keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 63/28.02.2006 privind stabilirea tarifului pentru prestarea serviciului de hidroforizare a apei reci potabile către consumatorii Municipiului Timişoara de către S.C. Compania Locală de Termoficare Colterm S.A.

28.02.2006

Hotararea Consiliului Local 63/28.02.2006
privind stabilirea tarifului pentru prestarea serviciului de hidroforizare a apei reci potabile către consumatorii Municipiului Timişoara de către S.C. Compania Locală de Termoficare Colterm S.A.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2006 -1324/24.01.2006 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Memoriul nr. RE 2006-68 din data de 18.01.2006 al S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. Timişoara;
În conformitate cu prevederile actelor constitutive ale S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal ;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (d) şi (i) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba majorarea tarifului pentru prestarea serviciului de hidroforizare a apei reci potabile începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, de la 0,3984 lei/ mc. fara T.V.A. în anul 2004 la 0,4505 lei/ mc.fara T.V.A.
Art. 2 : Ajustarea de tarif s-a facut ca urmare a ratei inflatiei de 13 % , a creşterii tarifului la energia electrica si apa rece cu 5,1 % respectiv 45,96 % si o crestere salariala de 13%.
Art. 3 : Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Timişoara şi S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A.
Art. 4 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- S.C. Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. Timişoara;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
FLORICĂ BÎRSĂŞTEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat-Tarife_hidroforizare.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR PRIMĂRIA TIMIŞOARA DR. ING.GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA EDILITARĂ NR. SC 2006- 1324/ 24.01.2006

REFERAT privind stabilirea tarifului pentru prestarea serviciului de hidroforizare a apei

reci potabile către consumatorii Municipiului Timişoara Având în vedere modificările survenite la tariful de hidroforizare a apei reci potabile faţă de actualizarea anului 2004, compania locală de termoficare SC COLTERM SA propune pe baza referatului înregistrat cu numărul RE 2006- 68 din data de 18.01.2006 o nouă reactualizare pe baza unei fundamentări care ia în considerare noile preţuri la energia termică, inflaţia şi creşterea salarială din companie. Argumentele care susţin modificarea de tarif sunt enumerate în cele ce urmează, astfel :

• atribuţiile legate de livrarea apei reci potabile pentru imobilele cu mai mult de P+4 nivele sunt întreţinerea ,reparaţia şi exploatarea staţiilor de hidrofor cu reţele de distribuţie aferente, furnizarea, contractarea facturarea încasarea consumului de apă rece precum şi regia rezultată din exploatarea buclei de măsură

• apa rece este cumpărată de la RA Aquatim la presiunea medie de 1.5 atm pe bază de măsură la fiecare din cele 59 puncte şi centrale termice prevăzute cu instalaţii hidrofor care ridică presiunea apei la 4.5 atm (presiune nominală de plecare din staţia hidrofor )

• toate imobilele cu mai mult decât P+4 nivele sunt alimentate prin conducte individuale de apă rece hidrofor (28000 ml conductă), toţi cei 306 abonaţi (imobile) fiind contorizaţi la nivel de branşament

• în contextul scăderii drastice a consumului de apă rece hidrofor ca urmare a contorizării se impune abordarea elementelor de tarif distinct, respectiv elemente de cheltuieli cu caracter variabil şi fix. La fundamentarea tarifului s-a considerat ca element de cheltuială variabilă cantitatea de apă vândută, energia electrică consumată şi apa brută utilizată. Se poate exemplifica diminuarea cantităţii de apă rece livrată după cum urmează :

4.990.000 mc – în anul 1998 3.838.000 mc – în anul 1999 2.724.630 mc – în anul 2000 1.718.980 mc – în anul 2001 1.419.493 mc – în anul 2002 1.375.620 mc – în anul 2003

Energia electrică Din măsurătorile efectuate în anumite perioade a rezultat un consum specific de 0,4755 kwh/mc 1.375.620 mc apă hidrofor livrată x 0,4755 kwh/mc x 0,3226 lei/ kwh = 211.015 lei 211.015 lei :1.375.620 mc = 0,1534 lei/mc Apă brută 1.490.379 mc apă hidrofor cumpărată x 7.7% x 1.25 lei/mc = 143.449 lei 143.449 lei :1.375.620 mc = 0,1043 lei/mc

Celelalte elemente : materii prime, materiale, contorizare, amortizare, cheltuieli salariale sunt cheltuieli fixe (deci nu variază în funcţie de cantitatea de apă rece hidrofor livrată), fiind indexate cu rata inflaţiei de 13%. La determinarea cheltuielilor/mc. apă rece hidrofor la materiale şi contorizare am avut în vedere cheltuielile efectiv realizate, acestea conţinând influenţa creşterii cursului leu/dolar în fiecare lună. Materii prime, materiale şi reparaţii Cost unitar aprobat 0,0582 lei /mc Inflaţie : 13% Cost unitar propus : 0,0657 lei/mc Alte cheltuieli (contorizare)

Cost unitar aprobat 0,0200 lei /mc Inflaţie : 13% Cost unitar propus : 0,0226 lei/mc Amortizare

Cost unitar aprobat 0,0067 lei /mc Inflaţie : 13% Cost unitar propus : 0,0076 lei/mc Cheltuielile salariale+ impozite, taxe şi alte vărsăminte Cost unitar aprobat 0,0496 lei /mc Inflaţie : 13% Cost unitar propus : 0,0560 lei/mc Ca urmare a celor prezentate, supunem aprobării Consiliului Local propunerea noastră privind noul tarif de prestare a serviciului de apă rece hidrofor la valoarea : 0,4505 lei/mc . DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ DIRECTOR ECONOMIC

DUMITRU ANDOR ADRIAN BODO

ŞEF SERVICIU ENERGETIC AVIZAT JURIDIC IOAN ZUBAŞCU MIRELA LASUSCHIEVICI