keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 136/20.03.2015 privind modificarea şi aprobarea Organigramei si Statului de Funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara

20.03.2015

Hotararea Consiliului Local 136/20.03.2015
privind modificarea şi aprobarea Organigramei si Statului de Funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. 1099/04.03.2015, al Directiei Politiei Locale Timisoara, aprobat de Primarul Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Referatul nr.SC2015-6034/05.03.2015 al Primarului Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societăti comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Conform prevederilor art. 107 alin. (1), lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
În baza Avizului Agentiei Nationale a Functionarilor Publici nr. 9557/2015 conexat cu nr. 5870/2015 si 3001/2015, pentru functiile publice din cadrul Directiei Politiei Locale Timisoara.
În conformitate cu prevederile art. 36, alin (2), lit.a) si alin (3) lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administratia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;


HOTARASTE

Art.1: Se modifică si se aprobă Organigrama si Statul de Functii pentru Directia Politiei Locale Timisoara, conform Anexelor nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă: Hotărârea Consiliului Local nr.210/20.05.2014 privind modificarea si aprobarea Organigramei si a Statului de Functii pentru Directia Politiei Locale Timisoara, Hotărârea Consiliului Local nr.556/27.11.2014 privind modificarea si aprobarea Statului de Functii pentru Directia Politiei Locale Timisoara,precum si Anexele 1 si 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 417/12.09.2014 privind modificarea si aprobarea Organigramei, Statului de Functii si Regulamentului de Organizare si Functionare pentru Directia Politiei Locale Timisoara.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează Directia Politiei Locale Timisoara.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Clădiri, Terenuri si Dotări Diverse;
- Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale;
- Directiei Comunicare;
- Biroului Audit
- Biroului Managementul Calitătii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: ORGANIGRAMA_2015_-_Proiect_4_modif_04.03.2015.pdf

Consiliul Local al Municipiului Timisoara Anexa nr. 1 la H.C.L. nr.

Direcţia Poliţiei Locale Timişoara

ORGANIGRAMĂ

PRIMAR

DIRECTOR EXECUTIV

1

Direcţia Poliţiei Locale Timişoara

Consiliul Local al Municipiului Timişoara

1+7

BIROUL Juridic 1+5

SERVICIUL Resurse Umane

2

1

COMPARTIMENT Audit Public Intern

COMPARTIMENT Control Intern

1

SERVICIUL Ordine Publică

B IR

O U

L R

e c la

m a

ti i S

e s iz

a ri

B IR

O U

L P

o lit

ia P

ie te

lo r

B IR

O U

L O

rd in

e P

u b lic

ă

S E

R V

IC IU

L C

ir cu

la ţie

R u tie

ră DIRECTOR EXECUTIV

ADJUNCT

1+81+491+101 1+8 1+8 17 1+71+5 1+33

C O

M P

A R

T IM

E N

T L o g is

tic A

d m

in is

tr a tiv

C O

M P

A R

T IM

E N

T C

.I .M

. s i M

.C .

S E

R V

IC IU

L P

a ză

O b ie

c tiv

e

S E

R V

IC IU

L F

in a n ci

a r-

C o n ta

b ili

ta te

şi A

ch iz

iţ ii

P u b lic

e

2+7 1

1 DIRECTOR EXECUTIV

ADJUNCT

TOTAL POSTURI din care: - funcţii publice de conducere -

funcţii publice de executie -

funcţii contractuale de conducere -

funcţii contractuale de execuţie -

funcţii contractuale de deservire

3

1 263

22

344

55

1DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

S E

R V

IC IU

L P

ro te

c ţi a M

e d iu

lu i

S E

R V

IC IU

L D

is c ip

lin a î n C

o n s tr

u c ţi i ş i

A fi ş a j S

tr a d a l

S E

R V

IC IU

L In

s p

e c ţi e

C o

m e

rc ia

1+81+71+8

C O

M P

A R

T IM

E N

T In

te rv

e n

ţi i R

a p

id e

B IR

O U

L

T ra

n s p

o rt

U rb

a n

B IR

O U

L

P a

tr u

la re

N a

v a

la

SERVICIUL Comunicare, Prevenire si Dispecerat

1+4+2 1 + 5

B IR

O U

L C

o m

u n

ic a

re ,

R e

la ţi i c u

P u

b lic

u l ş i R

e g

is tr

a tu

B IR

O U

L P

re v e

n ir e

, A

n a

liz a

s i

S in

te z a

1 + 12

B IR

O U

L M

o n

it o

ri z a

re V

id e

o

B IR

O U

L D

is p

e c e

ra t

ș i C

o n

tr o

l A c c e

s

1+14

1

1

A P R O B Primar

NICOLAE ROBU

Atasament: Anexa_2.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA

Nr. posturi

Clasa Grad

1 Director executiv S 1 II 2 Director executiv adjunct S 3 II 3 Sef serviciu S 8 II 4 Şef birou S 10 I

22

5 Auditor S 2 I superior 6 Auditor S 0 I principal 7 Consilier S 6 I superior 8 Consilier S 11 I principal 9 Consilier S 2 I asistent

10 Consilier S 1 I debutant 11 Consilier juridic S 1 I superior 12 Consilier juridic S 2 I principal 13 Consilier juridic S 0 I asistent 14 Consilier juridic S 0 I debutant 15 Politist local S 9 I superior 16 Politist local S 18 I principal 17 Politist local S 42 I asistent 18 Politist local S 7 I debutant 19 Politist local S 1 II superior

20 Referent M 4 III superior 21 Referent M 1 III principal 22 Referent M 0 III asistent 23 Referent M 0 III debutant 24 Politist local M 71 III superior 25 Politist local M 48 III principal 26 Politist local M 29 III asistent 27 Politist local M 8 III debutant

263 285

C.1. Functii personal contractual conducere Grad 28 Sef serviciu S 1 II 29 Sef birou S 0 I

C.2. Functii personal contractual executie Treapta 30 Referent M 2 IA 31 Inspector de specialitate S 2 I A 32 Guard GM 49 33 Secretar - dactilograf M 1 IA 34 Arhivar M 1

35 Muncitor calificat (mecanic) GM 1 I 36 Ingrijitor GM 2

59 344 344

Număr total posturi 344

1. Funcţii publice 285 - de conducere 22 - de execuţie 263 2. Personal contractual 59 - de conducere 1 - de execuţie 55 - de deservire 3

din care:

Total functii publice de executie

C.3. Functii contractuale de deservire

TOTAL PERSONAL CONTRACTUAL D.TOTAL DIRECTIA POLITIEI LOCALE TIMISOARA

TOTAL GENERAL

Director Executiv,

TOTAL FUNCTII PUBLICE

DIRECTIA POLITIEI LOCALE A . Functii publice de conducere

Total functii publice de conducere B. Functii publice de executie

STAT DE FUNCŢII

Nr. crt

Denumirea funcţiei Nivel studii

Funcţii publice/ Posturi contractuale

prevazute

NICOLAE ROBU

Directia Politiei Locale Timisoara

APROB,

PRIMAR,

Anexa Nr. 2 la H.C.L. nr..................din ...................

Jr.Ec. DOREL COJAN

Atasament: Referat_martie.pdf

Cod FO 53-01, ver. 2

ROMÂNIA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

DIRECŢIA POLIŢIEI LOCALE Număr operator de date cu caracter personal: 5082

Str. Avram Imbroane, nr. 54, 300129 Timişoara; C.I.F. 27872311 Tel./Fax: +40-256-246112; E-mail : [email protected]

Web : www.polcomtim.ro

Nr. 1099 din 04.03.2015 APROBAT, PRIMAR NICOLAE ROBU

REFERAT

privind modificarea şi aprobarea Organigramei și Statului de Funcţii pentru Direcția Poliţiei Locale Timişoara

Prin H.G. nr.998/2008, municipiul Timișoara a fost desemnat unul din cei 7 poli naționali

de creștere în care se realizează cu prioritate investiții din programele de finanțare comunitară și națională în vederea asigurării creșterii economiei și creării de locuri de muncă.

Pentru încurajarea dezvoltării polilor de creștere au fost alocate fonduri nerambursabile prin Axa prioritară 1 ”Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere” a Programului Operațional Regional (POR).

În acest context se înscrie și proiectul – Sistem de supraveghere pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității în municipiul Timișoara.

În acest sens s-a prevăzut achiziționarea și montarea unui număr de 94 camere video de supraveghere în 13 locuri publice din municipiu, dotarea cu echipamente de specialitate precum și dotarea dispeceratului central de monitorizare, respectiv crearea a 4 posturi de lucru.

Astfel, în clădirea Direcției Poliției Locale Timișoara va fi alocat și amenajat un spațiu pentru amplasarea dispeceratului unde se vor monitoriza în permanență informațiile transmise în timp real de către camerele de supraveghere, care, în caz de necesitate, vor contacta polițiștii locali din teren în vederea soluționării problemelor constatate în zonele monitorizate.

Prin implementarea proiectului investițional ”Sistem de supraveghere pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității în municipiul Timișoara” va crește eficiența activității de ordine și siguranță publică a Poliției Locale Timișoara.

În prezent se derulează faza de execuție a sistemului de supraveghere video, cu termen de finalizare 15.05.2015. Modificarea Organigramei și Statului de funcții se impun datorită dinamicii cadrului legislativ și al complexității activităților desfășurate de către structurile instituției în baza prerogativelor conferite de legea Poliției Locale. În prezent, în municipiul Timișoara se implementează obiectivul de investiții ,,Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” cu fonduri europene care include montarea de mobilier urban. În acest sens pentru prevenirea fenomenului infracțional și contravențional, respectiv sustragerea și distrugerea mobilierului urban (bolarzi, bănci, coșuri de gunoi, locuri de joacă pentru copii, etc.) este necesar și oportun o prezență activă a elementului polițienesc (patrule pedestre, auto/moto) în aceste zone vulnerabile și cu risc criminogen. În vederea creșterii eficienței și perfecționarea activității desfășurate este necesar înființarea unei structuri funcționale adaptate la cerințele comunității, respectiv Biroul Patrulare Navală, în subordinea Serviciului Ordine Publică. Polițiștii acestui birou vor executa zilnic activități de patrulare pe malurile canalului Bega, inclusiv pe canalul Bega, cu șalupa, după ce aceasta va fi achiziționată de către instituție.

Cod FO 53-01, ver. 2

Conform prevederilor art. 107 alin. (1), lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare și având în vedere Avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 9557/2015 conexat cu nr. 5870/2015 și 3001/2015 pentru funcțiile publice din cadrul Direcției Poliției Locale Timișoara,

PROPUNEM:

modificări ale structurii organizatorice (Organigrama), modificări în structura funcțiilor publice, respectiv transformarea unor posturi, după cum urmează:

1. Având în vedere implementarea proiectului Sistem de supraveghere pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității în municipiul Timișoara, propunem înființarea Biroului Monitorizare Video, prevăzut cu 1 post de șef birou + 12 posturi de polițiști locali, birou ce se va afla în subordinea Serviciului Comunicare, Prevenire și Dispecerat.  Se desființează 1 post vacant de polițist local, clasa II, grad profesional superior

de la Biroul Poliția Piețelor și se înființează 1 post vacant de polițist local, clasa II, grad profesional superior, la Biroul Monitorizare Video, care se transformă într-un post de șef birou, la Biroul Monitorizare Video.

 Menționăm că se desființează 11 posturi vacante de polițist local de la Biroul Ordine Publică (3 posturi de polițist local, clasa I, gradul profesional asistent, 3 posturi de polițist local, clasa I, gradul profesional debutant, 5 posturi de polițist local, clasa III, gradul profesional debutant) și se înființează 11 posturi vacante de polițist local (3 posturi de polițist local, clasa I, gradul profesional asistent, 3 posturi de polițist local, clasa I, gradul profesional debutant, 5 posturi de polițist local, clasa III, gradul profesional debutant) la Biroul Monitorizare Video.

 Precizăm că se desființează 1 post vacant de polițist local, clasa I, gradul profesional asistent de la Biroul Poliția Piețelor și se înființează 1 post vacant de polițist local, clasa I, gradul profesional asistent, la Biroul Monitorizare Video.

2. Se înființează Biroul Patrulare Navală, prevăzut cu 1+5 posturi, în subordinea Serviciului Ordine Publică, după cum urmează:

 se desființează 1 post vacant de polițist local, clasa III, gradul profesional superior, de la Biroul Ordine Publică și se înființează 1 post vacant de polițist local, clasa III, gradul profesional superior, la Biroul Patrulare Navală care se transformă într-un post de șef birou, la Biroul Patrulare Navală.

 se desființează 2 posturi vacante de polițist local, clasa III, grad profesional principal, de la Biroul Ordine Publică și se înființează 2 posturi vacante de polițist local, clasa III, grad profesional principal, la Biroul Patrulare Navală.

 se desființează 1 post vacant de polițist local, clasa I, gradul profesional asistent, de la Biroul Dispecerat și Control Acces și se înființează 1 post vacant de polițist local, clasa I, gradul profesional asistent, la Biroul Patrulare Navală.

 se desființează 2 posturi vacante de polițist local, clasa III, grad profesional principal, de la Serviciul Circulație Rutieră și se înființează 2 posturi vacante de polițist local, clasa III, grad profesional principal, la Biroul Patrulare Navală.

3. Biroul Ordine Publică se reduce la un număr de 1+101 posturi, prin desființarea a 14 posturi vacante (11 posturi vacante se înființează la Biroul Monitorizare Video și 3 posturi vacante se înfiintează la Biroul Patrulare Navală).

4. Biroul Poliția Piețelor își va desfășura activitatea cu 1+8 posturi, după desființarea a 2 posturi vacante (2 posturi vacante se înființează la Biroul Monitorizare Video).

5. Biroul Dispecerat și Control Acces va funcționa cu un număr de 1+14 posturi, prin desființarea unui post vacant (1 post vacant se înființează la Biroul Patrulare Navală).

Cod FO 53-01, ver. 2

6. Transformarea unui post vacant de polițist local, clasa III, grad profesional principal în polițist local, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Biroului Prevenire, Analiză și Sinteză.

7. Transformarea unui post vacant de polițist local, clasa III, grad profesional debutant în polițist local, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Biroului Transport Urban.

8. Transformarea unui post vacant de polițist local, clasa III, gradul profesional asistent în polițist local, clasa III, gradul profesional superior, la Biroul Ordine Publică.

9. Transformarea unui post vacant de consilier, clasa I, gradul profesional principal, în consilier, clasa I, gradul profesional asistent, la Serviciul Resurse Umane.

Prin înființarea celor două posturi de conducere, respectiv șef Birou Monitorizare Video și

șef Birou Patrulare Navală procentul posturilor de conducere din totalul posturilor este de 6,68 % (mai mic de 12 %);

Precizăm că numărul de posturi al Direcției Poliției Locale Timișoara - 344 - se încadrează în numărul maxim de posturi de 1163 stabilit pentru ordonatorul principal de credite – Primăria municipiului Timișoara, conform legislației în vigoare. Menționăm că modificările propuse nu impun creșterea numărului de posturi în organigrama instituției iar în bugetul instituției sunt prevăzute și aprobate cheltuieli de personal pentru posturile transformate, conform prevederilor legale.

Având în vedere aspectele prezentate, propunem modificarea și aprobarea Organigramei și Statului de funcții, conform anexei 1 și 2, parte integrantă la prezentul referat.

Director Executiv, Șef Serviciu Resurse Umane,

Jr.Ec. DOREL COJAN Jr. IOAN HADA

Consilier,

VIOLETA ROBU

Red.: V.R.