctul termic. Toate imobilele cu mai mult de P+4 nivele sunt alimentate prin conducte individuale de apă rece hidrofor ( 28.000 ml. conductă ), cei 306 consumatori ( imobile ) fiind contorizaţi la nivel de racord. Având în vedere că tariful de hidroforizare al apei reci potabile a rămas la nivelul aprobat în martie 2006 (aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.63/28.02.2006) şi În contextul creşterii tarifului la energia electrică de la 0,3226 lei/kw (cuprins în vechiul tarif aplicat de la 08.03.2006 ) la 0,3513 lei/kw cât este în prezent ( creştere de 4,7 % de la 01.12.2006 şi o creştere de 4 % de la 01.04.2007 ) şi a tarifului la apă rece de la 1,25 lei/mc (cuprins în vechiul tarif aplicat de la 08.03.2006 ) la 1,32 lei/mc ( de la 01.08.2006 ), a tarifului la canal de 0,83 lei/mc ( de la 01.01.2007 ) , o inflaţie de 5% şi o creştere salarială de 20% , SC COLTERM SA propune pe baza referatului înregistrat cu numărul RE2007- 919 / 08.05.2007 o nouă reactualizare pe baza următoarei fundamentări:. Energia electrică Din măsurătorile efectuate în anumite perioade a rezultat un consum specific de 0,4755 kwh /mc

1.285.582 mc apă hidrofor livrată x 0,4755 kwh/mc. x 0,3513 lei/kwh = 214.748 lei

214.748 lei : 1.285.582 mc = 0,1670 lei/mc

Pierdere tehnologică de apă

1.367.640 mc apă hidrofor cumpărată x 6 % x 1,32 lei/mc = 108.317 lei

108.317 lei : 1.285.582 mc = 0,0843 lei/mc

2

Pierdere tehnologică canal Deoarece RA Aquatim facturează apa la preţ de 2,15 lei / mc care include şi 0,83 lei/ mc aferent serviciului de canalizare în propunerea noastră am inclus elementul de tarif Pierdere tehnologică canal care a fost calculat după cum urmează: 1.367.640 mc apă hidrofor cumpărată x 6 % x 0,83 lei/mc = 68.108 lei 68.108 lei : 1.285.582 mc = 0,0530 lei/mc

Celelalte elemente: materii prime, materiale, reparaţii, contorizare, amortizare, cheltuieli salariale sunt cheltuieli fixe ( deci nu variază în funcţie de cantitatea de apă rece hidrofor livrată ), fiind indexate cu inflaţia de 5% respectiv 20 % pentru cheltuieli salariale.

Materii prime, materiale şi reparaţii Valoare aprobată : 90.417 lei Inflaţie : 5% Valoare propusă : 94.938 lei Alte cheltuieli ( contorizare ) Valoare aprobată : 31.086 lei Inflaţie : 5% Valoare propusă : 32.640 lei Amortizare Valoare aprobată : 10.386 lei Inflaţie : 5% Valoare propusă : 10.905 lei Cheltuieli salariale Cost unitar aprobat : 0,0423 lei /mc Cost unitar propus : 0,0543 lei /mc Impozite, taxe şi alte vărsăminte Cost unitar aprobat : 0,0137 lei /mc Cost unitar propus : 0,0166 lei /mc Având în vedere că s-a solicitat furnizorului de apă rece să nu mai factureze canalizarea aferentă apei reci pierdute pe reţele, întrucât aceste reţele sunt îngropate direct în pământ şi nu sunt legate prin dezapări la reţeaua de canal orăşenească, şi nu s-a primit un aviz favorabil, acest cost a fost inclus în tariful de hidroforizare. Până acum costul hidroforizării nu cuprindea şi partea de canalizare. În consecinţă trebuie să evidenţiem că dacă acest cost nu ar fi fost cuprins, tariful de hidroforizare ar fi fost majorat de la 0,4505 lei / mc la 0,4729 lei / mc, reprezentând o creştere de 5 % .

3

Incluzând şi canalizarea tariful de hidroforizare creşte de la 0,4505 lei / mc la 0,5312 lei / mc adică o creştere de 17,9 %. Pentru consumatorul de apă rece hidrofor, care plăteşte apa rece consumată, la care se adaugă tariful de hidrofor creşterea este de la 2,60 lei / mc la 2,68 lei / mc, adică 3 %. Ca urmare a celor prezentate, supunem aprobării Consiliului Local propunerea noastră privind noul tarif de prestare a serviciului de apă rece hidrofor la valoarea : 0,4729 lei/mc fară TVA. DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ ŞEF SERVICIU ENERGETIC

DUMITRU ANDOR IOAN ZUBAŞCU

AVIZAT JURIDIC MIRELA LASUSCHIEVICI