keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 157/17.05.2007 privind aprobarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi nonprofit de interes local, pe anul 2007

17.05.2007

Hotararea Consiliului Local 157/17.05.2007
privind aprobarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi nonprofit de interes local, pe anul 2007


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2007 - 10947/ 11.05.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local 2007;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local 69/ 27.03.2007 - privind constituirea Comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local 2007 ;
Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
Având în vedere Legea 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general;
Având în vedere art.36 alin.2 lit. (b) aliniatul (6) litera a) din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În conformitate cu art.45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Lista proiectelor cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi nonprofit de interes local, pe anul 2007, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 1.099.000 lei, de la bugetul local al Primăriei Municipiului Timişoara, Cap. 67.02. "Cultură, recreere, religie" educative - pentru finanţarea organizaţiilor fără scop lucrativ prevăzute în Anexa la prezenta hotărâre.
Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea evenimentelor se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Direcţia Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Directiei Comunicare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Biroului Relaţii Publice;
- Centrului de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
BOGDAN ACHIMESCU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_FinantariProiecteAlese2007.pdf

Red. 3 ex A.B.

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA COMUNICARE Biroul Relaţii Publice SC 2007 – 10947/ 11.05.2007

Se aprobă Primar Gheorghe CIUHANDU

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 -256 204 886, e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

REFERAT

privind aprobarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi nonprofit de interes local, pe anul 2007

Prin HCL 68/2007 a fost aprobat noul regulament al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local iar prin HCL 69/2007 a fost nominalizată comisia pentru selecţia şi evaluarea proiectelor care vor beneficia de finanţări nerambursabile de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local.

În continuare a fost demarată procedura de aplicare a HCL 68/2007 (regulamentul finanţărilor nerambursabile) care a început cu publicarea unui anunţ de intenţie în Monitorul Oficial al României nr. 210/ 12.04.2007 partea a VI-a. Termenul limită de primire a proiectelor, depuse conform documentaţiei solicitate prin art. 21 din Anexa 1 a HCL 68/2007, a fost data de 3 mai, la încheierea programului de lucru cu publicul.

Membrii comisiei de selectie au jurizat toate cele 130 de proiecte depuse în termen. A fost întocmit un proces verbal cu toate proiectele jurizate şi a fost redactată lista cu cele 91 de proiecte admise şi cu sumele propuse spre aprobarea Consiliului Local. Propunem aprobarea sumelor alocate de către Comisia de evaluare şi selecţie pentru proiectele admise în urma jurizării. Lista proiectelor admise va fi anexa proiectului de hotărâre de consiliu.

Violeta MIHALACHE Director

Adrian Bragea Şef Birou

Smaranda Haracicu Director economic

Avizat juridic, Mirela Lasuschevici

Atasament: Anexa-Finantari.pdf

1

Anexa

Nr. Crt Nume Aplicant Nr. Înregistrare Denumire Proiect Perioada Domeniu

Suma Totala

Lei

Suma Solicitata

Lei

Punctaj Obtinut

Suma Propusă De

Comisie 1 Asoc.Crestina East

European Missions SC2007-

009522/24.04.2007 Educatie pt. Sanatate 15.05-10.06.07 educativ 7.000 6300 70 4.500

2 Academia Romana Observator

SC2007- 010256/03.05.07

Variable stars in the galaxy 23.05-26.05.07 stiinta 3.200 2.000 95 1.500 3 Asoc.Crestina For Help SC2007-

010162/03.05.07 Impreuna de ziua copilului 14.05-05.06.07 social 1.566,1 1360,2 66 700

4 Fundatia Student Plus SC2007- 010184/03.05.07

Sistem de invatamant la distanta e- learning

15.05-31.07.07 educativ 10.250 9.225 65 4.800 5 Centrul Cultural German SC2007-

010227/03.05.07 Supraexpuneri 17.05-30.09.07 cultural 70.650 10.000 96 7.000

6 Club Sportiv Daisho SC2007- 010225/03.05.07

C.s. daisho timisoara 31.05-03.06.07 sportiv 10.000 9000 93 6.500 7 Asoc.Cult.C-Tin Brancusi SC2007 Omagiu academicienilor banateni 24.05-25.05.07 cultural 7.000 5000 69 4.700 8 Fac.De Sociologie Si

Psihologie SC2007-

009704/26.04.07 Conferinta internat de antropologie 24.05-27.05.07 educatie

civica 90.000 10.000 83 6.000

9 Academia Romana SC2007- 002754/05.02.07

Zilele academice timisene 24.05-25.05.07 cultura 20.000 8.000 80 8.000 10 Liga Studentilor Fac.De

Mecanica SC2007-

008937/18.04.07 Zilele tehnice studentesti 06.05-25.05.07 educativ 76.050 24.950 72 10.000

11 Colegiul Tehnic Timisoara SC2007- 009600/25.04.07

Vreau sa-mi dezvolt propria cariera 01.05-31.10.07 educativ 8.000 7.200 78 4.000 12 Sc.Gen. Nr.11 SC2007-

009651/26.04.07 Evenimente importante din istoria

timisoarei 01.05-31.10.07 cultural 5.220 4.700 86 3.000

13 Univ. De Vest-Fac. De Muzica

SC2007- 009946/02.05.07

Festivalul muzicii de orga romanesti contemporane 2007

15.05-31.11.07 cultural 30.000 10.000 96 6.000 14 Asoc.Camarila Culturala SC2007-

009827/27.04.07 Viziuni don quijotesti 15.05-01.12.07 cultural 21.460 19.260 95 12.000

15 Asociatia Psihologilor Din Banat

SC2007- 009786/27.04.07

A va conferinta internat. De psihologie aplicata

30.05-03.06.07 educatie civica

32.000 20.000 91 10.000 16 Colegiul National

Banatean SC2007-

009818/27.04.07 Cool school MAI -

DECEMBRIE educativ 8.000 7.200 98 6.500

17 Org. Noua Acropola In Romania

SC2007- 009956/02.05.07

Inventiile lui leonardo da vinci 21.05-15.10.07 cultural 16.680 15012 79 8.000 18 Inspectoratul Scolar

Judetean Timis SC2007-

009948/02.05.07 Premierea profesorilor merituosi din

jud.timis MAI-IUNIE

2007 educativ 13.000 12000 85 10.000

19 Directia Pt.Sport SC2007- 010024/02.05.07

Turneul internat. Universitar de fotbal

MAI- NOIEMBRIE

2007

sportiv 35.112 31.600 87 20.000

20 Colegiul National Banatean

SC2007- 009920/02.05.07

Cnb fest 20.05-27.05.07 culturi 37.002 15.000 85 10.000 21 Organizatia Terapia Prin SC2007- Centrul de diagnostic si art terapie 01.05-.1.11.07 social 8.550 5.550 83 3.000

2

Arta 009923/02.05.07 eliza ionescu 22 Fundatia Culturala Vest Pt

Jurnalism Regional Si Euroregional

SC2007- 008892/18.04.07

Participare cetateni la actul decizional

16.05-14.12.07 educatie civica

24.400 22.000 95 10.000

23 Fundatia Rubin SC2007- 009984/02.05.07

Proiectul art tm 01.05-01.07.07 cultural 7.440 5240 75 3.000 24 Universitatea Tibiscus SC2007-

009963/02.05.07 Saptamana educationala

internationala 01.05-30.11.07 educativ 30.384 9.900 93 6.000

25 Univ. Politehnica SC2007- 010026/02.05.07

Vocatia te angajeaza MAI- DECEMBRIE

educativ 66.245 58.000 71 15.000 26 Grup.Sc.Ind.Alimentara SC2007-

010048/02.05.07 La scoala de acasa 01.03-01.12.07 educatie

civica 4.680 4.200 82 2.500

27 Aiesec SC2007 – 010186 / 03.05.2007 It's your choice 12.06-

31.08.2007 educativ 12.750 5.000 86 3.000

28 Artmedia SC2007 – 010063 / 03.05.2007 Spectacol festiv de ziua copilului:

copil mereu, spectacolul meu 04.06.2007 cultural 12.400 5.000 77 3.000

29 Salvaţi Copiii SC2007 – 010138 / 03.05.2007 Prevenirea consumului de droguri în

rândul elevilor din timişoara 01.06-

30.11.2007 educativ 9.000 8.000 91 5.500

30 Univ. Politehnica SC2007 – 010027 / 02.05.2007 De partea ta 01.06-

15.12.2007 educativ 10.200 6.700 66 3.000

31 Arhiepiscopia Ortodoxă Timişoara SC2007 – 009838 /

27.04.2007 Cărările speranţei 01.06-

15.12.2007 cultural 5.500 4.900 84 5.000

32 Inspectoratul Scolar Judetean Timis SC2007010252/

03.05.07 Creative writting-o forma de

implicare in viata cetatii 01.06.2007 educatie 6.000 5.000 95 3.500

33 C.S. Municipal SC2007 – 010018 / 02.05.2007 Cupa csm la tenis de câmp 26 – 29.06.2007 sportiv 11.000 8.000 65 4.000

34 Fotbal Club Auto Timişoara SC2007 – 010103 /

03.05.2007 Anotimpuri europene pentru tinerii

fotbalişti din freidorf 01.06 –

30.11.2007 sportiv 122.890 99.900 71 5.000

35 Fundaţia Rubin SC2007 – 009985 / 02.05.2007 Tabăra de creaţie plastică mraconia-

dubova 01.06 –

30.09.2007 cultural 15.400 10.990 88 7.000

36 Universitatea Tibiscus SC2007 – 009966 / 02.05.2007 Tineri pentru tineri – tabără de

jurnalism 1.06 –

31.08.2007 educativ 11.220 7.720 89 3.500

37 Fundaţia Filantropia SC2007 – 009756 / 27.04.2007 EXISTĂ ALTERNATIVE –

program anti-drog 01.06 –

30.12.2007 educativ 24.975 15.260 84 7.000

38 Apfr SC2007 – 101234 / 03.05.2007 Biblioteca drepturilor omului 01.06 –

10.12.2007 cultural 47.133 42.420 82 7.000

39 Parohia Greco – Catolică SC2007 – 009737 / 27.04.2007 Finalizarea bisericii greco – catolice

sf. Apostoli petru şi pavel 01.06 –

01.12.2007 culte 40.000 30.000 95 30.000

40 Federaţia Caritas SC2007 – 009817 / 27.04.2007 Viitorul copiilor noştri contează 01.06.2007 social 73.590 65.090 86 10.000

41 Fundaţia First SC2007 – 009871 / 02.05.2007 LACUL – educaţie şi reconstrucţie

ecologică 11.06 –

15.08.2007 educativ 9.668 8.668 78 4.000

42 Dafiro SC2007 – 009875 / 02.05.2007 TINEREŢEA MUZICII – ediţia aii-

a 01.06 –

30.11.2007 cultural 42.650 21.325 97 10.000

43 Chosen – Casa Olarului SC2007 – 010194 / 03.05.2007

Depistarea cazurilor sociale din 3 zone defavorizate ale mun.

Timişoara

01.06 – 15.12.2007 social

8.500 7.650 88 3.000

44 Şcoala Nr.1 SC2007 – 010067 / 03.05.2007 CUPA 1 IUNIE LA FOTBAL,

ediţia a III-a 01 – 02.06.2007 sportiv 10.000 2.500 86 1.500

45 Glas SC2007 – 010139 / 03.05.2007 Teatru pe pâine 01.06 –

31.10.2007 cultural 12.938 10.838 93 5.000

3

46 Fundatia Interart Triade SC2007-010059/02.05.07 Maestrii timisoarei 01.06-15.12.07 cultural 39.700 20.000 90 10.000

47 Apfr SC2007 – 010232 / 03.05.2007 Voluntariat pentru timişoara IUNIE – NOV.

2007 educativ 41.050 36.550 86 7000

48 Fundatia Culturala Jazz Banat

SC2007- 010141/03.05.07

Festival internat de jazz garana 12.07-15.07.07 cultural 393.500 35.000 72 25.000 49 Unive. Politehnica

Timisoara SC2007-

010142/03.05.07 Forumul reprezentantilor studentilor

tm 08.07-11.07.07 educativ 24.545 19.275 90 10.000

50 Centrul Cultural German SC2007- 010229/.3.05.07

Artele strazii 02.07-08.07.07 cultural 49.500 4.000 87 2.000 51 Liceul Sportiv Banatul SC2007-

010013/02.05.07 Scoala de vara in euroregiune 23.07-29.07.07 educativ 21.600 18.600 75 10.000

52 Fundatia Interart Triade SC2007- 010058/02.05.07

Gradina triade 01.07-08.12.07 cultural 67.200 28.540 72 12.000 53 Fundatia Bethany SC2007-

009880/02.05.07 Gala voluntarilor 2007 01.07-31.10.07 educativ 12.765 8.850 82 4.000

54 Fundatia Culturala Vest Pt Jurnalism Regional Si

Eurogional

SC2007- 008897/18.04.07

Scoala de vara probitas 2007 01.07-31.08.07 educativ 7.400

6.500

90 4.000

55 Ardor SC2007- 010054/02.05.07

Competitia dezbateri karl popper 15.07-21.08.0 educativ 7.000 6.000 69 3.000 56 Ardor SC2007-

010055/02.05.07 Dezbateri parlamentare 15.07-21.08.07 social 7.000 6.000 71 3.000

57 Aft SC2007- 010057/02.05.07

Pentru copii nostrii 20-30.08.07 educatie civica

12.500 11.588 77 5.000 58 At4t SC2007-

010220/03.05.07 Tabara at4t de instruire 20.08-30.08.07 educativ 21.644,4 10.000 85 7.000

59 Best Timisoara SC2007-009911/02.05.07 Schimb cultural 06.08-13.08.07 cultural 6.200 4.100 70 2.000

60 Asoc.Culturala Turn SC2007- 010049/02.05.07

International romani art festival 31.08-06.09.07 cultural 627.103 120.000 84 5.000 61 Asoc Pro Impact

Timisoara SC2007-

009927/02.05.07 Pro preventie 2007 01.08-30.11.07 educativ 4.300 3.900 87 2.000

62 Cs 1 SC2007- 009888/02.05.07

Cupa tm badminton 30.08-02.09.07 sportiv 23.150 14.000 78 5.000 63 Uniunea Artistilor Plastici SC2007-

009696/26.04.07 Expozitie la galeriile apollo si artis 10.09-10.10.07 cultural 14.000 5.000 70.5 3.000

64 Fundatia Bethany SC2007- 009883/02.05.07

Stiu sa fac! SEPTEMBRIE- OCTOMBRIE

educativ 6.855 2.400 82 1.500 65 Fundatia De Ajutor

Medical Profilaxis SC2007-

010105/03.05.07 Sanatatea este un drept al nostru! 01.09-31.12.07 social 16.100 11.460 85 5.000

66 Ardor Banat SC2007- 010052/02.05.07

Student tm 01.09-15.12.07 educativ 5.300 4.000 90 2.000 67 Centrul Cultural German SC2007-

010228/03.05.07 Re(in)semnare SEPTEMBRIE-

NOIEMBRIE cultural 8.800 8.000 65 4.000

68 Scoala Paul Popescu Neveanu

SC2007- 010193/03.05.07

Obiceiuri si traditii de iarna la romani

01.09-06.12.07 cultural 4163 2.453 76 1.000 69 Fundatia Culturala

Artmedia SC2007-

010064/03.05.07 Joy.mega joi 17.09.2007 cultural 23.500 4.000 69 2.000

70 Asoc.Filantropia Medicala Crestina Christiana

SC2007- 010020/02.05.07

Unde-s multi, puterea creste! 01.09-31.12.07 educativ 7.510 4.290 82 2.000

4

71 Asoc.Filantropia Medicala Crestina Christiana

SC2007- 010021/02.05.07

Siptim 01.09-31.12.07 educativ 19.144 15.700 97 6.000 72 Scoala Gen Nr.19 SC2007-

010240/03.05.07 Sarbatoarea cartierului blascovici 01.09-29.10.07 social 11.681,2 10.197.2 69 5.000

73 Asoc Culturala Sunet Ambianta Timisoara SC2007-

010050/02.05.07 Plai festival 2007- artizanat 14.09-16.09.07 cultural 438.500 80.000 95 50.000

74 Asoc Orizonturi Universitare SC2007-

009819/27.04.07 Targ de carte oriz. Univ. 10-11.09.07 cultural 15.000 8.000 88 5.500

75 Muzeul Banatului SC2007-009839/27.04.07 Timisoarele timisoarei 01.09-15.10.07 cultural 19.900 18.000 88 6.000

76 Apfr SC2007-010230/03.05.07 Alege sa fii vo.luntar! ed civica 24.000 21.600 78 3.000

77 Atletic Club Maraton SC2007 - 010101 / 03.05.2007 Maraton - semimaraton 14.10.2007 sportiv 51.400 23.000 95 20.000

78 Fundaţia Bethany SC2007 – 009886 / 02.05.2007 Inimă bună 2007 Oct – Dec 2007 social 25.187 25.187 85 7.000

79 As. Cercetări Social -

Politice Dinamice Dynamis

SC2007 – 010000 / 02.05.2007 Cariera sp – rise

01.10 – 5.12.2007 educativ 3.458.86 2.958,56 87 2.000

80 Uap SC2007 – 009698 / 26.04.2007 Salonul artelor vizuale 2007 5.10 – 5.11.2007 cultural 15.000 7.000 81 3.000

81 Uap SC2007 – 009697 / 26.04.2007 Expoziţie tematică aniversară "calea

– traseu, mişcare, curaj" 5.10 – 5.11.2007 cultural 16.000 8.000 72 3.000

82 Universitatea Tibiscus SC2007-009881/02.05.07 Tendinte ale sportului universitar de

la hobby la necesitate 01.11-30.11.07 educativ 7.200 4.500 79 2.000

83 Forumul Roman De Angiologie SC2007-

010187/03.05.07 Alvii-lea congres international de

angiologie 25.11-27.11.07 stiinta 21.000 10.000 88 7.000

84 Fundatia Culturala Jazz Banat SC2007-

010140/03.05.07 Festival international de jazz 30.11-02.12.07 cultural 388.500 35.000 81 25.000

85 Asociatia Orizonturi SC2007-009820/27.04.07 Premierea studentilor eminenti 13.12.2007 educativ 23.000 14.000 100 14.000

Perioada de desfasurare parcursuul anului 2007 NR. APLICANT NR.

INREGISTRARE DENUMIRE PROIECT PERIOADA DOMENIU SUMA

Totala SUMA

Solicitata PUNCTAJ OBTINUT

SUMA APROB.

86 ASOCIATIA HANDICAPATILOR LOCOMOTORI

SC2007- 010061/02.05.07

CORALA SUI GENERIS

15.04-15.12.07

CULTURAL

7.300

5.300

94 5.000

87 PAROHIA IOSEFIN SC2007- 010115/03.05.07

FINANTARE INVESTITII BISERICA

APRILIE- IULIE

CULTE 37.910 RON

28.000 79 28.000 88 PRO RIPENSIA

TIMISOARA SC2007- 009970/02.05.07

PROMOVARE FOTBAL FEMININ

01.01-15.12.07 SPORT 100.000 80.000 68 10.000 89 GR.SC.IND.CAI

FERATE SC2007- 009969/26.04.07

PARINTII TREBUIE SA REDEVINA PARINTI

01.03-30.11.07 EDUCATIV 3.245 2.900 77 1.500

90 ASOC.SIMULTAN SC2007-010056/02.05.07 INTERFERENTE- festival de arta video si new media LUNA MAI CULTURAL 44.460 25.810 73 7.000

91.

ASOC PT. CERCETARE MULTIDISCIPLINARĂ DIN ZONA DE VEST A ROMÂNIEI

SC2007 – 002596/05.02.2007

SIMPOZION TINERII ŞI CERCETAREA MULTIDISCIPLINARĂ

15 – 16.11.2007 EDUCAŢIE CIVICĂ 10.000 5.000 90 5.000

92. FUNDAŢIA SC2007- TIMIŞOARA GHID TURISTIC 02.06 – SOCIAL 21.100 17.000 94 10.000

5

TIMIŞOARA 89 002627/05.02.2007 02.10.2007

93. FUNDAŢIA A TREIA EUROPĂ SC2007 – 002282/01.02.2007

NĂSCUT PT. A CITI. 7 LUNI DE LITERATURĂ

01.06. – 31.12.2007 CULTURAL 41.050 31.750 100 25.000

Total suma propusa de cãtre comisia de evaluare si selectie 689.200

Pentru conformitate: Violeta Mihalache, Adrian Bragea, Director Direcţia Comunicare Şef Birou Relaţii Publice, Învăţământ, Sport, Cultură Secretarul comisiei de evaluare