keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 61/27.03.2007 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2007

27.03.2007

Hotararea Consiliului Local 61/27.03.2007
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2007


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr. SC2007-6366/19.03.2007 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara ;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr.36/13.02.2007 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2007;
Avand in vedere Legea nr. 486/2006 a bugetului de stat pe anul 2007;
In conformitate cu prevederile art.1, art.4 alin.1, art.5, art.19 alin.1 si art.20 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale;
In conformitate cu art. 36 alin.4 lit.a si art.63 alin.1 lit.c si alin.4 lit.b din Legea 215/2001 privind administratia publica locala , republicată;
In temeiul art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2007 conform Anexei Nr.1 - Bugetul Local Detaliat la Venituri pe Capitole si Subcapitole si la Cheltuieli pe Capitole, Titluri, Articole de Cheltuieli, Subcapitole si Paragrafe; Anexei Nr.2 - Programul de Investitii (buget local si credite); Anexei Nr.3 - Veniturile si Cheltuielile Evidentiate in afara Bugetului Local; Anexei Nr.4 - Bugetul Creditelor Externe si Interne.

Art.2: La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, se modifica in mod corespunzator Hotărârea Consiliului Local nr.36/13.02.2007 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2007.
Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica, Directia Edilitară, Directia Patrimoniu, Directia Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
Art.4: Prezenta hotarare se comunica:
-Instituţiei Prefectului - Judetul Timis;
-Primarului Municipiului Timisoara ;
-Serviciului Juridic;
-Directiei Economice;
-Directiei Patrimoniu;
-Directiei Edilitate;
-Directiei Urbanism;
-Direcţiei Poliţia Comunitară
-Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetateni;
-Biroul Control Intern;
-Administratiei Financiare a Municipiului Timisoara;
-Directiei Generale a Finantelor Publice a Judetului Timis;
-Mass media locale.


Presedinte de sedinta
CORADO TOADER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA APROBAT

DIRECTIA ECONOMICA P R I M A R SERVICIUL BUGET INVESTITII Dr.Ing. GHEORGHE CIUHANDU

Nr.___________________________

R E F E R A T

privind rectificarea bugetului local al municipiului Timisoara pe anul 2007

Avand in vedere :

- Adresa nr. 6383/08.03.2007 a Directiei Generale a Finantelor Publice Timis care in baza HGR 172/2007 suplimenteaza sumele defalcate din TVA pentru retehnologizare art.11.02.04 cu suma de 19.000 mii lei, precum si subventiile primite pentru ajutor pentru incalzirea locuintei in trim.I.2007 la art.42.02.34 in baza OUG 107/2006

- Adresa nr. 1760/09.03.2007 a D.G.F.P. privind transferul de sume defalcate din TVA intre trimestrul I si II a sumei de 13 mii lei pentru invatamant

- Adresa nr. 3484/05.03.2007 a Directiei Asistenta Sociala Comunitara care in baza Legii 482/2006; OG 3/2007, Ord.154/2007 solicita acordare de fonduri pentru nou nascuti

- Adresa nr. SC2007-6172/16.03.2007 a Serviciului Retele Publice, Biroul Hidrotehnic, adresa nr. 6067/15.03.2007 a Biroului Infrastructura Transporturi privind modificarea surselor pe obiectivele de investitii tinand cont de continuitatea lucrarilor din anul precedent

- Adresa nr. 5994/14.03.2007 a Directiei Patrimoniu – Serviciul Tehnic Edilitate in vederea suplimentarii art.20 reparatii la cap.65.02 Invatamant cu suma de 300 mii lei si diminuarea cap. 66.02 Spitale cu aceeasi suma

- Adresa nr. 021065/28.02.2007 a Serviciului Juridic care in baza sentintei civile nr. 1910/08.07.2004, Decizia Civila nr. 19/A/09.02.2004 definitiva pronuntata de Curtea de Apel Timisoara in Dosar nr. 9470/COM/2004 si copiei Minutei Deciziei Civile nr. 2801/05.10.2006 pronuntata de I.C.C.J Bucuresti in Dosar nr. 7438/1/2005/1761/2005 se cuprinde in lista de investitii contravaloarea investitiei in suma de 381.427,09 lei pentru CREDIT BANK

- Adresa nr. 5872/13.03.2007 a Biroului Relatii Publice privind rectificarea institutiilor culturale, respectiv suplimentarea surselor pentru actiuni culturale cu suma de 736 mii lei, iar activitatea de sport cu 336,10 mii lei

De asemenea, mentionam faptul ca s-a diminuat bugetul cu activitatea Caminului de pensionari ca urmare a protocolului incheiat cu Consiliul Judetean Timis si ca urmare a reglementarii Legii 273/2006 privind finantele publice locale

Adresa nr. 3665/15.03.2007 a Consiliului Judetean Timis privind asigurarea de surse pentru Caminul nr. 4 – Str. Polona in suma de 470 mii lei conform Legii nr. 114/1996 de la Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru bugetul „Venituri si cheltuieli in afara bugetului local” Astfel, bugetul prezinta influente dupa cum urmeaza :

- mii lei (RON) - Cap. Denumire indicatori Buget initial Buget

rectificat/Martie 2007

Influente

Total venituri 511.338,37 530.395,12 19.056,75 Venituri proprii 379.409,33 379,409,33 - Sume defalcate din TVA 120.496,04 139.497 19.000,96 Subventii 11.433 11.488,79 55,79 Total cheltuieli 511.338,37 530.395,12 19.056,75 Cap.51 Autoritati publice 41.034,97 41.594,97 560 Cap.54 Alte servicii publice 10.689.32 10.839,32 150 Cap.65 Invatamant 149.210,44 149.510,44 300 Cap.66 Sanatate 10.746,80 10.446,80 -300 Cap.67 Cultura 28.952,68 30.024,78 1.072,10 Cap.68 Asigura si asistenta sociala 43.685,41 41.524,20 -2.161,21 Cap.69 Locuinte 43.858,04 44.293,90 435,86 Cap.81 Combustibil si energie 60.648 79.648 19.000

In conformitate cu Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale art.19 si 45 alin.1 si 2 precum si Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala (actualizata) art.48 alin.2 si art.50, Legea nr. 486/2006 privind bugetul de stat pe anul 2007, Serviciul Buget din cadrul Directiei Economice propune modificarea la :

o Anexa 1 – bugetul local pe anul 2007 anexa 2 - programul de investitii finantat din bugetul local si credite

o Anexa 3 – bugetul privind „veniturile si cheltuielile evidentiate in afara bugetului local

o Anexa 4 – credite externe si interne

DIRECTOR EXECUTIV SEF SERVICIU BUGET INVESTITII ADRIAN BODO SMARANDA HARACICU

AVIZAT JURIDIC,

Atasament: Anexa_4.pdf

6

JUDEŢUL:Timis Anexa_4 Unitatea administrativ - teritorială :Municipiul Timisoara Formular:

BUGETUL CREDITELOR EXTERNE ŞI INTERNE PE ANUL 2007

- mii RON -

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod rând Cod

indicator Buget 2007 Trim Trim Trim Trim

I II III IV

CREDITE EXTERNE SI INTERNE - TOTAL (rd.11+201) 1 120.005,49 30.001,35 30.001,37 30.001,38 30.001,39 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.12+202) 2 70 120.005,49 30.001,35 30.001,37 30.001,38 30.001,39 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.13+203) 3 71 120.005,49 30.001,35 30.001,37 30.001,38 30.001,39

Active fixe (rd.14+203) 4 71.01 120.005,49 30.001,35 30.001,37 30.001,38 30.001,39 Construcţii 5 71.01.01 118.599,61 29.474,88 29.474,90 29.474,91 29.474,92 Maşini, echipamente si mijloace de transport 6 71.01.02 19,60 4,90 4,90 4,90 4,90 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 7 71.01.03 1.386,28 346,57 346,57 346,57 346,57 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 8 71.01.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CREDITE INTERNE (rd210+221+236+250+271+286+307+322+340+354+36 201 120.005,49 30.001,35 30.001,37 30.001,38 30.001,39 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.211+222+237+251+272+287+308+323+341+3 202 70 120.005,49 30.001,35 30.001,37 30.001,38 30.001,39 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.212+223+238+252+273+288+309+324+342+ 203 71 120.005,49 30.001,35 30.001,37 30.001,38 30.001,39

Active fixe (rd.213+224+239+253+274+289+310+325+343+357+369+383) 204 71.01 120.005,49 30.001,35 30.001,37 30.001,38 30.001,39 Construcţii 205 71.01.01 118.599,61 29.474,88 29.474,90 29.474,91 29.474,92 Maşini, echipamente si mijloace de transport 206 71.01.02 19,60 4,90 4,90 4,90 4,90 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 207 71.01.03 1.386,28 346,57 346,57 346,57 346,57

Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 208 71.01.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

209 Autoritati publice si actiuni externe (rd.219) 210 51.07 1.693,00 423,25 423,25 423,25 423,25 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.212) 211 70 1.693,00 423,25 423,25 423,25 423,25 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.213) 212 71 1.693,00 423,25 423,25 423,25 423,25

Active fixe (rd.214+..+217) 213 71.01 1.693,00 423,25 423,25 423,25 423,25 Construcţii 214 71.01.01 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 215 71.01.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 216 71.01.03 993,00 248,25 248,25 248,25 248,25 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 217 71.01.30 0,00

Din total capitol: 218

131/03

1

e a

Autorităţi executive si legislative 219 51.07.01 1.693,00 423,25 423,25 423,25 423,25 220

Alte servicii publice generale(rd230+231+232+233+234) 221 54,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL(rd223) 222 70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.224) 223 71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Active fixe (rd.225 la 228) 224 71.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Construcţii 225 71.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 226 71.01.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 227 71.01.03 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 228 71.01.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 din total capitol 229 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 230 54.02.05 Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantat 231 54.02.06 Fond pentru garantarea împrumuturilor ext, contractate/garantate de 232 54.02.07 Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 233 54.02.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte servicii publice generale 234 54.02.50 0,00

235 Ordine publica si siguranta nationala(rd245+247) 236 61,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.238) 237 70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.239) 238 71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Active fixe(rd.240 la 243) 239 71.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Construcţii 240 71.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 241 71.01.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 242 71.01.03 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 243 71.01.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Din total capitol: 244 Ordine publica (rd.261) 245 61.02.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Politie comunitara 246 61.02.03.04 0,00 Protectie civila 247 61.07.08 0,00

248 249

Invatamant (rd.259+262+266+267+269) 250 65,07 1.609,00 402,25 402,25 402,25 402,25 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.252) 251 70 1.609,00 402,25 402,25 402,25 402,25 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.253) 252 71 1.609,00 402,25 402,25 402,25 402,25

Active fixe (rd.254+..+257) 253 71.01 1.609,00 402,25 402,25 402,25 402,25

2

Construcţii 254 71.01.01 1.609,00 402,25 402,25 402,25 402,25 Maşini, echipamente si mijloace de transport 255 71.01.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 256 71.01.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 257 71.01.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Din total capitol: 258 Învatamânt prescolar si primar (rd.260+261) 259 65.07.03 528,00 132,00 132,00 132,00 132,00

Învatamânt prescolar 260 65.07.03.01 528,00 132,00 132,00 132,00 132,00 Învatamânt primar 261 65.07.03.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Învatamânt secundar (rd.263 la 265) 262 65.07.04 1.081,00 270,25 270,25 270,25 270,25 Învatamânt secundar inferior 263 65.07.04.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Învatamânt secundar superior 264 65.07.04.02 1.081,00 270,25 270,25 270,25 270,25

Sanatate (rd.280+282) 271 66.07 3.400,00 850,00 850,00 850,00 850,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.273) 272 70 3.400,00 850,00 850,00 850,00 850,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.274) 273 71 3.400,00 850,00 850,00 850,00 850,00

Active fixe (rd.275+..+278) 274 71.01 3.400,00 850,00 850,00 850,00 850,00 Construcţii 275 71.01.01 3.400,00 850,00 850,00 850,00 850,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 276 71.01.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 277 71.01.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 278 71.01.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Din total capitol: 279 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (rd.281) 280 66.07.06 3.400,00 850,00 850,00 850,00 850,00

Spitale generale 281 66.07.06.01 3.400,00 850,00 850,00 850,00 850,00 Cultura, recreere si religie (rd.295+305) 286 67.07 6.363,90 1.590,96 1.590,98 1.590,98 1.590,98 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.288) 287 70 6.363,90 1.590,96 1.590,98 1.590,98 1.590,98 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.289) 288 71 6.363,90 1.590,96 1.590,98 1.590,98 1.590,98

Active fixe (rd.290+..+293) 289 71.01 6.363,90 1.590,96 1.590,98 1.590,98 1.590,98 Construcţii 290 71.01.01 6.113,90 1.528,46 1.528,48 1.528,48 1.528,48 Maşini, echipamente si mijloace de transport 291 71.01.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 292 71.01.03 250,00 62,50 62,50 62,50 62,50 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 293 71.01.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Din total capitol: 294 Servicii culturale (rd296 la 304) 295 67.07.03 250,00 62,50 62,50 62,50 62,50

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 296 67.07.03.02 Muzee 297 67.07.03.03 Institutii publice de spectacole si concerte 298 67.07.03.04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3

Scoli populare de arta si meserii 299 67.07.03.05 Case de cultura 300 67.07.03.06 250,00 62,50 62,50 62,50 62,50

Servicii recreative si sportive 67.07.05 6.113,90 1.528,46 1.528,48 1.528,48 1.528,48 Sport 67.02.05.01 2.113,90 528,46 528,48 528,48 528,48 Tineret 67.02.05.02 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 67.02.05.03 4.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 305 67.07.50 306

Asigurari si asistenta sociala (rd.316 la 318) 307 68.07 143,28 35,82 35,82 35,82 35,82 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.309) 308 70 143,28 35,82 35,82 35,82 35,82 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd310) 309 71 143,28 35,82 35,82 35,82 35,82

Active fixe (rd311+..+314) 310 71.01 143,28 35,82 35,82 35,82 35,82 Construcţii 311 71.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 312 71.01.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 313 71.01.03 143,28 35,82 35,82 35,82 35,82 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 314 71.01.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Din total capitol: 315 Asistenta acordata persoanelor in varsta 316 68.07.04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala pentru familie si copii 317 68.07.06 143,28 35,82 35,82 35,82 35,82 Prevenirea excluderii sociale (rd.319+320) 318 68.07.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cantine de ajutor social 319 68.07.15.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte cheltuieli in domeniul prevenirii excluderii sociale 320 68.07.15.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

321 Locuinte, servicii si dezvoltare publica (rd.331+334+337+338) 322 70.07 22.217,16 5.554,29 5.554,29 5.554,29 5.554,29 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.324) 323 70 22.217,16 5.554,29 5.554,29 5.554,29 5.554,29 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.325) 324 71 22.217,16 5.554,29 5.554,29 5.554,29 5.554,29

Active fixe(rd.326+..+329) 325 71.01 22.217,16 5.554,29 5.554,29 5.554,29 5.554,29 Construcţii 326 71.01.01 22.217,16 5.554,29 5.554,29 5.554,29 5.554,29 Maşini, echipamente si mijloace de transport 327 71.01.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 328 71.01.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 329 71.01.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Din total capitol: 330 Locuinte (rd.322+323) 331 70.07.03 1.282,00 320,50 320,50 320,50 320,50

Dezvoltarea sistemului de locuinte 332 70.07.03.01 1.282,00 320,50 320,50 320,50 320,50 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 333 70.07.03.30 0,00

4

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (rd.335+336) 334 70.07.05 13.336,00 3.334,00 3.334,00 3.334,00 3.334,00 Alimentare cu apa 335 70.07.05.01 13.336,00 3.334,00 3.334,00 3.334,00 3.334,00 Amenajari hidrotehnice 336 70.07.05.02 0,00 0,00 0,00 0,00

Iluminat public si electrificari rurale 337 70.07.06 6.600,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 Alimentare cu gaze naturale in localitati 338 70.07.07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 339 70.02.50 999,16 249,79 249,79 249,79 249,79 Protectia mediului (rd.349+395) 340 74.07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd342) 341 70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.343) 342 71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Active fixe (rd.344+..+347) 343 71.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Construcţii 344 71.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 345 71.01.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 346 71.01.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 347 71.01.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Din total capitol: 348 Salubritate si gestiunea deseurilor (rd.350+351) 349 74.07.05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Salubritate 350 74.07.05.01 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 351 74.07.05.02 0,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale 352 74.07.06 353

Actiuni generale economice, comerciale si de munca (rd.363) 354 80.07 7.197,26 1.799,31 1.799,31 1.799,32 1.799,32 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.356) 355 70 7.197,26 1.799,31 1.799,31 1.799,32 1.799,32 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.357) 356 71 7.197,26 1.799,31 1.799,31 1.799,32 1.799,32

Active fixe (rd.358+..+361) 357 71.01 7.197,26 1.799,31 1.799,31 1.799,32 1.799,32 Construcţii 358 71.01.01 7.177,66 1.794,41 1.794,41 1.794,42 1.794,42 Maşini, echipamente si mijloace de transport 359 71.01.02 19,60 4,90 4,90 4,90 4,90 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 360 71.01.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 361 71.01.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Din total capitol: 362 Acţ şiuni generale, economice i comerciale (rd.364) 363 80.07.01 7.197,26 1.799,31 1.799,31 1.799,32 1.799,32

Prevenire si combatere inundatii si ingheturi 364 80.07.01.06 7.197,26 1.799,31 1.799,31 1.799,32 1.799,32 365

Capitolul 81.01 Combustibili si energie 366 81,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.356) 367 70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.357) 368 71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Active fixe (rd.358+..+361) 369 71.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Construcţii 370 71.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 371 71.01.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 372 71.01.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 373 71.01.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 din total capitol 374

375 Energie termica 376 81.01.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 alte cheltuieli privind combustibilii si energia 377 81.02.50

378 379

Transporturi (rd.375+378+381) 380 84.07 77.381,89 19.345,47 19.345,47 19.345,47 19.345,48 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.368) 381 70 77.381,89 19.345,47 19.345,47 19.345,47 19.345,48 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.369) 382 71 77.381,89 19.345,47 19.345,47 19.345,47 19.345,48

Active fixe (rd.370+..+373) 383 71.01 77.381,89 19.345,47 19.345,47 19.345,47 19.345,48 Construcţii 384 71.01.01 77.381,89 19.345,47 19.345,47 19.345,47 19.345,48 Maşini, echipamente si mijloace de transport 385 71.01.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 386 71.01.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 387 71.01.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Din total capitol: 388 Transport rutier (rd.376 la 378) 389 84.07.03 77.381,89 19.345,47 19.345,47 19.345,47 19.345,48

Drumuri si poduri 390 84.07.03.01 Transport în comun 391 84.07.03.02 6.100,00 1.525,00 1.525,00 1.525,00 1.525,00 Strazi 392 84.07.03.03 71.281,89 17.820,47 17.820,47 17.820,47 17.820,48

Transport aerian (rd.380) 393 84.07.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 397 96.07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 398 99.07

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DIRECTOR ECONOMIC

Dr.ing Gheorghe Ciuhandu ec.Adrian Bodo

6

  • Anexa_4

Atasament: Anexa_2.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA Anexa 2 NR SC2006

PROGRAMUL DE INVESTIŢII PE ANUL 2007

Denumirea obiectivului -mii Ron- Denumirea obiectivului Data începerii execuţiei credite Buget local TOTAL Nr.şi data acord M.F. (mii RON) (mii RON)

TOTAL GENERAL 120.005,49 66.545,60 186.551,09 TOTAL GENERAL 120.005,49 66.545,60 186.551,09

0,00 din care pe capitole 0,00 Capitolul 51.02 Autorităţi Executive şi Acţiuni Externe 1.693,00 4.970,00 6.663,00 TOTAL 0,00 din care : 0,00 51.02.01.03 Autorităţi executive 1.693,00 4.970,00 6.663,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 200,00 200,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 993,00 3.194,00 4.187,00 Alte active fixe (inclusiv reparaţii capitale) 0 576,00 576,00

0,00 A.Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00

0 Construcţii 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 0,00 343,37 343,37 Alte active fixe (inclusiv reparaţii capitale) 0,00 0,00 0,00 54.02.10 Servicii publice comunitare de evidenţă a populaţiei 0,00 343,37 343,37 A.Lucrări în continuare 0,00 0,00

0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00

0,00 Casa Căsătoriilor şi Serviciul de evidenţă a populaţiei 0,00 0,00 C. Dotări independente si alte investiţii 0,00 343,37 343,37 Dotări independente 343,37 343,37 Dotări 343,37 343,37 Studii şi proiecte 0,00 0,00

0,00 54.02.50 Alte servicii publice generale 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 A.Lucrari in continuare 0,00 realizare locuinta sinistrati in comunaDenta 0,00 0,00 0,00 C. Dotari independente si alte investitii 0,00 0,00 0,00 dotari LADO 0,00 0,00 0,00 61.02.03.04 Poliţie comunitară 0,00 2.040,00 2.040,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

131/04131/04

131/04131/04131/04131/04131/04131/04131/04131/04

B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 Amenajare sediu poliţia comunitară 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 2.040,00 2.040,00 Dotări independente 1.500,00 1.500,00 Achiziţie motociclete scuter, autoturisme, microbuz, tehnică de calcul, sofware, radare, dotări sală de sport 0,00

Total, din care: 3.634,00 3.634,00 Construcţii 1.609,00 1.148,00 2.757,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 0,00 895,00 895,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 1.591,00 1.591,00 65.02.03 Învăţămănt preşcolar şi primar 528,00 2.790,00 3.318,00 65.02.03.01.Învăţământ preşcolar 528,00 1.168,00 1.696,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 528,00 33,00 561,00 Extindere reţea gaz+branşament + centr.termică Grăd. PN 7 22,00 0,00 22,00 Extindere reţea gaz+branşament + centr.termică PN19 50,00 0,00 50,00 Extindere reţea gaz+branşament + centr.termică PN5 56,00 0,00 56,00 Extindere reţea gaz+branşament + centr.termică PP45 200,00 0,00 200,00 Extindere reţea gaz+branşament + centr.termică PP30 200,00 0,00 200,00 Extindere reţea gaz+branşament + centr.termică PP15 25,00 25,00 Extindere reţea gaz+branşament + centr.termică PP7 0,00 8,00 8,00

0,00 C.Dotări independente şi alte investiţii 0,00 1.135,00 1.135,00 Dotări independente 545,00 545,00 Achiziţie plită gaz PP 22 15,00 15,00 Rampe electromagnetice la unităţi de învăţământ 530,00 530,00 Studii şi proiecte 590,00 590,00 proiect instalaţii int. PP.22 20,00 20,00 proiect utiliz.plită+renom.consumat.PP.22 2,00 2,00 proiect SF instal.PP.23 20,00 20,00 proiect mansardare clădire PP.20 100,00 100,00 proiect.instal.termică PP.11 90,00 90,00 SF+ proiect rep.capitale instal.încălzire PP.53 18,00 18,00 SF+ proiect rep.capitale clădire PN.5 50,00 50,00 SF+ proiect rep.capitale clădire PP.29 60,00 60,00

SF+ proiect rep.capitale clădire PP.30 24,00 24,00 SF+ proiect rep.capitale clădire PP.38 20,00 20,00 SF+ proiect rep.capitale tâmplărie PP.25 20,00 20,00 SF+ proiect rep.capitale tâmplărie PP.26 26,00 26,00 SF+ proiect mansardare PP.14 100,00 100,00 SF+ proiect rep.capitale tâmplărie PN.4 20,00 20,00 sf mansardare gradinita 48 20,00 20,00

0,00 65.02.03.02 Învăţământ primar 0,00 1.622,00 1.622,00 A.Lucrări în continuare 0 0,00 0,00 B. Lucrări noi 0,00 1.115,00 1.115,00 Extindere branşament gaz +CT ( corp J.Moor) gen 4 150,00 150,00 Extindere branşament gaz +CT Gen. 19 115,00 115,00

0,00 Dotări independante 200,00 200,00 Rampe electromagnetice la unităţi de învăţământ 200,00 200,00 Studii şi proiecte 307,00 307,00 Constr.sală sport Gen.15 25,00 25,00 Mansardă Gen.15 50,00 50,00 Proiect+SF constr.lab. Gen.14 20,00 20,00 Rep.capitale tâmplărie Gen.27 13,00 13,00 Rep.capitale c-ţii,igieniz.Gen.29 10,00 10,00 Rep.capitale tâmplărie Gen.11 13,00 13,00 Rep.capitale acoperiş+tâmplărie Gen.20 40,00 40,00

Rep.capitale acoperiş, c-ţii+igieniz.Gen.2 13,00 13,00 Rep.capitale c-ţii,igieniz.Gen.16 15,00 15,00 Rep.capitale tâmplărie Gen.25 10,00 10,00 Rep.capitale tâmplărie,împrejm.gard teren sport Gen.13 20,00 20,00 Rep. Capitale instal.încălzire Gen.26 18,00 18,00 Rep.capitale instal.încălzire Gen.1 50,00 50,00 Rep. capitale c-ţii+instal.Gen.12 10,00 10,00 Alte studii şi proiecte 0,00 0,00

0,00 0,00 65.02.04 Învăţământ secundar 1.081,00 844,00 1.925,00 65.02.04.02 Învăţământ secundar superior 1.081,00 844,00 1.925,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 1.081,00 0,00 1.081,00 Grup Şcolar Transporturi Căi Ferate, Lic.Silvic, Lic.Azur 0,00 Colegiul Naţional de Artă Ion Vidu 0,00 Branşament gaz + centrală termică Liceul Agricol 381,00 0,00 381,00 Reabilitare centrale termice Lic Electrotimiş 350,00 0,00 350,00 Branşament gaz + centrală termică Liceul Sportiv Banatul 350,00 0,00 350,00

0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 0,00 844,00 844,00 Dotări independente 150,00 150,00 Achiziţie plite cu montaj 50,00 50,00 Rampe electromagnetice la unităţi de învăţământ 100,00 100,00 Studii şi proiecte 694,00 694,00 Proiect+SF instal.int.încălz.G.Moisil 20,00 20,00 Proiectare rampe unit.învăţământ 25,00 25,00 Proiect utiliz.gaz plită+renomin.consumat.Ungureanu 2,00 2,00 Proiect utiliz.gaz plită+renomin.consumat.I.Vidu 2,00 2,00 Proiect GŞ-Ungureanu 180,00 180,00 Rep.capitale reţele termice GŞ.Auto 30,00 30,00 Rep.capitale c-ţii+instal. GŞ.T.Tănăsescu 30,00 30,00 Rep.capitale Lic.Economic 30,00 30,00 Rep.capitale corp C Lic. Silvic 50,00 50,00 Rep.capitale corp D Lic. Silvic 50,00 50,00 Rep.capitale corp 4 Lic. Silvic 50,00 50,00 Rep.capitale Lic.C-ţii-Montaj 25,00 25,00 Alte studii şi proiecte 0,00 0,00 SF+pr.reabilitare Lic.I.Vidu 200,00 200,00

0,00 Capitolul 66.02 Sănătate 3.400,00 2.093,00 5.493,00 66.02.06 Spitale 3.400,00 2.093,00 5.493,00

0,00 B. Lucrări noi 1.200,00 740,00 1.940,00 Spitalul clinic municipal z.Torontal-clinica ORL 700,00 0,00 700,00 Reabilitare centrală abur spital V.Babeş 390,00 390,00 Mansardare secţie hematologie Clinicile Noi 350,00 350,00

0,00 Extindere corp B secţia prematuri şi lab. de expl. paraclinice spitalul LUIS ŢURCANU 500,00 0,00 500,00 Studii şi proiecte 713,00 713,00 SF + proiect mansardare Sp.V.Babeş 90,00 90,00 SF + proiect fosă septică,st.epurare V.Babeş 50,00 50,00 SF+proiect.amenaj.saloane V.Babeş 100,00 100,00 SF+proiect.garaje pt.parc auto V.Babeş 50,00 50,00 SF+proiect.pt.consolid.antiseism Sp.Ţurcanu 203,00 203,00 SF+proiect.pt.c-ţii.at.muncit.întreţ.Sp.L.Ţurcanu 20,00 20,00 SF+pr. Reabilitare Cl.Noi 100,00 100,00 SF+pr.Sp Cl Municipal - Spital.Maxilo-Faciale (expertizare şi reabilitare) 100,00 100,00 Capitolul 67.02.03 Cultură recreere şi religie 6.363,90 3.491,10 9.855,00 Total, din care: 3.491,10 3.491,10

Construcţii 6.113,90 586,10 6.700,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 250,00 1.205,00 1.455,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 1.700,00 1.700,00 67.02.03.05 Instituţii publice de spectacole şi concerte 0,00 1.805,00 1.805,00

0,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00

0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00

0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 0,00 1.805,00 1.805,00 Dotări independente 0,00 1.205,00 1.205,00 Dotări 1.205,00 1.205,00 Studii şi proiecte 600,00 600,00 SF+pr reabilitare imobil "Cinema Capitol" 250,00 250,00 SF+expert.+pr. Palatul Culturii NEESALONAT 350,00 350,00

0,00 67.02.05.01 Sport 2.113,90 336,10 2.450,00

0,00 A. Lucrări în continuare 913,90 336,10 1.250,00 Amenajare Stadion Dan Paltinişan (Baza de Antrenament) 913,90 336,10 1.250,00 B. Lucrări noi 1.200,00 0,00 1.200,00 Amenajare bază sportivă Dan Paltinişan (pentru copii) 1.200,00 0,00 1.200,00 C. Dotări independente şi alte investitii 0,00 0,00 0,00 Dotări independente 0,00 0,00 Studii şi proiecte 0,00 0,00 0,00 67.02.05.03 Întreţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de 4.000,00 1.350,00 5.350,00

0,00 A. Lucrări în continuare 1.900,00 0,00 1.900,00 Reamenajare Gradină Zoologică 1.900,00 0,00 1.900,00 B. Lucrări noi 2.100,00 250,00 2.350,00 Amenajare parc zona Uzinei 1.150,00 0,00 1.150,00 Sistem de irigatii zona verde Scuar Electromotor HCL269/11,11,2003 0,00 0,00 Sistem de irigaţii zona verde Piaţa Victoriei 50,00 0,00 50,00 Reamenajare Parcul Poporului 900,00 0,00 900,00

0,00 Realizare PT, CS, DE Zona Bucovina 100,00 100,00 Realizare PT, CS, DE modernizare Parcul Copiilor 150,00 150,00 SF Modernizare Scuar Arhanghelii Mihail şi Gavril - Măslinului 50,00 50,00 SF Modernizare incintă Colegiul Bănăţean 50,00 50,00

0,00 Capitolul 68.06. Asigurări şi Asistenţa Socială 143,28 631,93 775,21 Total, din care: 631,93 631,93 Construcţii 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 70,00 70,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 143,28 461,93 605,21

0,00 68.02.06 Asistenţă socială pentru familie şi copii 143,28 153,93 297,21 68.02.06 Asistenţă socială pentru familie şi copii 143,28 153,93 297,21

0,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 143,28 153,93 297,21 Dotări independente 143,28 153,93 297,21 Dotări independente 0,00 70,00 70,00 Achiziţie autoturism 0,00 70,00 70,00 Studii şi proiecte 0,00 100,00 100,00 SF şi Proiect Cantina Socială 100,00 100,00

0,00

Capitolul 70.02 Locuinte , servicii si dezvoltare publica 22.217,16 13.919,27 36.136,43 Total, din care: 13.919,27 13.919,27 Construcţii 22.217,16 3.711,84 25.929,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 0,00 4.152,43 4.152,43 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 6.055,00 6.055,00 70.02.03 Locuinţe 1.282,00 1.307,00 2.589,00 70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuinţe 1.282,00 1.107,00 2.389,00

0,00 A.Lucrări în continuare 632,00 0,00 632,00 Achiziţie şi reabilitare cămin str.Ialomiţa nr 61B 100,00 0,00 100,00 Amenajări exterioare zona Polonă 9 532,00 0,00 532,00

0,00 B. Lucrări noi 650,00 500,00 1.150,00 Reabilitare spaţii publice din centrul istoric NESALONARE 0,00 0,00 0,00 Achiziţie şi reabilitare cămin nr 4 str.Polonă 650,00 350,00 1.000,00 Consolidare imobil Sf. Gheorghe NEESALONAT 150,00 150,00 C. Dotări independente şi alte investiţii NEESALONATE 0,00 607,00 607,00 Dotări independente 0,00 300,00 300,00 Achizitie camin nr 2 0,00 0,00 Dotări NEESALONATE 0,00 300,00 300,00 Studii şi proiecte 0,00 307,00 307,00 Istoria urbanistică a Timişorii 7,00 7,00 Sf.+ Pr. Construire locuinţe şi utilităţi Zona Ciarda Roşie 300,00 300,00

0,00 70.02.03.30 Locuinţe 200,00 200,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 200,00 200,00 Dotări independente 200,00 200,00 Dotări independente 200,00 200,00

0,00 70.02.05 Alimentări cu apă şi amenajări hidrotehnice 13.336,00 200,00 13.536,00 70.02.05.01 Alimentări cu apă 13.336,00 200,00 13.536,00

0,00 A. Lucrări în continuare 9.014,41 0,00 9.014,41 Extindere reţea apă-canal -Calea Martirilor 900,00 0,00 900,00 Sistem major canal- cartier Kuntz. 0,00 0,00 0,00 Extin. reţea apă-canal - zona Bobâlna 339,00 0,00 339,00 Sistem major canal -cartier Ciarda Roşie 1.410,00 0,00 1.410,00 Alimentare cu apă.Fântâni publice forate 310,00 0,00 310,00 Alimentarea cu apă industrială. Fântâni publice ornamentale 1.050,00 0,00 1.050,00 Sistem major canal Cartier Plopi 1.233,29 0,00 1.233,29 Sistem major de canalizare Cartier Ghiroda etapa-II 7,01 0,00 7,01 Extindere reţea apă- canal-zona Câmpului I 600,00 0,00 600,00 Extindere reţea apă- canal- zona Câmpului II 1.150,00 0,00 1.150,00 -Extin. reţea apă – canal cu contrib.. cetăţ. –zona Marginii 6,50 0,00 6,50 Extindere retea apa-canal zona Blascovici 431,41 0,00 431,41 extindere reţea apă-canal -Str. Lămîiţei 462,00 0,00 462,00 extindere reţea canal -str.Steaua 0,40 0,00 0,40 Extindere reţea apa-canal -str.Lidia -Mureş 2,17 0,00 2,17 Extindere reţea apă-canal -str.Intrarea Ardealului 10,00 0,00 10,00 Extindere reţea apă-canal -str. Fragilor 1,89 0,00 1,89 Extindere reţea canal -str. Gospodarilor (parţial) 214,00 0,00 214,00 Extindere reţea apa-canal -str.Aurel Pop 0,90 0,00 0,90 Extindere reţea apa-str nr 1 Cartier Plopi 0,20 0,00 0,20 Extindere reţea canal -str.Călimăneşti(zona Tazlau) 2,34 0,00 2,34 Extindere reţea apă -str.Calistrat Hogaş+George Topârceanu 1,79 0,00 1,79 Extindere reţea canal -str.C. Baba 1,20 0,00 1,20 Extin. reţea apă- canal . - zona str. Mureş 16 1,67 0,00 1,67 Extin. reţea canal - str. Calimanesti (partial)-AGRIC 1,04 0,00 1,04

Extin. reţea apă - str. Euripide 2,06 0,00 2,06 Extin. reţea apă- canal - str. Aprodu Movilă 1,00 0,00 1,00 Extin. reţea canal cu contrib. cetăţ. str.Musicescu (parţial) 211,33 0,00 211,33 Extin. reţea apă- canal - Mures-Tosca etapa 2 2,71 0,00 2,71 Realiz.sistem major de canaliz.-cartier Ghiroda 350,00 0,00 350,00 Reabilitare canal-Calea Martirilor-Musicescu 310,40 0,00 310,40 Viabilizareteren pt constr ANL Miloia III 0,10 0,00 0,10

0,00 0,00 0,00

B. Lucrări noi 4.321,59 0,00 4.321,59 Sistem major canal -zona de locuinţe-str. Polonă 2.050,00 0,00 2.050,00 Sistem major canal – cartier zona Urseni-Uzina de apă 1. 500,00 0,00 500,00 Sistem major canal zona Aleea Ghirodei 621,89 0,00 621,89 Extindere reţea apă- str. Louis Ţurcanu 3,81 0,00 3,81 Extindere reţea apa- str. Obreja 2,38 0,00 2,38 Extindere reţea apă- str. N. S. de Haţeg 3,69 0,00 3,69 Extindere reţea canal-str.Moise Doboşan 4,17 0,00 4,17 Extindere reţea canal- str. Stephenson 8,21 0,00 8,21 Extindere reţea canal- str. Mircea cel Bătrân (parţial) 5,36 0,00 5,36 Extindere reţea canal- str.Ruderia 10,00 0,00 10,00 Extindere reţea canal- str.Cometei (parţial) 4,17 0,00 4,17 Extindere reţea apa-canal- str. C. Prezan 120 8,33 0,00 8,33 Extindere reţea apa-canal- str. M. Neamţu 240,63 0,00 240,63 Extindere reţea canal- str. Rarău 13,09 0,00 13,09 Extindere reţea apa-canal- str. Mureş 160/7 8,69 0,00 8,69 Extindere reţea apa-canal- str. M. Sadoveanu 215,47 0,00 215,47 Extindere reţea apa-canal- str. Claude Debussy. 13,69 0,00 13,69 Extinderi reţele apă-canal – zona Ronaţ-Vest 28,56 0,00 28,56 Extinderi reţele canal - zona Aluniş-Fratelia 36,30 0,00 36,30 Extindere reţea apă- str. Anina 4,40 0,00 4,40 Extindere reţea canal -str. Grigore Antipa 7,74 0,00 7,74 Extindere reţea apă-canal -str. Muncii 11,31 0,00 11,31 Extindere reţea apă-canal- str. Corina Irineu 10,12 0,00 10,12 Extinderi reţele apă-canal -zona Muzicescu – Urseni 28,56 0,00 28,56 Extinderi reţele apă-canal - zona Mehala-Basarabia 16,66 0,00 16,66 Extinderi reţele apă-canal - zona Plopi-Timireazev 41,65 0,00 41,65 Extinderi reţele apă-canal –zona Trubadur-Eroilor 5,00 0,00 5,00 Extinderi reţele apă-canal – zona Dambovita-Lacului 9,76 0,00 9,76 Extinderi reţele apă-canal - zona Plopi Sud- str. II-V 41,65 0,00 41,65 Sistem major canal –cartier Kuntz- etapa a II-a 54,74 0,00 54,74 Sistem major canal –zona Aleea Ghirodei- etapa a II-a 60,10 0,00 60,10 Extindere reţea canal- str .Bobâlna-zona Pădurea Verde 32,13 0,00 32,13 Viabilizare apa-canal B-dul Industriilor 14,64 0,00 14,64 Extinderi reţele canal - zona Plopi-Canal Bega 42,84 0,00 42,84 Sistem major canal – cartier Ciarda Roşie -etapa II 44,63 0,00 44,63 Sistem major canal – cartier Plopi- -etapa II 48,79 0,00 48,79 Reabilitare fântână ornamentală – Punctele Cardinale 28,56 0,00 28,56 Reabilitare fântână ornamentală – Fântâna cu Peşti 18,45 0,00 18,45 Realizare fântână ornamentală – Piaţa Huniade 21,42 0,00 21,42

0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 0,00 200,00 200,00 Dotări independente 0,00 0,00 Studii şi proiecte 0,00 200,00 200,00 Studii şi proiecte 0,00 200,00 200,00

0,00 70.02.06. Iluminat public şi electrificări rurale 6.600,00 300,00 6.900,00

0,00 A. Lucrări în continuare 6.600,00 0,00 6.600,00

c

Extindere reţele iluminat public zona de nord 3.399,96 0,00 3.399,96 Extindere reţele iluminat public zona de sud 3.200,04 0,00 3.200,04

B. Lucrări noi 0,00 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 0,00 300,00 300,00 Dotări independente 0,00 0,00 Studii şi proiecte 300,00 300,00 Studii şi proiecte Reţele Iluminat public 200,00 200,00 SF+ Pr. ref.branşam.şi instalatii iluminat cimitire 100,00 100,00

0,00 70.02.07 Alimentare cu gaze naturale localităţi 0,00 150,00 150,00

0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 150,00 150,00 Dotări independente 0,00 0,00 0,00 Studii si proiecte 0,00 150,00 150,00 SF extindere retele gaze naturale zona KUNTZ 0 50 50 SF extindere retele gaze naturale zona Campului 50 50 SF extindere retele gaze naturale zona O.Balea 50 50 SF extindere retele gaze naturale 0 0

0,00 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării 999,16 11.962,27 12.961,43

0,00 A. Lucrări în continuare 0,00 225,00 225,00 Incubator de afaceri 0,00 63,00 63,00 Montare CT + instalare încălzire Secţia 4 Poliţie 0 90 90 piata de gros 72,00 72 B. Lucrări noi 999,16 2.986,84 3.986,00 Parc tehnologic 0 36,00 36,00 Reabilitare Pta Văcărescu 0 1.180,00 1.180,00 Dezvoltarea turismului si reabilitare urbana Iosefin 0 0,00 0,00 Dezvoltarea turismului si reabilitare urbana Cetate 0 0,00 0,00 Dezvoltarea turismului si reabilitare urbana 999,16 1.700,84 2.700,00 Infintarealim cu gaze+instalatie incalz centrala +apa calda Crisan nr21 -HCL47/24,02,2004 70,00 70,00

0,00 0,00

C. Dotări independente şi alte investiţii 0,00 8.750,43 8.750,43 Dotări independente 0,00 3.652,43 3.652,43 Achiziţie teren P-ta Văcărescu 0,00 3.168,00 3.168,00 Dotări - rampe electromagnetice la instituţii din Municipiul Timişoara 100,00 100,00

384,43 384,43 Studii şi proiecte 0,00 5.098,00 5.098,00 alte studii si proiecte 328,00 SF Conceptul integrat de reabilitare urbană 875,00 875,00 Expertize tehnice pt case cuprinse în centrele istorice 0,00 750,00 750,00 SF+Expertiza Cazarma U 0,00 189,00 189,00 Studiu de trafic pe zona centrală 0,00 130,00 130,00 SF Spaţii publice 0,00 35,00 35,00 Studiu Concept turistic zona Cetate 0,00 36,00 36,00 Întocmirea hărţii de zgomot şi monitorizarea zgomotului ambiental 1.505,00 1.505,00 Documentaţie topo-cadastrale 250,00 250,00 Planuri urbanistice zonale 300,00 300,00 plan urbanistic general 500,00 500,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 405,00 405,00 74.02.05 Salubritate şi gestiunea deşeurilor 0,00 405,00 405,00 A. Lucrări în continuare 0,00 0,00 B. Lucrări noi 0,00 0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 0,00 405,00 405,00 Dotări independente 0,00 0,00 Studii şi proiecte 405,00 405,00 Studiu privind managementul deşeurilor şi strategia de gestionare a deşeurilor în municipiul Timişoara 105,00 105,00

9

SF Platformă tehnologică pentru gestionarea deşeurilor 300,00 300,00

Capitolul 80.07 Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă 7.197,26 0,00 7.197,26 Total, din care: 7.177,66 0,00 7.177,66 Construcţii 7.177,66 0,00 7.177,66 Maşini, echipamente si mijloace de transport 19,60 0,00 19,60 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 0,00 80.07.01 Acţiuni generale, economice şi comerciale 7.197,26 0,00 7.197,26

0,00 A. Lucrări în continuare 1.652,09 0,00 1.652,09 Modernizare RTS PT nr. 87 191,16 0,00 191,16 Modernizare RTS Cartierul Soarelui 238,67 0,00 238,67 modernizare RTS cartierul Calea Şagului 150,72 0,00 150,72 Modernizare RTS Cartierul Fabric 222,78 0,00 222,78 Modernizare RTS Cartierul Girocului 205,61 0,00 205,61 Modernizare RTS Campus Universitar 268,55 0,00 268,55 Modernizare RTS Zona Bucovina 200,00 0,00 200,00 Modernizare RTS Zona Calea Aradului 174,60 0,00 174,60 B. Lucrări noi 5.525,57 0,00 5.525,57 Reabilitare RTS ZONA Circumvalaţiunii 500,00 0,00 500,00 Reabilitare RTS ZONA Lipovei 339,07 0,00 339,07 Reabilitare RTS ZONA Steaua 800,00 0,00 800,00 Reabilitare RTS ZONA Lunei 700,00 0,00 700,00 Moderniz. şi dezv. RTS în mun.Timişoara 66,50 0,00 66,50 Constructie CT/PT str. Torac Bitolia Apateu 1.500,00 0,00 1.500,00 Reţele alimentare şi distributie str. Torac Bitolia Apateu 1.620,00 0,00 1.620,00

Capitolul 84.02 Transporturi 0,00 0,00 Total, din care: 77.381,89 14.452,93 91.834,82 Construcţii 14.452,93 14.452,93 Maşini, echipamente si mijloace de transport 77.381,89 4.823,93 82.205,82 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 0,00 4.414,00 4.414,00 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 0,00 2.925,00 2.925,00 84.02.03 Transport rutier 0,00 2.290,00 2.290,00 84.02.03.02 Transportul în comun 77.381,89 14.452,93 91.834,82

6.100,00 8.775,50 14.875,50 A. Lucrări în continuare 0,00 Modernizare infrastructură reţea transport în comun cu tramvaiul (lucrări BEI) HG 702/01.09.1 6.000,00 0,00 6.000,00 Modernizare infrastructură reţea transp. în comun cu tramvaiul (lucrări BEI) Finanţare subvenţi 6.000,00 0,00 6.000,00

0,00 0,00 B. Lucrări noi 0,00 Al doilea sens de circulaţie linie troleibuz BV Pârvan 100,00 4.000,50 4.100,50 Linie de troleibuz str.Lidia 50,00 0,00 50,00

50 0,00 50,00 Modernizare platforma garare( b-dDambovita nr 1-3 0,00 Reabilitarea infrastructurii la reţeaua de transport în comun cu tramvaiul în municipiul Timişoara 0,00

0,00 0,00

4.000,50 4.000,50 C. Dotări independente şi alte investiţii 0,00 0,00 Dotări independente 0,00 4.775,00 4.775,00 Sistem integrat de eficientizare incasări 3.425,00 3.425,00 Achiziţii mijloace de transport 2.325,00 2.325,00 Achizitii refugii călători 0,00 500,00 500,00 Studii şi proiecte 600,00 600,00

0,00 1.350,00 1.350,00 Semnalizare rutiera pt.lucrari de modernizare 0,00 0,00 0,00 Sistem integrat de transport intermodal 0,00 0,00 0,00 Consultanţa Modernizarea infrastructurii la reţeaua de transport în comun cu tramvaiul în muni 0,00 100,00 100,00 Reactualizare Cadastru Rutier 0,00 300,00 300,00

SF Extindere reţea contact linia 13 0,00 300,00 300,00 SFClădiri admin. Spaţii administrative şi depou tramvai C.Buziaşului 0,00 50,00 50,00 SF Extindere reţea de transport electric, modernizare depou blv Dâmboviţa 0,00 150,00 150,00 SF Studiu de prioritizare a transportului pe trasee actuale şi în perspectiva extinderii 0,00 100,00 100,00 SF Modernizare şi extindere reţea troleibuz, substaţii de redresare şi reţea de alimentare 0,00 100,00 100,00

100,00 100,00 84.02.03.03 Străzi 0,00

71.281,89 1.763,43 73.045,32 A. Lucrări în continuare 0,00 Amenajare str. Vasia Vasilescu 67.853,99 523,43 68.377,42 Modernizare str. Traian Vuia 520,00 0,00 520,00 Modernizare str. Ulpia Traiana 402,00 0,00 402,00 Modernizare str. Cassian Munteanu 24,20 0,00 24,20 Amenajare intersecţie Eroilor - Buziaşului 11,00 0,00 11,00 Modernizare Independenţei - Drubeta 70,00 0,00 70,00 Consolidare pasaj Cal. Şagului 15,00 0,00 15,00 Amenajare str. Trifoiului 5.985,80 0,00 5.985,80 Modernizare Nemoianu - Ferdinand +16 Decembrie 226,24 0,00 226,24 Modernizare str. Horea Creangă 944,72 0,00 944,72 Modernizare blv. Revoluţiei, Bogdăneştilor –Brediceanu 0,00 0,00 Amenajare str. Ion Raţiu 8.069,25 0,00 8.069,25 Amenajare P-ţa Hunedoara 377,53 0,00 377,53 Amenajare str. Tibrului 523,43 523,43 Consolidare Pod Eroilor 859,52 0,00 859,52 Modernizare blv. Rebreanu -Ibulbuca 0,00 Amenajare legătură Gh.Lazăr-Brediceanu 11.568,58 0,00 11.568,58 Modernizare intersecţie Torontal - Miresei HCL175/21,12,2004 0,00 0,00 Amenajare str. Gloriei 0,00 0,00 Modernizare str. Armoniei HCL176/21,12,2004 0,00 0,00 Amenajare str. Galileo Galilei 2.201,59 0,00 2.201,59 Amenajare str. Herculane HCL364/10,12,2002 397,41 0,00 397,41 Amenajare str. Copernic HCL373/10,12,2002 762,33 0,00 762,33 Reparatii capitale stradale zona de locuinte zona I.I. de la Brad 542,12 0,00 542,12 Reparatii capitale stradale zona de locuinte calea Aradului 6.534,29 0,00 6.534,29 Piste ciclişti 200,00 0,00 200,00

0,00 C. Dotări independente şi alte investiţii 0,00 Dotări independente 940,00 940,00 Studii şi proiecte 0,00 0,00 SF str.Cloşca 940 940 SF str.Torontalului 50 50 SF str. Aprodul Movilă 50 50 SF str. Ghioceilor 30 30 SF str. Călimaneşti 30 30 SF Zona Marginii 30 30 SF Calea Martirilor - Muzicescu 50 50 SF str Semicerc 30 30 SF str. Agricultorilor 30 30 SF Zona Plopi sud 30 30 SF Şagului - Steaua 30 30 SF Bucovinei - M.cel Bătrân 50 50 SF Soarelui 50 50 Alte studii şi proiecte 40 40 SF str Liege 200 200 SF Str Dragos Voda 30 30

0 0,00

84.02.50 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 0 C. Dotari independente si alte investitii 0

Dotari independente 0 3914 3914 Studii si proiecte 3914 3914 Achizitii mijloace de transport 0

0 3914 3914

  • Anexa_2

Atasament: Anexa_3.pdf

JUDEŢUL:Timis Anexa_3 Unitatea administrativ - teritorială :Municipiul Timisoara

Formular: VENITURILE ŞI CHELTUIELILE EVIDENŢIATE ÎN AFARA BUGETULUI LOCAL

PE ANUL 2007

- mii RON -

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod rând Cod

indicator Buget 2007 Trim Trim Trim Trim

I II III IV TOTAL VENITURI (rd.2) 1 12.941,42 11.841,42 300,00 300,00 500,00 I. VENITURI CURENTE (rd.3) 2 12.941,42 11.841,42 300,00 300,00 500,00 C. VENITURI NEFISCALE (rd.4) 3 12.941,42 11.841,42 300,00 300,00 500,00 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd.5) 4 12.941,42 11.841,42 300,00 300,00 500,00 Diverse venituri (rd.6 la rd.11) 5 36.11 12.941,42 11.841,42 300,00 300,00 500,00

Taxe speciale 6 36.11.07 3.600,00 2.500,00 300,00 300,00 500,00

Depozite speciale pentru constructii de locuinte 8 36.11.09 480,00 480,00

Fondul de risc 9 36.11.10 0,00

Fond de rulment 10 36.11.11 8.499,03 8.499,03

Alte venituri 11 36.11.50 362,39 362,39 TOTAL CHELTUIELI (rd.31+46+65+91+109+139+161+182+199+215+2 13 12.941,42 11.841,42 300,00 300,00 500,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.32+47+66+92+110+140+162+183+200+216+231) 14 01 3.827,50 2.727,50 300,00 300,00 500,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.34+49+68+94+112+142+164+185+202+218+233) 16 20 3.827,50 2.727,50 300,00 300,00 500,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.35+50+69+95+113+143+165+186+203+219+234) 17 70 9.113,92 9.113,92 0,00 0,00 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.36+51+70+96+114+144+166+187+204+220+235) 18 71 9.113,92 9.113,92 0,00 0,00 0,00

Active fixe (rd.37+52+71+97+115+145+167+188+205+221+236) 19 71.01 9.113,92 9.113,92 0,00 0,00 0,00 Construcţii 20 71.01.01 3.762,79 3.762,79 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 22 71.01.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 23 71.01.30 5.351,13 5.351,13 0,00 0,00 0,00

OPERATIUNI FINANCIARE (rd.57) 24 79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.58) 25 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa (rd.59) 26 80.08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Autoritati publice si actiuni externe (rd.32) 31 51.11 1.158,40 1.158,40 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.33+34) 32 01 49,50 49,50 0,00 0,00 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 34 20 49,50 49,50

131/05131/05

1

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.36) 35 70 1.108,90 1.108,90 0,00 0,00 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.37) 36 71 1.108,90 1.108,90 0,00 0,00 0,00

Active fixe (rd.38+..+41) 37 71.01 1.108,90 1.108,90 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 41 71.01.30 1.108,90 1.108,90

Din total capitol: 42 Autoritati executive si legislative (rd.44) 43 51.11.01 1.158,40 1.158,40 0,00 0,00 0,00

Autorităţi executive 44 51.11.01.03 1.158,40 1.158,40 Invatamant (rd.77+80+84+85+87) 65 65.11 1.062,23 1.062,23 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.67+68) 66 01 1.062,23 1.062,23 0,00 0,00 0,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 67 10 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 68 20 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.70) 69 70 1.062,23 1.062,23 0,00 0,00 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.71) 70 71 1.062,23 1.062,23 0,00 0,00 0,00

Active fixe (rd.72+..+75) 71 71.01 1.062,23 1.062,23 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 75 71.01.30 1.062,23 1.062,23

Din total capitol: 76 Învatamânt prescolar si primar (rd.78+79) 77 65.11.03 212,46 212,46 0,00 0,00 0,00

Învatamânt prescolar 78 65.11.03.01 5,98 5,98

Învatamânt primar 79 65.11.03.02 206,48 206,48 Învatamânt secundar (rd.81 la 83) 80 65.11.04 849,77 849,77 0,00 0,00 0,00

Învatamânt secundar inferior 81 65.11.04.01 0,00

Învatamânt secundar superior 82 65.11.04.02 849,77 849,77 90

Cultura, recreere si religie (rd.121+132+136+137) 109 67.11 328,00 178,00 150,00 0,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE ( )rd.111+112 110 01 328,00 178,00 150,00 0,00 0,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 111 10 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 112 20 328,00 178,00 150,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.114) 113 70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE ( )rd.115 114 71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Active fixe ( )rd.116+..+119 115 71.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Construcţii 116 71.01.01 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 117 71.01.02 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 118 71.01.03 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 119 71.01.30 0,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 137 67.11.50 328,00 178,00 150,00 0,00 0,00

2

138 Locuinte, servicii si dezvoltare publica (rd.173+175+178+179+1807) 161 70.11 6.630,00 5.680,00 150,00 300,00 500,00 CHELTUIELI CURENTE ( )rd.163+164 162 01 3.450,00 2.500,00 150,00 300,00 500,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 164 20 3.450,00 2.500,00 150,00 300,00 500,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.166) 165 70 3.180,00 3.180,00 0,00 0,00 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE ( )rd.167 166 71 3.180,00 3.180,00 0,00 0,00 0,00

Active fixe ( )rd.168+..+171 167 71.01 3.180,00 3.180,00 0,00 0,00 0,00 Construcţii 168 71.01.01 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 171 71.01.30 3.180,00 3.180,00

Locuinte (rd.174) 173 70.11.03 480,00 480,00 0,00 0,00 0,00 Dezvoltarea sistemului de locuinte 174 70.11.03.01 480,00 480,00

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (rd.176+177) 175 70.11.05 2.700,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 Alimentare cu apa 176 70.11.05.01 2.700,00 2.700,00 Amenajari hidrotehnice 177 70.11.05.02 0,00

Iluminat public si electrificari rurale 178 70.11.06 0,00 Alimentare cu gaze naturale in localitati 179 70.11.07 0,00 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 180 70.11.50 3.450,00 2.500,00 150,00 300,00 500,00

Transporturi (rd.242+246+248) 230 84.11 3.762,79 3.762,79 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.235) 234 70 3.762,79 3.762,79 0,00 0,00 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.236) 235 71 3.762,79 3.762,79 0,00 0,00 0,00

Active fixe ( )rd.237+..+240 236 71.01 3.762,79 3.762,79 0,00 0,00 0,00 Construcţii 237 71.01.01 3.762,79 3.762,79

Transport rutier (rd.243 la 245) 242 84.11.03 3.762,79 3.762,79 0,00 0,00 0,00 Transport în comun 244 84.11.03.02 0,00 Strazi 245 84.11.03.03 3.762,79 3.762,79

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 250 96.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DIRECTOR ECONOMIC

Dr.Ing. Gheorghe Ciuhandu EC.Adrian Bodo

3

  • Anexa_3

Atasament: Anexa_1.pdf

JUDEŢUL:Timis Anexa 1 Unitatea administrativ - teritorială:Municipiul Timisoara Formular:

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 2007

-mii Ron-

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod rând Cod

indicator Buget initial

2007 Buget rectif.

Martie 2007 Influente

TOTAL VENITURI (rd.3+78+84+89) 1 00.01 511.338,37 530.395,12 19.056,75 VENITURI PROPRII (rd.3-rd.26+rd.78+rd.84) 2 48.02 379.409,33 379.409,33 0,00 I. VENITURI CURENTE (rd.4+45) 3 00.02 494.254,66 513.255,62 19.000,96 A. VENITURI FISCALE (rd.5+16+19+25+42) 4 00.03 441.955,93 460.956,89 19.000,96 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (rd.6+9+13) 5 00.04 218.690,89 218.690,89 0,00 A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 6 00.05 0,00 0,00 0,00 Impozit pe profit (rd.8) 7 01.02 0,00 0,00 0,00

Impozit pe profit de la agenţi economici 8 01.02.01 0,00 0,00 0,00 A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 9 00.06 214.690,89 214.690,89 0,00 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.11+12) 10 04.02 214.690,89 214.690,89 0,00

Cote defalcate din impozitul pe venit 11 04.02.01 213.885,89 213.885,89 0,00 Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale 12 04.02.04 805,00 805,00 0,00

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (rd.14) 13 00.07 4.000,00 4.000,00 0,00 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital (rd.15) 14 05.02 4.000,00 4.000,00 0,00

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 15 05.02.50 4.000,00 4.000,00 0,00 A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL (rd.17) 16 00.08 180,00 180,00 0,00 Impozit pe salarii - total (rd.18) 17 06.02 180,00 180,00 0,00

Cote defalcate din impozitul pe salarii *) 18 06.02.02 180,00 180,00 0,00 A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (rd.20) 19 00.09 87.781,00 87.781,00 0,00 Impozite si taxe pe proprietate (rd.21 la rd.24) 20 07.02 87.781,00 87.781,00 0,00

Impozit pe cladiri 21 07.02.01 56.000,00 56.000,00 0,00 Impozit pe terenuri 22 07.02.02 7.800,00 7.800,00 0,00 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru 23 07.02.03 18.881,00 18.881,00 0,00 Alte impozite si taxe pe proprietate 24 07.02.50 5.100,00 5.100,00 0,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (rd.26+33+35+38) 25 00.10 134.066,04 153.067,00 19.000,96 Sume defalcate din TVA (rd.27 la rd.32) 26 11.02 120.496,04 139.497,00 19.000,96

Sume defalcate din taxa pe valoarea adă ăugat pentru actiuni transferate sau noi cheltuieli publ 27 11.02.01 0,00 Sume defalcate din taxa finantarea cheltuielilor descentralizate 28 11.02.02 120.161,04 120.162,00 0,96

*) pentru restanţele din anii precedenţi 0,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sistemele centralizate de producere şi 29 11.02.03 0,00

131/01 131/01 131/01

1

Sume defalcate din taxa pe valoarea adă ăugat pentru drumuri 30 11.02.04 19.000,00 19.000,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adă ăugat pentru echilibrarea bugetelor locale 31 11.02.05 0,00 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale 32 11.02.06 335,00 335,00 0,00

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (rd.34) 33 12.02 400,00 400,00 0,00 Taxe hoteliere 34 12.02.07 400,00 400,00 0,00

Taxe pe servicii specifice (rd.36+37) 35 15.02 500,00 500,00 0,00 Impozit pe spectacole 36 15.02.01 200,00 200,00 0,00 Alte taxe pe servicii specifice 37 15.02.50 300,00 300,00 0,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (rd 38 16.02 12.670,00 12.670,00 0,00 Impozit asupra mijloacelor de transport 39 16.02.02 8.120,00 8.120,00 0,00 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 40 16.02.03 50,00 50,00 0,00 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 41 16.02.50 4.500,00 4.500,00 0,00

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (rd.43) 42 00.11 1.238,00 1.238,00 0,00 Alte impozite si taxe fiscale (rd.44) 43 18.02 1.238,00 1.238,00 0,00

Alte impozite si taxe 44 18.02.50 1.238,00 1.238,00 0,00 C. VENITURI NEFISCALE (rd.46+55) 45 00.12 52.298,73 52.298,73 0,00 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.47+53) 46 00.13 28.600,35 28.600,35 0,00 Venituri din proprietate (rd.48 la rd.52) 47 30.02 28.575,35 28.575,35 0,00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale 48 30.02.01 5.457,56 5.457,56 0,00 Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti 49 30.02.03 14.127,47 14.127,47 0,00 Venituri din concesiuni si inchirieri 50 30.02.05 6.500,00 6.500,00 0,00 Venituri din dividende 51 30.02.08 0,00 Alte venituri din proprietate 52 30.02.50 2.490,32 2.490,32 0,00

Venituri din dobanzi (rd.54) 53 31.02 25,00 25,00 0,00 Alte venituri din dobanzi 54 31.02.03 25,00 25,00 0,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd.56+64+67+72+75) 55 00.14 23.698,38 23.698,38 0,00 Venituri din prestari de servicii si alte activitati (rd.57 la rd.63) 56 33.02 172,64 172,64 0,00

Venituri din prestari de servicii 57 33.02.08 10,00 10,00 0,00 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 58 33.02.10 0,00 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 59 33.02.12 150,00 150,00 0,00 Taxe din activitati cadastrale si agricultura 60 33.02.24 0,00 Contribuţ ă ă ţ ţ ţ ăia lunar a p rin ilor pentru între inerea copiilor în unităţile de protec ie social 61 33.02.27 0,00 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri 62 33.02.28 12,64 12,64 0,00 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 63 33.02.50 0,00

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (rd.65+66) 64 34.02 12.500,00 12.500,00 0,00 Taxe extrajudiciare de timbru 65 34.02.02 2.500,00 2.500,00 0,00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 66 34.02.50 10.000,00 10.000,00 0,00

Amenzi, penalitati si confiscari (rd.68 la rd.71) 67 35.02 9.674,27 9.674,27 0,00 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 68 35.02.01 7.669,27 7.669,27 0,00

2

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe, 69 35.02.02 0,00 0,00 0,00 confiscarea potrivit legii 70 35.02.03 0,00 Alte amenzi, penalitati si confiscari 71 35.05.50 2.005,00 2.005,00 0,00

Diverse venituri (rd.73+74) 72 36.02 927,69 927,69 0,00 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 73 36.02.05 0,00 Alte venituri 74 36.02.50 927,69 927,69 0,00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (rd.76+77) 75 37.02 423,78 423,78 0,00 Donatii si sponsorizari 76 37.02.01 423,78 423,78 0,00 Alte transferuri voluntare 77 37.02.50 0,00

II. VENITURI DIN CAPITAL (rd.79) 78 00.15 5.650,71 5.650,71 0,00 Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.80 la rd.83) 79 39.02 5.650,71 5.650,71 0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 80 39.02.01 296,71 296,71 0,00 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 81 39.02.03 354,00 354,00 0,00 Venituri din privatizare 82 39.02.04 0,00 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 83 39.02.07 5.000,00 5.000,00 0,00

III. OPERATIUNI FINANCIARE (rd.85) 84 00.16 0,00 0,00 0,00 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (rd.86 la rd.88) 85 40.02 0,00 0,00 0,00

Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de 86 40.02.06 0,00 Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice 87 40.02.07 0,00 Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate 88 40.02.50 0,00

IV. SUBVENTII (rd.90) 89 00.17 11.433,00 11.488,79 55,79 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd.91+105) 90 00.18 11.433,00 11.488,79 55,79 Subventii de la bugetul de stat (rd.92+101) 91 42.02 11.433,00 11.488,79 55,79 A. De capital (rd.93 la rd.100) 92 00.19 11.358,00 11.413,79 55,79

Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare 93 42.02.01 0,00 Investitii finantate partial din imprumuturi externe 94 42.02.03 0,00 0,00 0,00 Aeroporturi de interes local 95 42.02.04 0,00 Planuri si regulamente de urbanism 96 42.02.05 0,00 Străzi care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi 97 42.02.06 0,00 Finanţarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD 98 42.02.07 0,00 Finanţ ş ăarea programului de pietruire a drumurilor comunale i alimentare cu ap a satelor 99 42.02.09 0,00 Finanţarea acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţie 100 42.02.10 9.583,00 9.583,00 0,00 Subventii pt reabilitare termica 42.02.12 1.775,00 1.775,00 0,00

B. Curente (rd.102 la rd.104) 101 00.20 0,00 55,79 55,79 Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 102 42.02.21 75,00 75,00 0,00 Subventii primite din Fondul de Interventie 103 42.02.28 75,00 75,00 0,00 Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar 104 42.02.29 0,00

Subventii de la alte administratii (rd.106 la rd.109) 105 43.02 0,00 3

p şSubventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copiluluiţ p ţ 106g g j g 43.02.01 0,00 0,00 0,00 programelor pentru ocuparea temporară a fortei de munca p g p p 107 43.02.04 0,00 persoanele cu handicap 108 43.02.07 0,00 Subvenţii primite de la bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru ajutoare în situaţii de 109 43.02.08 0,00

110 0,00 TOTAL CHELTUIELI (rd.171+233+264+402+471) 111 49.02 0,00 Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (rd.172+190+223+248) 171 50.02 0,00 Autoritati publice si actiuni externe (rd.187) 172 51.02 66.221,29 66.931,29 710,00

Autoritati executive si legislative (rd.188) 187 51.02.01 0,00 Autorităţi executive 188 51.02.01.03 41.034,97 41.594,97 560,00

189 41.034,97 41.594,97 560,00 Alte servicii publice generale (rd.212 la rd.216) 190 54.02 0,00

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administraţile 214 54.02.07 0,00 Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 215 54.02.10 4.488,00 4.488,00 0,00 Alte servicii publice generale 216 54.02.50 4.849,70 4.849,70 0,00

217 1.351,62 1.501,62 150,00 Dobanzi (rd.219 la 221) 218 55.02 0,00 Ordine publica si siguranta nationala (rd.260+262) 248 61.02 0,00

Ordine publica (rd.261) 260 61.02.03 0,00 Politie comunitara 261 61.02.03.04 16.956,78 16.956,78 0,00

Protectie civila 262 61.02.08 16.956,78 16.956,78 0,00 263 741,20 741,20 0,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (rd.265+3040+328+367) 264 64.02 0,00 Invatamant (rd.289+292+296+297+299+302) 265 65.02 232.595,33 231.506,22 -1.089,11

Învatamânt prescolar si primar (rd.290+291) 289 65.02.03 0,00 Învatamânt prescolar 290 65.02.03.01 58.056,64 60.982,71 2.926,07 Învatamânt primar 291 65.02.03.02 19.125,23 19.125,23 0,00

Învatamânt secundar (rd.293 la 296) 292 65.02.04 38.931,41 41.857,48 2.926,07 Învatamânt secundar inferior 293 65.02.04.01 91.153,80 88.527,73 -2.626,07 Învatamânt secundar superior 294 65.02.04.02 0,00

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului 302 65.02.50 0,00 303 0,00

Sanatate (rd.322+324) 304 66.02 0,00 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (rd.323) 322 66.02.06 0,00

Spitale generale 323 66.02.06.01 6.643,00 6.343,00 -300,00 Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (rd.325+326) 324 66.02.50 6.643,00 6.343,00 -300,00

Crese 325 66.02.50.03 4.103,80 4.103,80 0,00 Alte institutii si actiuni sanitare 326 66.02.50.50 2.903,80 2.903,80 0,00

327 1.200,00 1.200,00 0,00 4

Cultura, recreere si religie (rd.350+360+364+365) 328 67.02 0,00 Servicii culturale (rd.351 la 359) 350 67.02.03 0,00

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 351 67.02.03.02 15.730,00 16.466,00 736,00 Muzee 352 67.02.03.03 0,00 Institutii publice de spectacole si concerte 353 67.02.03.04 0,00 Scoli populare de arta si meserii 354 67.02.03.05 13.918,00 14.012,00 94,00 Case de cultura 355 67.02.03.06 0,00 Camine culturale 356 67.02.03.07 1.812,00 2.454,00 642,00 Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale 357 67.02.03.08 0,00 Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice 358 67.02.03.12 0,00 Alte servicii culturale 359 67.02.03.30 0,00

Servicii recreative si sportive (rd.361 la 363) 360 67.02.05 0,00 Sport 361 67.02.05.01 12.522,68 12.858,78 336,10 Tineret 362 67.02.05.02 1.475,00 1.811,10 336,10 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 363 67.02.05.03 200,00 200,00 0,00

Servicii religioase 364 67.02.06 10.847,68 10.847,68 0,00 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 365 67.02.50 100,00 100,00 0,00

366 600,00 600,00 0,00 Asigurari si asistenta sociala (rd.392+393+395+396+397+400) 367 68.02 0,00

Asistenta acordata persoanelor in varsta 392 68.02.04 0,00 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (rd.394) 393 68.02.05 0,00 0,00 0,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate 394 68.02.05.02 3.756,00 1.116,08 -2.639,92 Asistenta sociala pentru familie si copii 395 68.02.06 3.756,00 1.116,08 -2.639,92 Ajutoare pentru locuinte 396 68.02.10 4.806,90 4.806,90 0,00 Prevenirea excluderii sociale (rd.398+399) 397 68.02.15 0,00

Ajutor social 398 68.02.15.01 26.110,92 26.589,63 478,71 Cantine de ajutor social 399 68.02.15.02 23.300,00 23.778,71 478,71

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 400 68.02.50 2.810,92 2.810,92 0,00 401 9.011,59 9.011,59 0,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (rd.403+409) 402 69.02 0,00 Locuinte, servicii si dezvoltare publica (rd.429+432+4355 la 437) 403 70.02 54.963,04 55.398,90 435,86

Locuinte (rd.430+431) 429 70.02.03 0,00 Dezvoltarea sistemului de locuinte 430 70.02.03.01 8.070,20 8.070,20 0,00 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 431 70.02.03.30 1.107,00 1.107,00 0,00

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (rd.433+434) 432 70.02.05 6.963,20 6.963,20 0,00 Alimentare cu apa 433 70.02.05.01 4.225,00 4.225,00 0,00 Amenajari hidrotehnice 434 70.02.05.02 4.225,00 4.225,00 0,00

Iluminat public si electrificari rurale 435 70.02.06 0,00 Alimentare cu gaze naturale in localitati 436 70.02.07 7.959,00 7.959,00 0,00 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 437 70.02.50 150,00 150,00 0,00

5

438 23.453,84 23.889,70 435,86 Protectia mediului (rd.466+469) 439 74.02 0,00

Salubritate si gestiunea deseurilor (rd.467+468) 466 74.02.05 0,00 Salubritate 467 74.02.05.01 10.805,00 10.805,00 0,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 468 74.02.05.02 10.805,00 10.805,00 0,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale 469 74.02.06 0,00 0,00 0,00 470 300,00 300,00 0,00 493 0,00

Combustibili si energie (rd.514 la 516) 494 81.02 0,00 Energie termica 514 81.02.06 0,00 Alti combustibili 515 81.02.07 60.648,00 79.648,00 19.000,00 Alte cheltuieli privind combustibili si energia 516 81.02.50 0,00

517 0,00 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (rd.530) 518 83.02 0,00

Agricultura (rd.531+532) 530 83.02.03 0,00 Protectia plantelor si carantina fitosanitara 531 83.02.03.03 359,80 359,80 0,00 Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 532 83.02.03.30 359,80 359,80 0,00

533 0,00 Transporturi (rd.558+562+564) 534 84.02 0,00

Transport rutier (rd.559 la 561) 558 84.02.03 0,00 Drumuri si poduri 559 84.02.03.01 74.938,93 74.938,93 0,00 Transport în comun 560 84.02.03.02 0,00 Strazi 561 84.02.03.03 33.775,50 33.775,50 0,00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 596 96.02 0,00 0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE DIRECTOR ECONOMIC

Dr.Ing Gheorghe Ciuhandu ec. Adrian Bodo

6

  • Anexa_1