keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 380/22.09.2015 privind modificarea şi aprobarea Statului de funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara

22.09.2015

Hotararea Consiliului Local 380/22.09.2015
privind modificarea şi aprobarea Statului de funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

În baza Referatului nr. 4716 din 09.09.2015 al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Referatul nr. SC2015 - 24250/11.09.2015 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Conform prevederilor art. 63 şi art. 68 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art.14 alin.(1) din Ordinul nr. 1932/2009 - privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici;
În temeiul art. 64 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art.125 alin. (1) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Adresa nr 3728/17.07.2015 de înştiinţare a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind organizarea examenului pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarii publici din cadrul Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege;
Conform prevederilor art. 107 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza art. 36 alin (2), lit.a) şi alin (3) lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se modifică şi se aprobă Statul de funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr.136/20.03.2015 - privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de Funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.
Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA POLIŢIEI LOCALE

Număr operator de date cu caracter personal: 5082 Str. Avram Imbroane, nr. 54, 300129 Timişoara; C.I.F. 27872311

Tel./Fax: +40-256-246112; E-mail : [email protected] Web : www.polcomtim.ro

Nr. 4716 din 09.09.2015 APROBAT, PRIMAR NICOLAE ROBU

REFERAT

privind modificarea şi aprobarea Statului de funcţii pentru Direcția Poliţiei Locale Timişoara

Având în vedere prevederile art. 63 şi art. 68 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în carieră, funcţionarul public poate promova în funcţia publică, în condiţiile legii, iar promovarea în clasă nu este condiţionată de existenţa unui post vacant. În urma dobândirii unei diplome de studii de nivel superior, funcţionarii publici de execuţie au dreptul să participe la examenul organizat pentru ocuparea unei funcţii publice într-o clasă superioară celei în care sunt încadraţi, dacă studiile absolvite sunt în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau dacă autoritatea ori instituţia publică apreciază că studiile absolvite sunt utile pentru desfăşurarea activităţii.

În temeiul art. 14 alin. (1) din Ordinul nr. 1.932/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici,

” Promovarea funcţionarilor publici care au fost admişi la examenul de promovare în clasă se face prin transformarea postului pe care sunt încadraţi într-o funcţie publică de execuţie de grad profesional asistent din clasa corespunzătoare studiilor absolvite, cu stabilirea salariului în condiţiile prevăzute de Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 284/2010, cu modificările ulterioare.”

Având în vedere rezultatele examenului de promovare în clasă organizat în data de 17.08.2015 – proba scrisă şi 19.08.2015 – interviul, pentru funcționarii publici din cadrul Direcției Poliției Locale Timișoara, încadraţi pe funcţii publice cu nivel de studii inferior, care au absolvit o formă de învăţământ superior de lungă durată, studii universitare de licenţă în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea sau dacă autoritatea ori instituţia publică apreciază că studiile absolvite sunt utile pentru desfăşurarea activităţii.

Conform Anexei nr. 1 – reglementări specifice functionarilor publici, Cap. I, lit. B, art. 5 alin. (1) şi (2) din Legea – cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,

”(1) Funcţionarii publici care absolvă studii universitare de licenţă în domeniul de activitate al autorităţii sau instituţiei publice, încadraţi pe funcţii publice cu nivel de studii inferior, se numesc, în condiţiile legii, într-o funcţie publică de execuţie cu gradul profesional de asistent din clasa corespunzătoare studiilor absolvite.

(2) În situaţia în care salariul de bază stabilit în condiţiile alin. (1) este mai mic decât cel avut anterior promovării, funcţionarul public îşi menţine salariul de bază avut anterior promovării în clasă.”

ISLE TANDA ET Sie] RIS veti

Cod FO 53-01, ver. 2

Conform art. 64 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

” Promovarea în funcţia publică de execuţie în gradul profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarul public se face prin concurs sau examen, organizat semestrial de către autorităţile şi instituţiile publice, prin transformarea postului ocupat de funcţionarul public ca urmare a promovării concursului sau examenului. Fişa postului funcţionarului public care a promovat în funcţia publică se completează cu noi atribuţii şi responsabilităţi sau, după caz, prin creşterea gradului de complexitate a atribuţiilor exercitate.”

În baza art.125 alin. (1) din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare,

”(1) Funcţionarii publici pot promova într-un grad profesional superior pe bază de examen sau concurs, în limita funcţiilor publice rezervate promovării din planul de ocupare a funcţiilor publice şi în limita fondurilor bugetare.” Prin adresa nr. 3728/17.07.2015 a fost înştiinţată Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici că instituţia noastră organizează examen pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarii publici, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege. Având în vedere rezultatele examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut organizat în data de 25.08.2015 - proba scrisă și în data de 27.08.2015 - interviul, pentru funcționarii publici din cadrul instituției. Conform art.5 alin (1) și alin. (3) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 83/12 decembrie 2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată prin Legea nr.71/2015,

”(1) În anul 2015, pentru personalul nou-încadrat pe funcţii, pentru personalul numit/încadrat în aceeaşi instituţie/autoritate publică pe funcţii de acelaşi fel, precum şi pentru personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte, salarizarea se face la nivelul de salarizare în plată pentru funcţiile similare din instituţia/autoritatea publică în care acesta este încadrat sau din instituţiile subordonate acestora, în cazul în care nu există o funcţie similară în plată. (3) În cazul funcţionarilor publici nou-încadraţi sau promovaţi, nivelul de salarizare în plată pentru funcţiile similare este cel corespunzător treptei 3 de salarizare utilizate în anul 2010.”

Luând în considerare cele de mai sus,

PROPUNEM: Modificări în structura de funcții publice respectiv transformarea unor posturi, după cum

urmează: 1. Transformarea următoarelor posturi – funcții publice, ca urmare a rezultatelor

examenului de promovare în clasă: - 1 post de POLITIST LOCAL, clasa a III-a, gradul profesional asistent în 1 post de POLITIST

LOCAL, clasa I, gradul profesional asistent. - 7 posturi de POLITIST LOCAL, clasa a III-a, gradul profesional principal în 7 posturi de POLITIST

LOCAL, clasa I, gradul profesional asistent. - 8 posturi de POLITIST LOCAL, clasa a III-a, gradul profesional superior în 8 posturi de POLITIST

LOCAL, clasa I, gradul profesional asistent. 2. Transformarea următoarelor posturi – functii publice, ca urmare a rezultatelor

examenului de promovare în grad profesional: - 1 post de POLIȚIST LOCAL, clasa III, grad profesional asistent în 1 post de POLIȚIST LOCAL,

clasa III, grad profesional principal. - 5 posturi de POLIȚIST LOCAL, clasa III, grad profesional principal în 5 posturi de POLIȚIST

LOCAL, clasa III, grad profesional superior. - 1 post de REFERENT, clasa III, grad profesional principal în 1 post de REFERENT, clasa III, grad

profesional superior. - 4 posturi de POLIȚIST LOCAL, clasa I, grad profesional asistent în 4 posturi de POLIȚIST

LOCAL, clasa I, grad profesional principal. - 2 posturi de POLIȚIST LOCAL, clasa I, grad profesional principal în 2 posturi de POLIȚIST

LOCAL, clasa I, grad profesional superior.

Cod FO 53-01, ver. 2

- 1 post de CONSILIER, clasa I, grad profesional principal în 1 post de CONSILIER, clasa I, grad profesional superior.

- 1 post de CONSILIER JURIDIC, clasa I, grad profesional principal în 1 post de CONSILIER JURIDIC, clasa I, grad profesional superior.

3. Transformarea postului vacant de polițist local, clasa III, grad profesional superior, în cadrul Biroului Ordine Publică, în polițist local, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Biroului Ordine Publică, întrucât la concursul organizat în luna iulie 2015, pentru ocuparea acestui post (polițist local, clasa III, grad profesional superior, la Biroul Ordine Publică) nu s-au înscris candidați.

4. Transformarea postului vacant de polițist local, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Serviciului Circulație Rutieră, în polițist local, clasa I, grad profesional debutant, în cadrul Serviciului Circulație Rutieră, întrucât la concursul organizat în luna iulie 2015, pentru ocuparea acestui post (polițist local, clasa I, grad profesional asistent, la Serviciul Circulație Rutieră) nu s-au înscris candidați.

5. Transformarea postului vacant de polițist local, clasa III, grad profesional superior, în cadrul Serviciului Circulație Rutieră, în polițist local, clasa III, grad profesional asistent, în cadrul Serviciului Circulație Rutieră.

Menționăm că modificările propuse nu impun creșterea numărului de posturi în organigrama instituției.

Precizăm că în bugetul instituției sunt prevăzute și aprobate cheltuieli de personal pentru posturile transformate, conform prevederilor legale.

Menționăm că numărul de posturi al Direcției Poliției Locale Timișoara – 344 - se încadrează în numărul maxim de posturi de 1163 stabilit pentru ordonatorul principal de credite – Primăria municipiului Timișoara, conform legislației în vigoare.

Având în vedere aspectele prezentate, propunem aprobarea Statului de funcții, conform anexei nr. 1, parte integrantă la prezentul referat.

Director Executiv Adjunct, PENTRU SECRETAR Jr. Ec. DOREL COJAN SIMONA DRĂGOI Șef Serviciu Resurse Umane, Jr. IOAN HADA Șef Birou Juridic, C.j. MARIN BLAJIN

Consilier, VIOLANDA NICOLAE

Avizat juridic,

Red.: V.N.

Atasament: Anexa_1.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA

Anexa Nr. .... la H.C.L. Nr. ........... din .......................

Nr. posturi

Clasa Grad

1 Director executiv S 1 II 2 Director executiv adjunct S 3 II 3 Sef serviciu S 8 II 4 Şef birou S 10 I

22

5 Auditor S 2 I superior 6 Auditor S 0 I principal 7 Consilier S 7 I superior 8 Consilier S 10 I principal 9 Consilier S 3 I asistent

10 Consilier S 0 I debutant 11 Consilier juridic S 2 I superior 12 Consilier juridic S 1 I principal 13 Consilier juridic S 0 I asistent 14 Consilier juridic S 0 I debutant 15 Politist local S 11 I superior 16 Politist local S 20 I principal 17 Politist local S 57 I asistent 18 Politist local S 5 I debutant 19 Politist local SSD 1 II superior

20 Referent M 5 III superior 21 Referent M 0 III principal 22 Referent M 0 III asistent 23 Referent M 0 III debutant 24 Politist local M 66 III superior 25 Politist local M 37 III principal 26 Politist local M 29 III asistent 27 Politist local M 7 III debutant

263 285

C.1. Functii personal contractual conducere Grad 28 Sef serviciu S 1 II 29 Sef birou S 0 I

C.2. Functii personal contractual executie Treapta 30 Referent M 2 IA 31 Inspector de specialitate S 2 I A 32 Guard GM 49 33 Secretar - dactilograf M 1 IA 34 Arhivar M 1

35 Muncitor calificat (mecanic) GM 1 I 36 Ingrijitor GM 2

59 344 344

Număr total posturi 344

1. Funcţii publice 285 - de conducere 22 - de execuţie 263 2. Personal contractual 59 - de conducere 1 - de execuţie 55 - de deservire 3

B. Functii publice de executie

Director Executiv Adjunct, Jr. Ec. DOREL COJAN

TOTAL FUNCTII PUBLICE

din care:

Total functii publice de executie

C.3. Functii contractuale de deservire

TOTAL PERSONAL CONTRACTUAL D.TOTAL DIRECTIA POLITIEI LOCALE TIMISOARA

TOTAL GENERAL

STAT DE FUNCTII

DIRECTIA POLITIEI LOCALE A . Functii publice de conducere

Total functii publice de conducere

Nr. crt

Denumirea funcţiei Nivel studii

Funcţii publice/ Posturi contractuale

prevazute

NICOLAE ROBU

Directia Politiei Locale Timisoara

APROB,

Primar,