keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 556/27.11.2014 privind modificarea şi aprobarea Statului de Funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara

27.11.2014

Hotararea Consiliului Local 556/27.11.2014
privind modificarea şi aprobarea Statului de Funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014 30244/12.11.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Referatul nr. 26410 din 10.11.2014 al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara, aprobat de Primarul Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor art.107, alin. (2) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin (2), lit.a) şi alin (3) lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTARASTE


Art.1: Se modifică şi se aprobă Statul de Funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 417/12.09.2014 a Consiliului Local al Municipiului Timişoara privind modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.
Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.
Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic:
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI