keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 391/17.10.2017 privind modificarea Hotărârii Cosiliului Local nr. 170/29.05.2007 privind ajustarea tarifului pentru prestarea serviciului de hidroforizare a apei reci potabile către consumatorii din Municipiul Timişoara de către S.C. Compania Locală de Termoficare Colterm S.A.

17.10.2017

Hotararea Consiliului Local 391/17.10.2017
privind modificarea Hotărârii Cosiliului Local nr. 170/29.05.2007 privind ajustarea tarifului pentru prestarea serviciului de hidroforizare a apei reci potabile către consumatorii din Municipiul Timişoara de către S.C. Compania Locală de Termoficare Colterm S.A.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2017-24.584/04.10.2017 privind Oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2017- 24.584/04.10.2017 al Directiei Edilitare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 13.10.2017 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2017 - 24.584/04.10.2017;
Având în vedere Adresa nr. RE2017-1881/29.09.2017 a COLTERM SA;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societăti comerciale şi Comisiei pentru cultură, stiintă, învătământ, sănătate, protectie socială, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
În conformitate cu prevederile actelor constitutive ale S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A.;
Conform prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, republicată si modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. b), c) si d) si alin. (6) lit. a) pct.14 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, republicată si modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publică locală, republicată si modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică art. 1) din Hotărârea Consiliului Local nr. 170/29.05.2007 şi va avea următorul cuprins: "Se aprobă ajustarea tarifului pentru prestarea serviciului de hidroforizare a apei reci potabile la 1,2392 lei/mc fără TVA, respectiv 1,4747 lei/mc cu TVA, începând cu data de 01.10.2017".

Art. 2: Se modifică art.2) din Hotărârea Consiliului Local nr. 170/29.05.2007 şi va avea următorul cuprins: "Ajustarea de tarif s-a făcut ca urmare a ratei inflaţiei de 37,35%, a creşterii tarifului la energia electrică de 52,43%, a creşterii tarifului pentru apă rece de 115,91% şi o creştere salarială medie de 15%."

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A..

Art. 4: Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A.
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GABRIEL IONESCU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR SC2017-24.854/

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Cosiliului Local nr. 170/29.05.2007 privind ajustarea tarifului pentru prestarea serviciului de hidroforizare a apei reci potabile către consumatorii din Municipiul

Timişoara de către .S.C. Compania Locală de Termoficare Colterm S.A.

1. Descrierea situaţiei actuale

În prezent, livrarea apei reci pentru imobilele cu mai mult de P+4 nivele este în atribuţia S. C. Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. şi anume :

- întreţinere, reparaţii, exploatare staţii hidrofor, - întreţinere, reparaţii, exploatare reţele distribuţie apă rece hidrofor, - activitate de furnizare apă rece hidrofor, contractare, facturare , încasare apă rece hidrofor,

întreţinere, reparaţii, exploatare buclă de măsură. Apa rece este livrată de la S.C. AQUATIM S.A. la presiunea medie de 1,5 atm ( presiune oraş), pe bază de măsură la o centrală termică de cvartal şi 52 de puncte termice, care au instalaţie de hidrofor. La fiecare din ele există instalaţii individuale pentru ridicarea presiunii de la 1,5 la 4,5 atm. plecare din PT/CT. Toate imobilele cu mai mult de P+4 nivele sunt alimentate prin conducte individuale de apă rece hidrofor (28.000 ml), cele 306 imobile fiind contorizate la nivel de racord.

Acest serviciu este independent de serviciul de furnizare a energiei termice.

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate În contextul modificării următoarelor elemente: creştere tarif la energia electrică, creştere tarif la apă

rece, creştere tarif la canal, inflaţie, creşteri salariale medii se impune o modificare a tarifului pentru prestarea serviciului de hidroforizare a apei reci potabile către consumatori.

3. Concluzii

Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm necesară şi oportună aprobarea privind modificarea Hotărârii Cosiliului Local nr. 170/29.05.2007 privind ajustarea tarifului pentru prestarea serviciului de hidroforizare a apei reci potabile către consumatorii din Municipiul Timişoara.

PRIMAR DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ

NICOLAE ROBU CULIŢĂ CHIŞ

Cod FO53-03,Ver.1

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMĂRIA NR. SC2017-24.584/

RAPORT DE SPECIALITATE

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Cosiliului Local nr. 170/29.05.2007 privind ajustarea tarifului pentru prestarea serviciului de hidroforizare a apei reci potabile către consumatorii

din Municipiul Timişoara de către S.C. Compania Locală de Termoficare Colterm S.A.

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2017-24.584/04.10.2017 a Primarului

Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind ajustarea tarifului pentru prestarea serviciului de hidroforizare a apei reci potabile către consumatorii din Municipiul Timişoara, prin care se propune modificarea art. 1 şi art. 2 din HCL 170/2007; Facem următoarele precizări: În conformitate cu modificarea următoarelor elemente: - creşterea tarifului la energia electrică de la 0,3513 lei/kW (cuprins în vechiul tarif aplicat de la 01.06.2007) la 0,5355 lei/kW cât este în prezent (creştere de 52,43%); - creşterea tarifului la apă rece de la 1,32 lei/mc (cuprins în vechiul tarif aplicat de la 01.06.2007) la 2,85 lei/mc în prezent (creştere de 115,91%); - creşterea tarifului la canal de la 0,83 lei/mc (cuprins în vechiul tarif aplicat de la 01.06.2007) la 2,84 lei/mc în prezent (creştere de 242,17%); - inflaţia de 37,35% pentru perioada 2007-2016; - creşteri salariale medii de 15%,

Propunem o modificare a tarifului pentru prestarea serviciului de hidroforizare a apei reci potabile, după cum urmează:

Energia electrică Din măsurătorile efectuate a rezultat un consum specific de 0,5308kWh/mc 962.947 mc apă hidrofor livrată x 0,5308 kWh/mc x 0,4920 lei/kWh = 251.477 lei 251.477 lei : 962.947 mc = 0,2612 lei/mc Consum tehnologic apă (1.367.640 mc apă hidrofor cumpărată – 962.947 mc apă hidrofor livrată) x (2,85 +

2,84) lei/mc = 543.603 lei 543.603 lei : 962.947 mc = 0,5645 lei/mc Celelalte elemente: materii prime, materiale, reparaţii, contorizare, amortizare,

cheltuieli salariale sunt cheltuieli fixe (deci nu variază în funcţie de cantitatea de apă rece hidrofor livrată), au fost indexate după cum urmează:

Materii prime, materiale şi reparaţii Valoare aprobată: 94.938 lei Inflaţie: 37,35% Valoare propusă: 130.397 lei Alte cheltuieli (contorizare) Valoare aprobată: 32.640 lei Indexare: 25% Valoare propusă: 40.800 lei Amortizare reţele apă rece hidrofor Valoare aprobată: 10.905 lei Amortizare lunară 2.688,24 lei Valoare propusă: 32.259 lei Cheltuieli salariale: s-a aplicat o indexare de 15%, în raport cu creşterea salarială medie pentru perioada 2007-2016. Cost unitar aprobat: 0,0543 lei/mc Cost unitar propus: 0,0834 lei/mc Impozite, taxe şi alte vărsăminte Cost unitar aprobat: 0,0166 lei/mc Cost unitar propus: 0,0271 lei/mc În concluzie, pentru consumatorul de apă rece hidrofor, care plăteşte apa rece consumată plus tariful de hidrofor, creşterea este de la 6,163 lei/mc la 6,929 lei/mc, adică 12,43%. Astfel, tariful pentru prestarea serviciului de hidroforizare a apei reci potabile către consumatorii din Municipiul Timişoara se modifică la valoarea de 1,2392 lei/mc fără TVA, respectiv 1,4747 lei/mc cu TVA, începând cu data de 01.10.2017. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Cosiliului Local nr. 170/29.05.2007 privind ajustarea tarifului pentru prestarea serviciului de hidroforizare a apei reci potabile către consumatorii din Municipiul Timişoara de către S.C. Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local. DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ ŞEF SERVICIU S.E.M.S.U.P. CULIŢĂ CHIŞ IOAN ZUBAŞCU CONSILIER

CRINA COMAN Cod FO53-01,Ver.1