keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 142/24.04.2007 privind aprobarea includerii în programul de reabilitare termica pe anul 2008 a unor blocuri de locuinte -condominii din municipiul Timisoara

24.04.2007

Hotararea Consiliului Local 142/24.04.2007
privind aprobarea includerii în programul de reabilitare termica pe anul 2008 a unor blocuri de locuinte -condominii din municipiul Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007-8664/16.04.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.2 alin.(3) lit.a din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.174/2002 privind instituirea masurilor speciale pentru reabilitarea termica a unor cladiri de locuit multietajate, modificata si aprobata prin Legea nr 260/2006;
În conformitate cu prevederile art.12 din Hotărârea Guvernului nr. 1735/2006 privind normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 174/2002;
În temeiul Hotărârii Consiliului Local nr. 545/28.11.2006 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor blocuri de locuinţe - condominii din municipiul Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit.(b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată ;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată ;HOTARASTE

Art.1: Se aproba includerea în programul de reabilitare termica pe anul 2008 a unor blocuri de locuinte -condominii din municipiul Timisoara conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.2: Derularea etapelor programului de reabilitare termică a clădirilor, aprobat în limita resurselor bugetare alocate în acest scop, se va realiza cu prioritate la clădirile pentru care asociaţiile de proprietari fac dovada constituirii fondului de reparaţii în cuantum de minim 350 RON/apartament, destinat finanţării cheltuielilor privind execuţia lucrărilor prevăzute în program.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Directia Economica si Directia Edilitara din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
CĂLIN VASILE VASI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_-_Reabilit.termica.pdf

1

ROMÂNIA APROBAT PRIMAR JUDEŢUL TIMIŞ Dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA EDILITARĂ SERVICIUL ENERGETIC Bv. C.D. Loga nr. 1 Nr.

REFERAT privind aprobarea includerii în programul de reabilitare termică pe anul 2008 a

unor blocuri de locuinţe –condominii din municipiul Timişoara

Reabilitarea termică a clădirilor de locuit este una din priorităţile actuale atât pe plan mondial cât şi pe plan naţional fiind inclusă atât în Strategia Naţională din domeniul eficienţei energetice cât şi în Strategia Naţională privind alimentarea cu energie termică a localităţilor prin sisteme de producere şi distribuţie centralizate.

În 23 iunie 2006 a fost aprobată Legea nr. 260 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate.

Fondurile necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit nominalizate în programele anuale se asigură procentual după cum urmează:

a) 34% din alocaţii de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Transporturilor ,Construcţiilor şi Turismului;

b) 33% din fonduri aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale şi din alte surse legal constituite, inclusiv fonduri ale Uniunii Europene;

c) 33% din fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari şi din alte surse legal constituite, inclusiv fonduri ale Uniunii Europene.

Finanţarea cheltuielilor privind expertizarea şi auditul energetic pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit multietajate nominalizate în programele anuale se asigură din alocaţii de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.

Coordonatorii programelor anuale sunt primarii municipiilor, oraşelor şi comunelor în care se derulează programele de reabilitare termică.Contractarea expertizării şi auditului energetic pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit, nominalizate în programele anuale, se face de către coordonatorii programelor anuale (primarii municipiilor,oraşelor şi comunelor), cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind achiziţiile publice.

2

Una din condiţiile de eligibilitate pentru stabilirea priorităţilor la nivel naţional privind întocmirea programelor anuale de reabilitare termică este existenţa hotărârii Consiliilor Locale de includere a blocurilor de locuinţe –condominii în programele anuale.

Având în vedere solicitările asociaţiilor de proprietari care întrunesc condiţiile de eligibilitate stabilite prin acte normative (existenţa hotărârii adunării generale a proprietarilor, existenţa fondului de reparaţii) şi criteriile tehnice de selecţie prevăzute în normele metodologice de aplicare a OUG nr .174/2002, comisia de eficienţă energetică constituită la nivelul consiliului local în temeiul HCL nr 545/28.11.2006 a prioritizat lista cu imobilele propuse pentru includerea în programul de reabilitare termică a clădirilor în anul 2008 funcţie de un punctaj evidenţiat în procesul-verbal de şedinţă al comisiei după cum urmează:

1. pentru criteriul de vechime a clădirii s-au acordat între 1-40 puncte ţinându-se cont de vechimea clădirii;

2. la criteriul sistemului constructiv al anvelopei s-au punctat cu 10 de puncte clădirile din cărămidă cu 50 de puncte cele din beton armat şi cu 25 de puncte blocurile mixte construite din beton şi cărămidă.

3. criteriul numărului de apartamente presupune acordarea unui punct pentru fiecare apartament component al imobilului.

Faţă de cele prezentate anterior propunem iniţierea unui proiect de hotărâre a Consiliului Local privind aprobarea includerii în programul de reabilitare termică pe anul 2008 a blocurilor de locuinţe - condominii din municipiul Timişoara cuprinse în lista de priorităţi anexate. DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ ŞEF SERVICIU ENERGETIC DUMITRU ANDOR IOAN ZUBAŞCU AVIZAT JURIDIC CONSILIER MIRELA LASUSCHIEVICI IONEL BĂRUŢA

RED/DAC IB

Atasament: Anexa_-_Reabilit.termica.pdf

ANEXĂ LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE

Nr. crt. Adresă Anul cons tr.

Pct Număr apart.

Pct Sistemul constructiv

Pct Observatii Total puncte

1. Str.Gh. Lazăr nr.42 sc. ABCD

1974 16 190 190 Panouri beton armat

50 Terasa şi faţada deteriorate 256

2. Str. Arieş nr.20 1974 16 120 120 Panouri beton armat

50 Izolaţiile instalaţiei de incălzire parţial degradate

186

3. Cal. Torontalului nr.13

1975 15 88 88 Panouri beton armat

50 Igrasie, mucegai, terasa degradată, pierderi agent termic la terasă şi subsol, imbinările dintre plăci deteriorate

153

4. Calea Torontalului nr. 7

1975 15 88 88 Panouri beton armat

50 Mucegai, pereţii din spatele blocului crăpati infiltrându-se apă în apartamente

153

5. Bv.16 Decembrie 1989 nr.47

1975 15 88 88 Panouri beton armat

50 ------------- 153

6. Str.Ana Ipătescu nr. 16-Fructelor nr. 8

1976 14 88 88 Panouri beton armat

50 Faţadă deteriorată 152

7. Str. Pavel Rotariu nr.7

1968 22 80 80 Panouri beton armat

50 infiltraţii apă pe la imbinările dintre plăci, faţada degradată

152

8. Str. Cutezătorilor nr.2 sc. A, B

1977 13 80 80 Panouri beton armat

50 Infiltraţii de apă la rosturile de imbinare

143

9. Str.Dropiei nr.7 1972 18 60 60 Panouri beton armat

50 Igrasie, mucegai, imbinările dintre plăci deteriorate, infiltraţii de apă, terasa degradată

128

10. Intr.Cucului nr.1 bl.14

1973 17 60 60 Panouri beton armat

50 Igrasie,mucegai,crăpături faţadă

127

11. Str. Hărniciei nr. 6 1968 22 50 50 Panouri beton armat

50 Igrasie, mucegai, condens 122

12. Str.P.Craiului nr.1 1964 26 84 84 Cărămidă 10 Igrasie la subsol, infiltraţii apă

120

13. Burebista nr. 1 1974 16 50 50 Panouri beton armat

50 Igrasie, mucegai, terasa degradată

116

14. Balanţei nr. 18 1976 14 50 50 Panouri beton armat

50 Igrasie, mucegai, faţada şi terasa deteriorate, pierderi agent termic

114

15. Str.Circumvalaţiuni i nr.26

1980 10 54 54 Panouri beton armat

50 Igrasie, mucegai, faţada deteriorată, infiltraţii apă

114

16. Str. Titan nr.9 sc.B+C

1967 23 40 40 Panouri beton armat

50 Igrasie, mucegai faţadă şi terasa degradate, se inundă subsolul de la canalizarea oraşului

113

17. Str. Deliblata nr.21 1972 18 44 44 Panouri beton armat

50 Terasă degradată, pierderi agent termic

112

18. Bv. L.Rebreanu nr.132

1973 17 40 40 Panouri beton armat

50 Igrasie,mucegai, faţadă deteriorată, pierderi din instalaţia de încălzire la subsol

107

19. Al.Cascadei nr.1 sc.B

1963 27 30 30 Panouri beton armat

50 Faţadă degradată, pierderi agent termic subsol

107

20. Bv. L. Rebreanu 1974 16 40 40 Panouri 50 ----------------------------- 106

bloc 134 beton armat 21. Str.Brânduşei nr.13 1975 15 40 40 Panouri

beton armat 50 Igrasie, mucegai faţadă

degradată 105

22. Str.Versului nr.4 1976 14 40 40 Panouri beton armat

50 Faţadă deteriorată 104

23. Str. Cosminului nr. 27

1976 14 40 40 Panouri beton armat

50 Igrasie, imbinările dintre plăci deteriorate

104

24. Al. Poiana Ruscăi nr.1

1977 13 40 40 Panouri beton armat

50 Igrasie, imbinările dintre plăci deteriorate, infiltraţii de apă

103

25. Str. Brânduşei nr. 4 1977 13 40 40 Panouri beton armat

50 Igrasie 103

26. Str.Naturii nr.6 1978 12 40 40 Panouri beton armat

50 ------------------------ 102

27. Al.Săgeţii nr.5 1970 20 30 30 Panouri beton armat

50 Igrasie, mucegai, imbinările dintre plăci deteriorate, infiltraţii de apă

100

28. Cal. Torontalului nr.8

1978 12 38 38 Panouri beton armat

50 Igrasie 100

29. Bv.Dâmboviţa nr.52 bl.C10

1980 10 40 40 Panouri beton armat

50 Igrasie, mucegai faţadă degradată, imbinările dintre plăci stricate

100

30. Str. Cugir nr. 12 1982 8 40 40 Panouri beton armat

50 ------------------------------ 98

31. Str.A.Cotruş nr.3 bl.D13/1 sc.A+B

1978 12 35 35 Panouri beton armat

50 Igrasie,mucegai, pierderi agent termic

97

32. Str.A.Cotruş nr.2 bl.D9/6

1978 12 32 32 Panouri beton armat

50 Igrasie, pierderi agent termic, imbinările dintre plăci deteriorate

94

33. Str.D.Coressi nr.44B, 44C

1976 14 30 30 Panouri beton armat

50 Mucegai, imbinări de panouri distruse

94

34. Str. Mureş nr.119 1984 6 38 38 Panouri beton armat

50 Igrasie, mucegai, terasa şi îmbinările dintre plăci deteriorate

94

35. Str.Măslinului nr.11 sc.A+B

1978 12 31 31 Panouri beton

50 Igrasie, terasa acoperiş degradată

93

36. Str. Pogonici nr. 2 1978 12 30 30 Panouri beton armat

50 Igrasie,mucegai, pierderi agent termic

92

37. Str.Topologului nr. 5

1979 11 30 30 Panouri beton armat

50 Igrasie, faţadă degradată, infiltraţii de apă la imbinările dintre plăci

91

38. Constantin Stere nr. 18

1979 11 30 30 Panouri beton armat

50 Igrasie, faţadă degradată, pierderi agent termic la subsol

91

39. Str. Hebe nr.32D 1970 20 20 20 Panouri beton armat

50 Igrasie,mucegai, terasa acoperiş deteriorată

90

40. Str. I.I.de la Brad bl.A4

1985 5 35 35 Panouri beton armat

50 Igrasie, mucegai, îmbinările dintre etaje deteriorate

90

41. Str.Tibiscum nr. 9sc.A, B

0 40 40 Panouri beton armat

50 --------------------------- 90

42. Str.Golescu nr.8 1972 18 20 20 Panouri beton armat

50 Igrasie,mucegai, faţadă şi terasa deteriorate, infiltraţii apă la etaj 4

88

43. Intr. Clopotului nr. 4

1978 12 25 25 Panouri beton armat

50 Igrasie, faţada şi terasa degradate, infiltraţii de apă, pierderi agent termic la subsol

87

44. Bv. Cetăţii nr. 30 bl. E12

1973 17 20 20 Panouri beton armat

50 Faţada deteriorată 87

45. Cal. Sagului nr.140 bl.B3

1980 10 27 27 Panouri beton armat

50 Terasă degradată 87

46. Bv. Liviu Rebreanu nr.1/3

1985 5 32 32 Panouri beton armat

50 Terasa şi îmbinările dintre plăci deteriorate, infiltraţii de apă

87

47. Str.Vulturilor nr.2Abl.E7

1979 11 25 25 Panouri beton armat

50 Igrasie, mucegai faţadă degradată, imbinările dintre plăci stricate

86

48. Crivaia nr. 1 1984 6 30 30 Panouri beton armat

50 Imbinările dintre plăci deteriorate

86

49. Cal. Aradului nr.30 bl.7 sc. A, B

1986 4 32 32 Panouri beton armat

50 Igrasie, mucegai, faţada deteriorată, pierderi agent termic la subsol

86

50. Str. Deliblata nr.17 bl.C 7

1975 15 20 20 Panouri beton armat

50 Terasă degradată, pierderi agent termic la subsol

85

51. Str.C.Brediceanu nr.13-15

1961 29 45 45 Cărămidă 10 Instalaţii de apă şi încălzire, acoperişul deteriorat

84

52. Str.Brânduşei nr.11 1976 14 20 20 Panouri beton

50 Igrasie, mucegai faţadă şi terasa degradate

84

53. Str. Deliblata nr.19 bl.C6

1976 14 20 20 Panouri beton armat

50 Terasă degradată, pierderi agent termic la subsol

84

54. Str. Vegetaţiei nr.6 bl.40

1976 14 20 20 Panouri beton armat

50 Igrasie, mucegai, terasa degradată

84

55. Str. AL.Averescu nr.49

1977 13 21 21 Panouri beton armat

50 Igrasie, mucegai, faţada deteriorată, pierderi agent termic

84

56. Str.D.Coressi nr.44A

1976 14 20 20 Panouri beton armat

50 --------- 84

57. Str.N.Iorga nr.6B 1971 19 14 14 Panouri beton armat

50 Pierderi agent termic, terasă degradată

83

58. Str. Filateliei nr.6 1977 13 20 20 Panouri beton armat

50 Infiltraţii de apă la rosturile de imbinare

83

59. Str.Balanţei nr.20B 1977 13 20 20 Panouri beton armat

50 ------------------------ 83

60. Str. Nicolae Iliescu, nr. 8

1977 13 20 20 Panouri beton armat

50 Igrasie,mucegai, pierderi agent termic subsol, faţada degradată

83

61. Str. Lacului nr. 18, sc. A

1977 13 20 20 Panouri beton armat

50 Igrasie,mucegai, pierderi agent termic, terasa degradată

83

62. Str.Balanţei nr. 13 1977 13 20 20 Panouri beton armat

50 ------------------------- 83

63. Lacului nr. 12, sc. B

1977 13 20 20 Panouri beton armat

50 Igrasie mucegai, terasa degradată

83

64. Str.Cernăuţi bl.B16-B17 sc.A+B

1987 3 30 30 Panouri beton armat

50 Igrasie, terasa acoperiş degradată

83

65. Str. Nicolae Leonard nr. 10a

1977 13 20 20 Panouri beton armat

50 ------------------------- 83

66. Cl.Martirilor nr.37 1978 12 20 20 Panouri beton armat

50 Igrasie,mucegai 82

67. Str.Socrate nr.15 sc.A+B

1978 12 20 20 Panouri beton armat

50 Igrasie, mucegai faţadă şi terasa degradate , imbinările dintre plăci deteriorate, pierderi agent

82

termic 68. Intr.Topologului

nr.6 bl. D1 1978 12 20 20 Panouri

beton armat 50 --------------------------- 82

69. Intr.Topologului nr.2 bl. D3

1978 12 20 20 Panouri beton

50 ---------------------------- 82

70. Str.Topologului nr.1,

1979 11 20 20 Panouri beton armat

50 Igrasie, faţadă degradată, infiltraţii de apă la imbinările dintre plăci

81

71. Str.Topologului nr. 4 sc. B

1979 11 20 20 Panouri beton armat

50 Igrasie, faţadă degradată, infiltraţii de apă la imbinările dintre plăci

81

72. Str.Hotinului nr.1 1979 11 20 20 Panouri beton armat

50 Igrasie, faţadă degradată 81

73. Str.Clăbucet nr.1 bl.E6/1

1979 11 20 20 Panouri beton armat

50 Igrasie, mucegai faţadă degradată, , infitraţii apă

81

74. Al.Muzicii nr.12bl.C15

1979 11 20 20 Panouri beton

50 Igrasie, faţada degradată 81

75. Al.Muzicii nr.10 1979 11 20 20 Panouri beton armat

50 Igrasie, mucegai faţadă degradată, imbinările dintre plăci stricate, infitraţii apă

81

76. Str.Zmeurişilui nr.1 1979 11 20 20 Panouri beton armat

50 Igrasie, faţadă şi terasă degradată

81

77. Str. Pogonici nr.1 bl. E 12

1979 11 20 20 Panouri beton armat

50 Igrasie, mucegai, perderi agent termic

81

78. Str.C-tin Stere nr.10 bl.18

1979 11 20 20 Panouri beton armat

50 Igrasie, mucegai, faţada degradată

81

79. P-ţa Bihor nr. 14 1979 11 20 20 Panouri beton armat

50 Faţada degradată 81

80. Str. Pădurarilor nr.5 1979 11 20 20 Panouri beton armat

50 ---------------------- 81

81. Str. Tibiscum nr. 4 1979 11 20 20 Panouri beton armat

50 Igrasie 81

82. Bv.Dâmboviţa nr.63 bl.D58

1980 10 20 20 Panouri beton

50 ------------------------------- 80

83. Str. Răsăritului nr.5 1980 10 20 20 Panouri beton armat

50 Mucegai, igrasie, faţada şi terasă degradată, pierderi agent termic

80

84. Str. Ana Ipătescu nr.7

1980 10 20 20 Panouri beton armat

50 Infiltraţii de apă la rosturile de imbinare faţada şi terasa degradată

80

85. Str. Ana Ipătescu nr.9

1980 10 20 20 Panouri beton armat

50 Infiltraţii de apă la rosturile de imbinare faţada şi terasa degradată

80

86. Str. Pădurarilor nr.10

1980 10 20 20 Panouri beton armat

50 ----------------------------- 80

87. Lacului nr. 32 1980 10 20 20 Panouri beton armat

50 Igrasie 80

88. Aleea Gorunului 1980 10 20 20 Panouri beton armat

50 Infiltraţii de apă la rosturile de imbinare, mucegai, igrasie

80

89. Str. Perlei nr. 43 1980 10 20 20 Panouri beton armat

50 Igrasie, mucegai 80

90. Str.Învăţătorului nr.5

1981 9 20 20 Panouri beton armat

50 Faţada degradată 79

91. Str. Felix nr.23 bl.75 sc. A, B

1981 9 20 20 Panouri beton armat

50 Mucegai, faţada şi terasă degradată, infiltraţii la subsol, pierdere agent termic

79

92. Alee Citadelei nr. 7, sc. A,B

1981 9 20 20 Panouri beton armat

50 ----------------------------- 79

93. Alee Citadelei nr. 3 1981 9 20 20 Panouri beton armat

50 ----------------------------- 79

94. Str. Orşova nr.30 bl.74

1981 9 19 19 Panouri beton armat

50 Mucegai, faţada şi terasă degradată, pierderi agent termic

78

95. Str. Versului nr.8 sc.C

1982 8 20 20 Panouri beton armat

50 Igrasie, pierderi agent termic, imbinările dintre plăci stricate, terasa planşeu deteriorată

78

96. Str. Zoltan Kadaly nr. 6

1973 17 10 10 Panouri beton armat

50 Igrasie, mucegai 77

97. Str. Corneliu Coposu nr. 26 sc.A

1978 12 15 15 Panouri beton armat

50 Faţada degradată 77

98. Str. Mureş nr.129 1983 7 19 19 Panouri beton armat

50 Igrasie, infiltraţii, pierderi agent termic

76

99. Str. Dej nr. 9, sc. A 1983 7 19 19 Panouri beton armat

50 Igrasie, mucegai 76

100. Str.Vulturilor nr.2 bl.E6/2

1979 11 15 15 Panouri beton armat

50 Igrasie, mucegai, faţada deteriorată, infiltraţii apă

76

101. Str. Meziad nr.2 1984 6 20 20 Panouri beton armat

50 Igrasie, infiltraţii, pierderi agent termic, imbinările dintre plăci deteriorate

76

102. Str. Martir Dumitru Jugănaru nr.20 bl.28

1984 6 20 20 Panouri beton armat

50 Imbinările dintre plăci deteriorate, infiltraţii de apă pe la geamuri şi uşi

76

103. Str. Gh. Ostrogovich nr.14 bl.114

1980 10 16 16 Panouri beton armat

50 Faţada degradată 76

104. Str.Virgil Birou nr.3

1979 11 15 15 Panouri beton armat

50 ----------------------------- 76

105. Str. Soroca nr. 2 1979 11 15 15 Panouri beton armat

50 ---------------------------- 76

106. Str. Martir Dumitru Jugănaru nr.2 bl. 97

1985 5 20 20 Panouri beton armat

50 Inbinările dintre plăci distruse, infiltraţii de apă pe la geamuri

75

107. Str. Gh. Ostrogovich nr.16 bl.103

1982 8 16 16 Panouri beton armat

50 Mucegai, igrasie la subsol 74

108. Str. Martir Dumitru Jugănaru nr.4

1985 5 19 19 Panouri beton armat

50 Igrasie.îmbinările dintre plăci distruse, infiltraţii de apă pe terasa blocului şi pe la geamuri

74

109. Str. Sirius nr.32 1981 9 15 15 Panouri beton armat

50 Faţada degradată 74

110. Str. Filateliei nr.1 1977 13 10 10 Panouri beton armat

50 Infiltraţii de apă la rosturile de imbinare, pierderi de apă caldă

73

111. Str.Lidia nr.104sc.B+C

1987 3 20 20 Panouri beton armat

50 Terasa acoperiş degradată 73

112. Intrarea Sepia nr. 13

1982 8 15 15 Panouri beton armat

50 Terasa şi îmbinările dintre plăci deteriorate,igrasie

73

113. Intrarea Zenit nr.8 1978 12 10 10 Panouri beton armat

50 Igrasie, faţada, terasa şi îmbinările dintre plăci degradate

72

114. Cl.Sever Bocu nr.43 bl.35

1980 10 12 12 Panouri beton armat

50 ---------------- 72

115. Str.Transilvania nr.13, sc.C

1978 12 10 10 Panouri beton armat

50 Mucegai, faţada degradată 72

116. Str.M.Basarab nr.18 bl.62

1980 10 11 11 Panouri beton

50 Mucegai, faţada şi terasă degradată

71

117. Str. Lidia nr.76 1984 6 14 14 Panouri beton armat

50 Inbinările dintre plăci distruse, infiltraţii apă la geamuri şi uşi

70

118. Str. I.Slavici bl.14 sc.B

1989 1 19 19 Panouri beton armat

50 Faţada deteriorată, infiltraţii apă

70

119. Str. Icar nr. 5 1980 10 10 10 Panouri beton armat

50 -------------------------------- 70

120. Str. Icar nr. 3 1980 10 10 10 Panouri beton armat

50 -------------------------------- 70

121. Str. Martir Dumitru Jugănaru nr.7

1981 9 10 10 Panouri beton armat

50 Igrasie 69

122. Str. Ion Creangă nr.13 bl.T.8

1985 5 14 14 Panouri beton armat

50 ------------------------- 69

123. Str. A. Istvan (Rachetei) nr. 19

1982 8 10 10 Panouri beton armat

50 --------------------------- 68

124. Str. Gen. Dragalina nr. 42

1965 25 32 32 Cărămidă 10 Mucegai faţada degradată 67

125. Cornel Grofşoreanu nr. 14, sc. B

1988 2 14 14 Panouri beton armat

50 --------------- 66

126. Str. Nicolae Labiş 1988 2 14 14 Panouri beton armat

50 ------------------------------- 66

127. Aleea Veveriţei nr. 3

0 15 15 Panouri beton armat

50 Igrasie 65

128. Str.Odobescu A. nr.79

1960 30 24 24 Cărămidă 10 Faţada degradată 64

129. Str. Argeş nr.4 1963 27 24 24 Cărămidă 10 Igrasie şi mucegai în subsol, faţada degradată, infiltraţii apă pe la geamuri

61

130. Cl.Sever Bocu nr.9 1978 12 20 20 BCA 25 Faţadă şi terasă deteriorate, infiltraţie apă

57

131. Calea Şagului nr. 140

1953 37 8 8 Cărămidă 10 Igrasie, mucegai, faţada degradată

55

132. Str.Al.Averescu nr.70B1,C1,C2

1986 4 41 41 Cărămidă 10 Igrasie, terasa acoperiş degradată

55

133. Str. Zlatna nr. 6 1969 21 20 20 Cărămidă 10 Igrasie, terasa degradată 51 134. Str.Al.Averescu

nr.70 A1,A2 1986 4 24 24 Cărămidă 10 Igrasie, terasa acoperiş

degradată 38

135. Str. Franz List nr. 2 1979 11 12 12 Cărămidă 10 -------------------------- 33